19 – 28 กรกฎาคม 2567 / 09 – 18 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน
ซิมบับเว
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา  : VICTORIA FALLS AND PANORAMIC VIEW สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ 10 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง :  19 – 28 กรกฎาคม 2567 / 09 – 18 สิงหาคม 2567

ประเทศ : สาธารณรัฐซิมบับเว

สายการบิน : สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) 

ราคา : 224,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – น้ำตกวิคตอเรีย – อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย – ล่องเรือ

01.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET609 / ET829

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.30 – 08.30 น.)

12.10 น. เดินทางถึง เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ สาธารณรัฐซิมบับเว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย (VICTORIA FALLS)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร THE LOOKOUT CAFÉ ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย

จากนั้นนำท่าน เดินชมวิวน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว โดยไกด์ผู้ชำนาญ

VICTORIA FALLS

น้ำตกวิคตอเรีย ตั้งอยู่บริเวณชายแดนประเทศแซมเบีย(ZAMBIA) และประเทศซิมบับเว (ZIMBABWE) อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำแซมบีซี (ZAMBEZI) ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดในแอฟริกาที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 ม. ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กม. ในฤดูน้ำหลาก ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก นำท่านชมจุดชมน้ำตก 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS  เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. RAINBOW FALLS เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกและความงามของแม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER)

ZAMBEZI RIVER

แม่น้ำแซมเบซี สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4  ของทวีปแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่า THE GREAT RIVER OF SOUTHERN AFRICA ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตรไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศคือแซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบียและสิ้นสุด ที่โมซัมบิคไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย

SUNDOWNER CRUISE

ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซมเบซียามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่า จะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมง ที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัว นอกจากจะได้รับการยอมรับถึงความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซียังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ที่ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย ดังนั้นแม่น้ำแห่งนี้ จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “THE RIVER OF LIFE” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

โรงแรมที่พัก RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย – รถรางชมวิว – เฮลิคอปเตอร์ – อิสระตามอัธยาศัย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านนั่งรถราง BAMBA TRAM ชมน้ำตกวิคตอเรีย ที่มีความสูงที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวจากมุมสูง

HELICOPTER RIDES

นำท่าน ดื่มด่ำกับวิวน้ำตกโดยเฮลิคอปเตอร์ บินผ่านหุบเขาหลากสีสันเหนือ แม่น้ำแซมบีซี (ZAMBEZI RIVER) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศแซมเบีย และซิมบับเว นอกจากจะได้เห็นวิวอลังการของน้ำตกที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “THE SMOKE THAT THUNDERS” (ม่านควันที่ส่งเสียงคำราม) ซึ่งการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวถือได้ว่าเป็นวิธีเหมาะที่สุดที่จะได้เห็นฝูงช้าง ฮิปโป และสัตว์ป่าแอฟริกันทั้งหลาย ใช้เวลาประมาณ 13-15 นาที จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมวิวน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย โดยไกด์ผู้ชำนาญ

VICTORIA FALLS

นำท่าน เดินชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมแซมเบีย ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดูน้ำหลาก ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก

จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย *** ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พัก RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ – GAME DRIVE  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรีย ฟอลล์ เพื่อออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

10.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนลสปรุต (NELSPRUIT) โดย สายการบิน FASTJET เที่ยวบินที่ FN8801

12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติครูเกอร์ พูมาลังกา (KRUGER MPUMALANGA INTERNATIONAL AIRPORT) พูมาลังกา เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของ แอฟริกาใต้ ซึ่งทอดตัวอยู่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนของสัตว์ใหญ่ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย PANORAMIC ROUTE

*** บริการอาหารกลางวันแบบ LUNCH PACKED ระหว่างเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (KRUGER NATIONAL PARK) (80 กิโลเมตร)

KRUGER NATIONAL PARK 

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ตั้งชื่อตามชื่อของ นายพอล ครูเกอร์ (PAUL KRUGER) ประธานาธิบดีผู้จัดตั้งให้พื้นที่เป็นเขตควบคุมการล่าสัตว์ มีชื่อเดิม คือ เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี (SABI GAME RESERVE) เป็นเขตสงวนขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริการใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 19,458 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึง BIG 5​  สิงโต เสือดาว ช้าง ควาย และแรด อุทยานแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากภูมิประเทศที่สวยงาม รวมถึงทุ่งหญ้าสะวันนา ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยความสวยงาม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา ทำให้องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติครูเกอร์เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภายในอุทยานครูเกอร์ บริเวณฝั่งประตู NUMBI GATE เพื่อนำท่านเดินทางสู่การพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส ณ MDLULI SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า ที่พักสไตล์ LUXURY TENT CAMP พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเต็นท์ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่แตกต่างจากการพักผ่อนในรีสอร์ทชั้นดี อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอีกหนึ่งความประทับใจในการพักผ่อนที่ควรมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต

16.00 น. นำท่าน ทำกิจกรรมส่องสัตว์ ภายในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา

AFTERNOON GAME DRIVE 

กิจกรรมส่องสัตว์ นำให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการเปิดโลกชีวิตสัตว์ในดินแดนแอฟริกาใต้ ในมุมมองที่ท่านจะต้องประทับใจ เพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่าอันยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ในสไตล์ซาฟารี ที่ท่านจะได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ถือเป็นหนึ่งประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่ควรพลาด จนได้เวลาอันสมควร **กิจกรรมส่องสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง**

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก MDLULI SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

กิจกรรมส่องสัตว์ช่วงเช้า – อิสระตามอัธยาศัย – ชมพระอาทิตย์ตก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น.MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

05.45 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารีในช่วงเช้า สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว)

***ทำกิจกรรมส่องสัตว์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ภายในบริเวณอุทยานเป็นเวลา 6 ชั่วโมง*** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบ ครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ INFINITY กลางแจ้ง บริการสปาชั้นนำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.30 น. นำท่านสู่ BIG GRANITE ROCK ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ที่เริ่มลาลับขอบฟ้า ท่านสามารถชมวิวของอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ได้แบบ PANORAMIC VIEW 360 องศา

ENJOY THE SUNSET MOMENT   

BIG GRANITE ROCK คือการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ภายในขอบเขตของ Mdluli Safari Lodge พาท่านเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนที่สูงและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศา เป็นจุดไฮไลท์ที่เหมาะสำหรับการชมความงามของอุทยานแห่งชาติครูเกอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ SPECIAL OCCASION OPEN –AIR DINNER เพลิดเพลินกับอาหารค่ำรอบกองไฟสไตล์โบมาแบบดั้งเดิม ภายใต้ท้องฟ้าและดวงดาวยามค่ำคืนในดินแดนแห่งแอฟริกา

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์  – แม่น้ำไบลด์  – ล่องเรือ – กราสคอป  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบผาแม่น้ำไบลด์ (BLYDE RIVER CANYON) (115 กิโลเมตร) หุบเขาลึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อีกทั้งยังเป็นหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งใน Mpumalanga หุบเขานี้ลึกกว่า 800 เมตร ดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักผจญภัยด้วยเส้นทางไต่เขา ล่องแก่ง ล่องเรือเพื่อชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งนำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามบริเวณเขื่อนกั้นแม่น้ำไบลด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราสคอป (GRASKOP) (97 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOYOHOYO ANGELS VIEW เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กราสคอป –  BOURKE’S LUCK POTHOLES  – หุบผาแม่น้ำไบลด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES

BOURKE’S LUCK POTHOLES 

มีลักษณะที่เป็นหลุมบ่อที่เว้าแหว่ง ซึ่งลักษณะพิเศษนี้เกิดจากน้ำจากแม่น้ำเทอร์ ไหลกัดเซาะหินโดยรอบหุบผา ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำไบลด์ ทางทิศใต้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติหุบผาไบลด์ นำท่าน ถ่ายภาพ และชื่นชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหินขนาดต่างๆ ที่เกิดจากการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปี และได้รับการตั้งชื่อว่า POTHOLES หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THREE RONDAVELS VIEWPOINT

THREE RONDAVELS VIEWPOINT 

จุดชมวิวไฮไลท์ จุดสูงสุดของหุบเขาที่มีความสูง 1,944 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาหินแกรนิตที่เคยตั้งตระหง่านก่อนจะถูกน้ำกัดเซาะ จนให้เกิดแคยอนสีเขียวที่สวยงามจวบจนปัจจุบัน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KADISI ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความงดงามของหุบผาแม่น้ำไบลด์ (BLYDE RIVER CANYON)

BLYDE RIVER CANYON 

หุบผาแม่น้ำไบลด์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของ EASTERN TRANSVAAL DRAKENSBERG ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ เป็นหุบผาที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไบลด์เซาะภูเขาอย่างบรรจงสร้างเป็นเวลาหลายพันปี และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในอดีตนั้นภายใต้สายน้ำแห่งนี้เป็นเสมือนสายน้ำแห่งความหวัง เพราะอุดมไปด้วยก้อนทองคำที่กองอยู่ที่ก้นอ่างลึก เพราะเหตุนี้ชื่อของแม่น้ำไบลด์ จึงมีความหมายว่า “ความปลื้มปีติ” ของการได้มาเยี่ยมชมภาพความยิ่งใหญ่ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HOYOHOYO ANGELS VIEW

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง, RELAXATION LOUNGE, LIBRARY LOUNGE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กราสคอป น้ำตกลิสบอน   GRASKOP GORGE –  มาชาโดดอร์ป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 LISBON FALLS 

นำท่าน ชมน้ำตกลิสบอน (LISBON FALLS) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงาม และน่าทึ่งที่สุดในภูมิภาค MPUMALANGA  เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาใต้ที่มีความสูงกว่า 92 เมตร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกราสคอป ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์บริเวณน้ำตกแห่งนี้

จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่ง และชมความยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ภายในอุทยานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส โดยการนำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว GRASKOP GORGE

 GRASKOP GORGE 

GRASKOP GORGE  สถานที่ท่องเที่ยวสุดทันสมัย และล้ำสมัยที่สุดในแอฟริกาใต้ ลิฟต์แห่งเดียวในซีกโลกใต้ ที่จะมาทำให้ท่านได้สัมผัสยอดผาที่ปกคลุมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งนี้ในลิฟต์ยังได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเคลื่อนตัวลงจากหน้าผา 51 เมตร สู่ป่าภูเขาเย็นเบื้องล่าง อีกด้วย ท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติของป่าเขาอย่างแท้จริง จนได้เวลาอันสมควร

นำท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้น PANORAMIC ROUTE ที่เรียกว่า WONDER VIEW เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม HOYOHOYO ANGELS VIEW

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIVINE FOODS AT THE VIEW ภัตตาคารบน GRASKOP LIFT

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาชาโดดอร์ป (MACHADODORP) (160 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆในเขตพูมาลังกา (MPUMALANGA) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOODERSON KLOPPENHELM COUNTRY ESTATE โรงแรมที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างแท้จริง พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้งกิจกรรมขี่ม้า บริการนวด สปา และซาวน่า หรือเดินเล่นบริเวณรอบๆที่พักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ถือเป็นการพักผ่อนที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และผ่อนคลายหลังจากกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

มาชาโดดอร์ป – สนามบินนานาชาติโออาร์ แทมโบ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโออาร์ แทมโบ (230 กิโลเมตร)

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในบริเวณสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 USD ***

14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET808 / ET618

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 22.40 – 23.55 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย