คาเธย์แปซิฟิก (CX)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์อเมริกาเหนือ : สัมผัสเมืองสวย เส้นทาง TRANS CANADA 12 วัน (CX) 

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แคนาดา

สายการบิน : สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/838

ราคา : 

นำท่านท่องเที่ยว 3 รัฐยอดนิยมของแคนาดา บริติชโคลัมเบีย อัลเบอร์ต้า และออนตาริโอ แวนคูเวอร์– เกาะวิคตอเรีย – วิสเลอร์ – คัลการี – อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ – อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – โตรอนโต – น้ำตกไนแองการ่า เยือนเมืองวิสเลอร์ เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทอันดับ 1 ของทวีปอเมริกาเหนือ นำท่านขึ้นกระเช้า PEAK TO PEAK ที่มีความยาวและสูงที่สุดในโลก ข้ามระหว่างสองยอดเขา สัมผัสความงดงามและความยิ่งใหญ่ของ 3 อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ และอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์แบบเกินคำบรรยาย พิเศษ!!! คอนเฟิร์มห้องพักวิวทะเลสาบหลุยส์ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE ล่องเรือชมความอลังการของน้ำตกไนแองการ่า และห้องพักสุดหรูวิวน้ำตก ช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งเอาท์เล็ตและในย่านการค้าชั้นนำของเมืองโตรอนโต

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – ชมเมือง

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/838

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 15.00 – 16.15) ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

13.00 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น 

จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค (STANLEY PARK) หนึ่งในสวน สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL&CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย จากนั้นนำท่านชม  สวนบูชาร์ด (BUTCHART GARDEN) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งสวน (CITY OF GARDEN) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา

นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิคตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 – 1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ก่อนนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL&CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – วิสเลอร์ – กระเช้า PEAK TO PEAK – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิสเลอร์ (WHISTLER) (130 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทอันดับ 1 ของทวีปอเมริกาเหนือ ได้รับการโหวตให้เป็นสกีรีสอร์ตอันดับ 1 ติดต่อกันนานถึง 7 ปี นำท่านนั่งรถเลาะเลียบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไปตามแผ่นดินที่ความเว้าแหว่งเป็นซอกหลืบที่มีน้ำทะเลเข้าถึง คนในทวีปอเมริกาเหนือเรียกชายฝั่งทะเลแบบนี้ว่า ซาวด์ SOUND แต่ในยุโรปเรียกพื้นที่แบบนี้ว่า ฟยอร์ด FJORD ภูมิประเทศสวยงามมาก ถนนสายนี้คือ HIGHWAY 99 หรือ SEA TO SKY HIGHWAY เส้นทางจากน้ำสู่ฟ้าสายนี้พาวกวนสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงเดินทางถึง  เมืองวิสเลอร์ เมืองเล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าท้องถิ่น ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักเล่นกีฬาฤดูหนาวเต็มเมือง โดยเฉพาะนักสกีมีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ในฤดูร้อนยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ และขึ้นชื่อในเรื่องการ ท่องเที่ยวแบบผจญภัยอีกด้วย วิสเลอร์จึงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ตลอดปี ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาใหญ่ 2 ลูก ภูเขาที่ใกล้ที่สุดชื่อเดียวกับ เมืองคือ ภูเขาวิสเลอร์ (WHISTLER MOUNTAIN) สูง 7,160 ฟุต ด้านตรงข้ามเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งชื่อ แบล็คคอมบ์ (BLACKCOMB  MOUNTAIN) สูง 8,000 ฟุต

 

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าจากยอดเขาวิสเลอร์ สู่ยอดเข้าแบล็คคอมบ์ (PEAK 2 PEAK GONDOLA) ซึ่งได้รับการบันทึกใน GUINNESS WORLD RECORD ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีความสูงและยาวที่สุดในโลก ซึ่งใช้สายเคเบิลที่มีความแข็งแรงมากขึงจากยอดเขาวิสเลอร์สู่ยอดเขาแบล็คคอมบ์ โดยไม่มีเสารองรับ เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร และมีความสูงกว่า 400 เมตรจากหมู่บ้านวิสเลอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แบบ 360 องศาด้วยกระเช้าพื้นกระจกใส ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวิวโดยรอบอย่างจุใจ

(หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือคืนเงินค่ากระเช้า หากกระเช้า PEAK2PEAK มีการปิดหรือไม่สามารถขึ้นได้ อันเนื่องมากจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นสู่ยอดเขาสูง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมเมืองวิสเลอร์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ WHISLER VILLAGE หรือ MAIN VILLAGE อยู่ตรงเชิงเขาระหว่างภูเขาทั้งสองลูก ย่านนี้สงวนไว้ให้คนเดินเท่านั้น จากย่านกลางเมืองมีถนนปูนหินเล็ก ๆ เป็นทางขึ้นไป ยังยอดเขาทั้งสองลูก ส่วนที่ 2 เรียกว่า UPPER VILLAGE อยู่ใกล้กับภูเขาแบล็กคอมบ์ ส่วนที่ 3 คือ VILLAGE NORTH เป็นย่านการค้าที่สร้างขึ้นใหม่ ระหว่างเมืองทั้ง 3 ส่วนของวิสเลอร์เป็นโรงแรมกับที่พักแบบรีสอร์ทและลอดจ์ จำนวนมากกว่า 60 แห่ง มีร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองวิสเลอร์ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก WESTIN WHISTLER RESORT&SPA หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – ชมเมือง – คัลการี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) (130 กิโลเมตร) นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ที่สุดของแวนคูเวอร์ เเกสทาวน์ (GAS TOWN) ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 1900 ชม นาฬิกาพลังไอน้ำแห่งแรกของโลก ที่มีน้ำหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 30 CAD)      

14.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 214

16.41 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือการขุดน้ำมันดิบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON CALGARY หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คัลการี – บามฟ์ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบหลุยส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา นำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะและมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบตัวและจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการนั่งกระเช้า หรือกระเช้างดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศหรือปิดในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) (85 กิโลเมตร) หนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยน ร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย อุทยานแห่งชาติโยโฮ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ นำท่านชม ทะเลสาบมรกต (EMERALD LAKE) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกตซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ  (NATURAL BRIDGE) ชม อุโมงค์รถไฟ SPIRAL TUNNEL เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ อุโมงค์รถไฟที่มีลักษณะวกวนเป็นรูปก้นหอยอยู่บนภูเขา โดยเฉพาะตอนมีรถไฟผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) (25 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวยุโรปที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของ TOM WILLSON ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และบริเวณนี้เดิมเป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชื่อว่า HOLT CITY และต่อมาในปี 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า LAKE LOUISE เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ ในแคนาดา ทะเลสาบหลุยส์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง  ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดิน

ทะเลสาบหลุยส์ – อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – จุดชมวิว GLACIER SKYWALK – ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – บามฟ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคดี้ ไปยัง อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (JASPER NATIONAL PARK) (140 กิโลเมตร) อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศแคนาดา

นำท่านชม จุดชมวิว GLACIER SKYWALK เป็นทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 280 เมตร สำหรับชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้และธารน้ำแข็งอันสวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน COLUMBIA ICEFIELD

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (COLUMBIA ICEFIELD) นำท่านขึ้นรถ SNOW COACH มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนา เป็นเมตร เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์ ให้ท่าน ได้สนุกสนานกับการนั่งรถ SNOW COACH ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของ ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (185 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองบามฟ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก RIMROCK RESORT BANFF หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

บามฟ์ – ชมเมือง – คัลการี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเช้า อิสระให้ท่านให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรหรือเดินเล่นใน ตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) ซึ่งตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย TRANS CANADA HIGHWAY เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริเวณนี้ คือเมืองบามฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักดินแดนแถบนี้เลย จนถึงปลายปีค.ศ. 1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย CANADIAN PACIFIC RAILWAY คนงาน ก่อสร้างได้มาเห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาที่สวย งามนี้ จึงนำไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ บนเทือกเขาร็อกกี้และต่อมาได้มีการค้นพบบ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถันมากมายในบริเวณนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาหาประโยชน์จากน้ำพุร้อนซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลัมเบียจึงประกาศจัดพื้นที่ 10 ตารางไมล์ของเทือกเขาซัลเฟอร์นี้เป็นเขตอุทยานเทือกเขาร็อกกี้ (ROCKY MOUNTAIN PARK) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันอิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลาง      เมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคัลการี (CALGARY) (130 กิโลเมตร) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ต้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือการขุดน้ำมันดิบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON CALGARY หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

คัลการี – โตรอนโต – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 318

18.19 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็น  อันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมวิวเมืองโตรอนโต ณ ภัตตาคารบนหอคอย CN

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CENTRE TORONTO หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

โตรอนโต – ชมเมือง – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตก  หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต (UNIVERSITY OF TORONTO) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา (CITY HALL) ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) (135 กิโลเมตร) เป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น

ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดโดยการ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ชื่นชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า  (หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้ลูกค้าทดแทน)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE)

นำท่านแวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MARRIOTT ON THE FALLS (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า) หรือระดับเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และดื่มด่ำกับวิวน้ำตกไนแองการ่ายามเช้า

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) (130 กิโลเมตร)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านอิสระกับการ ช้อปปิ้ง ณ TORONTO PREMIUM OUTLET ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 100 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani , Adidas, American Eagle, Aldo, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Coach, Diesel, DKNY, Ecco, Gap, , Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi’s Outlet Store, Ralph Lauren, Samsonite ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร หากมีเวลาเหลือนำท่านสู่ ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (SQUARE ONE SHOPPING CENTER) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS,H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

โตรอนโต – ฮ่องกง – กรุงเทพ

01.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 829

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพ

05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 705

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน  

*** ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ท่านจำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2 ห้องเท่านั้น ***

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าวีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR VISA) 4,000 บาทต่อท่าน

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจ

     ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

 

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating