11 – 21 เมษายน 2565 / 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
ออสเตรีย – เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : TOP EUROPE 11 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  11 – 21 เมษายน 2565 / 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565

ประเทศ : เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

สายการบิน : การบินไทย (TG) 

ราคา : 195,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสไฮม์ – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ – เซนต์กอร์

06.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT)

หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูเดสไฮม์ (RUDESHEIM) (65 กิโลเมตร)

เมืองขนาดเล็กมีประชากรเพียง 10,000 คนเศษ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีปร ะวัติการอยู่อาศัยมานานกว่า 2,000 ปี ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่ ที่ปลูกจัดไว้เป็นแปลงบนไหล่เขาที่ราบกว้าง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี มีโบสถ์และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพในนิยาย

นำท่านชมย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง ดรอสเสลแกสเซ (DROSSELGASSE)

ถนนเลนยาวเพียงร้อยกว่าเมตร แต่นับว่าเป็นหัวใจของเมืองรูเดสไฮม์ นำท่านถ่ายภาพกับอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองรูเดสไฮม์ มีชื่อว่า KLUNKHARDSHOF ที่เป็นอาคารไม้ลายสวยงามที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบ็อบพาร์ด (BOBPARD) (50 กิโลเมตร)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายโรแมนติก ที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจากแม่น้ำโวลก้าและแม่น้ำดานูบ การล่องเรือเที่ยวแม่น้ำไรน์นิยมล่องกันตั้งแต่เมืองบอบพาร์ด มาถึง เมืองเซนต์กอร์ เนื่องจากเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะมีลำน้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขาสองฝั่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามบ้านหลังเล็กๆ น้อยๆ แบบเยอรมัน ไร่องุ่น และทิวทัศน์ริมสองฝากฝั่งที่เต็มไปด้วยปราสาท ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหลั่งไหลกันมาชื่นชม จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเซนต์กอร์  (ST.GOAR) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำไรน์ที่แสนเงียบสงบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ROMANTIK SCHLOSS RHEINFELS หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เซนต์กอร์ – คอคเฮม – โคโลญจน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอคเฮม (COCHEM) (60 กิโลเมตร)

เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกในหุบเขามลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประชากรเพียง 6,000 คนเท่านั้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน เดินทางถึง เมืองคอคเฮม

ปราสาทไรชส์บวกร์

(REICHSBURG CASTLE)

หนึ่งในปราสาท UNSEEN ที่สวยงามราวปราสาทดั่งเทพนิยาย ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีของเยอรมนี ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อมองลงมาจากระเบียงของปราสาท ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าที่แสนงดงาม และดื่มด่ำกับบรรยากาศของแม่น้ำโมเซล (Mosel) ที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส และมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ ในเมืองโคเปลนซ์ประเทศเยอรมนี สายน้ำโมเซลที่คดเคี้ยวตามแนวเขานั้น เป็นเสน่ห์อันโรแมนติก และเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยายแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) (160 กิโลเมตร)

เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ธไรน์ – เวสต์ฟาเลีย โคโลญมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี และผู้ที่มาเยือนที่นี่จะได้พบกับทุกสิ่งตั้งแต่หอคอยโรมันไปจนถึงโบสถ์แบบกอธิก ไปจนถึงตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โคโลญมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ลุดวิก และพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต รวมทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโคโลญจน์

เข้าชม มหาวิหารแห่งโคโลญจ์ (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์กอธิคแบบดั้งเดิม โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 ถึงปี 1880 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เป็นหอคอยแฝด สูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญ  จ์ นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลญจ์ และประเทศเยอรมนี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี  1996

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL HILTON COLOGNE  หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม –ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (260 กิโลเมตร)

เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM)เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนช้อปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัม ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM CENTRAAL STATION หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (125 กิโลเมตร) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน

เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ จนกระทั่งเดินทางถึงหมู่บ้านกีธูร์น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น

ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลำคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (120 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม

จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2  และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต (LOUISE BONAPARTE) เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

