11 – 19 เมษายน / 12 – 20 เมษายน 2563
วันเดินทาง
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : เจาะลึกนิวซีแลนด์เกาะใต้ 9 วัน (SQ)

กำหนดการเดินทาง : 11 – 19 เมษายน / 12 – 20 เมษายน 2563

ประเทศ : นิวซีแลนด์

สายการบิน : สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ 

ราคา : 135,800 บาท

เยือนดินแดนกีวีและชาวเมารี  นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด มิลฟอร์ด ซาวด์ พร้อมทัศนียภาพอันน่าประทับใจ สัมผัสเมืองสวย ดะนีดิน เอดินบะระแห่งนิวซีแลนด์กับกลิ่นอายสก็อตแลนด์แห่งเกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ดะนีดิน – เท อานาว มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ !! นอนพักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก ณ โรงแรม HERMITAGE  ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิว Mt.COOK แบบเต็มๆ

ใช้เวลาพิจารณา E-Visa 45-60 วัน”

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไคร้สท์เชิร์ช

09.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 8-20 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่ บริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975/297

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  ก่อนเดินทางสู่ ไคร์สท์เชิร์ช เวลา 15.40 น. – 19.50 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (ศุลกากรประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามนำเข้าอาหารสดและอาหารแห้งทุกชนิด อาทิผัก ผลไม้  เนื้อสด หมูแผ่น เมล็ดพันธุ์พืช และน้ำผึ้ง เป็นต้น )

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) ระหว่างทาง ผ่านเมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) (90 กิโลเมตร)  แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม สินค้าพื้นเมือง ผลไม้สด /แห้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (140 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชม ทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหนๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำสารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ชม

โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี ““Church of the good Shepherd”” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้ อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและรายได้หลัก นำความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก จนคนเลี้ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วย ศาสนสถานอันมีที่ตั้งที่น่าประทับใจแห่งนี้ ใกล้ๆกันยังมี

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog Memorial” สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (105 กิโลเมตร)  ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขาเม้าท์คุก ที่ก่อนนั้นชนเผ่าเมารีโบราณเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า “เอารังกิ” ที่มีความหมายว่า “ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนปลายยอดเขา นำท่านชมเมาท์คุก ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต  ยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK  : Private Bag, Aoraki Mount Cook Alpine Village, New Zealand.  Tel. +64 3 435 1809  Fax: +64 3 435 1879  http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ทไวเซิล – ดะนีดิน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดะนีดิน (DUNEDIN) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (HIGH COUNTRY SALMON FARM) อันมีชื่อเสียงของ เมืองทไวเซิล (TWIZEL) (70 กิโลเมตร) ซึ่งท่านสามารถให้อาหารปลาแซลมอนในฟาร์ม หรือชิมปลาแซลมอนสดๆคุณภาพดีได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดะนีดิน (DUNEDIN) (250 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ เมืองหลักของแคว้นโอตาโก (OTAGO REGION) และยังถือเป็นสี่เมืองหลักในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับสมญานามว่า “เอดินบะระแห่งนิวซีแลนด์” ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์กับจีนและเมืองเอดินบะระของประเทศสก็อตแลนด์ เปรียบเสมือนเมืองพี่เมืองน้องของเมืองเอดินบะระก็ว่าได้ จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองดะนีดิน

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านนั่งรถชมวิว แหลมโอทาโก (OTAGO PENINSULA) ซึ่งเป็นแหลมที่มีรอยแยกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่เต็มไปด้วยชายหาดมากมาย ซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์นกอัลบาทรอส จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านชมความน่ารักของ บลูเพนกวิน (BLUE PENGUIN VIEWING) เพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติบริเวณแหลมโอทาโก ให้ท่านได้เฝ้าชมความน่ารักของเพนกวินตัวเล็กๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

(หมายเหตุ : การเฝ้าชมบลูเพนกวิน อาจมีการยกเลิก หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC HOTEL DUNEDIN หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดะนีดิน – ชมเมือง – เท อานาว – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

หลังอาหารเช้านำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สถานีรถไฟแห่งดะนีดิน (DUNEDIN RAILWAYS STATION) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ในจัตุรัสแอนแซค (ANZAC) ออกแบบก่อสร้างโดย GEORGE TROUP มีศิลปะก่อสร้างแบบ FLEMISH ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟที่นำมาจากดินแดนใกล้เมือง ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองดะนีดิน เข้าชม ปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปี ในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายใน ที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเท อานาว (TE ANAU) (290 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ  เป็นประตูสู่ FJORD LAND ทางซีกโลกใต้ และเป็นเมืองสำหรับสวยสำหรับแวะพักผ่อนก่อนเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็น ฟยอร์ดแห่งซีกโลกใต้ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อน มีชายฝั่งที่ขรุขระ ป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสลับกับภูเขาตลอดสองข้างทาง จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเท อานาว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  DISTINCTION TE ANAU หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เท อานาว – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หมายเหตุ การเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากสภาวะอากาศโลก   ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ถ้าวันที่จะเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ มีหิมะตกหนา ถนนปิด รถไม่สามารถเข้า  ไปเพื่อจะนำท่านไปล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการกระทันหัน โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ***

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) ผ่านชมทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกเงา (MIRROR LAKE) บันทึกภาพเบื้องหน้าซึ่งเป็นภูเขาสะท้อนให้เป็นเงาบนพื้นน้ำเหนือทะเลสาบ และปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว ลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ HOMER TUNNEL มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี  แวะถ่ายรูปกับ THE CHASM  เป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆ ซึ่งมีความลึก 22 เมตร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ช่องแคบมิลฟอร์ด (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE ที่มีความปลอดภัยสูง ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง 19 กิโลเมตร (มิลฟอร์ดซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูก เรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเล ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”นั่นเอง

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE  พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ และ เมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์

พร้อมกับผ่านชมน้ำตกโบเวน ที่มีความหมายในภาษาเมารีว่า “น้ำตกนารีแห่งลำธาร” ชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก

ผ่านชม SEAL ROCKซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (290 กิโลเมตร) พร้อมกับเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของป่าไม้นานาพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย MY THAI LOUNGE

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) ท่านจะได้ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก เรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค

นำท่าน ล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ WALTER PEAK FARM

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงามให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

หมายเหตุ : เนื่องจากการเดินทางวันที่ 11-19 เมษายน 2563 ตรงกับวันที่ SKYLINE GONDOLA ปิด เนื่องจากมีการจัดงาน จึงปรับกิจกรรมเป็นนำท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทำท่านสนุกสนานสุดมันส์ไปกับ นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (SHOTOVER JET) (การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ากิจกรรม)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (WANAKA) (70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เมืองมหัศจรรย์ของเล่น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (145 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER) (145 กิโลเมตร) อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย

และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้   เดินทางถึง เมืองฟรานซ์ โจเซฟ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

 

ฟรานซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองฟรานซ์โจเซฟ ตามอัธยาศัย ซึ่งโรงแรมที่พักตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถเดินไปถึงได้ภายใน 5 นาที จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว (GREEN STONE) ในอดีตใช้เป็นอาวุธ และนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง ของชาวเมารี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS (100 กิโลเมตร) เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช

16.28 น. นำท่าน นั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.31 น. เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิร์ช  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

10.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 298/978

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ เวลา 17.40 น. – 18.30 น.)

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก

(เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยกกระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านานและเสี่ยงต่อการสูญหาย)

 • ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุ๊ป 3,050 บาทต่อท่าน, วีซ่าเดี่ยว 6,300 บาทต่อท่าน ,

                     วีซ่าครอบครัว 5,500 บาทต่อ 1 ชุดคำขอ +ค่าบริการ 800 บาทต่อท่าน

                     (จำกัดบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 6 ท่านต่อ 1 ชุด)

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจ

     ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ     ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านไม่ได้จองตั๋วกรุ้ป (แยกตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง จำเป็นต้องได้รับยืนยันการคอนเฟิร์มออกกรุ้ปจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการคอนเฟิร์มออกกรุ้ป บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน       ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***