8 – 21 กรกฎาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์ก
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : SECRETS OF THE ARCTIC CIRCLE SWEDEN SVALBARD NORWAY DENMARK การบินไทย 14 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 8 – 21 กรกฎาคม 2566

ประเทศ : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา :  367,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮม (สวีเดน)

22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ชมเมืองสต็อกโฮม ย่านเมืองเก่า GAMLA STAN

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางชมเมืองสต็อกโฮล์ม

เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ และเป็นนครหลวงที่งดงาม สวยถึงขั้นได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวียและยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไปสุดในเกือบทุกด้านและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดอันดับต้นๆของโลกด้วย

ชมเมืองสต็อกโฮล์ม

พาท่านเช้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ที่สร้างขึ้นมานานนับแต่ ปี ค.ศ.1923 มีการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง ลักษณะพิเศษของตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง  ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์วาซา (The Vasa Museum) พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณ ที่ได้ล่มและอัปปาง จมอยู่ใต้ทะเลบอลติกนานถึง 333 ปี หลังจากถูกกู้ขึ้นมาก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้และถือเป็นเรือที่มีความงดงามมากที่สุดลำหนึ่งของโลกเรือวาซาคือทรัพย์สมบัติทางศิลปะอันเลอค่า

ที่มีเอกลักษณ์โดยสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้เกือบ 95 เปอร์เซ็นต์และรวมถึงงานแกะสลักด้วยมือหลายร้อยชิ้น

เดินเล่นย่าน GAMLA STAN

พาท่านเดินย่าน GAMLA STAN ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม อีกทั้งยังเป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมือง และยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง บริเวณรอบๆพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ช้อปปิ้ง มากมาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ที่มีความสวยงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ได้อย่างดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้เล่นถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON STOCKHLOM HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

สต็อกโฮม ทรูซ่าลินเชอปิงวาดสเตนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองทรูซ่า (TROSA) (69 กิโลเมตร)

เมืองทรูซ่า (TROSA)

ทรูซ่าเป็นเมืองกลางสายน้ำ สไตล์สวีดิชที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนน่ารักสีสันสดใส ดูเก๋ไก๋ อดีตเป็นเมืองประมงเก่าในช่วงศตวรรษที่ 18 จนปัจจุบันกลายมาเป็นเมืองท่าสำหรับจอดเรือของนักท่องเที่ยวทางเรือ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเมืองเล็กๆแห่งนี้กันในข่วงหน้าร้อน ในตัวเมืองมีร้านขายของแฮนด์เมด คาเฟ่ เล็กๆ น่ารักๆ หรือเดินเล่นไปตามแม่น้ำ Trosaån ชมเมือง ให้ท่านได้เดินสำรวจเมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลินเชอปิง (LINKöPING) (145 กิโลเมตร)

เมืองลินเชอปิง (LINKOPING)

เมืองทางตอนใต้ของสวีเดน ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและบ้านไม้สีแดงสไตล์สวีดิชน่ารักๆ มีเสน่ห์และน่าหลงใหล พาท่านชมมหาวิหารลินเชอปิง (Linköping Cathedral) ที่ภายในมีความหรูหราโออ่าและยังมีราคาแพงที่สุดในยุคกลาง

พาชมจตุรัส Stora Torget เป็นจตุรัสเก่าแก่และยังเป็นศูนย์กลางของเมือง บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ จะมีร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่ทันสมัย ร้านบูติค คาเฟ่ ร้านอาหาร อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดอีเว้นของเมืองอีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในย่านเมืองเก่า (The Open Air Museum Linköping) เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยปีก่อน ชมวิถีชีวิตคนสวีเดนในอดีต โดยท่านสามารถเดินชมร้านค้าทั่วไปที่ร่วมสมัยในอาคารไม้ที่มีเสน่ห์ ร้านกาแฟหลายร้านให้เลือกชิม ที่ให้บรรยากาศ Mysig มากๆ ในภาษาสวีดิชแปลว่า อบอุ่นสบายๆ ให้ความหมายเดียวกับคำว่า Cozy อีกทั้งในช่วงฤดูร้อนมีการจัดอีเว้นต์งานฤดูร้อนและคอนเสิร์ตในบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ร่วมกับบรรยากาศชนบทแท้ ๆ

จากนั้นนำท่านเดินสู่เมืองวาดสเตนา (VADSTENA) (52 กิโลเมตร)

เมืองวาดสเตนา (VADSTENA)

เมืองเล็กๆตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบ ที่มีเสน่ห์และใจกลางเมืองประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากที่สุดในสวีเดน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงหน้าร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST WESTERN MOTOLA STADSHOTELL  หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ถึงเก้าของการเดินทาง

วาดสเตนา – แกรนน่า – CANDY SHOP  – โกเธนเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองวาดสเตนา (VADSTENA)

ชมเมืองวาดสเตนา

พาท่านเดินเล่นไปตามถนน Storgatan (The main Street) ในใจกลางเมือง ย่านเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนในยุคกลางได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา เดินตามถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านกาแฟเล็กๆ อีกทั้งยังมีร้านไอศกรีมให้เลือกลองทานมากมาย

จากนั้นพาเช้าชมปราสาทวาดสเตนา (Vadstena Castle) ที่ตั้งอยู่กลางคูน้ำ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการเพื่อปกป้องหุบเขา Mälaren อันอุดมสมบูรณ์จากศัตรูทางใต้  และสร้างขึ้นใหม่ในพระราชวังยุคฟื้นฟู Renaissance โดยราชวงศ์ Vasa เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีที่สุดของสวีเดน

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองแกรนน่า (GRäNNA) (57 กิโลเมตร)

เมืองแกรนน่า (GRANNA)

อีกหนึ่งเมืองน่ารักของประเทศสวีเดนที่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงหน้าร้อน ตัวเมืองตั้งอยู่บนทางลาดของภูเขาสูงชันอย่าง Grännaberget เป็นเมืองต้นกำเนิดและศูนย์กลางการผลิตลูกกวาดและมีอาคารไม้เก่าแก่สไตล์สวีดิชที่น่ารักมากมาย อีกทั้งยังเต็มไปด้วยร้านขายลูกกวาดและร้านผลิตขนมมากมาย นอกจากร้านขายขนมหวานแล้ว เมืองนี้ยังมีร้านช็อกโกแลตเข้ม ๆ เยิ้ม ๆ และไอศกรีมอร่อย ๆ ให้ท่านได้เลือกทานกันอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองที่เรียกได้ว่าสายชมเมืองผู้ชื่นชอบขนมหวานจะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก

POLKAGRIS IN GRANNA

เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องขนมหวาน โดยเฉพาะ อมยิ้มคริสต์มาส หรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือลูกอม สีขาวผสมแดง ที่เป็นรูปไม้เท้า (ภาษาสวีดิช เรียกชื่อว่า ‘Polkagris’) หรือบางร้านก็แบ่งเป็นก้อนเล็กๆ สะดวกในการซื้อไปชิม และยังมีลูกอมขนมหวานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ลูกอมช็อคโกแลตฟัดจ์ ลูกอมคาราเมลฟัดจ์ ในทุกร้านจะโชว์กระบวนการทำขนมกันแบบสดๆ อิสระให้ท่านได้เลือกเดินเข้าชมเลือกซื้อขนมหวานมากมายตลอดถนน ดูวิธีการทำลูกอม จนกระทั่งได้เวลาอันเหมาะสม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเธนเบิร์ก (GOTHENBURG) (183 กิโลเมตร)

เมืองโกเธนเบิร์ก(GOTHENBURG)

เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมืองต้นกำเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวีเดน รองมาจากเมืองหลวงอย่าง Stockholm แต่มีความฮิบและสวยงามที่ไม่แพ้กัน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก อีกทั้งเมืองกอเทนเบิร์ก ยังได้รับตำแหน่งเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable City Stay) อันดับ 1 ของโลกมา 4 ปีซ้อน (ปี 2016 -2021) ได้รับคะแนนดัชนีความยั่งยืนของโลกถึง 95% มีโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 97 และระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU SACANDINAVIA HOTEL GOTHENBURG  หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่สี่ถึงเก้าของการเดินทาง

โกเธนเบิร์ก– ล่องเรือ CRUISE IN ARCHIPELAGO – เกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองโกเธนเบิร์ก

ชมเมืองโกเธนเบิร์ก

พาท่านเดินย่านจัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) ที่อยู่ใจกลางเมืองจตุรัสนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ Stortorget ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า “จัตุรัสใหญ่” แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ ผ่านชมศาลากลางเมือง (KRONHUSET) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ชื่อว่า Nordstan

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ CRUISE IN ARCHIPELAGO

CRUISE IN ARCHIPELAGO

นำท่านล่องเรือ M/S Göteborg เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและการบริการระดับ First-class service ชั้นบนของเรือมีเลานจ์และที่นั่งแบบ Open air ที่ให้ท่านได้ชมบรรยากาศในขณะที่เรือล่องผ่านหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง เช่น Styrsö, Donsö และแวะให้ท่านได้เดินสำรวจที่เกาะ Brännö

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารภายในเรือ

บ่าย หลังจากเสร็จกิจกรรมล่องเรือ นำท่านเดินทางสู่ เกาะสโมเก้น (SMOGEN) (133 กิโลเมตร)

เกาะสโมเก้น (SMOGEN)

เกาะแห่งสีสันริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนสวีเดน เป็นที่รู้จักในชื่อ “เมืองฤดูร้อน” ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งตะวันตกของสวีเดน

ย่านแถบนี้เรียกว่า “เวสตรา เยอตาลัน

Västra Götalandslän” ซึ่งเป็นทั้งหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน ถ้ามาสวีเดนถือว่าเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SMOGENS HAVSBAD  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

6

วันที่สี่ถึงเก้าของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – กิจกรรม Crayfish & Crab Safari – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม Crayfish & Crab Safari

กิจกรรม Crayfish & Crab Safari ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Adventure กับการจับปูทะเล (Crab) และการจับกุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งก้ามแดง (Crayfish,Crawfish) หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็น

เทศกาลแห่งการกิน Crayfish ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา

เที่ยง ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นำมาปรุงอาหารมื้อกลางวันสไตล์แสกนดิเนเวีย สุดพิเศษสำหรับท่าน!!

บ่าย อิสระให้ท่านได้สำรวจชมหมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN)

ENJOY THE MOMENT IN SMOGEN

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมหมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น โดยบริเวณท่าเรือท่าเรือ Smögen เป็นท่าเรือไม้ยาวประมาณ 600 ม. ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า และกระท่อมตกปลาที่มีสีสรรค์ที่อันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SMOGEN HAVSBAD  หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น ออสโล (นอร์เวย์) ลองเยียร์เบียน (สวาลบาร์ด)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ (NORWAY) (220  กิโลเมตร)

เมืองออสโล (OSLO)

ออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดของยุโรปเพราะนอร์เวย์เป็นประเทศที่จริงจังในเรื่องมลพิษและขยะมากโดยจะมีเครื่องรีไซเคิลขวดน้ำอยู่มากมายตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นเมืองที่ดูสะอาดอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งสนามบินออสโลยังได้สมญานาม The World’s Greenest เป็นสนามบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล

16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลองเยียร์เบียน โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR เที่ยวบินที่ DY396

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) (สวาลบาร์ด)

เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN)

ลองเยียร์เบียน เมืองในสปิตส์เบอร์เกน (Spitsbergen) ที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ด มีประชากร 2,040 คนในปี ค.ศ. 2008 เมืองนี้ตั้งอยู่ใน หุบเขาลองเยียร์ดาเลน (Longyeardalen) ในอดีตถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของสวาลบาร์ด ในเรื่องสาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU POLAR HOTEL SPITSBERGEN  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

8

วันที่แปดของการเดินทาง

สวาลบาร์ด – ล่องเรือ HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN  – ARCTICE WILDERNESS EVENIG

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือ HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN ชมภูมิประเทศที่สวยงาม ภูเขาและธารน้ำแข็งที่น่าอัศจรรย์

HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN

ล่องเรือ HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN เพื่อชมเส้นทางแห่งชีวิตธรรมชาติในช่วงฤดูร้อนของขั้วโลกเหนือ หากท่านโชคดีท่านอาจมีโอกาสได้พบกวางเรนเดียร์ แมวน้ำ วาฬ และหากท่านดวงดีแบบสุดๆ ท่านอาจจะได้พบหมีขั้วโลกออกมาโชว์ตัวให้ท่านได้ชม !!! ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวชายฝั่งของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน (SPITSBERGEN) และหมู่เกาะสวาลบาร์ด เรือจะนำท่านผ่าน BILLEFJORDEN จนกระทั่งเดินทางถึงบริเวณ THE NORDENSKIÖLD GLACIER ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 25 กิโลเมตรรายล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งขนาดต่างๆ อยู่ริมชายฝั่งฟยอร์ด อีกทั้งบนเรือท่านจะสามารถมองเห็น เมืองร้าง PYRAMAIDEN ในอดีตเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ่านหินเก่าจากบนเรืออีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารภายในเรือ

บ่าย หลังจากเสร็จกิจกรรมล่องเรือ HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN

นำท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (SVALBARD MUSEUM)

ชม SVALBARD MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะสวาลบาร์ด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ พร้อมทั้งแบบจำลองของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะสวาลบาร์ดและเขตขั้วโลกเหนือ อิสระให้ท่านเดินชมในพิพิธภัณฑ์ขนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ARCTIC WILDERNESS EVENING เพื่อดื่มด่ำกับค่ำคืนอันอบอุ่น

ARCTIC WILDERNESS EVENING

เดินทางสู่ Camp Barentz ใน Advent Valley ซึ่งอยู่ห่างจากลองเยียร์เบียนไปทางตะวันออกประมาณ 10 กม. ระหว่างการเดินทางท่านจะผ่านพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง การวิจัยแสงเหนือ และลานบินเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ให้ท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของการอยู่ในถิ่นขั้วโลกเหนือ พูดคุยเกี่ยวกับการค้นพบสวาลบาร์ด, The King of the Arctic และมีหมีขั้วโลก พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบ Traditional เปิดประสบการณ์สุดพิเศษในค่ำคืนที่ลองเยียร์เบียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใน CAMP BARENTS

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSION BLU POLAR HOTEL SPITSBERGEN  หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ลองเยียร์เบียน (สวาลบาร์ด) – ทรอมโซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองลองเยียร์เบียน

ชมเมืองลองเยียร์เบียน ( RBYEN)

นำท่านผ่านชมบริเวณเหมืองถ่านหิน ทั้งที่ปัจจุบันได้เลิกใช้งานแล้วและที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ นำท่านสู่ จุดชมวิวหุบเขา ADVENTDALEN ที่สามารถเห็นวิวของเมืองลองเยียร์เบียนและเหมืองถ่านหินเก่าได้ ผ่านชม สนามบินเก่าของเมือง และศูนย์อวกาศ EIS CAT แวะชมจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นวิวของหุบเขา ADVANTDALEN และธารน้ำแข็งของ ISFJORDEN

จากนั้นผ่านชมภายนอกของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชของโลก (SVALBARD GLOBAL SEED VAULT) เป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกมากกว่า 135,000 ชนิด เพื่อรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางชีวภาพใดๆใดๆ ที่จะเข้ามาทำลายป่าไม้อันเขียวชอุ่มและพืชพันธุ์ให้หายไปจากโลก ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆของเมืองลองเยียร์เบียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน

14.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ SK4425

16.10 น. ดินทางถึงสนามบินทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

ดินแดนแห่งแสงเหนือออโรร่า และพระอาทิตย์เที่ยงคืน ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ ทรอมโซเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ตอนเหนือ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ในช่วงหน้าร้อนบอกได้เลยว่ามีดีไม่แพ้ช่วงหน้าหนาวที่ผู้คนนิยมมาดูแสงเหนือกันแน่นอน เพราะจะเป็นช่วงที่ท่านสามารถชม Midnight Sun หรือพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่สว่างกันไปเลย 24 ชม. ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนแต่อากาศเย็นสบาย สดใส ธรรมชาติสวยงาม เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ฟีลความสวยงาในเสน่ห์ของช่วงหน้าร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

10

ทรอมโซ – ชมเมือง – นั่งเรือเร็ว RIB-BOAT

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองทรอมโซ

ชมเมืองทรอมโซ

พาท่านเดินชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด ใกล้ๆกันมี มหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารไม้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทรอมโซ และมีความเก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่งดงาม และยังเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ Fjellheisen สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

ยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL)

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากนั้นพาท่านไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ RIB-BOAT (RIB INFLATABLE BOAT)

นั่งเรือเร็ว RIB INFLATABLE BOAT

สัมผัสประสบการณ์เร้าใจด้วยการนั่งเรือเร็ว RIB-BOAT ลองนึกภาพว่าท่านกำลังเดินเล่นอยู่ในใจกลางเมือง แต่ผ่านไป 30 นาที ก็รู้สึกตัวอีกทีว่าอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ที่รอบตัวรายล้อมด้วยธรรมชาติและฟยอร์ดเท่านั้น !!! ดื่มด่ำกับวิวฟยอร์ดอันตระการตาและดูสัตว์ป่า สัตว์ทะเล นกอินทรี เหยี่ยว และนกกระสา ก่อนที่จะจอดแวะที่ House Boat เกาะ Hella เพื่อให้ท่านได้เดินชมและทานเครื่องดื่มร้อนและขนมหวาน พร้อมผ่อนคลายนั่งชมวิวสวยงามของฟยอร์ดที่อยู่ตรงหน้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง FISKEKOMPANIET หรือระดับเทียบเท่า

ให้ท่านลิ้มรสอาหารทะเลอาร์กติกสุดหรู ที่ร้าน Fiskekompaniet เรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารที่ดังที่สุดในเมืองทรอมโซ ที่ต้องจองข้ามวันกันเลยทีเดียว เนื่องจากทำเลของร้านตั้งอยู่ท่าจอดเรือ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มองออกไปก็จะเห็นวิวของสะพานและภูเขาที่อยู่เบื้องหน้า เพลินเพลิดไปกับมื้ออาหารที่รสชาติล้ำเลิศ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

11

ทรอมโซ – ออสโล – ล่องเรือ DFDS – โคเปนเฮเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET

05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองออสโล  โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR เที่ยวบินที่ DY329

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล

 หลังจากนั้นพาท่านชมเมืองออสโล (OSLO)

ชมเมืองออสโล

นำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวัง อาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคาร รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมโรงละครแห่งชาติ แลนด์มาร์คที่โด่งดังประจำออสโลซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและตกแต่งด้วยกระจก ภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินข้ามหลังคาของตึกหรือแม้กระทั่งดูการฝึกซ้อมที่อยู่ภายในอาคารได้อีกด้วย

ชมอุทยานฟรอกเนอร์

เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน โมโนลิธ (The Monolith) กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด อิสระให้ท่านเดินชมสวนจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

14.00 น. พาท่าน Check-in ขึ้นเรือ DFDS SEAWAYS เพื่อเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน

15.00 น. เรือออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

เรือ DFDS SEAWAYS

นำท่านล่องเรือเดินทางจากออสโลไปโคเปนเฮเกน โดยเรือเฟอรี่ DFDS ใช้เวลาประมาณ 17-19 ชั่วโมง ภายในเรือมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้ามากมายให้เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งสระว่ายน้ำและสปาจากุซซี่สำหรับผู้โดยสาร อีกทั้งมีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีจากร้านค้ามากมายที่จำหน่ายเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอื่นๆ อีก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ให้ท่านสามารถผ่อนคลายและชมวิวอันสวยงาม บนดาดฟ้าเรือมีโซนต่างๆ มากมายให้ท่านได้นั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ขณะชมพระอาทิตย์ตกและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มจากบาร์บนดาดฟ้าของเรือ อิสระให้ท่านได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย ห้องพักแบบ SEA VIEW บนเรือ DFDS SEAWAYSที่ท่านสามารถชมวิวทะเลที่สวยงามระหว่างเส้นทางจากห้องพักที่แสนสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

12

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือ

10.00 น. เรือเดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

จากนั้นนำท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงสุดวินเทจที่มี Quality Of Life สูงที่สุดในโลก

เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (จากการจัดอันดับปี 2021) เมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณอันแสนฉูดฉาด ถนนช้อปปิ้งในย่านเมืองเก่าที่ยาวที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งความเชื่อ พระราช รวมไปถึงคาเฟ่ชิค ๆ ที่กระจายอยู่บนผังเมืองที่ดีเยี่ยมเป็นระเบียบจน UNESCO ยกให้เป็นเมืองสถาปัตยกรรมโลก ควรค่าแก่การมาเยือนดูสักครั้งในชีวิต

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

พาท่านเดินชมเมืองโคเปนเฮเกน ชม The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace)

ที่ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของโคเปนเฮเกน ถือเป็นพระราชวังหลักสำหรับการประทับของราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจุบัน ที่มีความน่าสนใจในส่วนของพิธีการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ เเละที่พลาดไม่ได้เลยคือความสวยงามของประติมากรรมขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงม้าที่ว่ากันว่าเป็นประติมากรรมทรงม้าที่มีความสวยงามมากที่สุดของโลกเลยทีเดียว ตรงกันข้ามท่านจะสามารถมองเห็น Copenhagen Opera House อาคารสุดยิ่งใหญ่สไตล์โมเดิร์นโดดเด่น เป็นโรงละครแบบร่วมสมัยที่ออกแบบโดย Henning Larsen สถาปนิกชาวเดนมาร์ก พร้อมกับศิลปินอีกคับคั่งมาร่วมตกแต่งภายใน เรียกว่าเป็น “The National Opera House of Denmark”

ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN)

หนึ่งจุดเช็คอินและสถานที่สุดชิคที่มักเห็นตามโปสการ์ดและรีวิวท่องเที่ยวในสื่อต่าง ๆ เป็นท่าเรือที่น่ารักสดใสเหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศ กับอาคารเก่าแก่ที่มีการทาสีใหม่ให้ดูสดใสและแตกต่างกันที่มองรวมๆแล้วมีเสน่ห์ มองไปทางไหนก็ดูมีชีวิตชีวามากมายไปด้วยผู้คน มีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหารแบบเอาท์ดอร์ที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งดื่มชิล ชมวิว  ว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองโคเปนเฮเกน อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งในย่าน STROGET SHOPPING STREET

ย่าน STROGET SHOPPING STREET

เส้นถนนคนเดินขนาบข้างด้วยอาคารทรงคลาสสิกที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ตลอดถนนเส้นนี้เหมือนสร้างขึ้นมาไว้เพื่อการช้อปปิ้งโดยเฉพาะ ร้านค้าในย่านนี้มีตั้งแต่สตรีทแบรนด์จนถึงไฮเอนที่คุ้นเคย ก็ตั้งอยู่ในอาคารเหล่านี้ อีกทั้งยังมีแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นที่สินค้าเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครให้ท่านได้เลือกพิจารณา ให้บรรยากาศที่คึกคักไปด้วยผู้คนตลอดเวลา ถ้าท่านเป็นสายนั่งคาเฟ่ก็มีร้านกาแฟ ร้านอาหารให้นั่งเยอะเหมือนกัน หากท่านอยากได้ภาพมุมสูงของถนนเส้นนี้ ท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นหอคอยโบราณเพื่อชมวิว  (The Round Tower) (ราคาประมาณ 25 DKK) อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในช่วงบ่าย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL NH COLLECTION COPENHAGEN  หรือเทียบเท่า

13

โคเปนเฮเกน– กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้เวลาท่านเดินเล่น หรือช้อปปิ้งจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารภายในสนามบินตามอัธยาศัย

14.25  น. อกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

14

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…