คาเธย์แปซิฟิก (CX)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์แคนาดา : เที่ยวแคนาดาสุดคุ้ม TRANS CANADA 12 วัน (CX)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แคนาดา

สายการบิน : คาเธย์แปซิฟิก (CX)

ราคา : 

นำท่านท่องเที่ยว 3 รัฐยอดนิยมของแคนาดา บริติชโคลัมเบีย อัลเบอร์ต้า และออนตาริโอ

แวนคูเวอร์– เกาะวิคตอเรีย – คัลการี – อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ  – ทะเลสาบหลุยส์ – ออตตาวา – โตรอนโต – น้ำตกไนแองการ่า สัมผัสความงดงามและความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ชื่นชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบเกินคำบรรยาย พิเศษ!!! คอนเฟิร์มห้องพักวิวทะเลสาบหลุยส์ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE ล่องเรือชมความอลังการของน้ำตกไนแองการ่า และห้องพักสุดหรูวิวน้ำตก ช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งเอาท์เล็ตและในย่านการค้าชั้นนำของเมืองโตรอนโต

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – ชมเมือง

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/810

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 15.00 – 16.15) ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

13.00 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต

สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค (STANLEY PARK) หนึ่งในสวน  สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย จากนั้นนำท่านชม  สวนบูชาร์ด (BUTCHART GARDEN) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งสวน (CITY OF GARDEN) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา

นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิคตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 – 1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ก่อนนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – คัลการี – อุทยานแห่งชาติแบมฟ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ที่สุดของแวนคูเวอร์ เเกสทาวน์ (GAS TOWN) ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 1900 ชม นาฬิกาพลังไอน้ำแห่งแรกของโลก ที่มีน้ำหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง

12.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 212

14.55 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก DELTA BANFF ROYAL CANADIAN LODGE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบหลุยส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) (85 กิโลเมตร) หนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยน ร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย อุทยานแห่งชาติโยโฮ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้

นำท่านชม ทะเลสาบมรกต (EMERALD LAKE) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกตซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ  (NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ SPIRAL TUNNEL เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ อุโมงค์รถไฟที่มีลักษณะวกวนเป็นรูปก้นหอยอยู่บนภูเขา โดยเฉพาะตอนมีรถไฟผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโมเรน (MORAINE LAKE) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์ที่สวยงามติดอันดับต้นๆของแคนาดา ตั้งอยู่ภายใน VALLEY OF THE TEN PEAKS เป็นจุดชมวิวที่น่าเก็บภาพความประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งนี้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ทางเข้าจุดต่างๆ ภายในอุทยาน อาจมีการปิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรายการ หากมีเหตุอันควร โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นอันดับแรก)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) (15 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาว  ยุโรปที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของ TOM WILLSON ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และบริเวณนี้ เดิมเป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชื่อว่า HOLT CITY และต่อมาในปี 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า LAKE LOUISE เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ ในแคนาดา ทะเลสาบหลุยส์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบ  เป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจก สะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง  ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก FAIRMONT CHATEAU  LAKE LOUISE : 111 Lake Louise Dr, Lake Louise, AB T0L 1E0 Canada. TEL : +1 403-522-3511.

http://www.fairmont.com/lake-louise/ ห้องพักวิวทะเลสาบ อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์จากในโรงแรม หรือภายในห้องพัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บามฟ์ ชมเมือง – คัลการี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินเล่นบริเวณริมทะเลสาบหลุยส์ ให้ท่านได้ใช้เวลาภายในโรงแรมอย่างคุ้มค่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองบามฟ์ (60 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านชม ตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) ซึ่งตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย TRANS CANADA HIGHWAY เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริเวณนี้ คือเมืองบามฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จัก ดินแดนแถบนี้เลย จนถึงปลายปีค.ศ. 1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย CANADIAN PACIFIC RAILWAY คนงานก่อสร้างได้มา  เห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาที่สวยงามนี้ จึงนำไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ บนเทือกเขาร็อกกี้และต่อมาได้มีการค้นพบบ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถันมากมายในบริเวณนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาหาประโยชน์จากน้ำพุร้อนซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลัมเบียจึงประกาศจัดพื้นที่ 10 ตารางไมล์ของเทือกเขาซัลเฟอร์นี้เป็นเขตอุทยานเทือกเขาร็อกกี้ (ROCKY MOUNTAIN PARK) อิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือ นั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลาง เมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคัลการี (CALGARY) (125 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CAVALIER CALGARY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

6

วันที่หกของการเดิน

คัลการี – สนามบิน – ออตตาวา – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน สนามบินเมืองคัลการี (CALGARY)

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออตตาวา (OTTAWA) โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 394

Canada Panorama Ottawa Architecture

15.42 น. เดินทางถึง เมืองออตตาวา (OTTAWA) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำออตตาวา (OTTAWA RIVER) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (ONTARIO) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL OTTAWA หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

ออตตาวา – ชมเมือง – คิงส์ตัน – โตรอนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมเมืองออตตาวา (OTTAWA) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา ถ่ายรูปและ ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HILL) ที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มี  ผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดี ของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (GOTHIC REVIVAL STYLE)  สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน และ

นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย MOSHE SAFDIE สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิงส์ตัน (KINGSTON) (200 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนทาริโอบรรจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (ST. LAWRENCE RIVER) จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองคิงส์ตัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ผ่านชมเมืองคิงส์ตัน ท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองคิงส์ตัน (CITY HALL) ซึ่งเป็นอาคารสร้างขึ้น  ในปี 1843 ในแบบสไตล์บริติช เรเนซองส์ อันสวยงาม และถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำ ENGINE 1095 อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองคิงสตัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) (265 กิโลเมตร) เมืองหลวงของรัฐ ออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็น  อันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CENTRE TORONTO หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

โตรอนโต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต (UNIVERSITY OF TORONTO) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา (CITY HALL) ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า

จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวโตรอนโตแบบ 360 องศา ณ ภัตตาคารบนหอคอย CN

บ่าย หลังอาหารกลางวันอิสระกับการ ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้ามากมายที่ห้างใหญ่ในย่านใจกลางเมืองเก่า ย่าน EATON CENTRE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CENTRE TORONTO หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

โตรอนโต – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) (130 กิโลเมตร) เป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดโดยการ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ชื่นชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า  (หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้ลูกค้าทดแทน)

นำท่านสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE) นำท่านแวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON ON THE FALLS (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า) หรือระดับเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และดื่มด่ำกับวิวน้ำตกไนแองการ่ายามเช้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนตึก SKYLON ภัตตาคารที่หมุนได้ 360 องศาให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของน้ำตกไนแองการ่าจากมุมสูง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) (130 กิโลเมตร)  อิสระกับการ ช้อปปิ้ง ณ TORONTO PREMIUM OUTLET ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 100 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani , Adidas, American Eagle, Aldo, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Coach, Diesel, DKNY, Ecco, Gap, , Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi’s Outlet Store, Ralph Lauren, Samsonite ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพ

05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 829 ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพ

05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 705

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน  

*** ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ท่านจำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2 ห้องเท่านั้น ***

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าวีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (VISITOR VISA) 5,500 บาทต่อท่าน

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 •  

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

 

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating