3-11 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 12-20 ส.ค. 2566
วันเดินทาง
แควนตัสแอร์เวย์
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ :  SOUTH NEW ZEALAND 9 วัน (QF)

กำหนดการเดินทาง : 3 – 11 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 12-20 ส.ค. 2566

ประเทศ : นิวซีแลนด์เกาะใต้

สายการบิน :  แควนตัสแอร์เวย์  (QF)

ราคา : 169,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ซิดนีย์

15.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินแควนตัสแอร์เวย์(QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.10 น.ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF24 /QF137

2

วันที่สองของการเดินทาง

 ซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์ ก่อนเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช  เวลา 06.25 น. – 10.45 น.)

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH)  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองไครสท์เชิร์ช

 เมืองไครสท์เชิร์ช

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไครสต์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไครสต์เชิร์ช ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

ชมเมืองไครสต์เชิร์ช

นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช เข้าชมสวนโบทานิค (Botanic Gardens) ที่สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดปี สวยงามตามฤดูกาล และชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ (Hagley Park) สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใกล้กันจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี (Canterbury Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเกาะใต้  จากนั้นขึ้นจุดชมวิว Cashmere Hills เป็นจุดชมวิวของเมือง ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองได้ทั้งเมือง จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (226 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    

ชมทะเลสาบเทคาโป

ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่น้ำในทะเลสาบจะออกเป็นสีเขียวอมฟ้า สีที่เห็นนี้เกิดจากการที่แร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์สุดโด่งดัง ที่เป็น The Must ที่นักเดินทางทั่วโลกต่างต้องการไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเมื่อได้มาเยือนนิวซีแลนด์

ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good Shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK)

(104 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต ชมวิวเมาท์คุก อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  THE HERMITAGE MT.COOK  หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ครอมเวล – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (203 กิโลเมตร)

เมืองครอมเวล CROMWELL

เมืองเล็กๆที่อยู่ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีธรรมชาติอันงดงาม มีความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้ และยังเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งผลไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านผลไม้ของ MRS. JONES

MRS. JONES’ FRUIT STALL

สวนผลไม้ป้าโจนส์ อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองครอมเวลล์ ที่ใครมายังเมืองครอมเวลก็ต้องแวะเยี่ยมเยือนกัน ภายในสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้มีผลไม้หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านแวะชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (46 กิโลเมตร)

เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ARROWTOWN

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN (20 กิโลเมตร)

SONY DSC

เมืองควีนทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – HELICOPTER PANORAMA  – ควีนทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) สู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม

วอลเตอร์พีคฟาร์ม

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค  นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

***หมายเหตุ : เนื่องจากเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) งดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 15  พฤษาคม ถึง 26 มิถุนายน 2566 ในระหว่างการปิดปรับปรุง เรือ Real Journeys’ Fiordlander  จะให้บริการท่านแทน***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  QUEENSTOWN PANORAMA

จากนั้นพาท่านสัมผัสการชมวิวเมืองควีนทาวน์แบบพาโนราม่า Bird’s eye view โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต Snow landing ที่จะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว

QUEENS STREET MALL

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านควีนส์ สตรีท มอลล์  QUEENS STREET MALLที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ไร่ไวน์ GIBBSTON WINERY ชิมไวน์ – นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท – แช่ ONSEN HOTPOOL – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ GIBBSTON VALLEY WINERY (25 กิโลเมตร)

GIBBSTON VALLEY WINERY

Gibbston Valley Winery ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความหลงใหลในการผลิตไวน์ของ Alan Brady ที่เริ่มปลูกในปี 1983 แล้วเริ่มผลิตขายในปี 1987 เพราะรสชาติ และคุณภาพ จึงทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมา โดยสามารถทำให้คนรู้จัก Central Otago ไปทั่วโลกว่าเป็น 1 ใน 3 อันดับแหล่งปลูกองุ่น Pinot Noir ที่ยอดเยี่ยม (อีก 2 ที่คือ Burgandy ในฝรั่งเศส และ Oregon ในสหรัฐอเมริกา )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ GIBBSTON VALLEY WINERY

WINE TASTING

ให้ท่านได้เลือกชิมไวน์ที่หลากหลาย โดยมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถพาท่านชิมไวน์ที่ถูกวิธีตั้งแต่การหมุนวนแก้วและการดมกลิ่นไปจนถึงการจดจำลักษณะเฉพาะที่มอบให้ท่าน จากไร่องุ่นของ GIBBSTON VALLEY WINERY

จากนั้นนำท่านสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) ให้ท่านได้นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (SHOTOVER JET)ให้ท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า

***การกระโดดบันจี้จั้ม ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

หลังจากพาท่านสู่ ONSEN HOT POOLS ***กรุณาเตรียมชุดสำหรับแช่ออนเซ็น***

 ONSEN HOT POOLS

ให้ท่านได้รับประสบการณ์การผ่อนคลายสบายๆสไตล์บูทีค ด้วยการแช่ออนเซ็น พร้อมชมทิวทัศน์ที่เบื้องหน้าเป็นแม่น้ำ Shotover กับวิวภูเขาแบบฟินๆ การันตีการผ่อนคลายที่ดีที่สุดครั้งนี้ด้วยรางวัลชนะเลิศครั้งล่าสุดใน 2021 World Luxury Spa Awards

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 3)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ วานาก้า – ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟเมืองฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (WANAKA) (69 กิโลเมตร)

เมืองวานาก้า (WANAKA)

เมืองวานาก้า ตั้งอยู่ที่โอตาโก (Otago) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ทะเลสาบวานาก้า” ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก มีจุดเด่นคือต้นไม้แห่งเมืองวานาก้า (Wanaka Tree) มีอีกฉายานึงว่า ต้นไม้แห่งความเหงา เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา(Lake Wanaka) พร้อมกับแบล็คกราวด์ด้านหลังของภูเขาและทะเลสาบ

ชมพิพิธภัณฑ์ PUZZLING WORLD

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิศวง ที่มี 2 โซนคือ Illusion Rooms ด้านใน แสดงงานศิลปะที่ลวงตาเรา สร้างความฉงนสนเท่ห์ทางวิทยาศาสตร์ และ The Great Maze ด้านนอก เป็นเขาวงกตให้ท่านได้เดินวนหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมและเพลินเพลิดกับการถ่ายรูป จนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (143 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER) (144 กิโลเมตร)

FRANZ JOSEF GLACIER

ธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scenic Hotel Franz Josef Glacier หรือระดับเทียบเท่า

8

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไครสท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (134 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางของหยก (Green Stone)ที่ชาวเมารีโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางของขลัง เครื่องประดับและอาวุธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS (100 กิโลเมตร)

ARTHUR’S PASS RAILWAY

เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไครสท์เชิร์ช

TRANZALPINE TRAIN

นำท่านนั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไครสท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.31 น. เดินทางถึง เมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

03.00 น. ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน พร้อมอาหารเช้าแบบ BOX SET

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

09.50 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…