11-21 กรกฎาคม /08-18 สิงหาคม /12-22 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
อิตาลี – ฝรั่งเศส
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี – ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง11-21 กรกฎาคม /08-18 สิงหาคม /12-22 ตุลาคม 2562

ประเทศ : อิตาลี – ฝรั่งเศส

ราคา :  198,800  บาท

กรุงโรม – คัลยารี – บารูมินี – ออริสตาโน – อัลเกโร – โอลเบีย

ซานตา เตเรซา ดี กัลลูรา – โบนิฟาซิโอ – อาจักชิโอ – มาร์กเซย – ปารีส

 “อิตาลี” เยือนเมืองสวรรค์แห่งเกาะซาร์ดิเนีย เกาะใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลี สัมผัสกลิ่นไอ อาณาจักรโรมันเก่าแก่อารยธรรมทรงเสน่ห์ที่ไม่เลือนลางที่ คัลยารี ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตากับอารยธรรมโบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปีที่ บารูมินี สัมผัสบรรยากาศเมืองท่าสวยริมทะเลจนได้ชื่อว่าเป็น The Capital of Coral Riviera ณ เมืองอัลเกโร เยี่ยมชม ถ้ำเนปจูน ถ้ำสวยดั่งเทพนิยายแห่งอิตาลีใต้

 “ฝรั่งเศส” เมืองแห่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพลิดเพลินกับธรรมชาติหลากสีสันที่ โบนิฟาซิโอ เมืองสวรรค์แห่งเกาะคอร์ซิกา อาจักชิโอ เมืองหลวง ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศในอดีตของพระเจ้านโปเลียน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยือน

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – โรม (อิตาลี)

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรม – เกาะซาร์ดีเนีย – คัลยารี – ชมเมือง – วิหารซานตามาเรีย

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี่ (กรุงโรม ประเทศอิตาลี)

09.15 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคากลิอารี เอลมาส โดย สายการบิน ALITALIA เที่ยวบินที่ AZ1591

10.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคากลิอารี เอลมาส (เมืองคัลยารี ประเทศอิตาลี)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเปิดโลกกว้างสู่ เกาะซาร์ดีเนีย (SARDINIA) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า ซาร์เดญญา(Sardegna) เกาะกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอิตาลีรองมาจากเกาะชิชิลี เป็นหนึ่งในสองเกาะใหญ่ของอิตาลี ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวยุโรป เนื่องจากมีชายหาดขาว น้ำทะเลใส ทรายละเอียด และมีทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแหล่งอาบแดดสุดