12 – 21 เมษายน 2567
วันเดินทาง
สายการบินการบินไทย (TG)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมนี :  SPECIAL EASTERN EUROPE THAI AIRWAYS (TG) | 10 D

กำหนดการเดินทาง : 12 – 21 เมษายน  2567

ประเทศ : เยอรมนี – ออสเตรีย – สาธารณรัฐเช็ก

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 169,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – มิวนิค

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

 มิวนิค – ชมเมือง – ซังคท์ โวล์ฟกังกรุนเดลซี

00.50 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 924

07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

MUNICH

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

MARIENPLATZ

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIELมีระฆัง และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ถ่ายภาพกับ โบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและ   ชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (165 กิโลเมตร.)

ST.WOLFGANG

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 โดยนำท่านเดินเล่น และถ่ายภาพความงดงาม ถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ Grundlsee (50 กิโลเมตร)  ทะเลสาบอันงดงามที่ตั้งอยู่ในออสเตรีย ในเขต Styrian ของภูมิภาค Salzkammergut หนึ่งในทะเลสาบที่ลึกที่สุด และสวยงามที่สุดในออสเตรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mondi Hotel Am Grundlsee  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

กรินเดลซี – ฮัลสตัท – ชมเมือง – ลินซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (25 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) World Heritage Site ประเภท Cultural Landscape ภาพของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) มีเทือกเขาเป็นฉากหลังแห่งนี้ มีเสน่ห์ คือ ความเงียบสงบสวยงาม และมีจุดเด่น คือ เทือกเขาสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบอันนิ่งสงบเอาไว้อย่างนุ่มนวล ดื่มด่ำความความสวยงามและเงียบสงบของเมืองเล็กๆ แห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง 

WELTERBEBLICK

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) (130 กิโลเมตร)

LINZ

เมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งฮิตเลอร์หรือในอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร์โร๊คและร็อคโคโค จัตุรัส Hauptplatz ตั้งอยู่กลางเมืองเก่า เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่แห่งหนึ่งของยุโรปกลาง ใกล้กับจัตุรัส คือถนนช้อปปิ้ง  ซึ่งมีสิ้นค้าแบนด์เนม ร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mondi Hotel Am Grundlsee  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ลินซ์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (185 กิโลเมตร)

VIENNA

กรุงเวียนนา เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรีย ที่งดงามที่สุดในยุโรป เป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น

จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

SCHONBRUNN PALACE

พระราชวังเชินบรุนน์ สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองเวียนนา

VIENNA CITY TOUR

กรุงเวียนนา ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา จนได้เวลาสมควร

นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

KARNTNERSTRASSE

ถนนคาร์ทเนอร์ เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนม ยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA WATERFRONT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เวียนนา – เบอร์โน่ – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (140 กิโลเมตร)

BRNO

เมืองเบอร์โน่ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย ผ่านชม St.Peter and Paul Cathedral ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 14 สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา   จากนั้นนำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody  ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน จนได้เวลาอันสมควร

บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (210 กิโลเมตร)

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนช้อปปิ้ง Parizska  

PARIZSKA LUXURY STREET

Prague luxury shopping street

อิสระให้คุณช้อปปิ้งบนถนนที่หรูหรา สไตล์ ปารีสเซียน ที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น PRADA, GUCCI, LOUISE VUITOON, และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Majestic Hotel Prague  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงปราก – ปราสาทปราก – ชมเมืองปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE)

PRAGUE CASTLE

ปราสาทปราก ที่มีความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม.  ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของปราสาท เนื่องจากในขณะที่พื้นที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างบ้านให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน โคลนและไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก

PRAGUE CITY TOUR

เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก นำท่านชมกรุงปราก โดยเริ่มจาก สะพานชาร์ลส์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา (Vltava River) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกสิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีก เข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน โดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย เป็นจัตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้เวลาอันสมควร

สัมผัสบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ของเมืองเก่าปราก จาก Rooftopเป็นทิวทัศน์ที่อบอุ่น ที่คุณไม่ควรพลาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Majestic Hotel Prague  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กรุงปราก – เดรสเดน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) (150 กิโลเมตร)

DRESDEN

เมืองหลวงของแซกโซนี (Saxony) หรือที่รู้จักในนาม “Florence on the Elbe” ศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามบนแม่น้ำเอลบ์ ด้วยยุคทองของเมืองในศตวรรษที่ 18 นั้น เป็นยุคที่รัฐแซกโซนีร่ำรวยและมีความสำคัญถึงที่สุด และผู้ปกครองเมืองยังได้ลงทุนในโครงการสถาปัตยกรรมที่หรูหราในเมืองเดรสเดนแห่งนี้ พร้อมสนับสนุนศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายในเวลานั้น  ปัจจุบัน เดรสเดนเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ผ่อนคลาย และสวยงามในหลายๆ ด้าน และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่จะให้คุณได้สัมผัสกับหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก เป็นประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดเป็นอันขาด

ALSTADT

“Florence on the Elbe”

ชมเมืองเก่าเดรสเดน สถานที่ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นฟลอเรนซ์ แห่งแม่น้ำเอลบ์

ให้คุณได้สัมผัสความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของโลก ร่วมถ่ายรูปกับสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณเมืองเก่าเช่นFrauenkirche,   Fürstenzug, และ Stallhof ที่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน ผ่านชมโรงละคร  Semperoper พร้อมชม Zwinger Courtyard

SEMPEROPER

สถานที่อันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กับพระราชวังสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่าที่ออกแบบในสไตล์อิตาเลี่ยนบารอค บริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปปั้นของกษัตริย์โจฮานทรงอยู่บนหลังม้า และอนุสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้แก่นักแต่งเพลง คาร์ล มาเรีย เวเบอร์ ผู้อำนวยการดนตรีของเดรสเดน

INSTASPOT “Classical Theatre of the world”

ZWINGER COURTYARD

พระราชวังเก่าแก่ในช่วงศตวรรษที่ 18 ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมบาโร้ค (Baroque) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม  ทั้งนี้การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส เช่นซุ้มประตูมหาราชวัง ลักษณะโดดเด่นด้วยโดมทรงมงกุฎกษัตริย์ ให้คุณได้เต็มอิ่มกับสวยงาม และเก็บภาพประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืม จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นอิสระให้คุณช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Altmarkt-Galerie Dresden

Altmarkt-Galerie Dresden “A Classic Shopping Experience”

ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่า และในอาคารที่เก่าแก่ ซึ่งนอกจากจะมีแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้งมากมายแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันโรแมนติกกับเอกลักษณ์ของเดรสเดนได้อย่างเต็มอิ่ม และไม่เร่งรีบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

8

เดรสเดน – คัสเซิล – เบิร์กพาร์ค วิลไฮม์โซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัสเซิล (KASSEL) (350 กิโลเมตร)

เมืองคัสเซิล (KASSEL) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเฮ็สเซิน ประเทศเยอรมนี บนแม่น้ำฟุลดา หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และศิลปะของเยอรมนี ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ สถานที่ที่สวยงามทางวัฒนธรรม เมืองอนุสรณ์ความสำเร็จถึงความพยายามของมนุษย์ชาติในการถก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหนือจินตนาการจนสำเร็จ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม เบิร์กพาร์ค วิลเฮล์มเชอเฮอ (BERGPARK WILHELMSHOHE)

เบิร์กพาร์ค วิลเฮล์มเชอเฮอ (BERGPARK WILHELMSHOHE)

เบิร์กพาร์ค วิลเฮล์มเชอเฮอ (BERGPARK WILHELMSHOHE) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ความงดงามสูงสุดของสถาปัตยกรรมบาร็อค” เป็นสวนที่ตกแต่งในสไตล์อังกฤษและประดับประดาไปด้วยอนุสรณ์สถานแห่งจินตนาการที่สอดคล้องกับอุดมคติแสนโรแมนติก อย่างเช่น อนุสรณ์เทพเฮอร์คิวลีส ปราสาทบาร็อคโลเวนเบิร์ก และ อื่น ๆ อีกมากมาย รวมกับบรรยากาศโรแมนติกด้วยแล้ว คุณจะไม่ผิดหวังกับความสุนทรีย์นี้อย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Golden Tulip Kassel Hotel Reiss ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

9

คัสเซิล – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (200 กิโลเมตร)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT CITY) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็นเมืองที่ได้รวมความคลาสสิกของเมืองเก่า และความมอเดิร์นไว้อย่างลงตัว มีความสวยงาม ที่คุณจะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

FRANKFURT CITY TOUR

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ แฟร้งค์เฟิร์ต

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG923

10

กรุงเทพฯ

12.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย