คาเธย์แปซิฟิก (CX)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์แคนาดา : เที่ยวแคนาดาสุดคุ้ม TRANS CANADA 10 วัน (CX)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แคนาดา

สายการบิน : คาเธย์แปซิฟิก (CX)

ราคา : 

นำท่านท่องเที่ยว 3 รัฐยอดนิยมของแคนาดา บริติชโคลัมเบีย อัลเบอร์ต้า และออนตาริโอ แวนคูเวอร์– เกาะวิคตอเรีย – คัลการี – อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ  – ทะเลสาบหลุยส์ – โตรอนโต – น้ำตกไนแองการ่า สัมผัสความงดงามและความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ชื่นชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบเกินคำบรรยาย พิเศษ!!! คอนเฟิร์มห้องพักวิวทะเลสาบหลุยส์ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE ล่องเรือชมความอลังการของน้ำตกไนแองการ่า และห้องพักสุดหรูวิวน้ำตก ช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งเอาท์เล็ตและในย่านการค้าชั้นนำของเมืองโตรอนโต

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – ชมเมือง

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/810

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 15.00 – 16.05) ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

13.25 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค (STANLEY PARK) หนึ่งในสวน  สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย จากนั้นนำท่านชม  สวนบูชาร์ด (BUTCHART GARDEN) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งสวน (CITY OF GARDEN) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา

นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิคตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 – 1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ก่อนนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – คัลการี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ที่สุดของแวนคูเวอร์ เเกสทาวน์ (GAS TOWN) ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 1900 ชม นาฬิกาพลังไอน้ำแห่งแรกของโลก ที่มีน้ำหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง

14.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 220

16.55 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือการขุดน้ำมันดิบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON CALGARY หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คัลการี – อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบหลุยส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา นำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะและมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบตัวและจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการนั่งกระเช้า หรือกระเช้างดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศหรือปิดในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) (85 กิโลเมตร) หนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยน ร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย อุทยานแห่งชาติโยโฮ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้

นำท่านชม ทะเลสาบมรกต (EMERALD LAKE) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกตซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ  (NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ SPIRAL TUNNEL เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ อุโมงค์รถไฟที่มีลักษณะวกวนเป็นรูปก้นหอยอยู่บนภูเขา โดยเฉพาะตอนมีรถไฟผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) (30 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาว  ยุโรปที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของ TOM WILLSON ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และบริเวณนี้ เดิมเป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชื่อว่า HOLT CITY และต่อมาในปี 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า LAKE LOUISE เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ ในแคนาดา ทะเลสาบหลุยส์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง  ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก FAIRMONT CHATEAU  LAKE LOUISE : 111 Lake Louise Dr, Lake Louise, AB T0L 1E0 Canada. TEL : +1 403-522-3511. http://www.fairmont.com/lake-louise/ ห้องพักวิวทะเลสาบ อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทะเลสาบหลุยส์ – บามฟ์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้ามีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมที่พัก พร้อมดื่มด่ำกับวิวริมทะเลสาบหลุยส์อย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) (60 กิโลเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย TRANS CANADA HIGHWAY เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริเวณนี้ คือเมืองบามฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จัก ดินแดนแถบนี้เลย จนถึงปลายปีค.ศ. 1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย CANADIAN PACIFIC RAILWAY คนงานก่อสร้างได้มา  เห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาที่สวยงามนี้ จึงนำไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ บนเทือกเขาร็อกกี้และต่อมาได้มีการค้นพบบ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถันมากมายในบริเวณนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาหาประโยชน์จากน้ำพุร้อนซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลัมเบียจึงประกาศจัดพื้นที่ 10 ตารางไมล์ของเทือกเขาซัลเฟอร์นี้เป็นเขตอุทยานเทือกเขาร็อกกี้ (ROCKY MOUNTAIN PARK) อิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคัลการี (CALGARY) (145 กิโลเมตร) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้าและใหญ่เป็นอันดับสามของแคนาดา นำท่าน ผ่านชมเมืองคัลการี เมืองที่มีความสมบูรณ์ในด้านวัฒนธรรมและความเจริญในด้านต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CAVALIER CALGARY หรือระดับเทียบเท่า

 

6

วันที่หกของการเดิน

บามฟ์ คัลการีสนามบินโตรอนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางบสู่ สนามบินเมืองคัลการี (CALGARY)

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 30 CAD)

13.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 146

19.16 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็น  อันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON CENTRE TORONTO หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

โตรอนโต – ชมเมือง – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต (UNIVERSITY OF TORONTO) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา (CITY HALL) ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) (130 กิโลเมตร) เป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดโดยการ

ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ชื่นชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า  (หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้ลูกค้าทดแทน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MARRIOTT ON THE FALLS (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า) หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

น้ำตกไนแองการ่า – หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE โตรอนโต – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE) นำท่านแวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนตึก SKYLON ภัตตาคารที่หมุนได้ 360 องศาให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของน้ำตกไนแองการ่าจากมุมสูง

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (SQUARE ONE SHOPPING CENTER) (110 กิโลเมตร)  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

โตรอนโต – ฮ่องกง – กรุงเทพ

01.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 829

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพ

05.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 705

10.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating