19 – 31 กรกฎาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
เดนมาร์ก – นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : SVALBARD NEXT TO THE NORTH POLE SWAN HELLENIC EXPEDITION CRUISE

กำหนดการเดินทาง : 19 – 31  กรกฎาคม 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก – นอร์เวย์ 

สายการบิน : การบินไทย 13 (TG)

ราคา :  359,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – รอสกิลด์ – กรุงโคเปนเฮเกน

01.20 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่เมืองรอสกิลด์ (ROSKILDE) (40 กิโลเมตร) ชมเมืองรอสกิลด์ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโคเปนเฮเกนเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเคยเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก

ROSKILDE

นำท่านชมมหาวิหารรอสกิลด์ (Roskilde Cathedral) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคไวกิ้ง ประมาณ 800 ปี ด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคแห่งแรกในแถบสแกนดิเนเวียและเป็นสุสานหลวงของราชวงศ์ของเดนมาร์ค อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก UNESCO ในปี 1995 โดยด้านในของมหาวิหาร มีเสาต้นหนึ่งเรียกว่า “เสากษัตริย์” (King’s Column หรือ King’s Pillar) ซึ่งจะมีขีดแสดงความสูงของกษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงมาเยือนโบสถ์แห่งนี้ ของประเทศไทยมี รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงเสด็จเยือนเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับศาลากลางของเมืองรอสกิลด์ (Former City Hall) ที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Stændertorvet อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ เดินเล่นบริเวณจุรัสที่เต็มไปด้วยร้านค้า คาเฟ่ ชมบรรยากาศน่ารักๆและคึกคักในช่วงหน้าร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านกลับสู่กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงสุดวินเทจที่มี Quality Of Life สูงที่สุดในโลก

COPENHAGEN

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (จากการจัดอันดับปี 2021) เมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณอันแสนฉูดฉาด ถนนช้อปปิ้งในย่านเมืองเก่าที่ยาวที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งความเชื่อ พระราช รวมไปถึงคาเฟ่ชิค ๆ ที่กระจายอยู่บนผังเมืองที่ดีเยี่ยมเป็นระเบียบจน UNESCO ยกให้เป็นเมืองสถาปัตยกรรมโลก ควรค่าแก่การมาเยือนดูสักครั้งในชีวิต

นำท่านเข้าชมสวนทิโวลี่ (TIVOLI GARDEN)

TIVOLI GARDEN

สวนทิโวลี่อยู่ในบริเวณภายในสวนสนุกทิโวลี่ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก จะเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะช่วงหน้าร้อน และวันเสาร์เปิดถึงตีสองของวันรุ่งขึ้น อิสระให้ท่านเพลินเพลิดเดินเล่นภายในสวนทิโวลี่ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SKT PETRI HOTEL, COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน – ลองเยียร์เบียน – ขึ้นเรือ SH VEGA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

… น.  ออกเดินทางสู่เมืองลองเยียร์เบียน

… น. เดินทางถึงเมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) (สวาลบาร์ด)

LONGYEARBYEN

ลองเยียร์เบียน เมืองในสปิตส์เบอร์เกน (Spitsbergen) ที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ด มีประชากร 2,040 คนในปี ค.ศ. 2008 เมืองนี้ตั้งอยู่ใน หุบเขาลองเยียร์ดาเลน (Longyeardalen) ในอดีตถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของสวาลบาร์ด ในเรื่องสาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองลองเยียร์เบียน เพื่อเช็คอินขึ้น เรือสำรวจ SWAN HELLENIC SH VEGA

***เอกสารที่ใช้ในการ Check-in ขึ้นเรือสำราญ SWAN HELLENIC SH VEGA***

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

E-Ticket Boarding Pass

บัตรเครดิต

หลังจากผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ให้ท่านเข้าสู่ห้องพักเพื่อจัดสัมภาระภายในห้องพัก

SH VEGA

เรือ SH VEGA ของ SWAN HELLENIC เรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ตัวเรือได้รับการออกแบบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลและบริเวณขั้วโลกอย่างมีสไตล์และสะดวกสบาย ตัวเรือประกอบเสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวถัง PC5 รวมกับตัวกันโคลงขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุด

แนะนำส่วนต่างๆและ ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

หลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนำท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก ทางเรือจะประกาศเวลาในการทำ Emergency Drill  (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบ ซึ่งในแต่ละห้องจะมีแผนที่จุดนัดพบติดไว้หลังประตู เพื่อเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยซ้อมการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด* หลังจากจบกิจกรรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินสำรวจส่วนต่างๆของเรือ ทานของว่าง หรือเครื่องดื่มที่ Club Lounge หรือนั่งชมวิวจากด้านหลังของเรือที่บริเวณ Pool Bar&Grill

ห้องพักพร้อมระเบียง (BALCONY)

ห้องพักขนาด 28ตร.ม. ที่ตกแต่งสไตล์แสกนดิเนเวีย โทนอบอุ่น เรียบง่าย สบายตา มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายสำหรับการพักผ่อนบนเรือรำรวจ เช่น ตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้า เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้ารองเท้าสลิปเปอร์ ตู้เซฟเก็บของ ไม้แขวนเสื้อ ถุงสำหรับใส่ผ้าซัก กล้องส่องทางไกล ไดร์เป่าผม ตู้นิรภัยส่วนบุคคล มินิบาร์(พร้อมเครื่องดื่มบริการฟรี) เครื่องทำกาแฟ กาน้ำร้อน โต๊ะทำงาน พื้นที่แต่งตัว และโซฟาที่นั่งแสนสบาย ทีวี ห้องน้ำในตัว มีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และฝักบัวแบบธรรมดา และมีระเบียงสำหรับชมวิวแบบส่วนตัว ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก มีช่องเสียบปลั๊กทั้งแบบ 2 ขาแบน และ 2 ขากลมแบบยุโรป ช่องเสียบ USD type และ C type  

18.00น. ออกเดินทางล่องเรือขั้วโลกเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำรวจ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

***วันแรกทางเรือ SWAN HELLENIC จะนำกระเป๋าเป้สะพายกันน้ำ กระติกน้ำเก็บความเย็น/ร้อน เสื้อพาร์กา (Parka) กันหนาวชนิดที่ออกแบบพิเศษจัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ใช้ในระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกสำหรับการเดินทางครั้งนี้***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สำรวจสวาลบาร์ด ดินแดนขั้วโลกเหนือ

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

เริ่มการล่องเรือสำรวจบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางหมู่เกาะสวาลบาร์ดอันห่างไกลภายในเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำทะเลสีฟ้าเย็นฉ่ำของภูมิภาคขั้วโลก สัมผัสกับสภาพแวดล้อมอาร์กติกที่ไม่มีจุดสิ้นสุด และสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากซึ่งอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ มีน้อยคนมากที่เคยเห็นหมีขั้วโลก วอลรัส กวางเรนเดียร์ และสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ ในขณะที่นกทะเลและวาฬนับพันร่วมกันติดตามการเดินทาง ผ่านถิ่นทุรกันดารน้ำแข็งที่น่าจดจำแห่งนี้ นี่คือจุดหมายปลายทางที่น่าอัศจรรย์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และที่แห่งนี้จะทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดกับการสำรวจขั้วโลกเหนือไปตลอดกาล

Spitsbergen เกาะสปิตซ์เบอร์เกน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสวาลบาร์ดของนอร์เวย์ ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก ๆ อีกสามเกาะ ได้แก่ Nordaustlandet, Barentsøya และ Edgeøya มักเรียกกันว่า “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เมืองหลวงของสัตว์ป่าแห่งอาร์กติก” สปิตส์เบอร์เกนอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 1,300 กิโลเมตร มืดตลอด 4 เดือนของปี แต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในเดือนเมษายน กลางวันจะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดิน ซึ่งจะเป็นการดีสำหรับการชมสัตว์ป่าที่ทำให้สปิตส์เบอร์เกน เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางเพื่อสำรวจหมีขั้วโลกและในจุดชมสัตว์ป่าในแถบอาร์กติกแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของวอลรัส กวางเรนเดียร์สวาลบาร์ด แมวน้ำวงแหวน สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก นกพัฟฟิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและนกทะเลหลายชนิดให้ท่านได้ชื่นชม

Ny-Ålesund หมู่บ้านนี-โอเลซุนด์ หมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ที่ 79 องศาเหนือ เดิมทีที่นี่เคยมีเหมืองถ่านหินมาก่อน แต่กลับเกิดอุบัติภัยหลายครั้งจนทำให้เหมืองถูกปิดไป โดยประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีทั้งคนในหมู่บ้าน และนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศที่มาทำงานในสถานวิจัย หมู่บ้านแห่งนี้มีทั้งสนามบิน ท่าเรือ  ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ ที่ทำการไปรษณีย์ทางเหนือสุดของโลก และร้านขายของที่ระลึก

Signehamna ท่าเรือซิกเนฮัมนาเป็นพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติซึ่งอยู่ไกลออกไปถึงครอสส์ฟยอร์เดน อดีตที่แห่งนี้เคยเป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของเยอรมนี ในระหว่างการสู้รบของนอร์เวย์และเยอรมัน ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

Monacobreen ธารน้ำแข็งโมนาโค หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสปิตซ์เบอร์เกน คำว่า Breen เป็นคำภาษานอร์เวย์ แปลว่า ธารน้ำแข็ง หรือ Glacier ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีความกว้างประมาณ 7 กม. และสูง 60 ม. เป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวยาวใน ลีฟเดฟยอร์ด Liefdefjorden (The Love Ford) แถมยังได้ชื่อว่า “Spitsbergen’s most beautiful glacier”

Moffen Island เกาะมอฟเฟน เป็นเกาะเล็กๆ ที่น่าหลงใหล หลังจากการสูญพันธุ์ของวอลรัสในสวาลบาร์ดที่ใกล้สูญพันธุ์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เกาะมอฟเฟนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสายพันธุ์วอลรัสขึ้นใหม่ที่นี่ เกาะมอฟเฟนจึงได้รับการคุ้มครองให้เป็นเขตอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นจุดแวะพักเรือยอดนิยม เพื่อให้ท่านได้ชมฝูงวอลรัสได้จากระยะไกล

Cruising in reserch of Ice Pack ล่องเรือท่ามกลางแผ่นน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกเพื่อค้นหาหมีขาว ทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด พื้นที่ที่เหมาะแก่การตามล่าหาหมีขาวที่เป็นไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวขั้วโลกเหนือ นอกจากหมีขั้วโลกแล้ว ท่านยังจะได้มีโอกาสพบกับ แมวน้ำเครา แมวน้ำวงแหวน วาฬอีกด้วย

 

Alkefjellet, mountain of the guillemots สถานที่ดูนกที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวาลบาร์ด หน้าผาของเหล่านกกิลล์ม็อทนับ 60,000 คู่ นำท่านล่องเรือ Zodiac เข้าชมหน้าผาอัลเคฟเจลเล็ตที่สูงชันอย่างใกล้ชิด ตั้งอยู่ในช่วงของแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งซึ่งเป็นที่อยู่ของแมวน้ำเครา แมวน้ำวงแหวน และหมีขั้วโลก

Dolerittneset (Kapp Lee) แหลมโดเลอริตต์เนเซตหรือคัปป์ลี ตั้งอยู่บนเกาะ Edgeøya ท่านสามารถมองเห็นกระท่อมสามหลังที่ตั้งอยู่บนแหลมแห่งนี้ ซึ่งมีหนึ่งในกระท่อมที่โดดเด่นรูปร่างแปดเหลี่ยม เรียกว่าคาโรเซเลน หรือ “ม้าหมุน” เนื่องจาก กระท่อมหลังนี้สร้างขึ้นโดยคนดักสัตว์ในปี 1904 และตั้งอยู่ติดกับกระท่อมอีก 2 หลังที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นด่านหน้าสำหรับการสำรวจน้ำมัน อีกทั้งท่านจะได้พบกับเหล่าวอลรัสที่มีขนาดอันใหญ่โตนอนพักผ่อนอยู่ที่ชายหาด Stretehamna บางครั้งอาจจะได้พบกับสุนัขจิ้งจอกอาร์กติก และกวางเรนเดียร์อีกด้วย

Hornsund ฮอร์นซุนด์ฟยอร์ด ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะสปิตซ์เบอร์เกนทางตอนใต้ ชมอ่าวที่มีทัศนียภาพสวยงามยิ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาและธารน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดของสวาลบาร์ด และยังเป็นจุดที่สามารถเห็นการล่าอาหารของหมีขั้วโลกได้อีกด้วย ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นที่ฐานที่ตั้งของนักล่า วาฬ นักสำรวจที่ต้องการเดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือ

ในช่วงเวลาพักผ่อนหรือล่องเรือ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถเลือกพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

10

 ลองเยียร์เบียน – กรุงโคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.  เรือเทียบท่าเรือเมืองลองเยียร์เบียน

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือสำราญ SWAN HELLENIC พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน

…   น.ออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น

…   น. เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเก้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SKT PETRI HOTEL, COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมเมืองโคเปนเฮเก้น

พาท่านแวะถ่ายภาพกับ The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย นำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ Seafood Platter !!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SKT PETRI HOTEL, COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

12

โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย *** CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

14. 25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

13

กรุงเทพ

12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..