09 – 18 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : AFRICA PANORAMIC ROUTE 10 DAYS (KQ)

กำหนดการเดินทาง :  09 – 18 ตุลาคม 2562

ประเทศ : แอฟริกา

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ราคา : 131,800  บาท

นั่งกว้างขวางด้วยการจัดเรียงแบบ 3-3-3 กับเครื่องโบอิ้ง 787 DREAMLINER โจฮันเนสเบิร์ก – พรืทอเรีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี – PANORAMA ROUTE – หุบผาแม่น้ำไบลด์ ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge – WONDER VIEW – เฮซี่วิว – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เคปทาวน์ – TABLE MOUNTAIN – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์ – ช้อปปิ้ง V&A – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน GANSABAAI – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เฮอร์มินัส – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง – CAPE PENNINSULA  ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ – ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – แหลมกู๊ดโฮป

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เคนย่า (KQ) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก –  พริทอเรีย – ชมเมือง – หมู่บ้านเลเซดี – โจฮันเนสเบิร์ก

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ   887/760

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.10 – 07.45 น.)

10.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ต้นแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและ อาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองพริทอเรยยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่าง พวกบัวร์ (Boer) กับชน พื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็น ระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) นำท่านชมประวัติความเป็นมา และความเป็นอยู่ที่ตกต่างของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของแอฟริกาใต้ ที่มีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆของชนเผ่า อาทิ Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SANDTON-RIVONIA ROAD : Rivonia Rd, 123, Sandton, 2196. Tel : +27 11 282 0000.                                                                                       www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/johannesburg/sndrr/hoteldetail

3

วันที่สามของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก Panoramic Routeหุบผาแม่น้ำไบลด์ ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge –  WONDER VIEW – เฮซี่วิว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

07.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอูมพูมาลังกา (MPUMALANGA) เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของ แอฟริกาใต้ ซึ่งทอดตัวอยู่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนของสัตว์ ใหญ่ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย Panoramic Route

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KADISI ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

บ่าย  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของหุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon) เป็นจุดพักผ่อน  ระหว่างทางยอดนิยมในการเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กไปยังอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของ Eastern Transvaal Drakensberg ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้บนความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหุบผาที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไบลด์เซาะภูเขาอย่างบรรจงสร้างเป็นเวลาหลายพันปีจนเกิดความงามตามธรรมชาติที่มีเสน่ห์ตราตรึงใจผู้มาเยือน ยิ่งใหญ่งดงามจนติดอันดับ 3 ของโลกและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในอดีตนั้นภายใต้สายน้ำแห่งนี้เป็นเสมือนสายน้ำแห่งความหวังเพราะอุดมไปด้วยก้อนทองคำที่กองอยู่ที่ก้นอ่างลึก เพราะเหตุนี้ชื่อของแม่น้ำไบลด์ จึงมีความหมายว่า “ความปลื้มปีติ” ของการได้มาเยี่ยมชมภาพความยิ่งใหญ่อิสระให้ท่านดื่มด่ำ และ เพลิดเพลินกับความสวยงามเหนือคำบรรยายตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่าน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่ง และชมความยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ภายในอุทยานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส โดยการขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge ท่านจะได้ดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติของป่าเขาอย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับน้ำตกลิสบอน (Lisbon Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาใต้ที่มีความสูงกว่า 92 เมตรอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้น Panoramic Route ที่เรียกว่า WONDER VIEW เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮซี่วิว (HAZYVIEW) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในแอฟริกาซึ่งท่านจะได้สัมผัสทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามของแคนยอนและท่องเที่ยวสไตล์ชซาฟารีในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ซึ่งเลื่องชื่อในเรื่องการส่องสัตว์มากที่สุดของแอฟริกาใต้เดินทางถึง เมืองเฮซี่วิว          

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SABI RIVER SUN RESORT HOTEL : Main Sabie Road

Hazyview Mpumalanga 1242. Tel : +27 13 737 4600.

www.tsogosun.com/sabi-river-sun-resort

*** รีสอร์ทระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ SABI ด้วยทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เฮซี่วิว – ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่า – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีหัวใจรักสัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริ

Cheetah (Acinonyx jubatus)

เป็นสถานที่ฟื้นฟูสัตว์ป่าที่บาดเจ็บทั้งร่างกาย รวมไปจนถึงการฟื้นฟูทางจิตใจจนกระทั่งพร้อมที่จะกลับไปผจญกับชีวิตสัตว์ป่าที่สมบูรณ์แบบอีกครั้ง ท่านอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การฟื้นฟูสัตว์ป่าร่วมกัน อาทิ ร่วมกันฟื้นฟูจิตใจของฮิปโปกำพร้าที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยการวิ่งเล่นและให้ความรัก ป้อนนมลูกยีราฟกำพร้า หรือร่วมเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการรักษานกอินทรีที่ปีกบาดเจ็บ เป็นต้น เป็นประสบการณ์ที่เกินกว่าคำบรรยายและของควรค่าแก่การมาเยือนอย่างยิ่ง กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สวรรค์ของคนรัก Wild life (Kruger NationalPark) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1926 ชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นตามอดีตประธานาธิบดีพอล ครูเกอร์ แห่งสาธารณรัฐทรานส์เวลชื่อเดิมคือ เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี มีความยาววัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้  560กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 20,000ตารางกิโลเมตร หรือราว 4.8 ล้านเอเคอร์ เป็นอุทยานแห่งแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองในแอฟริกาใต้จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงาม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KAPANA RIVER LODGE : Kapama Private Game Reserve, R40, Hoedspruit, 1380.

Tel : +27 12 368 0600. www.kapama.com/kapama-river-lodge/

 *** โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านสำรวจที่พัก และพักผ่อนอิริยาบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

16.00 น. นำท่าน ทำกิจกกรมส่องสัตว์ ภายในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการเปิดโลกชีวิตสัตว์ในดินแดนแอฟริกาใต้ในมุมมองที่ท่านจะต้องประทับใจ เพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ในสไตล์ซาฟารีที่ท่านได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร *** กิจกรรมส่องสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก KAPANA RIVER LODGE เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก สไตล์ BUSH SUN DOWNERS ลิ้มรสอาหารค่ำตามแบบฉบับของแอฟริกัน ภายใต้บรรยากาศท้องฟ้า และดวงดาวในดินแดนแห่งแอฟริกา

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ กิจกรรมส่องสัตว์ เคปทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

05.00 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

06.00-08.00 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นำท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือสิงโต ม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯ

สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.15 น. เดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบินเซาท์ แอฟริกัน เที่ยวบินที่ SA8664

15.45 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลกตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดียและแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคปทาวน์ – TABLE MOUNTAIN – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์  ช้อปปิ้ง V & A WATERFRONT ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ TABLE MOUNTAIN ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆหูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์ นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย

ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ Devil Peakที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH) เมืองหลวงแห่งการทำไวน์เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม มีร้านขายของเก่าแบบย้อนยุคให้ท่านได้เดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งเมืองนี้ยังมีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย

นำท่านสู่ Blaauwklippen Wine Estate ไวนเนอร์รี่น่ารักที่จะทำให้ท่านไม่อยากจากเมืองนี้ไปเลยทีเดียว Blaauwklippen เรียกได้ว่าเป็นบ้านขององุ่นพันธุ์ Zinfandel ที่มีรากเหง้ามาจากอิตาลี แต่สามารมาเติบโตได้ดีแถบแอฟริกาใต้ เดินทางถึง Blaauwklippen Wine Estate

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ไวน์

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์ที่ร้านจำหน่ายไวน์กลับบ้าไร่ไวน์เป็นของฝากในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆมากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (SUNSET BOAT CRUISE) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารใน V&A

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เคปทาวน์ – GANSBAAI – ล่องเรือชมปลาวาฬ –  เฮอรฺ์มานัส เคปทาวน์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX

06.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง GANSBAAI เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของสถานที่ที่เป็นแหล่งชุกชุม ของเหล่าฉลามขาว ปลาวาฬพันธุ์ Brydes และHumpback เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของเหล่าปลาเพชฌฆาตทั้งโลกเลยก็ว่าได้ โดยต้องเดินทางจากเคปทาวน์เพียงสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เดินทางถึง เมือง GANSBAAI

10.00 น. นำท่านเปิดประสบการณ์การล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นเวลา 2 ขั่วโมง จนได้เวลาอันสมควร

12.00 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮอรฺ์มานัส (HERMANUS) เมืองที่ชื่อเสียงเกี่ยวกับ Whale watching อันดับ 1 ของโลก เนื่องจากสามารถมองเห็นปลาวาฬได้อย่างชัดเจนที่สุดในโลก แม้ว่าท่านจะแค่ยืนอยู่เพียงริมทะเลก็ตาม (ในฤดูปลาวาฬ) แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโชคด้วยเช่นกัน นอกจากเรื่องปลาวาฬแล้ว เมืองนี้ยังเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล ที่มีชื่อเรื่องชายทะเลที่งดงามและอากาศที่สดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเคปทาวน์ เพื่อนำท่าน สัมผัสการชมเมืองแบบพาโนราม่าวิว โดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองโดยใช้เวลาประมาณ15 นาที เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านไม่ควรพลาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารใน V&A

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เคปทาวน์CAPE PENNINSULA ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ฟาร์มนกกระจอกเทศ แหลมกู๊ดโฮป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่

เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณSIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน JACKASSขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์

(BOULDERS BEACH) (60 กิโลเมตร) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร 250 GRAM CRAYFISH)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM)ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่นเข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINTจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือ

ในอดีตท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูหอยเป๋าฮิ้อ)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. lagoonbeachhotel.co.za/

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เคปทาวน์ – ชมเมือง –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ Signal Hill (Lion’s Rump) เป็นเนินเขาที่อยู่ติดกับ Lion’s Head มีลักษณะเป็นเนิน อดีตเคยมีการใช้ธงเป็นสัญญาณบอกสภาพอากาศหรือคำเตือนสำหรับนักเดินเรือบริเวณอ่าว ด้านบนของ Signal Hill มีถนนเรียบไปตามยอดเขาไปจนถึงจุดสูงสุดของเนินเขา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้ชัดเจน ให้ท่านได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์

และมีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร ผ่านชมย่านชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื่อว่าชุมชน Bo-Kaap ซึ่งถือเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บริเวณทางลาดของเนินเขา Signal Hill ชุมชนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบ้านเรือที่มีสีสันสดใส และที่ชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไรชื่อว่า Monkeybiz ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดให้ผู้หญิงยากจนในชุมชนได้มีรายได้ โดยแจกจ่ายลูกปัดให้สำหรับทำเป็นตุ๊กตา หรืองานฝีมืออื่นๆ เพื่อที่ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายจะได้กลับไปสู่ชุมชน จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.30 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ  793/886

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 22.05 – 23.59น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และ RANGER

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ไม่รวมทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสาร + และค่าธรรมเนียมจากกงสุล ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

การจองและชำระเงิน    กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                               ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน  1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

รายละเอียด เพิ่มเติมเรื่องการเข้า-ออกจากประเทศแอฟริกาใต้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนาที่มีการรับรอง
 2. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนา

ที่มีการรับรอง และมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้อง

   มีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง หรือ

– คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดา หรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก ในกรณีที่บิดา หรือ

   มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง

 1. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา ให้นำสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิด และหนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 1. หากเด็กเดินทางคนเดียว

     – ให้นำเอกสารใบแจ้งเกิดตัวจริง หรือสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิดที่มีการรับรอง และจดหมายรับรองของผู้ที่มารับ

       เด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัว

       ประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) ที่อยู่ และหมายเลข

       โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา

       เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

    – หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ

       เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแล

       เด็กโดยสมบูรณ์

*** โปรดทราบ ในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น

หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจาก

ประเทศแอฟริกาใต้ ***

ข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่าน ควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง

ข้อยกเว้น :

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้

ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น : หนังสือเดินทางของอินเดีย ที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้