06 – 17 เมษายน 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : SPECIAL PROGRAM NORWAY SVALBARD NEXT TO THE NORTH POLE สายการบินไทย 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 17 เมษายน 2567

ประเทศ :  นอร์เวย์ 

สายการบิน : การบินไทย 12 (TG)

ราคา :  329,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล (นอร์เวย์)

01.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านชมเมืองโคเปนเฮเกน

LITTLE MERMAID

รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

AMALIENBORG PALACE

ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE)

NYHAVN

ท่าเรือนูฮาวน์ หรือเป็นภาษาอังกฤษคือ New Harbour เป็นเขตท่าเรือเก่าแห่งกรุงโคเปนเฮเกน เรียงรายไปด้วยบ้านทรงทาวน์เฮาส์ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารสีสันสดใส หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโคเปนเฮเกนที่ต้องไม่พลาด

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินก่อนขึ้นเรือ DFDS

15.00 น. เรือ DFDS ออกจากท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ล่องสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ กับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ

จากนั้นให้ท่าน พักผ่อนบนเรือ (SEAVIEW CABIN-CONFIRM) ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

3

วันที่สามของการเดินทาง

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ DFDS

10.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (OSLO) จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล

FROGNER PARK

อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

SIGHTSEEING OSLO

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) มีลักษณะเป็นอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริม ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD), โรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

KARL JOHANS GATE

ย่านคาร์ลโจฮันเกท อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ กับแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO GRADERMOEN หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล

11.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองลองเยียร์เบียน, สวาลบาร์ด โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES

เที่ยวบินที่ SK4490

14.10 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN)

LONGYEARBYEN

เมือง ที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ด มีประชากร 2,040 คน ในปี ค.ศ. 2008 เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาลองเยียร์ดาเลน (LONGYEARDALEN) ในอดีตถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของสวาลบาร์ด ในเรื่องสาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม

นำท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (SVALBARD MUSEUM)

SVALBARD MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะสวาลบาร์ด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ พร้อมทั้งแบบจำลองของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะสวาลบาร์ด และเขตขั้วโลกเหนือ อิสระให้ท่านเดินชมในพิพิธภัณฑ์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ARCTIC WILDERNESS EVENING เพื่อดื่มด่ำกับค่ำคืนอันอบอุ่น

ARCTIC WILDERNESS

EVENING

CAMP BARENTZ ใน ADVENT VALLEY ซึ่งอยู่ห่างจากลองเยียร์เบียนไปทางตะวันออกประมาณ 10 กม. ระหว่างการเดินทาง ท่านจะผ่านพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง การวิจัยแสงเหนือ และลานบินเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ให้ท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของการอยู่ในถิ่นขั้วโลกเหนือ พูดคุยเกี่ยวกับการค้นพบสวาลบาร์ด, THE KING OF THE ARCTIC และมีหมีขั้วโลก พร้อม รับประทานอาหารค่ำแบบ TRADITIONAL เปิดประสบการณ์สุดพิเศษในค่ำคืนที่ลองเยียร์เบียน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSION BLU POLAR HOTEL SPITSBERGEN หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

นั่งลากเลื่อนสุนัข – ถ้ำน้ำแข็ง SCOTT TURNER GLACIER

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขลากเลื่อน (DOG SLEDDING) เพื่อเดินทางสู่ ถ้ำนำแข็งแห่งสวาลบาร์ด (SVALBARD ICE CAVE)

ONCE IN A LIFE TIME EXPERIENCE

DOG SLEDDING

สุนัขลากเลื่อน ซึ่งเป็นสุนัขที่มีความเป็นมามายาวนานกว่า 3,000 ปี เจ้าสุนัขนี้ถูกเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือ เป็นพาหนะในพื้นที่ทีปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ไปตามชายฝั่งของเกาะสวาลบาร์ดไปสู่ถ้ำน้ำแข็ง โดนกิจกรรมนี้จะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ แบบ LUNCH PACK

SVALBARD ICE CAVE

ถ้ำน้ำแข็งแห่งสวาลบาร์ด ถ้ำน้ำแข็งจะเข้าชมได้เฉพาะช่วงกลางถึงปลายฤดูหนาวของแต่ละปีเท่านั้น ท่านจะได้เดินทางเข้าไปสู่ใจกลางธารน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งสวาลบาร์ด พื้นที่ด้านในอาจจะคับแคบไปตามธรรมชาติแต่กิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุยไม่มีวันลืมสำหรับการมาเยือนสวาลบาร์ด ภายในท่านจะได้พบเห็นซากพืชแช่แข็งอายุกว่า 1,000 ปี และการก่อตัวของน้ำแข็งอันน่าอัศจรรย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก RADISSION BLU POLAR HOTEL SPITSBERGEN หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

SNOWMOBILE – ชมเมือง สวาลบาร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล

SNOWMOBILE

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งหิมะกว้าง

**หมายเหตุ**  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขับ SNOW MOBILE ที่มีอายุ 4-14 ปี ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 140 ซม. และต้องนั่งที่นั่งด้านหลังของผู้ปกครองเท่านั้น ไม่สามารถเป็นผู้ขับขี่ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

SIGHTSEEING IN SVALBARD

นำท่านชม โบสถ์สวาลบาร์ด (SVALBARD CHURCH) โบสถ์ไม้แห่งเดียวในหมู่เกาะสวาลบาร์ด และ ชมบ้านเรือนสีสันสดใสเรียงรายเป็นแถว พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อหาของที่ระลึกได้ในย่านใจกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก RADISSION BLU POLAR HOTEL SPITSBERGEN หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สวาลบาร์ด – ทรอมโซ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองลองเยียร์เบียน

13.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ, นอร์เวย์ โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES

เที่ยวบินที่ SK4425

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทรอมโซ (TROMSO) ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ตอนเหนือ

จากนั้นนำท่านชมเมือทรอมโซ SIGHTSEEING IN TROMSO

นำท่านเดิน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด ใกล้ๆกันมี มหาวิหารทรอมโซ (TROMSO CATHEDRAL) ซึ่งเป็นวิหารไม้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทรอมโซ และมีความเก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่งดงาม และยังเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

ARCTIC CATHEDRAL

มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC GRAND TROMSO หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ยอดเขาสโตรสไตเนิน – ทรอมโซ – อัลต้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน

Tromsø Cable Car | See the entire city | Visit Northern Norway

STORSTEINEN MOUNTAIN

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ และบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทรอมโซ

16.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอัลต้า, นอร์เวย์ โดยสายการบิน WIDERØES เที่ยวบินที่ WF934

16.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอัลต้า (ALTA) เมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของนอร์เวย์

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS LODGE หรือเทียบเท่า

โรงแรมและรีสอร์ทที่มีสปาที่ดีที่สุดในอัลตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในโรงแรมที่พัก

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กิจกรรมการจับปูยักษ์ – SAUNA & JACUZZI

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

KING CRAB SAFARI

กิจกรรมการจับปูยักษ์ KING CRABS ถูกพบครั้งแรกในประเทศนอร์เวย์ในปี ค.ศ.1977 มีถิ่นกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ โดยไกด์จะนำท่านล่องเรือสู่ ALTA FJORD บริเวณจุดน้ำลึกเพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์

พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ปรุง แบบสดใหม่ และรับประทานเป็นอาหารกลางวันกันอย่างเต็มอิ่ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ปูยักษ์

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า จากการทำกิจกรรมในเขตอาร์ติคมากมายด้วยการคอร์ส SAUNA & JACUZZI เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ภายในรีสอร์ทที่พัก

**กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับการแช่อ่าง JACUZZI กลางแจ้ง**

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในโรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS LODGE หรือเทียบเท่า

10

อัลต้า – โคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลต้า

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 321/DY948 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินออสโล 13.55-17.25 น)

18.35 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL COPENHAGEN AIRPORT หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..