01 – 06 พฤษภาคม 2565
วันเดินทาง
เวียดนาม
ประเทศ

ทัวร์ : WONDERS OF VIETNAM 6 วัน (VN)

กำหนดการเดินทาง : 01 – 06 พฤษภาคม 2565

ประเทศ : เวียดนาม

สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN600/134

ราคา : 49,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดานัง

09.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN600/134
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโฮจิมิณห์ ซิตี้ เวลา 13.10-15.55 น.)        

17.20 น. เดินทางถึงเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ดานัง (DA NANG) เมืองริมทะเล หาดทรายขาว ทะเลเขียวมรกต และทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่ครึกครื้น และน่าเยี่ยมชมที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม MELIA DA NANG RESORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ดานังเว้ สุสานจักรพรรดิ์มิงห์หม่างวัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางชม สุสานจักรพรรดิ์ มิงห์หม่าง (Mausoleum of Emperor Minh Mang)(110 กิโลเมตร)สุสานจักรพรรดิ์มิงห์หม่าง (MAUSOLEUM OF EMPEROR MINH MANG) สุสานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1840 ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ 1 ปี และสำเร็จลงโดยพระเจ้าเถี่ยวตรี รัชทายาทของพระองค์ในปี ค.ศ. 1843 พระเจ้ามินห์หม่างเป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของพระเจ้าซาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหงียน ทรงเป็นผู้คุมการสร้างนครจักรพรรดิด้วยตนเอง สุสานแห่งนี้ได้ผสมผสานความงามของธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่สัญลักษณ์ของเมือง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (HUE) (15 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองเว้ พร้อมนำท่านชม วัดเจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนามในยุคหลังและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของเมืองเว้ มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี คศ. 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทางด้านหลังเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ยืนเฝ้าประตูเพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามา เจดีย์เทียนมู่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจ

จากนั้นนำท่านเข้าชมคอมเพล็กซ์พระราชวังเว้ (IMPERIAL CITY COMPLEX) พระราชวังเว้ได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2536 การตกแต่งส่วนใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม สี สัญลักษณ์ รวมถึงตัวอักษรล้วนมากจากประเทศจีน เนื่องจากเมืองเว้ในสมัยก่อนนั้นถูกปกครองโดนประเทศจีนนับพันปี โดยลักษณะเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือกำพงทั้ง3ชั้น กำแพงเมืองชั้นที่ 1 คือป้อมปราการเมืองหลวงเว้ ชั้นที่ 2 ป้อมปราการหลวง และชั้นที่ 3 ป้อมปราการต้องห้าม

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรม KAWARA MY AN ONSEN RESORT หรือเทียบเท่าและอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือ แช่บ่อน้ำร้อนโรงแรมตามอัธยาศัย

KAWARA MY AN ONSEN

คอมเพล็กซ์ รีซอรท์ออนเซ็นมาตรฐานญี่ปุ่น ให้คุณได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่ กับบ่อน้ำร้อนอันเลื่องชื่อของเมืองเว้ ให้คุณได้พักผ่อนแบบมาตรฐานญี่ปุ่นแท้ นอกจากนี้สระน้ำร้อนยังมีการแบ่งชาย หญิง ทั้งแบบ indoor และ outdoor อีกด้วย ให้คุณได้รับผลประโยชน์อันดีต่อสุขภาพมากมาย ณ โรงแรมแห่งนี้

3

วันที่สามของการเดินทาง

เว้ฮอยอันเมืองเก่าฮอยอัน – พิพิธภัณฑ์ซาฮวีน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน (HOI AN) (130 กิโลเมตร) เมืองฮอยอัน (HOI AN) เมืองเล็กๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมชาติ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนามได้อย่างลงตัวเนื่องจากเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองค้าขายมาก่อนจะมีผู้คนมากมายจากหลายประเทศผ่านเข้ามายังเมืองแห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วเมืองฮอยอันแห่งนี้ยังมีเมืองเก่าให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับความเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้พร้อมกับแสงสียามค่ำคืน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นพาท่านชมเมืองเก่าฮอยอัน (HOI AN OLD TOWN)

เมืองเก่าฮอยอันแห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตั้งแต่ พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ที่นี่มีทั้งงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ร้านค้าแบบโบราณ มีร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ อาคารบ้านเรือนสีสันสดใสที่ไม่ว่าจะไปถ่ายรูปมุมไหนก็สวยคลาสสิค

สะพานญี่ปุ่น(Japanese Bridge)

สะพานญี่ปุ่น หรือสะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ที่ทำให้บรรยากาศของเมืองมีความโรแมนติก และส่งเสริมความคลาสสิคของเมืองอย่างมากอีกด้วย

CASA TAN KY (บ้านตระกูลตันกี) บ้านตระกูลตันกีนับเป็นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ตั้งแต่ ห้องสมุดสมัยก่อน ห้องรับแขก และห้องครัว จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม ANANTARA HOI AN RESORT หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฮอยอันปราสาทหมีเซิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

พาท่านเดินทางไปปราสาทหมีเซิน (MY SON SANCTUARY) (40กิโลเมตร)

ปราสาทหมีเซิน (MY SON SANCTUARY)เป็นปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4  ปราสาทแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะจาม ตั้งอยู่ในเวียดนามกลาง วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งบูชาพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าในความเชื่อของฮินดู และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก จากศตวรรษที่ 4 จวบจนถึงศตวรรษที่ 19 กว่า 900 ปี ที่โบราณสถานแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจของผู้นับถือศาสนาฮินดู จึงทำให้ที่นี่เป็นที่รวมลงของศิลปกรรมทางศาสนาฮินดูที่สมบูรณ์และเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในอินโดจีน

เที่ยง จากนั้นพาท่านกลับมายังเมืองฮอยอัน

บ่าย จากนั้นให้อิสระท่านตามอัธยาศัย ณ LA PLAGE BEACH BAR

LA PLAGE BEACH BAR บาร์หรูริมชายหาด ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเนิบช้าไปบนหาดทรายขาว ทะเลมรกต อันโด่งดังระดับโลกของเวียดนาม จนถึงเวลาอันควร

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ค่ำ จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม ANANTARA HOI AN RESORT หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ฮอยอันดานังบานา ฮิลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (DA NANG) (30 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ บานา ฮิลล์ BANA HILLS

บานาฮิลล์ (BANA HILLS) บานา ฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 ที่ได้รับการบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งในปี 2009 เป็นคอมเพล็กซ์ท่องเที่ยวที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเหมือนได้ย้อนเวลาไปสู่ยุคฝรั่งเศษคลาสสิค สนุกกับการถ่ายรูปมากมายและสถานที่พักผ่อนมากมาย จนถึงเวลาอันควร

THE GOLDEN BRIDGE (สะพานลอยฟ้า)

สะพานลอยฟ้า ที่ออกแบบมาได้เหมือนในนิทานบ้านยักษ์ ซึ่งเปิดตัวกลางปี 2561 แลนมาร์คสำคัญของประเทศเวียดนาม ที่ได้รับการดีไซน์ เป็นอุ้งมือหินขนาดยักษ์ ให้เหมือนมีมือของยักษ์มาถือตัวสะพานอยู่นั่นเอง ทำให้สะพานแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากและพาท่านชมสิ่งที่น่าสนใจในบานา ฮิลล์ เช่น สวนดอกไม้, โรงเก็บไวน์

เที่ยง ให้อิสระท่านทำกิจกรรม ณ สวนสนุกตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ Fantasy Amusement Park ภายในบานา ฮิลล์ จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นบนเรือสำราญ

จากนั้นพาท่านกลับสู่โรงแรม MELIA DA NANG RESORT หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ดานัง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานัง (DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT)

12.40 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN123/607

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโฮจิมินห์ เวลา 14.10 – 16.45 น.)  

18.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…