9 – 17 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
แควนตัสแอร์เวย์  (QF)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ :  SOUTH NEW ZEALAND 9 วัน (QF)

กำหนดการเดินทาง : 9 – 17 สิงหาคม 2567

ประเทศ : นิวซีแลนด์เกาะใต้

สายการบิน :  แควนตัสแอร์เวย์  (QF)

ราคา : 179,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ไครสต์เชิร์ช

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัสแอร์ เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF24/QF137

2

วันที่สองของการเดินทาง

ไครสต์เชิร์ช

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์ ก่อนเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช  เวลา 06.25 – 10.45 น.)

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไครสต์เชิร์ช ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

CHRISTCHURCH

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโลก  นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช ผ่านชมสวนโบทานิค (Botanic Gardens) ที่สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดปี สวยงามตามฤดูกาล ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ (Hagley Park) สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไครสต์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

นั่งรถไฟ TRANZALPINE TRAIN โฮกิติกะ  – ฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานนี้รถไฟเมืองไครสต์เชิร์ช

08.15 น.  ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS

TRANZALPINE TRAIN

นำท่านนั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไครสท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

10.40 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางของหยก (Green Stone) ที่ชาวเมารีโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางของขลัง เครื่องประดับและอาวุธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) (134 กิโลเมตร)

FRANZ JOSEF

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งฟรานซ์โจเซฟเป็นเมืองที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่ท่านจะได้เห็นและสัมผัสได้เฉพาะบนชายฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scenic Hotel Franz Josef Glacier หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ – วานาก้า – ควีนส์ทาวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER)

FRANZ JOSEF GLACIER

ธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จากจุดชมวิวจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (WANAKA) (286 กิโลเมตร)

WANAKA

เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ทะเลสาบวานาก้า” ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก มีจุดเด่นคือต้นไม้แห่งเมืองวานาก้า (Wanaka Tree) มีอีกฉายานึงว่า ต้นไม้แห่งความเหงา เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา (Lake Wanaka) พร้อมกับแบล็คกราวด์ด้านหลังของภูเขาและทะเลสาบ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

บ่าย  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิศวง PUZZLING WORLD

PUZZLING WORLD

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิศวง ที่มี 2 โซนคือ Illusion Rooms ด้านใน แสดงงานศิลปะที่ลวงตาเรา สร้างความฉงนสนเท่ห์ทางวิทยาศาสตร์ มากมายหลายห้อง และ The Great Maze ด้านนอก เป็นเขาวงกตให้ท่านได้เดินวนหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมและเพลินเพลิดกับการถ่ายรูป จนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN (75 กิโลเมตร)

QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยและเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศ โอบล้อมไปด้วยภูเขาและติดกับทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) ควีนส์ทาวน์ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์ ท่านสามารถนั่งชมวิวได้ทั้งวันโดยไม่รุ้สึกเสียดายเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – กระเช้ากอนโดล่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) สู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

WALTER PEAK FARM

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค 

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) หนึ่งในไฮไลท์ของการมาควีนส์ทาวน์เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะวิ่งต้อนเหล่าฝูงแกะเข้าคอก อิสระให้ท่านเดินชมหรือเก็บภาพสวยๆจากวอลเตอร์พีคฟาร์ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน WALTER PEAK FARM

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า (SKYLINE GONDOLA) สู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (BOB’S PEAK)

BOB’S PEAK

ให้ท่านได้นั่ง Sky Gondola เป็นกระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง เล่นลูจ (LUGE) ท่านละ 2 รอบ ของเล่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กๆกับการบังคับเจ้าพาหนะคล้ายเลื่อนคันเล็กๆ ที่มีล้อและคันบังคับ นำพาให้เราลื่นไหลลงมาเรื่อย ๆ ตามแนวลาดโค้งของไหล่เขา ได้อารมณ์ต่างจากนั่งกระเช้าแต่ก็กินบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติได้พอๆกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

นั่งฮอลิคอปเตอร์ – นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท – แอร์โรว์ทาวน์ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Helicopter Line Base Camp

QUEENSTOWN PANORAMA

พาท่านสัมผัสการชมวิวเมืองควีนทาวน์แบบพาโนราม่า Bird’s eye view โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต Snow landing ที่จะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) สถานที่รวมรวมกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดโด่งดัง

ให้ท่านสนุกสนานสุดมันส์ไปกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (Shotover Jet) และแวะชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า

***การกระโดดบันจี้จั้ม ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

จากนั้นเดินทางสู่เมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (20 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ARROWTOWN

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร    

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งย่านควีนส์ สตรีท ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ไร่ไวน์ GIBBSTON WINERYอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ GIBBSTON VALLEY WINERY (24 กิโลเมตร)

GIBBSTON VALLEY WINERY

Gibbston Valley Winery ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความหลงใหลในการผลิตไวน์ของ Alan Brady ที่เริ่มปลูกในปี 1983 แล้วเริ่มผลิตขายในปี 1987 เพราะรสชาติ และคุณภาพ จึงทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมา โดยสามารถทำให้คนรู้จักแคว้น Central Otago ไปทั่วโลก ว่าเป็น 1 ใน 3 อันดับแหล่งปลูกองุ่น Pinot Noir ที่ยอดเยี่ยม (อีก 2 ที่คือ Burgandy ในฝรั่งเศส และ Oregon ในสหรัฐอเมริกา ) ในควีนส์ทาวน์เป็นที่รู้จักในชื่อ ‘Valley of the Vines’ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกไวน์ที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในนิวซีแลนด์

CAVE TOUR &WINE TASTING

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ชมถ้ำบ่มไวน์ที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ที่ไร่ไวน์ Gibbston Valley Winery ที่ได้รับรางวัลมากมาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค Otago รวมไปถึงวิธีการบ่มไวน์ของไร่ไวน์แห่งนี้ ให้ท่านได้เลือกชิมไวน์ที่หลากหลาย โดยมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถพาท่านชิมไวน์ที่ถูกวิธีตั้งแต่การหมุนวนแก้วและการดมกลิ่นไปจนถึงการจดจำลักษณะเฉพาะที่มอบให้ท่าน จากไร่องุ่นของ GIBBSTON VALLEY WINERY

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK)

ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (HIGH COUNTRY SALMON FARM)  อันมีชื่อเสียงของ เมืองทไวเซิล (TWIZEL) (141 กิโลเมตร)

HIGH COUNTRY SALMON FARM ชมฟาร์มปลาแซลมอนที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีน้ำไหลเวียน มีอุณหภูมิพอเหมาะ อีกทั้งเป็นน้ำที่เกิดจาการละลายของน้ำแข็ง เลยเหมาะสมกับการเลี้ยงแซลมอน ท่านสามารถให้อาหารปลาแซลมอนในฟาร์ม ชิมปลาแซลมอนสดๆคุณภาพดีได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (66 กิโลเมตร)

MOUNT COOK

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตเพื่อชมวิวอันอลังกาลของเมาท์คุก  อีกทั้งในยามค่ำคืนท่านจะสามารถมองเห็นมวลหมู่ดาวที่เต็มฝากฟ้าได้จากที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK  หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

8

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ทะเลสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (104 กิโลเมตร)

ทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์

ชมบริเวณทะเลสาบเทคาโป

ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good Shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย

เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาดอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) (228 กิโลเมตร) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ที่ร้าน Farmer conner  ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแกะ รวมไปถึง ครีมรกแกะ , เสื้อผ้าขนแกะ , รวมถึงอาหารเสริมอื่น ๆ มากมายอันขึ้นชื่อของประเทศนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย พร้อมเมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์ !!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

ไครสต์เชิร์ช – กรุงเทพฯ

02.30 น.  ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ สู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

09.50 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย