ทัวร์ไทย : TOP OF SOUTH ปัตตานี – ยะลา (เบตง) (4 วัน 3 คืน) 

กำหนดการเดินทาง :

จังหวัด :   ปัตตานี – ยะลา

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 

เบตง มนต์เสน่ห์ ฮัลสตัท เมืองไทย ชมอาทิตย์ขึ้น “อัยเยอร์เวง” วิวหลักล้าน บรรยากาศยุโรป Unseen ทะเลสาบ “ลิวงค์” สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ เต็มอิ่มท่องเที่ยวธรรมชาติ “น้ำตก ร.9 & สวนหมื่นบุปผา” ที่พักคัดสรร Exclusive พร้อมบริการระดับ VIP !

 

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ (สงขลา) – เหมืองลิวงค์ ปัตตานี – วัดช้างให้ – มัสยิดกลาง – สกายวอร์ค

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (WE) ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B  เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.05 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหมืองลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) (70 กิโลเมตร)

เหมืองลิวงศ์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเหมืองแร่เก่าที่ถูกทิ้งไว้อายุนับ 100 ปี และกลายเป็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างที่เห็นกันนี้ เพราะล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวกับวิวภูเขาสวยๆ ที่จะสะท้อนลงบนพื้นน้ำ ให้อารมณ์คล้ายกับประเทศสวยๆ อย่าง สวิตเซอร์แลนด์ จนได้รับขนามนามว่า สวิตเซอร์แลนด์จะนะ กันเลยทีเดียว และที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บภาพอย่างมากมาย

จากนำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (75 กิโลเมตร)

ปัตตานี

เมืองงาม 3 วัฒนธรรม พุทธ มุสลิม และจีน เคยเป็นหัวเมืองท่าที่สำคัญมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับปัตตานีมากมาย ซึ่งล้วนนำวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เข้ามาด้วยนั่นจึงทำให้คนในปัตตานีมีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาอยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัตตานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้น เดินทางถึง เมืองปัตตานี จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลอนดอน ภัตตาคารเลื่องชื่อประจำเมืองปัตตานี

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ มัสยิดกลางเมืองปัตตานี

มัสยิดกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปะและความงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

นำท่านสักการะ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก    “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ติดกับศาลเจ้าแม่ ยังมีย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ ชมเมืองเก่า ที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย

สตรีทอาร์ท ปัตตานี

สถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปะและความงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

สกายวอร์ค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกายวอร์คเมืองปัตตานี (5 กิโลเมตร) ชมผืนป่า ทะเล และวิวเมือง แบบพาโนรามา สกายลวอล์ค ปัตตานี ตั้งอยู่ภายใต้สวมสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ – สวนลูก) จัดสร้างโดยเทศบาลเมืองปัตตานี โดยออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย Pattani Adventure Park หรือ Sky walk เหนือยอดไม้ป่าชายเลน สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ความสูง 12 เมตร ทางเดินเป็นตาข่ายเหล็กโปร่ง ความยาว 400 เมตร มีบันไดขึ้นลง 2 จุด และมีศาลานั่งพักเหนื่อย 5 จุด อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก C.S. Pattani Hotel หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

 ปัตตานี – ยะลา (เบตง) – วัดพุทธาธิวาส – ชมเมืองเบตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้

วัดช้างให้

วัดช้างให้ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปีเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้ จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบตง จังหวัดยะลา (155 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารหวายร้อยลี้

บ่าย นำท่านเดินทางชมเมืองเบตง

ชมเมืองเบตง 

นำท่านเที่ยวชม ตัวเมืองเบตง ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขา ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตน่ารักที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยแต่งแต้มสีสันให้เมืองเบตงมีบรรยากาศที่สดใสและน่าเที่ยวมากขึ้น โดยภาพวาดมีประมาณ 11 ภาพ แต่ละภาพจะวาดอยู่ตามผนังอาคารบ้านเรือน ในตรอกซอกซอย ให้ได้แวะแชะถ่ายภาพ ครีเอทท่ากันอย่างสนุกสนาน นำท่านชมตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้

วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส เป็นวัดที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบหยก

รายการแนะนำยามค่ำคืน : อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง ในช่วงเวลาเย็นจะเปิดไฟประดับอุโมงค์สวยมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปหน้าอุโมงค์นี้เพื่อเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์สปา หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9  อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไทรพันปี – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Breakfast Box

04.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (20 กิโลเมตร)

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง ซึ่งสร้างเสน่ห์สีสัน และความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว จนถึงเวลาอันควร

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร9

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ
ร.9   (15 กิโลเมตร) ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เป็นน้ำตกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในปี 2542 จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากถนนสายหลักไปยังทางเข้าน้ำตกบางช่วงเป็นทางดินและแคบเล็กน้อย เมื่อมาถึงทางเข้าน้ำตกเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ  700 เมตร ระหว่างทางเห็นลำธารที่ไหลจากตัวน้ำตกตลอดเส้นทาง บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารต้าเหยิน เบตง

รายการแนะนำ : เฉาก๊วยเบตง กม.4

เฉาก๊วยหรือวุ้นดำ เป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ซึ่งทำจากหญ้าชนิดหนึ่ง ที่มีปลูกในประเทศจีน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเบตงอีกชนิดหนึ่งด้วย ความแตกต่างของเฉาก๊วยเบตงนั้น คือ เนื้อมีความเด้งดึ๊งไม่นิ่มจนเกินไป ทานแล้วละมุนลิ้น 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เบตง

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา (50 กิโลเมตร) หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร (10 กิโลเมตร) เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ได้ไหว้สักการะขอพรต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์   ปิยะมิตร ต้นไทรสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง บริเวณลำต้นให้เราได้เดินเข้าไปด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่โรงแรมที่พัก บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์ สปา (10 กิโลเมตร) ให้ท่านได้พักผ่อนกับบ่อน้ำร้อนเบตง ภายในโรงแรมที่พัก

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่   มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ

กิจกรรมแนะนำ : ให้ท่านได้อาบหรือแช่เท้าเล่น    ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนบ่อใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง และได้ลองต้มไข่ไก่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์สปา หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เบตง (ยะลา) – ปัตตานี – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (170 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

บ่าย นำท่าน แวะจิบกาแฟ และพักผ่อนอิริยาบถ ณ ตลิ่งชัน @ คอฟฟี่ จะนะ (70 กิโลเมตร)

*** อาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง (50 กิโลเมตร) มีคนกล่าวว่า “มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่” เนื่องจากตลาดแห่งนี้ได้กลาวยเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ไปแล้ว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ (5 กิโลเมตร)

20.55 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating