18 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567
วันเดินทาง
สายการบินการบินไทย (TG), สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
อาร์เจนติน่า
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  ล่องเรือขั้วโลกใต้ สายการบินไทย/สายการบินลุฟท์ฮันซ่า 25 วัน (TG/LH)

กำหนดการเดินทาง : 18 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ประเทศ : อาร์เจนติน่า

สายการบิน : สายการบินไทย/สายการบินลุฟท์ฮันซ่า 25 วัน (TG/LH

ราคา : 1,209,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท – บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า)

09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) ประเทศอาร์เจนติน่า (ARGENTINA) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922/LH 510

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท เวลา 19.05– 22.05 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า)

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) ประเทศอาร์เจนติน่า (ARGENTINA) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 29 ชั่วโมงโดยประมาณ ***

เมืองบัวโนสไอเรส

เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่า ซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองในทวีปอเมริกาใต้ รองจากกรุงเซาเปาโลของประเทศบราซิล เมืองบัวโนส ไอเรสตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตอนใต้ของแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา (RIO DE LA PLATA) ถือเป็นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเอาไว้อยู่มาก และได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่า บัวโนส ไอเรส คือ “ปารีสแห่งอเมริกาใต้” ซึ่งถือว่ามีความเจริญ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบประเทศละตินอเมริกา

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALVEAR ICON หรือระดับเทียบเท่า เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมเมืองบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่า เมืองใหญ่อันดับที่สองในทวีปอเมริกาใต้

ชมย่านจัตุรัสมาโย

นำท่าน ชมบริเวณจัตุรัสมาโย (PLAZA DE MAYO) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง ที่เคยเป็นสถานที่สำคัญในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในวันที่ 25 พฤษภาคม 1810 บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (CASA ROSADA) ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่  ใกล้ๆอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารบัวโนส ไอเรส  (BUENOS AIRES METROPOLITAN CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่  16 และได้มีการพังทลายลงมาในปี 1753 ต่อมามีการบูรณะสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-เรเนซองส์ ส่วนการตกแต่งเป็นแบบนีโอบาร็อคมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอร์ ซานมาร์ติน (JOSE DE SAN MARTIN) นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำอิสรภาพมาสู่ชาวอาร์เจนติน่า จากนั้นนำท่านผ่านชม จัตุรัสคองเกรส (NATIONAL CONGRESS OF ARGENTINA) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (PARLIAMENT HOUSE) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALVEAR ICON หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า) – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านชมเมืองเมืองบัวโนส ไอเรส

Café Tortoni

คาเฟ่ที่เก่าแก่ที่สุดในอาร์เจนติน่า ร้านดังขนาดที่ว่าประธานาธิบดี กษัตริย์ ดารา หรือแม้แต่ไอน์สไตน์ ก็เคยนั่งจิบกาแฟที่นี่มาแล้ว Café Tortoni เปิดดำเนินการในปี 1858 โดยผู้อพยพชาวฝรั่งเศสที่มีนามสกุลว่า Touan ได้รับการตั้งชื่อว่า Tortoni ตามชื่อร้านกาแฟในปารีสที่มีชื่อเดียวกันที่ตั้งอยู่บน Boulevard des Italiens โดย Café Tortoni แห่งนี้ได้รับเลือกจากเว็บไซต์ U City Guides ให้เป็นหนึ่งในสิบร้านกาแฟที่สวยที่สุดในโลก

ชมย่าน 29 de Julio

พาท่านชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ อาทิ ถนน 29 de Julio ที่เคยชื่อว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของ Teatro Colon ซึ่งเป็นโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ที่สุดของเมือง และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย 

El Ateneo Grand Splendid

พาท่านชมร้านหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านหนังสือที่หรูที่สุดแห่งหนึ่ง เดิมเป็นโรงละครสุดงดงามที่ถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นร้านหนังสือ อาคารแห่งนี้เดิมเป็นโรงละครที่มีความจุ 1,050 ที่นั่ง ออกแบบโดย Peró and Torres Armengol และเปิดทำการในปี 1919 จนกระทั่งในปี 2000 โรงละครแห่งนี้ก็ได้รับการแปลงโฉมให้กลายเป็นร้านหนังสือ โดย Fernando Manzone สถาปนิกชื่อดังได้เปลี่ยนแปลงหลายส่วนในโรงละคร ไม่ว่าจะเป็น เวที ระเบียงที่นั่ง และรายละเอียดการตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ อย่างผ้าม่านสีแดง ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในร้านหนังสือที่สวยงามที่สุดในโลก

ชมสุสาน La Recoleta Cemetery

ชมสุสาน La Recoleta เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ของบุคคลสำคัญของเมืองบัวโนสไอเรส หนึ่งในนั้นคือ Eva Perón หรือ Evita (เอวิตา) สตรีหมายเลขหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็น “ราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินา” ที่ยังมีผู้คนแวะเวียนไปรำลึกถึงอยู่เสมอ นอกจากนี้ สุสาน La Recoleta ยังเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย สวยงาม และเงียบสงบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALVEAR ICON หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บัวโนส ไอเรส – อูซัวย่า – ขึ้นเรือ SWAN HELLENIC มุ่งสู่ขั้วโลกใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่เมืองอูซัวย่า (USHUAIA) โดยสายการบินภายในประเทศ เดินทางถึงท่าเรือเมืองอูซัวย่า (USHUAIA) เมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกและถือเป็นประตูสู่ขั้วโลกใต้เมืองใต้สุดของประเทศอาร์เจนตินาที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองใต้สุดของโลก (The world’s southern most city) หรือจุดสิ้นสุดของแผนที่โลก (The End of the World) ฉากหลังเป็นภูเขาที่สูงตระหง่านเหนือท่าเรือ ตัวเมืองสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเล็กๆ หรือเก็บภาพบริเวณท่าเรืออูซัวย่า

จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้น เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเข้าสู่ห้องพัก

เรือ SH DIANA

เรือลำใหม่ล่าสุดของ SWAN HELLENIC เรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศการต้อนรับอันแสนอบอุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ตัวเรือได้รับการออกแบบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลและบริเวณขั้วโลกอย่างมีสไตล์และสะดวกสบาย ตัวเรือประกอบเสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวถัง PC5 รวมกับตัวกันโคลงขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุด

ห้องพักพร้อมระเบียง (BALCONY)

ห้องพักขนาด 28ตร.ม. ที่ตกแต่งสไตล์แสกนดิเนเวีย โทนอบอุ่น เรียบง่าย สบายตา มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายสำหรับการพักผ่อนบนเรือรำรวจ เช่น ตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้า เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้ารองเท้าสลิปเปอร์ ตู้เซฟเก็บของ ไม้แขวนเสื้อ ถุงสำหรับใส่ผ้าซัก กล้องส่องทางไกล ไดร์เป่าผม ตู้นิรภัยส่วนบุคคล มินิบาร์(มีเครื่องดื่มบริการฟรี) เครื่องทำกาแฟ กาน้ำร้อน โต๊ะทำงาน พื้นที่แต่งตัว และโซฟาที่นั่งแสนสบาย ทีวี ห้องน้ำในตัว มีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และฝักบัวแบบธรรมดา และมีระเบียงสำหรับชมวิวแบบส่วนตัว ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก มีช่องเสียบปลั๊กทั้งแบบ 2 ขาแบน และ 2 ขากลมแบบยุโรป ช่องเสียบ USD type และ C type  

แนะนำส่วนต่างๆและ

ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

หลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนำท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก อิสระให้ท่านเดินสำรวจที่ตั้งของส่วนต่างๆของเรือ และในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมอธิบายกฏต่างๆในการสำรวจขั้วโลกใต้และทางเรือจะประกาศเวลาในการทำ Emergency Drill  (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบ ซึ่งในแต่ละห้องจะมีแผนที่จุดนัดพบติดไว้หลังประตู เพื่อมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยซ้อมการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด* หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินสำรวจส่วนต่างๆของเรือ

18.00 น.  เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ออกเดินทางล่องเรือสู่ขั้วโลกใต้ สู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำรวจ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

***วันแรกทางเรือ SWAN HELLENIC จะนำกระเป๋าเป้สะพายกันน้ำ กระป๋องน้ำเก็บความเย็น/ร้อน เสื้อ Parka กันหนาวชนิดที่ออกแบบพิเศษจัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ใช้ในระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกสำหรับการเดินทางครั้งนี้***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำ (Day at sea)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ในวันนี้เรือจะนำท่านล่องน่านน้ำเพื่อมุ่งหน้าสู่ ขั้วโลกใต้ หรือ แอนตาร์กติกา (ANTARCTICA) ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทางแห่งธรรมชาติอันงดงาม ที่วิวทิวทัศน์จะเปลี่ยนไปตลอดเส้นทางของการล่องเรือสู่ขั้วโลกใต้ จนกระทั่งเดินทางถึงผืนแผ่นดินทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้

ขั้วโลกใต้ (ANTARCTICA)

ขั้วโลกใต้ หรือที่เรียกว่าแอนตาร์กติก (Antarctic) เป็นทวีปที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นน้ำ น้ำแข็งที่อยู่เหนือแผ่นดินมาจากการสะสมกันของชั้นหิมะ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแช็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง บางแห่งน้ำแข็งหนาถึง 4,300 เมตร (4.3 กิโลเมตร) และน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้คือ 80% ของน้ำแข็งทั้งหมดที่อยู่บนโลก ที่สำคัญ 2 ใน 3 ของน้ำจืดบนโลกอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติกไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง สำหรับสภาพอากาศขั้วโลกใต้จะตรงข้ามกับขั้วโลกเหนือโดยสิ้นเชิง ขั้วโลกใต้จะเริ่มต้นฤดูร้อนในช่วงเดือนธันวาคมยาวนาน 5 เดือนและจากนั้นเข้าสู่ช่วงมืดยาวนาน 5 เดือนเหมือนกับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีพื้นที่ ที่ผืนน้ำล้อมด้วยผืนดิน

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำรวจ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประมานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (FALKLAND ISLANDS)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เดินทางถึงหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (FALKLAND ISLANDS)

หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (FALKLAND ISLANDS)

หมู่เกาะฟอล์คแลนด์เป็นหมู่เกาะของการผจญภัยอย่างแท้จริง ท่านจะต้องหลงใหลในสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะและนกนานาชนิด ธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่ง ชายหาดที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกของเพนกวินหลากหลายสายพันธุ์ เช่น เพนกวินร็อกฮอปเปอร์ เพนกวินเจนทู และคิงเพนกวินโคโลนี ออกมาต้อนรับผู้มาเยือนบนชายฝั่ง ขณะที่อยู่ในทะเล คุณอาจมีโอกาสที่จะมองเห็นโลมากระโดดโลดเต้นและวาฬนำร่องเป็นครั้งคราว รวมถึงแมวน้ำช้างนั่งเล่นบน Sea Lion Island หมู่เกาะที่ห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นี้ประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออกและฟอล์กแลนด์ตะวันตก และเกาะเล็กๆ อีกกว่า 776 เกาะ ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่มีการต่างประเทศจัดการโดยรัฐบาลอังกฤษ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ปกครองตนเอง อาศัยการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างการเลี้ยงแกะและการประมงเชิงพาณิชย์

DESTINATION HIGHLIGHTS IN FALKLAND ISLANDS

หมู่เกาะ WEST POINT ISLANDและ SAUNDERS ISLAND 

เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่นี้มีจำนวนประชากรและแกะอยู่ไม่มาก ทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำขน เพนกวินร็อกฮอปเปอร์ที่ขุดโพรง เพนกวินมาเจลลันและนกกาน้ำจักรพรรดิที่เดินเล่นอยู่บนหน้าผา นกอัลบาทรอสคิ้วดำที่บินอยู่เหนือเกาะที่โดนผลกระทบจากสภาพอากาศทางตะวันตกของฟอล์คแลนด์ ขณะที่โลมาแพนด้า(Commerson’s Dolphin) แหวกว่ายอยู่เบื้องล่าง และภูเขาคลิฟที่โดดเด่นตระหง่านเหนือทิวทัศน์ริมชายฝั่งอันน่าทึ่ง ขณะที่ท่านเดินผ่านหญ้ามอส อย่าลืมมองหาดอกเฟลตันที่แย้มกลีบสีชมพู นกนานาพันธุ์ก็เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนบนเกาะเลี้ยงแกะแห่งนี้ ซึ่งมีแกะตัวผู้และตัวเมียหลายพันตัวเดินเล่นอยู่ เกาะนี้ตั้งรกรากโดยนักสำรวจชาวอังกฤษในปี 1765 ทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้ รวมถึงชายหาด The Neck ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องของฝูงนกเพนกวินร็อกฮอปเปอร์ เพนกวินเจนทู และคิงเพนกวินโคโลนี ท่านอาจพบเห็นรังนกอัลบาทรอสคิ้วดำที่สร้างขึ้นโดยใช้พืชเฉพาะถิ่น 9 ใน 14 ชนิดของฟอล์คแลนด์ รวมถึงดอกบัตเตอร์คัพสีเงิน(Silvery Buttercup) และดอกเดซี่ (Hairy Daisy) ที่เติบโตที่นี่และได้รับการดูแลที่ดีเยี่ยม

 พอร์ท สแตนลีย์ (PORT STANLEY)

หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้ บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนียไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก เกาะฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะเล็กๆ  จำนวนกว่า 780 เกาะ หมู่เกาะนี้เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระบบการปกครองตนเอง เมืองหลวงคือ เมืองสแตนลีย์ (STANLEY) บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก

14.00 น. เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ออกเดินทางล่องเรือสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย

8-9

วันที่แปดถึงเก้าของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำแอนตาร์กติกก้า (Day at sea)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ในวันที่ล่องน่านน้ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประมานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารภายในเรือ

10-12

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย และ หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เดินทางถึงหมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (SOUTH GEORGIA ISLANDS) และ หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช(SOUTH SANDWICH ISLANDS)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช

Highlight of Antarctica !!! หนึ่งในไฮไลท์ของการเดินทางมาเที่ยวขั้วโลกใต้ เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่ปกครองตนเองในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบนเกาะมีความสวยงามจนแทบหยุดหายใจ ที่มาเยือนแล้ว ไม่ลืมง่ายๆ ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ธารน้ำแข็งสีฟ้า และอ่าวสีเขียวมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม  มักถูกเรียกว่า “กาลาปาโกสแห่งขั้วโลก” ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงและถิ่นที่อยู่ที่สำคัญ และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าที่น่าทึ่ง เช่น นกอัลบาทรอส แมวน้ำ วาฬ นกนางแอ่น แมวน้ำขนแอนตาร์กติก ไปจนถึงฝูงเพนกวินกว่าล้านตัว ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับฝูงเพนกวิน หลากหลายสายพันุธ์ เช่น คิงเพนกวิน เพนกวินชินสแตรป เพนกวินอาเดลี และเพนกวินมาคาโรนี นำท่านเข้าชมอย่างใกล้ชิด โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำและดูแลระหว่างการเข้าชม

DESTINATION HIGHLIGHTS

SOUTH GEORGIA ISLANDS & SOUTH SANDWICH ISLANDS

 กุทวิทเก้น (GRYTVIKEN)

เดิมเคยเป็นที่ตั้งของสถานีล่าวาฬบนเกาะเซาท์จอร์เจีย ก่อตั้งในปี 1904 มีภูมิประเทศที่ราบเรียบปราศจากน้ำแข็งและมีแหล่งน้ำจืด กลายเป็นสถานีหลัก และเป็นท่าเรือสำหรับเรือที่มุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ชื่อนี้เป็นภาษาสวีเดนสำหรับ “Pot Bay” เนื่องจากผู้ตั้งถิ่นฐานพบหม้อขนาดใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ต้มไขมันแมวน้ำเพื่อสกัดน้ำมัน การล่าวาฬในศตวรรษที่ 20 ได้ทำลายประชากรวาฬลงอย่างมาก สถานที่แห่งนี้เลยถูกทิ้งร้างในปี 1966 ปัจจุบันไม่มีประชากรอาศัยอยู่ แต่มีพนักงานไม่กี่คนมาพักที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน

 

 อ่าวฟอร์ทูนา (FORTUNA BAY)

อ่าวแห่งนี้ได้ชื่อมาจากเรือชื่อฟอร์ทูนา (Fortuna) ซึ่งเป็นเรือล่าวาฬลำแรกที่ออกปฏิบัติการจากกุทวิทเก้น (Grytviken) ในช่วงปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 20 อ่าวแห่งนี้ล้อมรอบด้วยยอดเขาอัลไพน์และธารน้ำแข็ง โดยมีทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่ของอาณาจักรคิงเพนกวินนับ 20,000 กว่าตัว เป็นที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่งที่เซาท์จอร์เจีย

อ่าวไรท์เวล (RIGHT WHALE BAY)

อ่าวไรท์เวลอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซาท์จอร์เจีย เป็นที่นิยมมากสำหรับการล่องเรือสำรวจ ที่จะต้องเดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้เป็นที่แรก สถานที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ตามธรรมชาติมากมาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวหลักคือฝูงคิงเพนกวินขนาดใหญ่ ที่ควรจะรวมตัวกันบนที่ราบเหมือนหลายๆ จุดในเซาท์จอร์เจีย แต่ฝูงเพนกวินที่แห่งนี้จะกระจายตัวไปตามไหล่เขา ให้ความรู้สึกเหมือนอัฒจันทร์ขนาดใหญ่ที่คราคร่ำไปด้วยฝูงเพนกวินส่งเสียงเจื้อยแจ้ว

 ที่ราบซาลิบูรี่ (SALISBURY PLAIN)

พื้นที่ราบเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์จอร์เจีย มีธารน้ำแข็งที่ทอดตัวยาวออกไปที่ไหลลงมาจากภูเขา และมีชายหาดยาวเกือบ 3 ไมล์ (5 กม.) อยู่ด้านหน้า ชายหาดที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมวน้ำช้างที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและลำธารเป็นผลของธารน้ำแข็งเกรซและลูคัสที่ถอยร่นลง ซึ่งลดขนาดลงอย่างรวดเร็วตลอดศตวรรษที่ 20 เมื่อมีพื้นที่บางส่วนที่ถดถอยลง จำนวนของคิงเพนกวินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในปี 1912 พบว่ามีเพียง 350 คู่เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 60,000 คู่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีจำนวนเพนกวินถึงหรือมากว่า 200,000 ตัว

อ่าวเซนต์แอนดรูว์ (ST.ANDREWS BAY)

อ่าวเซนต์แอนดรูว์ มีที่ราบกว้างซึ่งปกคลุมด้วยยอดเขา 4 ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ Mounts Root, Kling, Nordenskjold และ Brooker มีที่ราบที่ปกคลุมไปด้วยหญ้า ซึ่งเป็นที่อยู่ของคิงเพนกวินหลายแสนตัว จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่เราสามารถมองเห็นได้ในที่อ่าวเซนต์แอนดรูว์แห่งนี้ มีทะเลสาบที่อยู่ใจกลางเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยการละลายและถอยร่นไปมากกว่า 200 เมตร ของธารน้ำแข็งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้การขยายตัวของชายหาดและที่ราบทำให้ฝูงนกเพนกวิน

GOLD HARBOUR

อ่าวเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา Salvesen และมีธารน้ำแข็ง Bertrab Glacier ที่รูปร่างแปลกตาที่ห้อยลงมาจากหน้าผาสูงชันและมียอดเขาหิมะปกคลุมเป็นฉากหลังเป็นภาพที่ยากจะลืมเลือน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าสถานที่แห่งนี้ได้ชื่อมาจากลักษณะของธารน้ำแข็งที่โดนแสงอ่อนๆ ยามเช้าจนสะท้อนแสงออกมาเป็นสีทอง แม้ว่าตัวธารน้ำแข็ง Bertrab Glacier จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เยียมชมด้วยความสวยงามและแปลกตา แต่ก็ยังบ่งบอกถึงความเปราะบางของเซาท์จอร์เจียเมื่อเผชิญกับภาวะโลกร้อน เมื่อปลายปี 1986 ธารน้ำแข็งทอดตัวยาวลงไปถึงทะเล แต่ปัจุบันได้ถอยร่นลงไปยังหน้าผาทำให้เกิดที่ราบลุ่มและกลายเป็นแอ่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าคิงเพนกวินในปัจจุบัน

16.00 น. เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ออกเดินทางล่องเรือสู่ดินแดนแอนตาร์กติก เพนนินซูล่า

13-14

ล่องเรือในน่านน้ำแอนตาร์กติกก้า (Day at sea)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ในวันที่ล่องน่านน้ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประมานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารภายในเรือ

19.00 น. เดินทางถึงดินแดนแอนตาร์กติก เพนนินซูล่า

15-18

ดินแดนแอนตาร์กติก เพนนินซูล่า

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ดินแดนแอนตาร์กติก เพนนินซูล่า (ANTARCTIC PENINSULA)

คาบสมุทรที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกา แหล่งรวมสัตว์ตามธรรมติจากบริเวณขั้วโลกใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อีกทั้งท่านยังมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกใต้ อย่าง สิงโตทะเล วอรัส เพนกวิน แมวน้ำ และวาฬ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพความประทับใจกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เตรียมกล้องของท่านให้พร้อมถ่ายภาพท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของดินแดนเยือกแข็งที่เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเขียวอมฟ้า  ซึ่งบางครั้งอาจจะแตกออกจากการโดนหางของวาฬมิงค์ (Minke Whale), วาฬหลังค่อม (Humpback whale), หรือวาฬเพชฌฆาต (Orca) และแมวน้ำเสือดาว (Leopard seals) ที่พักผ่อนอยู่บนพื้นน้ำแข็ง สัตว์ทุกตัวมาที่นี่เพื่อหาอาหารซึ่งก็คือกุ้งแอนตาร์กติก (Antarctic krill) ที่มีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และเหล่ากุ้งปูที่ดึงดูดนกและสัตว์ป่าให้เข้ามาสู่ดินแดนแอนตาร์กติก เพนนินซูล่าแห่งนี้

DESTINATION HIGHLIGHTS IN ANTARCTIC PENINSULA

ELEPHANT ISLAND

เกาะคล้ายภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งของแอนตาร์กติกา ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชทแลนด์ (SOUTH SHETLAND ISLANDS) บริเวณ ELEPHANT ISLAND เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำช้าง (ELEPHANT SEALS) และยังเป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็ง ELEPHANT GLACIER อีกด้วย ท่านสามารถชมวิวได้จากระเบียงภายในห้องพัก หรือ  จุดชมวิวต่างๆบนเรือ

DANGER ISLAND

เกาะแห่งนี้ได้ค้นพบว่าเป็น อาณานิคมขนาดใหญ่ของเพนกวินอาเดลี ซึ่งที่ซ่อนตัวอยู่บนเกาะ Danger Islands อันห่างไกลซึ่งซ่อนตัวจากโลกภายนอกในทวีปแอนตาร์กติกา และล้อมรอบด้วยทะเลที่เป็นน้ำแข็งหนา มีนกเพนกวินมากกว่า 750,000 คู่อาศัยอยู่บนเกาะ มีสัตว์ทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้ประมาณ 1.5 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าส่วนที่เหลือของคาบสมุทรแอนตาร์กติกรวมกัน เมื่อเดินทางมาถึงท่านจะก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบฝูงนกนับแสนตัวบนเกาะแห่งนี้

PAULET ISLAND

เกาะหินทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 ไมล์ แต่มีกรวยภูเขาไฟที่สูงถึง 1,100 ฟุตที่ใจกลางเกาะ และด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพทำให้เกาะแห่งนี้ปราศจากน้ำแข็งในหลายพื้นที่ของเกาะ อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของฝูงนกเพนกวินอาเดลี ที่มีจำนวนประมาณ 100,000 คู่ จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญโดย Bird Life International นอกจากเพนกวินอาเดลี ยังมีนกกาน้ำ (Imperial shags) นกนางนวลใหญ่ (Kelp Gull) และนกนางนวลหิมะ (Snow petrels) ก็ทำรังบนเกาะพอลเล็ตเช่นกัน ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่อันมีค่าสำหรับช่างภาพนกและผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ทั่วไปในแอนตาร์กติก

บราวน์บลัฟฟ์ (BROWN BLUFF)

บราวน์บลัฟฟ์เป็นภูเขาไฟอายุนับล้านปีซึ่งได้ชื่อมาจากเนินเขาสีน้ำตาล/ดำ พบได้ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแอนตาร์กติกซาวด์ รู้จักกันในชื่อ ทูย่า (Tuya) เป็นชื่อเรียกของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นบนธารน้ำแข็งหรือบนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ ซึ่งหาได้ยากในโลกและมีลักษณะพิเศษคือเมื่อภูเขาไฟประทุในบริเวณน้ำแข็ง ลาวาจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนที่ลำบากจึงก่อตัวในแนวสูงและมีความชันแต่ส่วนหัวแบนเป็นที่ราบสูง เป็นภาพที่แปลกตาแต่ชวนให้ท่านประทับใจ

HALF MOON ISLAND

เกาะฮาล์ฟมูนเป็นเกาะมีหินกรวดขรุขระ ด้านหนึ่งของเกาะฮาล์ฟมูนมีเนินสูงชันที่ปกคลุมด้วยหินกรวดและหน้าผาลงสู่ผืนน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลแอนตาร์กติกจำนวนมาก ส่วนอื่นๆ ของเกาะมีลักษณะเด่นคือหาดกรวดและโขดหินซึ่งนำไปสู่ทางลาดที่ตื้นกว่า เกาะแห่งนี้ถูกควบคุมจำกัดจำนวนผู้เข้าชมอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่านกท้องถิ่น และนกเพนกวินที่อาศัยอยู่จะไม่ถูกรบกวน โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์

SOUTH SHETLAND ISLANDS

ชมไฮไลต์บริเวณคาบสมุทรแอนตาร์กติก พื้นที่แถบนี้ล้วนเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์ใจและสัตว์ประจำถิ่นนานาชนิด พื้นน้ำทะเลที่สะท้อนภาพของเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็งตลอดปี ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวที่ไม่สามารถบรรยายถึงควายสวยงามได้ มีภูเขาน้ำแข็งมากมายทั้งขนาดมหึมาจนถึงก้อนเล็กลอยอยู่บนผืนน้ำ เป็นภาพที่สามารถหาดูได้ที่ขั้วโลกใต้ อีกทั้งท่านจะได้พบเห็นรังของนกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ ทั้ง เพนกวิน Gentoo, Chinstrap เเละ Adelie ตลอดบริเวณชายฝั่งของเกาะ

20.00 น. เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ออกเดินทางล่องเรือสู่เมืองอูซัวย่า

SHORE EXCURSION IN ANTARCTIC

***กิจกรรมในแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันและทีมงานของเรือ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบรายวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมง เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

ในแต่ละ Port of call ท่านสามารถได้เลือกกิจกรรม Excursion ได้ 1 อย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  หากท่านสนใจกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ท่านเลือก กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ

นั่งเรือ ZODIAC

กิจกรรมนั่งเรือ Zodiac ดูภูเขาน้ำแข็ง ดูสัตว์ประจำถิ่น หรือนั่งเข้าสู่พื้นดินของเกาะ เรือโซดิแอคนี้ สามารถบรรจุนักท่องเที่ยว 8-12 คน เป็นเรือยางลอยน้ำติดเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อการเข้าถึงบนลานน้ำแข็ง และเข้าไปใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบตัวได้เต็มที่

ท้าทายสุดขั้วกับ POLAR PLUNGE

ท่านกล้าพอมั้ย ที่จะรับประสบการณ์ความท้าทายสุดขั้ว ด้วยการกระโดดลงทะเลขั้วโลก ให้ร่างกายได้สัมผัสกับน้ำที่หนาวเย็นของภูมิประเทศแบบขั้วโลก ท่านอาจจะเลือกที่จะกระโดดลงจากบนเรือสู่ทะเล หรือในบางเกาะอาจจะได้มีโอกาสให้ท่านได้ลงน้ำจากบนฝั่ง ถือเป็นประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ห้ามพลาด ***กรุณาเตรียมชุดสำหรับลงน้ำ***

พายเรือคายัค

สำรวจภูมิประเทศขั้วโลกที่น่าทึ่งจากมุมมองอันเงียบสงบของเรือคายัคในทะเล โดยทั่วไปแล้วน้ำในอาร์กติกจะสงบ ดังนั้นท่านจึงสามารถพายเรือได้ใกล้กับภูเขาน้ำแข็ง แนวชายฝั่ง และสัตว์ทะเล เช่น วาฬ นกทะเล และแมวน้ำ การพายเรือคายัคเป็นวิธีที่ดีในการเคลื่อนไหวหลังจากออกทะเลมาทั้งวันไม่ว่าท่านจะค่อนข้างใหม่ในการพายเรือคายัคหรือเคยพายมาหลายปี ท่านจะสนุกกับกิจกรรมนี้ ***ท่านจำเป็นต้องมีประสบการณ์การพายเรือคายัคมาก่อน***

WONDERFUL WILDLIFE

เสน่ห์อย่างหนึ่งของขั้วโลกใต้คือสัตว์ท้องถิ่นนานาชนิดที่น่าทึ่ง อย่างนกเพนกวินหลากหลายสายพันธุ์ คิงเพนกวินที่สามารถพบได้ที่เซาท์จอเจีย เพนกวินร็อกฮอปเปอร์, เพนกวินเจนทู, เพนกวินโคโลนี, เพนกวินจักรพรรดิ, วาฬ, วาฬหลังค่อม, หรือวาฬเพชฌฆาต,  แมวน้ำเสือดาว, แมวน้ำช้าง ที่พักผ่อนอยู่บนพื้นน้ำแข็งรวมไปถึงตามเกาะต่างๆ อีกทั้งยังมีนกหลายหลายสายพันธุ์ที่มีแค่เฉพาะบริเวณขั้วโลกใต้ นอกจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้ว ในบริเวณขั้วโลกใต้ยังมีหลายสิ่งที่ทำให้ท่านต้องอัศจรรย์รอต้อนรับท่านผู้มาเยือนอยู่อีกมากมาย

HIKING

เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเปิดประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจที่ได้จากการเดิน hiking ในภูมิประเทศแถบขั้วโลกใต้ เป็นกิจกรรมกลุ่มที่นำโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความคุ้มค่าในการชมทิวทัศน์ของภูมิประเทศแถบขั้วโลกใต้พร้อมทั้งได้ชมสัตว์ประจำถิ่นอย่างใกล้ชิด และอยู่ในความดูแลของ Expedition team

*** กิจกรรมต่างๆในแต่ละสถานที่ อาทิเช่น นำชมสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยในเขตนี้ การชมทัศนียภาพที่สวยงามบนฝั่งหรือการนั่งเรือ Zodiac เผื่อเข้าใกล้พื้นดินบนเกาะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติของขั้วโลกใต้ โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ปริมาณหิมะน้ำแข็งในแต่ละพื้นที่ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับกัปตันผู้มากด้วยประสบการณ์รวมถึงหัวหน้าคณะเดินทางที่จะคอยปรับเปลี่ยนแผนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ท่านให้มากที่สุด***

19-20

ล่องเรือในน่านน้ำแอนตาร์กติกก้า (Day at sea)

เช้า,กลางวัน     รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ในวันที่ล่องน่านน้ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารภายในเรือ

***คืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์*** ขอให้ทุกท่านวางกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ไว้หน้าห้องพักของท่าน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนำลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยทางเรือจะประกาศแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ***กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่นอนในคืนนี้ และชุดสำหรับใส่เดินทางในวันไปไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก***

21

อูซัวย่า – บัวโนส ไอเรส

07.00 น. เดินทางถึงทางเรือท่าเรือเมืองอูซัวย่า (USHUAIA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือ SWAN HELLENIC พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอูซัวย่าเพื่อเดินทางสู่เมืองบัวโนสไอเรส (BUENOS AIRES) โดยสายการบินในประเทศเดินทางถึงเมืองบัวโนสไอเรส (BUENOS AIRES)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALVEAR ICON หรือระดับเทียบเท่า

22

บัวโนส ไอเรส – ชมเมือง – ชมการแสดงการเต้นแทงโก้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินเล่นย่านต่างๆของเมืองบัวโนส ไอเรส

เดินเล่นย่าน Caminito

นำท่านเดินเล่น Caminito (“little walkway” หรือ “little path” ในภาษาสเปน) คือถนนสายวัฒนธรรมและศิลปะบริเวณย่านลาโบคา (La Boca) ในบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่และเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสดใสและการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพราะที่นี่เต็มไปด้วยอาคารที่ถูกเปลี่ยนให้มีสีสันสะดุดตา และไม่ได้มีแค่สีเดียวในหนึ่งหลัง นอกจากนี้ยังมีหุ่นเลียนแบบชาวบ้านที่ประดับตามชั้นบนของอาคาร และผลงานของเหล่าศิลปินที่ดึงดูความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเล่นที่ตลาดซาน เทลโม

นำท่านเดินเล่นที่ตลาดซาน เทลโม (San Telmo Market) เดินไปตามถนนลาดหินเก่าแก่ ชมร้านขายของที่ไม่เหมือนใคร ส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมดและงานศิลปะ ดื่มด่ำบรรยากาศกรุงบัวโนสไอเรสในอดีต ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียล เลือกซื้อของถูกใจในร้านขายของริมสองข้างทาง ตื่นตาไปกับโชว์ระบำแทงโก้ และเดินชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ด้วยประวัติความเป็นมาที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 San Telmo จึงเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ที่สุดของบัวโนสไอเรส ทั้งคนงานท่าเรือ ชนชั้นสูง ชาวยุโรปที่อพยพเข้ามา และศิลปินต่างๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมมนต์เสน่ห์ให้กับย่านนี้ และมนต์ขลังดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงประจำชาติ การเต้นแทงโก้ที่เร้าใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALVEAR ICON หรือระดับเทียบเท่า

23

บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า) – แฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้เวลาท่านชมเมืองหรือช้อปปิ้ง   

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า

17.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 511

24

แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ

11.05 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*****

25

กรุงเทพฯ

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