23 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566
วันเดินทาง
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  SENSE OF THE ALPS 11 วัน (LX/OS)

กำหนดการเดินทาง :  23 ธันวาคม 2565  – 02 มกราคม 2566

ประเทศ : สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – อิตาลี

สายการบิน : สวิส (LX)

ราคา : 208,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค

11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินสวิส (LX) เจ้าหน้าที่

จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

13.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินสวิส เที่ยวบินที่ LX 181

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RADISSON BLU ZURICH AIRPORT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เซนต์มอริทซ์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมือง และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ซูริค (ZURICH)

เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย พร้อมนำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกล ท่านจะพบกับโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า PETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณ ถนน BAHNHOFSTRASSE

ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ZEUGHAUSKELLER  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) (200 กิโลเมตร)

เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เป็นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐ
เกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง

นำท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อน

จะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศในช่วงคริสมาสต์ของเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม LAUDINELLA : Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz, Switzerland.

Tel : +41 81 836 00 00. https://www.laudinella.ch/hotel-laudinella/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – ทีราโน่  – รถไฟ BERNINA EXPRESS – บอร์มิโอ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอนเทสินา (PONTRESINA)  (10 กิโลเมตร) เพื่อเดินทางโดย รถไฟBERNINA EXPRESS สู่ เมืองทิราโน่ (TIRANO) ประเทศอิตาลี

10.22 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (TIRANO) ประเทศอิตาลี โดยรถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง 1 เมตร เป็นรถไฟด่วนตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา 

12.49 น. เดินทางถึง เมืองทีราโน่ (TIRANO)

ทิราโน่ (TIRANO)

เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ

เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองบอร์มิโอ (BORMIO) (45 กิโลเมตร)

เมืองบอร์มิโอ (BORMIO)

บอร์มิโอ (BORMIO) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้น Lombardy Alps ที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 4,000 คนเท่านั้น เป็นเมืองตากอากาศในเขตเทือกเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดในอิตาลี โดยมี Bagni Vecchi (บ่อน้ำร้อนเก่า) Bagni Nuovi (บ่อน้ำร้อนใหม่) และ Bormio Terme (สปา) ต่างดึงดูดผู้คนให้มาเยือนเพื่อปล่อยกายปล่อยใจไปกับการพักผ่อนในทุกรูปแบบ เป็นเมืองที่มีสองมุมมองให้ท่านได้สัมผัส ทั้งเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่สวยงาม และเป็นเมืองแห่งสปาที่ให้ท่านได้ผ่อนคลายในสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศรายล้อมด้วยหิมะอันงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QC TERME GRAND BAGNI NUOVI :  via Bagni Nuovi 7 – 23038  Valdidentro SO (SO). Tel : +39 0289747202. https://www.qcterme.com/en/home

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านใจกลางเมืองที่มีบริการสปาแบบครบวงจรให้ท่านเลือกกว่า 30 รายการ 

** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ **

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บอร์มิโอ – กิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน – โบลซาโน่ ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่าน ผ่อนคลายอิริยาบถโดยการแช่บ่อน้ำร้อน ภายในโรงแรม QC Terme Bagni Vecchi

กิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน

สปาบ่อน้ำร้อนสุดหรูที่เปิดให้ใช้บริการมายาวนานกว่า 2,000 ปี สปาเก่าแก่ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของหุบเขาบอร์มิโอจะให้คุณได้ผ่อนคลายในบ่อน้ำร้อนแบบธรรมชาติที่เชื่อว่าดีต่อสุขภาพ อันเป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับต้นๆที่ท่านไม่ควรพลาด  

*** เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน ***

นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถเลือกทำกิจกรรมภายในโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นสปาสุดทันสมัยใจกลางเมืองที่พร้อมให้ผู้คนจากทั่วโลก ได้เข้ามาสัมผัส ภายในโรงแรมแห่งนี้ มีกลุ่มบ่อน้ำร้อนประเภทต่างๆหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังนำน้ำที่มีสรรพคุณช่วยรักษาสุขภาพนี้มาจากน้ำพุร้อนซึ่งอยู่บริเวณ Mount Reit ที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยในการบำบัดและใช้ผ่อนคลายกับกิจกรรมสปา บ่อน้ำร้อนแห่งนี้อุ่นตลอดทั้งปี แม้แต่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่เทือกเขาโดโลไมท์ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวอันช่วยให้ประสบการณ์การพักผ่อนของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยบรรยากาศทิวทัศน์โดยรอบ ที่สวยงามจนไม่อาจละสายตา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) (180 กิโลเมตร)

 เมืองโบลซาโน / CHRISTMAS MARKET

เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 

โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง เมืองโบลซาโน่รู้จักกันทั่วไปเมื่อครั้งที่ NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายทำสารคดีการค้นพบซากมนุษย์ที่ฝั่งอยู่ใต้หิมะบนยอดเขาสูงในแคว้นทีโรลของออสเตรีย และนำร่างนั้นมาไว้ที่เมืองโบลซาโน่ เรียกกันว่ามนุษย์หิมะแห่งโบลซาโน่ ที่เป็นข่าวไปทั่วโลก เดินทางถึง เมืองโบลซาโน่ นำท่านเดินชมเมืองเก่า และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศของ CHRISTMAS MARKET ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในอิตาลี จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO :  Via Bruno Buozzi, 35, 39100 Bolzano BZ, Italy. Tel : +39 0471 195 0000. https://fourpointssheratonbolzanobozen.com-hotel.com/

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คอร์ติน่า – ออร์ติเซ่ – นั่งกระเช้าสู่ ALPE DI SIUSI  – อินน์สบรูก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) (40 กิโลเมตร)

 เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI)

เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยาน

โดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเรียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป

SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE

ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อนท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แคว้นทิโรล (TIROL) อยู่ท่ามวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่าน และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (220 กิโลเมตร)

อินน์สบรูก (INNSBRUCK) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ถ่ายภาพกับหลังคาทองคำ (GOLDENES DACHL) ประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น นำท่าน ชมและเลือกซื้อ สวารอฟสกี้ เช่น เครื่องประดับบ้าน ชุดน้ำชา สร้อยฯลฯ ให้ท่านได้ซื้อหาไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAUER BÄR  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อินน์สบรูก แบร์กเทสการ์เดน – เหมืองเกลือฮัลสตัท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (160 กิโลเมตร)

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) 

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบ  ดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)

เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)

เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ จนดระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (75 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มี อายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HERITAGE : Landungspl. 101, 4830 Hallstatt, Austria.

Tel : +43 6134 200360. https://www.hotel-hallstatt.com/en/index.html

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฮัลสตัท SKYWALK ‘WELTERBEBLICK’ – ล่องเรือ – อิสระตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือชื่นชมบรรยากาศและความสวยงามของมะเลสาบฮัลสตัท จนกระทั่งถึงหมู่บ้านฮัลสตัท

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT)

หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน

มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HERITAGE : Landungspl. 101, 4830 Hallstatt, Austria.

Tel : +43 6134 200360. https://www.hotel-hallstatt.com/en/index.html

8

ฮัลสตัท – จุดชมวิว 5 FINGERS หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ซาลสบวร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอร์ทรอน (Obertraun) ซึ่งห่างจากหมู่บ้านฮัลสตัท เพียงแค่ 15 นาที

เพื่อนำท่าน ขึ้นเคเบิลคาร์ (Dachstein Salzkammergut Cable car Station) สู่ จุดชมวิว 5 FINGERS

จุดชมวิว 5 FINGERS

จุดชมวิวชื่อดังในบริเวณเทือกเขา “ดัชชไตน์”(Dachstein)  ของ Upper Austria  เมื่อขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปถึงสถานีด้านบนแล้ว ท่านยังต้องเดินต่อไปยังจุดชมวิวอีกประมาณไม่ถึง 20 นาทีก็จะถึง จุดชมวิว 5 ฟิงเกอร์ (5 Fingers) ที่มีลักษณะเป็นฝ่ามือ 5 นิ้ว ตามชื่อ ยื่นออกไปบริเวณหน้าผาที่มีความลึกประมาณ 400 เมตร ถือเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขาแอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และดื่มด่ำกับความสวยงามอลังการบริเวณหุบเขาแห่งนี้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (45 กิโลเมตร.)

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see)โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย นำท่าน  เดินเล่นและถ่ายภาพความงดงาม ถือว่า เป็นเมือง เที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่ง ของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG) (50 กิโลเมตร)

ซาลสบวร์ก (SALZBURG)

เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG)  เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซาค (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เกลือ ซาลส์บวร์ก แปลตามตัวได้ว่า ปราสาทเกลือ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH COLLECTION CITY SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

ซาลสบวร์ก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก หรือชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่องThe sound of music อิสระให้ท่านช้อปิ้งตามอัธยาศัยบริเวณถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ที่มีป้ายชื่อร้านเป็นเหล็กดัดวิจิตรบรรจง ชมบ้านเกิดของโมสาร์ตคีตกวีก้องโลก ณ บ้านเลขที่ 9 บนถนนสายนี้ แนะนำของฝากขึ้นชื่อของเมืองนี้ คือ ช็อคโกแลตโมสาร์ต ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (295 กิโลเมตร)

กรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา (VIENNA)  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น

อิสระให้ท่านเดินเล่น บริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

คาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน เพลิดเพลินกับบรรยากาศก่อน countdown ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENAIISANCE WIEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

10

เวียยนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ล่องเรือ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

 พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา (VIENNA) / ชมเมือง

นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวนที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ที่โอบล้อมใจกลางเมืองเก่า อาทิ จัตุรัสโจเซฟ (Joseph’s Square) จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของdi6’เวียนนา โรงละครโอเปร่า หรือโรงอุปรากรเวียนนา (Vienna State Opera) เป็นโรงอุปรากรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

จากนั้นนำท่าน ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือผ่านแม่น้ำดานูบ (Danube River) ที่มีชื่อเสียงของกรุงเวียนนา ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเวียนนา การล่องเรือแสนโรแมนติกในแม่น้ำดานูบนี้ ถือเป็นการชมเมืองในอีกมุมมองที่แตกต่างและสัมผัสกับวัฒนธรรมออสเตรียอย่างแท้จริง

ล่องเรือชมวิวแม่น้ำดานูบ

จากนั้นนำท่าน ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือผ่านแม่น้ำดานูบ (Danube River) ที่มีชื่อเสียงของกรุงเวียนนา ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเวียนนา การล่องเรือแสนโรแมนติกในแม่น้ำดานูบนี้ ถือเป็นการชมเมืองในอีกมุมมองที่แตกต่างและสัมผัสกับวัฒนธรรมออสเตรียอย่างแท้จริง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบินที่ OS 025

11