8 – 19 เมษายน / 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565
วันเดินทาง
โอมานแอร์ (WY)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : SWISS RESERVE 12 วัน (WY) 

กำหนดการเดินทาง : 8 – 19 เมษายน / 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี่

สายการบิน : โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818

ราคา : 575,000 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบินโอมาน แอร์ (WY) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ ท่าน  

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818 เดินทางสะดวกสบายด้วยที่นั่งระดับชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS) (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 12.35 – 14.45)

19.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองซูริค (ZURICH) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค น้ำตก ไรน์ซุกล่องเรือเบอเก้นสต็อค

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) (50 กิโลเมตร)

น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนีและเป็นน้ำตกที่มีใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและทัวร์ล่องเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (55 กิโลเมตร) จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเมืองซูริค

ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริคจะมามอบบรรยากาศโรแมนติกบนอากาศสบาย ๆ ให้คุณได้เดินผ่อนคลายไปบนย่านเมืองเก่าอันแสนงดงามแห่งนี้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ZEUGHAUSKELLER ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องไส้กรอกยาวและรสชาติแบบเยอรมันแท้ๆ พร้อมทั้งสัมผัสความเก่าแก่ของภัตตาคารแห่งนี้

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (35 กิโลเมตร) ล่องเรือบริเวณทะเลสาบซุก (LAKE ZUG)

เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมืองเก่า จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบซุก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BURGENSTOCK ALPINE SPA หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบอเก้นสต็อค – ฟลิมส์ – ทะเลสาบเคามา ฟลิมส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลิมส์ (FLIMS) (200 กิโลเมตร)

เมืองฟลิมส์ (FLIMS) เมืองเล็กๆในเขต Graubünden ภูมิประเทศในเขตนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่รู้จักกันในนาม FLIMS ROCKSLIDE ทำให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตา และยังเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนสำหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) ทะเลสาบสีมรกต ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฟลิมส์ เป็นทะเลสาบที่ชาวสวิสนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และพาครอบครัวมาทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน เดินป่า ว่ายน้ำ พายเรือ บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวมรกตแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในมุมส่วนตัวสุดพิเศษเฉพาะกรุ้ปของเร้นจ์ฯ บริเวณริมทะเลสาบเคามา

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) ท่านได้สามารถเดินเล่นบริเวณริมทะเลสาบ ถ่ายภาพ และเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนงดงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม WALDHAUS FLIMS ALPINE GRAND HOTEL AND SPA หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย SIAM สไตล์โมเดิร์น ภายในโรงแรมที่พัก       

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฟลิมส์ – หุบเขาเวียมาลา – เซนต์มอริทซ์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE) (35 กิโลเมตร)

หุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE) หุบเขาลึกลงไป กว่า 300 เมตร อดีตใช้เป็นที่สัญจรของพ่อค้าจากทางเหนือและใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสความงดงามของหุบเขาเวียมาลาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีสะพานเก่าแก่ที่สร้างในปี 1739 ตั้งอยู่ภายในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเส้นทางผ่านบันไดกว่า 300 ขั้นเพื่อชมความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาเวียมาลา

เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ)  เป็นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง CHESA AL PARC บริการท่านด้วยเมนูฟองดูร์น้ำมัน (FONDUE BOURGUINON) แบบต้นตำหรับสไตล์สวิสแท้ๆ

บ่าย เช็คอินเข้าสู่โรงแรม KULM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองเซนต์มอริทซ์ ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจภายในเมืองหรือริมทะเลสาบเซนต์มอริทซ์

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – ดิอาโวเลซซ่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางถึง สถานีดิอาโวเลซซ่า (DIAVOLEZZA)

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขา DIAVOLZEZZA ที่ความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาท่านสามารถชมวิวของธารน้ำแข็งอายุนับหมื่นปีได้โดยง่ายกว่ายอดเขาอื่น ท่านยังสามารถพบเจอแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง BERGHAUS DIAVOLEZZA ร้านอาหารบนยอดเขาดิอาโวเลซซ่าพร้อมวิวแบบพาโนราม่า

