13 – 20 ตุลาคม / 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : แอฟริกาใต้ ที่รวมโลกทั้งใบไว้ในประเทศเดียว 8 วัน SQ 

กำหนดการเดินทาง :  13 – 20 ตุลาคม / 19 – 26 ตุลาคม 2562

ประเทศ : แอฟริกาใต้

สายการบิน : สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ราคา :  99,800  บาท

พักผ่อน ท่ามกลางความหลากหลายแห่งธรรมชาติ

ณ ดินแดนแห่งกาฬทวีป “แอฟริกาใต้” 8 วัน JACARANDA CALLING!! ที่รวมโลกทั้งใบไว้ในประเทศเดียวโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ/BA)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก

17.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

20.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 983/478  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ เวลา 23.30 – 01.25 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก – หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี – มาบูล่าลอดจ์ – ส่องสัตว์

06.50 น. เดินทางถึง เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกาเตง (Gauteng) อันเป็นเขตที่มั่งคั่ง และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอัน 40 ของโลก และเป็นหนึ่งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริกาที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่บนดินแดนที่ไม่ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ เพราะอยู่บนที่สูงจึงมีหิมะตกเหมือนกับเมืองพริทอเรีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) (65 กิโลเมตร) **ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ** นำท่านชมประวัติความเป็นมา และความเป็นอยู่ที่แตกต่างของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของแอฟริกาใต้ ที่มีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆของชนเผ่า อาทิ Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho เป็นต้น ให้ท่านถ่ายภาพ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาบูล่าลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) ที่พักระดับ Luxurious และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวดั่งภาพวาด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน, งานประชุมนอกสถานที่ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่างทางผ่านชมความเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ด้วยเนื้อที่กว่า 12,000 เอเคอร์ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยรวมตัวกันอยู่บริเวณป่าแห่งนี้

จนกระทั่งเดินทางถึง มาบูล่าลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) (200 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ** (บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในมาบูล่าลอดจ์

15.30 น.  นำท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ภายในมาบูล่าลอดจ์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

มาบูล่าลอดจ์นครลับแล THE SUN CITYอิสระตามอัธยาศัย

05.30 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

06.30-09.00 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นำท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯ สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้

(ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว) จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครลับแล SUN CITY หรือ THE LOST CITY (160 กิโลเมตร)

** ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ** เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (SOL KERZNER) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 25,000 ล้านบาท และใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ เดินทางถึง นครลับแล THE SUN CITY

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ THE PALACE OF THE LOST CITY  : Sun City Resort, R556, Sun City, North West Province, 0316 South Africa. Tel : +27 14 557 4307 https://www.suninternational.com/palace/ ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน นำท่าน ชมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Waveมีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่ำสร้างความตื่นเต้นให้กับท่านได้ไม่รู้เบื่อ

ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา The Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost Cityที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำจึงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นและทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหวโรงภาพยนตร์

ร้านค้า ดิสโก้เธคคาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล ที่สำคัญเมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย เพราะบางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เท่านั้น *** ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดยรถรับ-ส่งภายในเมืองลับแลที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้ คอมเพล็กซ์ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

นครลับแล THE SUN CITYพริทอเรีย – ชมเมือง – เคปทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) (160 กิโลเมตร) **ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง ** เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ต้นแจกการันดา (Jacaranda)ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองพริทอเรียยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง ได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก (45 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 45 นาที **

17.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบิน COMAIR เที่ยวบินที่ BA 6429

19.20 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลกตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติกด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังหลังจากการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAGOON BEACH หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เคปทาวน์Table Mountain – ไร่ไวน์  ช้อปปิ้ง V & A WATERFRONTล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ Table Mountain (20 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ** ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆ หูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย

ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ Devil Peak ที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางผ่านเส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH) (60 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ** เมืองหลวงแห่งการทำไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย

จากนั้นนำท่านชม ZEVENWACHT WINE ESTATEไร่องุ่นที่มีร้านอาหาร และโรงแรมขนาดเล็กอยู่ภายในไร่ ให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์ที่ร้านจำหน่ายไวน์กลับบ้าไร่ไวน์เป็นของฝากในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควร

บ่าย นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ ZEVENWACHT WINE ESTATE

นำท่านกลับสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT (15 กิโลเมตร)

** ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ** แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดัง จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆมากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (SUNSET BOAT CRUISE) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารใน V&A

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAGOON BEACH หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคปทาวน์CAPE PENNINSULA ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ฟาร์มนกกระจอกเทศ – แหลมกู๊ดโฮป

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) ** ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณSIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) (60 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ** มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร 250 GRAM CRAYFISH)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM) (25 กิโลเมตร)

** ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ** ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม

และเลือกชมสินค้า  แปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อัน สวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต

ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPEที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เมนูหอยเป๋าฮิ้อ)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAGOON BEACH หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เคปทาวน์กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน (20 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 30 นาที **

10.40 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479/972

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ เวลา 06.10 – 09.35 น.)

11.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และ RANGER

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ไม่รวมทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสาร + และค่าธรรมเนียมจากกงสุล ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

การจองและชำระเงิน    กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                               ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

รายละเอียด เพิ่มเติมเรื่องการเข้า-ออกจากประเทศแอฟริกาใต้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนาที่มีการรับรอง
 2. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนา

ที่มีการรับรอง และมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้อง

   มีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง หรือ

– คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดา หรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก ในกรณีที่บิดา หรือ

   มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง

 1. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา ให้นำสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิด และหนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 1. หากเด็กเดินทางคนเดียว

     – ให้นำเอกสารใบแจ้งเกิดตัวจริง หรือสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิดที่มีการรับรอง และจดหมายรับรองของผู้ที่มารับ

       เด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัว

       ประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) ที่อยู่ และหมายเลข

       โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา

       เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

    – หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ

       เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแล

       เด็กโดยสมบูรณ์

*** โปรดทราบ ในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น

หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจาก

ประเทศแอฟริกาใต้ ***

ข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่าน ควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง

ข้อยกเว้น :

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้

ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น : หนังสือเดินทางของอินเดีย ที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้