20 – 31 ก.ค. 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : SWEDEN SUMMER GEM สายการบินไทย 12 วัน(TG)

กำหนดการเดินทาง : 20 – 31 ก.ค. 2567

ประเทศ : สวีเดน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  243,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮม (สวีเดน)

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ชมเมืองสต็อกโฮม ย่านเมืองเก่า GAMLA STAN

00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางชมเมืองสต็อกโฮล์ม

STOCKHOLM

เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ และเป็นนครหลวงที่งดงาม สวยถึงขั้นได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวียและยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไปสุดในเกือบทุกด้านและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดอันดับต้นๆของโลกด้วย

ชมเมืองสต็อกโฮล์ม

พาท่านเช้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ที่สร้างขึ้นมานานนับแต่ ปี ค.ศ.1923 มีการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง ลักษณะพิเศษของตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง  ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์วาซา (The Vasa Museum) พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณ ที่ได้ล่มและอัปปาง จมอยู่ใต้ทะเลบอลติกนานถึง 333 ปี หลังจากถูกกู้ขึ้นมาก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้และถือเป็นเรือที่มีความงดงามมากที่สุดลำหนึ่งของโลกเรือวาซาคือทรัพย์สมบัติทางศิลปะอันเลอค่าที่มีเอกลักษณ์โดยสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้เกือบ 95 เปอร์เซ็นต์และรวมถึงงานแกะสลักด้วยมือหลายร้อยชิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นในย่าน GAMLA STAN

GAMLA STAN

ย่าน GAMLA STAN ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม อีกทั้งยังเป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมือง และยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง บริเวณรอบๆพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ช้อปปิ้ง มากมาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ที่มีความสวยงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ได้อย่างดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้เล่นถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

3

วันที่สามของการเดินทาง

สต็อกโฮม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสะกันเซ่น (SKANSEN OPEN AIR MUSEUM)

SKANSEN OPEN AIR MUSEUM

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่รวบรวมจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆดั้งเดิมของชาวสวีเดนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาจัดแสดงไว้ในพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในมีการจำลองสิ่งต่างๆอย่างเช่น การโชว์การทำเครื่องแก้ว, โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์, อาคารบ้านเรือ, ร้านขายของในสมัยศตวรรษที่ 19, รวมไปถึงโซนสวนสัตว์ อิสระให้ท่านเดินสำรวจเมืองจำลอง และเก็บภาพความประทับใจที่เหมาะแก่การเดินชมในช่วงหน้าร้อน หรือซื้อของที่ระลึกจนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่สวนสนุกโกรน่า ลุนด์ “GRONA LUND AMUSEMENT PARK”

อิสระให้ท่านเที่ยวชมสวนสนุกโกรน่า ลุนด์ สวนสนุกขนาดเล็กที่อัดเต็มไปด้วยเครื่องเล่นที่แสนสนุกเร้าใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ยอดนิยมประจำฤดูร้อนของชาวสวีเดน เนื่องจากสวนสนุกแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1883 ทำให้กลายเป็นสวนสนุกเก่าแก่ที่สุดของประเทศสวีเดน แต่ยังคงเต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากกว่า 30 แบบ ตั้งแต่แบบเล่นชิลๆเอาความสนุก จนไปถึงเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวอย่างรถไฟเหาะ ให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ หรือท่านจะเดินเล่นชมสวนสนุกเก็บภาพสวยๆ ชิคๆไว้ลงโซเชียล เพราะการตกแต่งของสวนสนุกแห่งนี้ก็สวยและมีสไตล์ไม่แพ้กัน !!! 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

[/timelineitem]

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สต็อกโฮม – เออเรบลู – คาร์ลสตัด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (OREBRO) (200 กิโลเมตร)

OREBRO

เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน ย่านเมืองจำลองวาดเคอพิง (WADKOPING) ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบลู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีสีแดงหรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ำจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD) (120 กิโลเมตร)

KARLSTAD

เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนิร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วมุมโลก

ชมโบสถ์ประจำเมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาวสไตล์บารอคที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองคาร์ลสตัด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION COLLECTION HOTEL DROTT หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คาร์ลสตัดสตรอมสตัด – ชมเมืองเกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองสตรอมสตัด (STRÖMSTAD) (200 กิโลเมตร)

STROMSTAD

เมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ใกล้กับพรหมแดนของประเทศนอร์เวย์ สตรอมสตัดกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำทะเลและสปาในช่วงกลางศตวรรษ และยังถือว่าเป็นเมืองท่าเรือน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน ผ่านชมอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในสไตล์อาร์ตนูโว สร้างเสร็จในปีค.ศ.1917 ชมย่านใจกลางสตรอมสตัด (STRÖMSTAD TOWN) ที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบเรียบง่ายด้วยการทาสีที่ดูซอฟแลดูสบายตา และเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะสโมเก้น (SMOGEN) (90 กิโลเมตร)

SMOGEN

เกาะแห่งสีสันริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนสวีเดน ย่านแถบนี้เรียกว่า “เวสตรา เยอตาลันด์ Västra Götalandslän” ซึ่งเป็นทั้งหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของชาวสแกนดิเนเวียและแถบอื่นในยุโรปซึ่งถ้ามาสวีเดนถือว่าเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SMOGEN HAVSBAD หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก หรือเดินเล่นในเมืองที่เต็มไปด้วยบ้านเรือสีสันฉูดฉาดสดใสในยามฤดูร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

6

วันที่หกของการเดินทาง

กิจกรรม Crayfish & Crab Safari – ชมเกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม Crayfish & Crab Safari

กิจกรรม Crayfish & Crab Safari ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Adventure กับการจับปูทะเล (Crab) และการจับกุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งก้ามแดง (Crayfish,Crawfish) หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็น เทศกาลแห่งการกิน Crayfish ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา

เที่ยง ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นำมาปรุงอาหารมื้อกลางวันสไตล์แสกนดิเนเวีย สุดพิเศษสำหรับท่าน !!!

บ่าย อิสระให้ท่านได้สำรวจชมหมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN)

ENJOY THE MOMENT IN SMOGEN อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมหมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น โดยบริเวณท่าเรือท่าเรือ Smögen เป็นท่าเรือไม้ยาวประมาณ 600 ม. ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า และกระท่อมตกปลาที่มีสีสรรค์ที่อันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม SMOGEN HAVSBAD หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – โกเธนเบิร์ก – ชมเมือง – ล่องเรือ ARCHIPELAGO

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเธนเบิร์ก (GOTHENBURG) (138 กิโลเมตร)

GOTHENBURG

เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมืองต้นกำเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวีเดน รองมาจากเมืองหลวงอย่าง Stockholm แต่มีความฮิบและสวยงามที่ไม่แพ้กัน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก อีกทั้งเมืองกอเทนเบิร์ก ยังได้รับตำแหน่งเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable City Stay) อันดับ 1 ของโลกมา 4 ปีซ้อน (ปี 2016 -2021) ได้รับคะแนนดัชนีความยั่งยืนของโลกถึง 95% มีโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 97 และระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

City Sightseeing

พาท่านเดินย่านจัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) ที่อยู่ใจกลางเมืองจตุรัสนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ Stortorget ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า “จัตุรัสใหญ่” แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ ผ่านชมศาลากลางเมือง (KRONHUSET) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ชื่อว่า Nordstan จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ CRUISE IN ARCHIPELAGO เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและการบริการระดับ First-class service ชั้นบนของเรือมีเลานจ์และที่นั่งแบบ Open air ที่ให้ท่านได้ชมบรรยากาศในขณะที่เรือล่องผ่านหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

14.10 น. เรือเทียบท่าเกาะ Brännö

Brännö หนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่เกาะในโกเธนเบิร์ก มีผู้อยู่อาศัย 800 กว่าคนตลอดทั้งปี เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน เกาะนี้แตกต่างจากเกาะอื่นๆ เนื่องมาจากบนเกาะมีการทำเกษตรกรรม ประวัติศาสตร์นักบิน และการขนส่งทางเรือที่เป็นแหล่งอาชีพหลัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนเกาะเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจจนกระทั่งได้เวลา

***หมายเหตุ ในกรณีที่มีลมแรงหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทัวร์จะเดินทางไปยังเกาะอื่นในหมู่เกาะทางใต้แทนเกาะ Brännö ***

14.45 น. เรือออกจากเกาะ Brännö กลับสู่เมืองโกเธนเบิร์ก

16.00 น.  เรือเทียบท่าเรือเมืองโกเธนเบิร์ก

จากนั้นนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าฮากา (HAGA)

อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านฮากา ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโกเธนเบิร์ก ถนนคนเดินที่เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี หลายหลังมีลักษณะเฉพาะสไตล์โกเธนเบิร์กที่เรียกว่า “landshövdingehus” โดยมีชั้นหนึ่งเป็นอิฐและส่วนที่เหลือเป็นไม้ ปัจจุบันมีมีร้านค้าให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ร้านสบู่ไปจนถึงร้านขายของตกแต่งภายใน แฟชั่น ของโบราณ ชา เครื่องเทศ และน้ำมันมะกอก มีของทุกอย่างสำหรับทุกรสนิยมอย่างแท้จริง และร้านค้าส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

 Shopping + Fika = match made in Heaven.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU SACANDINAVIA HOTEL GOTHENBURG  หรือระดับเทียบเท่า

8

โกเธนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก (HELSINGBORG) (214 กิโลเมตร)

จากนั้นพาท่านเข้าชมพระราชวังโซฟิเอโร (SOFIERO PALACE)

SOFIERO PALACE

อดีตพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ที่ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะอันงดงาม สร้างขึ้นในสไตล์เรอเนซองส์ดัตช์ในปี 1864 มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดสวนที่ได้รับการวางแผนอย่างสวยงามแปลกตาและสวนดอกดอกโรโดเดนดรอน ( Rhododendron) หรือ กุหลาบพันปี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวีเดน ในส่วนของสวนสาธารณะเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ปราสาทสามารถเยี่ยมชมได้เฉพาะในฤดูร้อนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนเท่านั้น พาท่านเดินชมพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้พร้อมเก็บภาพความประทับในจุดต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมเมืองเฮลซิงบอร์ก (HELSINGBORG)

HELSINGBORG

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับแปดของสวีเดน อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่ใกล้กับเดนมาร์กมากที่สุด เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ นวัตกรรม และความงามของเมืองท่าชายฝั่ง จนได้รับรางวัลอันดับที่สองในสาขา European Capital of Innovation Awards 2020 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้อยู่อาศัย

นำท่านถ่ายภาพกับศาลาว่าการสไตล์นีโอโกธิค (City Hall) และมีหอระฆังสูง 65 เมตรอยู่ด้านบน ด้านหน้ามีรูปปั้นของจอมพลชาวสวีเดนที่สามารถเอาชนะเดนมาร์กในการรบครั้งสุดท้ายในปี 1710  จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันไดหิน (The Terrace Stairs) ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์มุมกว้างที่สวยงามของเฮลซิงบอร์กที่เพอร์เฟคและเห็นประเทศเดนมาร์กอยู่ไกลๆเมื่อหันหน้าออก เดินขึ้นบันไดนำท่านชมป้อมปราการคาร์นัน (Kärnan) อันแข็งแกร่ง ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของเฮลซิงบอร์ก ที่ปัจจุบันเหลือเพียงหอคอยปราสาทที่มีความสูงถึง 35 เมตรอิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเมืองเก่า หนึ่งกิจกรรมสุดฮิตของชาวสวีเดนคือการเดินไปตามถนนที่สวยงามของเมือง ชมร้านค้า ดื่มกาแฟและเค้กในร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ ที่ชาวสวีเดนเรียกกันว่า ฟิก้า (Fika) พาท่านเดินในย่านจัตุรัส Stortorget รอบๆจตุรัสจะมีร้านค้าเล็กๆ และร้านค้าแบรนด์ ร้านกาแฟคาเฟ่น่ารักๆ อีกทั้งโดดเด่นด้วยบ้านครึ่งไม้เก่าแก่ที่มีเสน่ห์เก่าแก่ รวมไปถึงเดินชมถนนสายที่เก่าแก่ที่สุดของสวีเดน Kullagatan Street ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นถนนสายช้อปปิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC OCEANHAMNEN  หรือระดับเทียบเท่า

9

เฮลซิงบอร์ก – ลุนด์ – มัลโม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลุนด์ (LUND) (60 กิโลเมตร)

LUND

เมืองเก่าขนาดเล็กที่อยู่ทางตอนใต้ของสวีเดน อาคารบ้านเรือน หรือถนนต่างๆในเมืองสร้างขึ้นในเสกลเล็กๆ น่ารักๆ อีกทั้งใจกลางเมืองเป็นถนนปูหิน cobble stone ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ดูอบอุ่นและน่าอยู่อาศัย นำท่านชมมหาวิหารแห่งลุนด์ (Lund Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศนอร์ดิก ที่สร้างตั้งแต่ปี 1145 อีกทั้งยังมีนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical clock) ที่ตั้งอยู่ทางซ้ายมือของประดูทางเข้ามหาวิหาร โดยนาฬิกาเรือนนี้มีปฏิทินที่สามารถบอกวันต่างๆได้ในช่วงปีต่างๆได้

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (KULTUREN OPEN AIR MUSEUM)  ภายในอาคารต่างๆจะจัดแสดงนิทรรศการและงานออกแบบศิลปะมากมาย เช่น อุปกรณ์การทำประมงสมัยก่อน หรือเทคนิคการพิมพ์หนังสือในสมัยแรกเริ่ม เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในสมัยยุคกลางอีกทั้งยังมีพื้นที่ที่แสดงอาคารบ้านเรือน รวมไปถึงโบสถ์ในสมัยก่อน อิสระให้ท่านเดินสำรวจพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆจากพิพิธภัณฑ์จนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมัลโม (MALMO) (20 กิโลเมตร) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่สามของสวีเดนและเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย ปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมและการศึกษา

MALMO

นำท่านถ่ายภาพกับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST. PETER’S CHURCH) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาคารก่ออิฐที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมัลโมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ จากนั้นอิสระใหท่านเดินเล่นย่านจัตุรัสกลางเมืองมัลโมที่มีมาตั้งแต่ปี 1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของสวีเดน (Apoteket Lejone) ศาลากลางเมืองมัลโมสถาปัตยกกรมสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ใกล้กันมีย่านจัตุรัส Lilla Torg จัตุรัสเก่าเเก่ตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 ที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนโบราณ ปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ เเหล่งรวมความบันเทิงยามราตรีที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อท่านเดินไปเรื่อยจะเป็นย่านเมืองเก่าของมัลโม (Gamla Väster) ด้วยอาคารเก่าแก่สีสันสดใสและถนนที่ปูด้วยหิน ทำให้ที่นี่เป็นจุดที่เหมาะแก่การถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเป็นอย่างยิ่ง !

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION HOTEL MALMO LIVE หรือระดับเทียบเท่า

10

มัลโม – โคเปนฮาเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมปราสาทมัลโม (MALMO CASTEL) (20 กิโลเมตร)

 MALMO CASTEL

ปราสาทสไตล์เรอเนซองส์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสแกนดิเนเวีย มีป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะใหม่รายล้อมไปด้วยคูน้ำและสวนเขียวชอุ่ม ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑ์มัลโม (Malmö Museer) เล่าถึงเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ที่จัดเเสดงข้าวของเครื่องใช้ในยุคกลาง เเละอาวุธ รวมทั้งเเสดงการจำลองสงครามสมัยศตวรรษที่ 17 ระหว่างสวีเดนกับเดนมาร์ก เเถมยังมีสัตว์ที่สต๊าฟเอาไว้มากกว่า 12,000 ตัวในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติให้ท่านได้ชมจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) (45 กิโลเมตร)

โดยนั่งรถบนเส้นทางสะพานโอเรซุนด์ (ORESUND BRIDGE) สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของยุโรปรวม 12 กิโลเมตร เป็นสะพาน 8 กิโลเมตร และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการร่วมของทั้ง 2 ประเทศเพื่อเชื่อมเดนมาร์กกับสวีเดนเข้าด้วยกัน

COPENHAGEN

เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก          

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย นำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมเมนูพิเศษ Seafood Platter !!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL NH COLLECTION COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า

11

โคเปนฮาเก้น – ชมเมือง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมเมืองโคเปนเฮเก้น

พาท่านถ่ายภาพกับ The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพ

06.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..