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้ดื่มด่ำ กับทัศนียภาพบนยอดเขา DIAVOLEZZA พร้อมเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเซนต์มอริทซ์ มีเวลาอย่างเต็มที่ให้ท่านได้ผ่อนคลาย และเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ECCO ST.MORITZ การันตีความพิเศษด้วยรางวัล 2 MICHELIN STARS บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง 4 คอร์ส

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก KULM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – กลาเซียเอ็กซ์เพลส – เซอร์แมท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

08.51 จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) โดย รถไฟสาย กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS)

การเดินทางกับ Glacier Express พร้อมให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ ขึ้นผ่านเนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

17.10 เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)

เซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม MONT CERVIN PALACE หรือระดับเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5 ดาวใจกลางเมืองเซอร์แมท สะดวกสบายในการเดินเล่นพร้อมชมบรรยากาศของเมืองตากอากาศเซอร์แมท ที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกใฝ่ฝันจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท – เซอร์แมท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดยรถไฟ จาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท

ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นไปยังถนนในย่านใจกลางเมืองเริ่มจากหน้าโรงแรมที่พัก ไปสุดหัวมุมถนนทั้งสองฝั่งที่เต็มไปด้วยร้านรวงขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมาย หรือท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพักของท่าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร AFTER SEVEN RESTAURANT ที่เสริฟอาหารยุโรปร่วมสมัย การันตีความพิเศษด้วยรางวัล 2 MICHELIN STARS

จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MONT CERVIN PALACE หรือระดับเทียบเท่า

8

เซอร์แมท – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (70กิโลเมตร)

ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) หมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองแช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นให้อิสระท่านเดินชมเมือง พักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก

หรือแช่น้ำพุร้อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย หากท่านมีความประสงค์จะแช่น้ำแร่ โปรดนำชุดว่ายน้ำไปสำหรับแช่น้ำแร่

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก LES SOURCE DES ALPES หรือระดับเทียบเท่า

9

ลุคเคอร์บาด – ลูกาโน่ – FOXTOWN OUTLET

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

จากนั้นสู่ เมืองลูกาโน่ (LUGANO) (180กิโลเมตร)

ลูกาโน่ (LUGANO)เมืองที่เต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ตัวเมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและติดกับแม่น้ำ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมในฤดูร้อนกับครอบครัว เช่น ว่ายน้ำ พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆเพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยงามของเมืองแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ฟอกซ์ทาวน์ (FOXTOWN OUTLET) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่น เน้นขายสินค้าลดราคา    ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม SWISS DIAMOND HOTEL LUGANO หรือระดับเทียบเท่า

10

ลูกาโน่ – โคโม่ -เบลลาจิโอ้

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (35 กิโลเมตร)

โคโม่ (COMO) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดน สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มีเทือก เขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลลาจิโอ (BELLAGIO) (35 กิโลเมตร)

เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เป็นเมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม ลักษณะของเมืองจะเป็นทางเดินขึ้นบันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั้งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส ผลิตภัณฑ์จากชีส ฯลฯ ที่มีอยู่ตามถนนเล็กๆ ในเมือง และด้วยบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสทำให้คุณถ่ายรูปได้ไม่รู้เบื่อ 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร THE TERRACE RESTAURANT ร้านอาหารที่ติดริมแม่น้ำและอาหารทุกจานมาจากฝีมือของเชฟมืออาชีพ โดยอาหารที่ขึ้นชื่อมีทั้ง ชีส ซีฟู้ด สปาเก็ตตี้คาโบนาล่า และ ไวน์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม HOTEL BELVEDERE หรือระดับเทียบเท่า

11

เบลลาจิโอ้ – ซิร์มิโอเน่ – สนามบินมิลาน

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางไป เมืองซิร์มิโอเน่ (SIRMIONE) (160 กิโลเมตร)

เมืองซิร์มิโอเน่ (SIRMIONE)  เป็นเมืองเล็กๆติดแม่น้ำที่อยู่ในเมืองBrescia เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น โบสถ์โบราณ ปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และ ยังมีย่านเมืองเก่าให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้อิสระท่านเดินชมตัวเมืองเซอร์มิโอเน่ (SIRMIONE)

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน (WY144/815) เดินทางสะดวกสบายด้วยที่นั่งระดับชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS)

12

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 07.00 – 09.05 น.)

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..