ผ่านชม อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT) สิ่งก่อสร้างรูปทรงกรวยสีขาว สูงประมาร 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์ยังมีอาคารเก่าแก่ที่สวยงามและสำคัญ คือ พระราชวังหลวง (KONINKLIJK PALEIS) สร้างขึ้นในปี 1655 และต่อมาในปี 1801 พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ โบนาปาร์ต (LOUISE BONAPARTE) หากมีเวลาให้ท่านได้แวะชมย่าน  RED LIGHT หรือพัฒน์พงษ์แห่งอัมสเตอร์ดัมให้คณะได้อิสระเดิน เล่นชมย่านสถานเริงรมย์กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM CENTRAAL STATION หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – เมืองบรูจส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (KEUKENHOF) (40 กิโลเมตร)

ชมสวนดอกทิวลิป ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสันตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอกทิวลิป ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวนพฤกษชาติ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามน่ารัก เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิ่ม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (235 กิโลเมตร)

เมืองบรูจส์ (BRUGES)

เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น เมืองเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เมืองบรูจส์ – อาสนวิหารอาเมียงส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเมียงส์ (AMIENS) (215 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของจังหวัดซอมม์ในเคว้นปีการ์ อาเมียงส์เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส สถานที่ที่ได้รับการขนามนามว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองอย่าง มหาวิหารโนเทรอดาม แห่งอาเมียงส์ หรือ มหาวิหารอาเมียงส์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองและนำท่านเข้าชม อาสนวิหารอาเมียงส์ (CATHEDRALE D’AMIENS)

อาสนวิหารอาเมียงส์(CATHEDRALE D’AMIENS)

อาสนวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส มีฐานะเป็นอาสนวิหารประจำมุขมณฑลอาเมียงส์ ซึ่งเป็นหลังคาแบบกอทิกที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส ภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงมีการแสดงออกอย่างเต็มที่ในส่วนหน้าของอาสนด้านทิศตะวันตก มีหลังคาแบบกอทิกสองชั้นโดดเด่นด้วยประตูโค้งลึกสามช่อง หินสลักของพระเจ้าแผ่นดิน 22 พระองค์เรียงเป็นแนวตลอดด้านหน้าอาสนวิหารใต้หน้าต่างกุหลาบอันสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความงดงามของอาสนวิหารอาเมียงส์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิ่ม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOTEL MAROTTE หรือระดับเทียบเท่า

8

อาเมียงส์ – กรุงปารีส – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) (165 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ  ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมทั้งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์อีกหลายแห่งให้ทุกท่านมาสัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส

เมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTREDAME CATHEDRAL) ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชม ย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้าโอเปร่าเฮาส์ ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้า นโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ถนนชองเชลิเช (CHAMPS ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่นต้นแบบถนนราชดำเนิน

ผ่านชม ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มัสเลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระศพของ นโปเลียน และ

ถ่ายภาพกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของนครปารีส

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PULLMAN PARIS MONTPARNASSE หรือระดับเทียบเท่า

9

กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซาย (VERSAILLES) (20 กิโลเมตร)

พระราชวังแวร์ซาย ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซาย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อนละเอียดสีขาว มีสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบบาโรคและรอคโคโค ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ผสานกับลวดลายอันอ่อนช้อยบรรจง ด้านในพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง มีการจัดแสดงภาพวาด 6,123 ภาพ กับงานแกะสลักอีก 15,034 ชิ้น จุดเด่จของพระราชวังแห่งนี้ คือการประดับโคมไฟระย้า หรือ แชนเดอเรียในทุกๆจุด หรูหราควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดของโลก อิสระให้ท่านชมความงามของพระราชวังแวร์ซาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งต่อ ณ ห้าง SAMARITINE ห้างชื่อดังซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนม เช่น กว่า  50 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Burberry, Lowe, Polo, Dolce & Gabbana, Lacoste, Longchamp, Timberland, Kipling, Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ  จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PULLMAN PARIS MONTPARNASSE หรือระดับเทียบเท่า

10

กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส

13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 931

10

กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..