3-11 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 12-20 ส.ค. 2566
วันเดินทาง
แควนตัสแอร์เวย์
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ :  SOUTH NEW ZEALAND 9 วัน (QF)

กำหนดการเดินทาง : 13 – 21 ตุลาคม 2566

ประเทศ : นิวซีแลนด์เกาะใต้

สายการบิน :  แควนตัสแอร์เวย์  (QF)

ราคา : 169,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ซิดนีย์

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินแควนตัสแอร์เวย์(QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัดจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF24 /QF137

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์ ก่อนเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช  เวลา 06.25 น. – 10.45 น.)

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไครสต์เชิร์ช ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

 เมืองไครสท์เชิร์ช

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ชมเมืองไครสต์เชิร์ช

นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช เข้าชมสวนโบทานิค (Botanic Gardens) ที่สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดปี สวยงามตามฤดูกาล และชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ (Hagley Park) สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ใกล้กันจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี (Canterbury Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเกาะใต้  จากนั้นขึ้นจุดชมวิว Cashmere Hills เป็นจุดชมวิวของเมือง ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองได้ทั้งเมือง จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไครสต์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (97 กิโลเมตร)

ทะเลสาบเทคาโป

ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good Shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK)

(104 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต ชมวิวเมาท์คุก อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK  หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ครอมเวล – Wilderness Jet – ควีนส์ทาวน์

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (203 กิโลเมตร)

เมืองครอมเวล CROMWELL

เมืองครอมเวล เป็นเมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอนอันมีชื่อเสียงของ เมืองทไวเซิล ท่านสามารถให้อาหารปลาแซลมอนในฟาร์ม หรือชิมปลาแซลมอนสดๆคุณภาพดีได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านผลไม้ของ MRS. JONES

MRS. JONES’ FRUIT STALL

มีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านนั่งเรือเร็ว Dart River Wilderness Jet

Dart River Wilderness Jet

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทชมทิวทัศน์ที่ยาวที่สุดในภูมิภาค จากเมือง Glenorchy เมืองที่ตั้งอยู่ริมอุทยานแห่งชาติ Mt Aspiring ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่มีความงดงามทางธรรมชาติอันโดดเด่น เส้นทางที่เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Lord of the Rings และ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian นั่งเรือเจ็ทโบ๊ทอันน่าตื่นเต้นล่องไปตาม Dart River เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่จะทำให้คุณตะลึงไปกับการเดินครั้งนี้

***การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ากิจกรรม***

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์  QUEENS STREET MALL ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) (290 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์

ผ่านชมทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกเงา (MIRROR LAKE) บันทึกภาพเบื้องหน้าซึ่งเป็นภูเขาสะท้อนให้เป็นเงาบนพื้นน้ำเหนือทะเลสาบ และปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว ลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ (HOMER TUNNEL) มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี  แวะถ่ายรูปกับ THE CHASM  เป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆ ซึ่งมีความลึก 22 เมตร

*** หมายเหตุ การเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากสภาวะอากาศโลกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ถ้าวันที่จะเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ มีหิมะตกหนา ถนนปิด รถไม่สามารถเข้าไปเพื่อจะนำท่านไปล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการกระทันหัน โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ***

เพื่อนำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE

ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE

เรือมีความปลอดภัยสูง ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง 19 กิโลเมตร (มิลฟอร์ดซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูก

เรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเล ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE  พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

 ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE

ผ่านชมน้ำตกโบเวน ที่มีความหมายในภาษาเมารีว่า “น้ำตกนารีแห่งลำธาร” ชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ผ่านชม SEAL ROCK ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN (290 กิโลเมตร) พร้อมกับเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของป่าไม้นานาพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มนั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค – เล่นลูจ – ควีนทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (20 กิโลเมตร)

เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ARROWTOWN

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge)

ให้ท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า หรือสนุกสนานสุดมันส์ไปกับนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (Shotover Jet)

***การกระโดดบันจี้จั้มและการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) สู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

WALTER PEAK FARM

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค 

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค  นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน WALTER PEAK FARM

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA)

SKYLINE GONDOLA

Sky Gondola เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูงเล่นลูจ (LUGE) (เล่นลูจได้ท่านละ 2 รอบ) ของเล่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กๆกับการบังคับเจ้าพาหนะคล้ายเลื่อนคันเล็กๆ ที่มีล้อและคันบังคับ นำพาให้เราลื่นไหลลงมาเรื่อย ๆ ตามแนวลาดโค้งของไหล่เขา ได้อารมณ์ต่างจากนั่งกระเช้าแต่ก็กินบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติได้พอๆกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  (พักคืนที่ 3)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ วานาก้า – ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟเมืองฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (WANAKA) (69 กิโลเมตร)

เมืองวานาก้า (WANAKA)

เมืองวานาก้า ตั้งอยู่ที่โอตาโก (Otago) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ทะเลสาบวานาก้า” ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก มีจุดเด่นคือต้นไม้แห่งเมืองวานาก้า (Wanaka Tree) มีอีกฉายานึงว่า ต้นไม้แห่งความเหงา เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา(Lake Wanaka) พร้อมกับแบล็คกราวด์ด้านหลังของภูเขาและทะเลสาบ

ชมพิพิธภัณฑ์ PUZZLING WORLD

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิศวง ที่มี 2 โซนคือ Illusion Rooms ด้านใน แสดงงานศิลปะที่ลวงตาเรา สร้างความฉงนสนเท่ห์ทางวิทยาศาสตร์ และ The Great Maze ด้านนอก เป็นเขาวงกตให้ท่านได้เดินวนหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมและเพลินเพลิดกับการถ่ายรูป จนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (145 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER) (144 กิโลเมตร)

FRANZ JOSEF GLACIER

ธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scenic Hotel Franz Josef Glacier หรือระดับเทียบเท่า

8

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไครสท์เชิร์ช

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองฟรานซ์โจเซฟ ตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (138 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางของหยก (Green Stone)ที่ชาวเมารีโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางของขลัง เครื่องประดับและอาวุธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS (100 กิโลเมตร)

เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไครสท์เชิร์ช

นำท่านนั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไครสท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.30 น. เดินทางถึง เมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์ !!!

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

ไครสต์เชิร์ช– ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

02.30 น. ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

09.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…