9 – 20 ส.ค. / 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 2567
วันเดินทาง
อีวีเอ แอร์(BR)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์แคนาดา : TRANS CANADA X ROCKY MOUNTAINEER 12 วัน สายการบินอีวีเอ แอร์(BR)

กำหนดการเดินทาง : 9 – 20 ส.ค. (SUMMER) / 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 2567 (AUTUMN) 2567

ประเทศ : แคนาดา

สายการบิน : อีวีเอ แอร์(BR)

ราคา : 395,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไทเป – แวนคูเวอร์ (แคนาดา)

13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินอีวีเอ แอร์(BR)  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

16.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) โดยสายการอีวีเอ แอร์(BR)  เที่ยวบินที่ BR068/BR010

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไทเป เวลา 21.15– 23.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น)

***บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล***

19.25 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) ประเทศแคนาดา (CANADA) 

VANCOUVER

เมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Hyatt Regency Vancouver หรือระดับเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – ชมเมือง -ชิมไวน์ ณ โรงบ่มไวน์ลูลู่ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เยี่ยมชม สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE)

สะพานคาปิลาโน่

สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค

STANLEY PARK

หนึ่งในสวน  สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของสแตนลีย์ พาร์ค เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่โรงบ่มไวน์ลูลู่ (LULU ISLAND WINERY) (19 กิโลเมตร)

LULU ISLAND WINERY

โรงบ่มไวน์แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและได้ชื่อมาจากที่ตั้งบนเกาะริชมอนด์ ซึ่งเดิมชื่อ “Lulu Island” ที่จะมอบประสบการณ์และความเป็นเอกลักษณ์ฟีลของไร่ไวน์ชนบทที่เรียบง่าย อบอุ่นให้เข้ามาใกล้ชิดกับมหานครเมืองใหญ่ เนื่องจากเป็นไร่ไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขต Greater Vancouver จึงมุ่งหวังที่จะยกระดับไร่ไวน์แห่งนี้ด้วยความมีชีวิตวา ความคิดสร้างสรรค์ และความหลงใหลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แสนน่าจดจำผ่านไวน์และวัฒนธรรมการหมักบ่มไวน์ให้แก่ผู้มาเยือนได้สัมผัสไวน์แดงและไวน์ขาว ไวน์ผลไม้ และไอซ์ไวน์ที่ได้รับรางวัลมากอย่างมากมาย

WINE TASTING AT LULU ISLAND WINERY

ให้ท่านได้เลือกชิมไวน์ที่หลากหลายชนิดของ LULU ISLAND WINERY  โดยมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถพาท่านชิมไวน์ที่ถูกวิธี และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของโรงไวน์แห่งนี้ในการผลิตไวน์ชั้นดีปัจจุบันปรากฏให้เห็นได้จากไวน์แดง ไวน์ขาว ไวน์ผลไม้ และไอซ์ไวน์ที่ได้รับรางวัล ไอซ์ไวน์มีชื่อเสียงอย่างมากในความแพง ด้วยกรรมวีธีขั้นตอนการผลิตและเก็บเกี่ยวองุ่นต่างจากไวน์ทั่วไป โดยจะเก็บองุ่นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -10°c ที่ความเย็นจัดจะทำให้องุ่นแข็ง แต่ความพิเศษคือน้ำตาลในองุ่นจะไม่แข็งและสิ่งที่ได้คือน้ำเชื่อมจากนั้นนำน้ำเชื่อมองุ่นไปผ่านกระบวนการออกมากลายเป็นไอซ์ไวน์ อีก 1 ความพิเศษของไอซ์ไวน์คือสามารถปลูกได้ไม่กี่แห่งในโลก หนึ่งในนั้นคือ แคนาดา !!!

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ ชมย่านเก่าแก่ของแวนคูเวอร์

GAS TOWN

ย่านเก่าแก่ของแวนคูเวอร์ ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 1900 ชม นาฬิกาพลังไอน้ำแห่งแรกของโลก ที่มีน้ำหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hyatt Regency Vancouver หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

3

วันที่สามของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – ชมเกาะวิคตอเรีย – แวนคูเวอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN)

ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA)

VICTORIA

เมืองหลวงของบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งสวน (City of garden) ผ่านชม Fairmont Empress Hotel  เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของ Victoria, ชมย่านไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในแคนาดา (China Town),  ชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings)  อาคารที่สําคัญและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามที่สุดของเมืองวิคตอเรียแวดล้อมด้วยอุทยานดอกไม้นานาพันธุ์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองวิกตอเรีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม สวนบูชาร์ด (BUTCHART GARDENS) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่หลากหลายสไตล์ เช่น สวนอิตาเลียน, สวนกุหลาบ, สวนญี่ปุ่น และยังมีศาลาไว้สำหรับพักร้อน เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีการผสมผสานได้อย่างลงตัว สีสันของดอกไม้ที่หลากหลายชนิด บานสะพรั่งและสลับสีกันเป็นทิวแถวราวกับสีของรุ้ง เป็นการออกแบบการปลูกไม้ดอกที่สวยงามและแปลกตามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ท่ามกลางพื้นที่ 55 เอเคอร์ อันโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและต้นไม้เขียวขจี อิสระให้ท่านเดินเก็บภาพความประทับใจจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อกลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hyatt Regency Vancouver หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 3)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – นั่งรถไฟ ROCKY MOUTAINEER – แคมลูปส์

เช้า นำท่านเดินทางสู่ชานชลาเมืองแวนคูเวอร์ ใจกลางบริติชโคลัมเบีย เพื่อเช็คอินเตรียมพร้อมขึ้นรถไฟ

07.30 น. นำท่านขึ้นรถไฟสาย ROCKY MOUNTAINEER เส้นทาง “First Passage to the West” เดิมเรียกว่า “เส้นทาง Kicking Horse” เส้นทางที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในบรรดาเส้นทางทั้ง 3 เส้นทาง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เดินทางข้ามเส้นทางข้ามทวีปสายแรกของแคนาดาที่เปิดในปี 1885 ปัจจุบัน Rocky Mountaineer เป็นรถไฟโดยสารเพียงขบวนเดียวที่วิ่งบนเส้นทางแคนาเดียนแปซิฟิกอันโด่งดังและเก่าแก่สายนี้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ถือได้ว่าเป็นเส้นทางมีทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทั้งเส้นทางจากเมืองแวนคูเวอร์ไปสิ้นสุดที่เมืองบามฟ์ โดยจะพักขบวน 1 คืนที่เมืองแคมลูปส์

รถไฟสาย Rocky Mountaineer  (Gold Leaf Class)

รถไฟสาย Rocky Mountaineer รถไฟที่หรูหราที่สุด ณ ขณะนี้เป็นที่ฮือฮาในวงการโซเชียลเมื่อมาท่องเที่ยวแคนาดา ด้วยความพิเศษอยู่ตรงที่รถไฟสายนี้ เป็นรถไฟที่ออกแบบให้เป็นหลังคาโดมกระจกแบบเต็มบานที่สามารถชมวิวธรรมชาติได้ 180 องศา ให้คุณชมความสวยงามได้อย่างต่อเนื่อง เพลิดเพลินสัมผัสประสบการณ์ Gold Leaf Classพร้อมบริการคุณด้วยใจ การันตีด้วยรางวัล “Award Winning Service”  โดยรถไฟจะเคลื่อนตัวลัดเลาะไปตามเทือกเขาร็อคกี้อันอุดมสมบูรณ์ ผ่านป่า ภูเขา ทะเลสาบ อีกทั้งภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทที่เต็มไปด้วยความงดงามสองข้างทาง นอกจากการนั่งรถไฟชมวิวชิลๆพร้อมที่นั่งสะดวกสบายที่สามารถปรับเอนได้พร้อมพื้นที่วางขาอันกว้างขวาง บนรถไฟยังเสิร์ฟอาหารคาวหวานรสเลิศที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเลิศ ปรุงโดยเชฟระดับแนวหน้า เมนูมากมายทั้งอาหารเช้า และกลางวัน แบบ 3 – Course พร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็น ไวน์ท้องถิ่น คราฟต์เบียร์ ซอร์ฟดริ้ง หรือชาร้อนผ่อนคลายสักแก้ว ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนรวมหมดแล้วสำหรับ Gold Leaf Class ผู้โดยสารระดับพรีเมี่ยมของรถไฟ Rocky Mountaineer  เพื่อที่จะมุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่น่าจดจำให้แก่การเดินทางของทุกท่าน

VANCOUVER TO KAMLOOPS

สำหรับการเดินทางการในวันแรก ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของทิวทัศน์ ตั้งแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจีของหุบเขา ป่าไม้ และแม่น้ำที่คดเคี้ยวล้อมรอบด้วยยอดเขา นั่งรถไฟผ่านเส้นทาง Cisco Crossing bridges  จุดตัดที่มีทางรถไฟสองสายข้ามแม่น้ำเฟรเซอร์ในจุดเดียวกัน จากนั้นรถไฟจะเคลื่อนตัวผ่านในจุดที่เรียกกันว่าประตูนรก (Hell’s Gate)  ช่วงที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดและบ้าคลั่งของแม่น้ำเฟรเซอร์ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ การเดินทางของท่านในวันนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อรถไฟ Rocky Mountaineer เดินทางเรียบตามชายฝั่งทะเลสาบเพื่อเข้าสู่เมืองแคมลูปส์ **เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารบนรถไฟ**

18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเมืองแคมลูปส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร            

อิสระให้ท่านใช้เวลาช่วงเย็นสำรวจเมืองแคมลูปส์ หรือพักผ่อนในห้องพักของโรงแรมที่ทางรถไฟได้จัดสรรให้กับท่าน

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แคมลูปส์ – นั่งรถไฟ ROCKY MOUTAINEER – บามฟ์

เช้า นำท่านเดินทางสู่ชานชลาเมืองแคมลูปส์ เพื่อเช็คอินเตรียมพร้อมขึ้นรถไฟ

06.25 น. นำท่านขึ้นรถไฟสาย ROCKY MOUNTAINEER เพื่อเดินทางสู่เมืองบามฟ์ (BANFF)

KAMLOOPS TO BANFF

ในวันนี้รถไฟจะนำท่านเดินทางต่อไปยังทางตะวันออก ผ่านเทือกเขา Canadian Rockies อันยิ่งใหญ่ ในรัฐอัลเบอร์ตา ท่านจะเห็นทิวทัศน์อันตระการตาในขณะที่ท่านเดินทางข้ามพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเลสาบที่เต็มไปด้วยแนวหิน ภูเขาสูงใหญ่ ผ่านอุโมงค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางรถไฟอันยาวนานของเทือกเขาร็อกกี้ของแคนาดา โดยจะผ่านสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้คือ Craigellachie เป็นจุดที่รถไฟสายแคนาเดียนแปซิฟิกวิ่งเป็นเส้นทางสุดท้าย ผ่านRogers Pass, Kicking Horse Canyon, The Spiral Tunnels และที่ขาดไม่ได้คือธารน้ำแข็ง และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาร็อกกี้ การเดินทางด้วยรถไฟของทุกท่านจะสิ้นสุดในเย็นวันนี้เมื่อมาถึงเมืองบามฟ์ **เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารบนรถไฟ** โดยในขณะที่ท่านนั่งรถไฟท่านมีโอกาสที่จะเห็นนกอินทรี เหยี่ยว และหากท่านมีโอกาสอาจเห็นหมีดำ หรือหมีกริซลี่ได้อีกด้วย

18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเมืองบามฟ์ (BANFF)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL CANOE & SUITES หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดิน

บามฟ์ – โคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบหลุยส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (COLUMBIA ICEFIELD) (166 กิโลเมตร)

COLUMBIA ICEFIELD

นำท่านขึ้นรถ Snow Coach ชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งอาทาบาสกา (Athabasca Glacier) ให้ท่าน ได้สนุกสนานกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กลาเซียร์ สกายวอล์ค (Glacier Skywalk) ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เดินบนสกายวอล์ที่เป็นไฮไลท์ พร้อมสะพานแขวนพื้นกระจกที่สามารถมองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่าง มีความสูง 918 ฟุต (280 ม.) อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวความประทับใจจนกระทั่งได้เวลา

The Most Unique Attraction in The Canadian Rockies.

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) (184 กิโลเมตร)

YOHO NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยน ร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการลิสต์ไว้ในรายชื่อมรดกโลกในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้

นำท่านชม ทะเลสาบมรกต (EMERALD LAKE) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ชมความงามของทะเลสาบมรกตซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) (60 กิโลเมตร)  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบหลุยส์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง  ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE  พร้อมห้องพักวิวทะเลสาบหลุยส์ (Lake View) Confirmed !!! อิสระให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมที่พัก พร้อมดื่มด่ำกับวิวริมทะเลสาบหลุยส์อย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

ทะเลสาบหลุยส์ – บามฟ์ – นั่งกอนโดร่าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ – คัลการี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK)

BANFF NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา นำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain Gondola Lift) ภูเขาซัลเฟอร์ จุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลกไหลสะสมกันโดยไม่มีทางน้ำไหลออกมา ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา อิสระให้ท่านเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (Sanson Peak) ที่สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

(หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือกระเช้างดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศหรือปิดในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) ( 62 กิโลเมตร)  

BANFF

ตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย TRANS CANADA HIGHWAY เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริเวณนี้ คือเมืองบามฟ์ และเมืองเลคหลุยส์เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จัก ดินแดนแถบนี้เลย จนถึงปลายปีค.ศ. 1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย CANADIAN PACIFIC RAILWAY คนงานก่อสร้างได้มา  เห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาที่สวยงามนี้ จึงนำไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ บนเทือกเขาร็อกกี้ อิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลางเมืองได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคัลการี (CALGARY) (109 กิโลเมตร)

CALGARY

คัลการีเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอัลเบอต้า ที่มีความสะดวกทุกอย่างเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ แต่สามารถใช้ชีวิตแบบผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติบามฟ์ และทะเลสาบหลุยส์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับชาติ โดยเมืองคัลการีมีแลนด์มาร์คของเมืองคือ Calgary Tower ที่ท่านสามารถมองเห็นได้แทบจากทุกที่ในเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON SUITES CALGARY EAU CLAIRE หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

คัลการี – โตรอนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคัลการี

11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดยสายการบินแอร์ แคนาดา (AIR CANADA)

เที่ยวบินที่ AC 142

17.03 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต (TORONTO)

TORONTO

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมรืกาเหนือ เมืองโตรอนโตอยู่ในรัฐออนตาริโอของแคนาดา เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้เมืองโตรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์ (CN TOWER)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนตึก CN TOWER, 360 THE RESTAURANT 

360 THE RESTAURANT

ร้านอาหารที่นำรสชาติจากทั่วประเทศแคนาดามารวมกันในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใคร อาหารและเครื่องดื่มที่มาจากวัถุดิบท้องถิ่นและผลิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองโตรอนโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่แห่งนี้

จากนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CENTRE TORONTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

โตรอนโต – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตก – เดินย่านคลิฟตันฮิลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK)(130 กิโลเมตร)

NIAGARA FALLS STATE PARK

อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า อยู่ติดพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (American Falls) และ น้ำตกแคนาดา (Canadian Falls) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าโดยการ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ชื่นชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยงามติดอันดับโลกอย่างใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงละอองน้ำจากน้ำตกไนแองการ่า จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า จนกระทั่งได้เวลา

(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือน ตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้ลูกค้าทดแทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวน้ำตกไนแองการ่า

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนนย่านคลิฟตันฮิลล์ (CLIFTON HILL NIAGARA)

CLIFTON HILL NIAGARA

ถนนย่านคลิฟตันฮิลล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ถนนแห่งความสนุกสนาน ” Street of Fun” ย่านที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ความบันเทิง เครื่องเล่นสวนสนุก  เกมอาร์เคด  ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ (Niagara Skywheel) ซึ่งอยู่สูง 175 ฟุตเหนือน้ำตกไนแองการา  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มินิกอล์ฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารในธีมต่างๆ  รวมไปถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืน อิสระให้ท่านเพลินเพลินสนุกสุดมันส์ไปกับถนนสายนี้จนกระทั่งได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมวันเดินทางที่ 9 – 20 ส.ค. (SUMMER) โรงแรม HILTON FALLS/FALLS VIEW HOTEL & SUITES  ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า Confirmed !!!

วันเดินทางที่ 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 2567 (AUTUMN)โรงแรม NIAGARA FALLS MARRIOTT ON THE FALLS  ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า Confirmed !!!

10

วันที่สิบของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE (25 กิโลเมตร)

NIAGARA ON THE LAKE

หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนืออิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านที่น่ารักแห่งนี้และเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพกับ NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ท่านเดินทางกลับสู่เมืองโตรอนโต (110 กิโลเมตร)

นำท่านสู่ ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (SQUARE ONE SHOPPING CENTER) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER ให้ท่านได้เพลินเพลิดไปกับการช้อปปิ้งจนกระทั่งได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

โตรอนโต  – พักผ่อนบนเครื่องบินตลอดทั้งคืน – ไทเป

01.45 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินไทเป โดย โดยสายการบินอีวีเอ แอร์(BR)  เที่ยวบินที่ BR035

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

ไทเป – กรุงเทพ

05.15 น. เดินทางถึงสู่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

07.40 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์(BR)  เที่ยวบินที่ BR035

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating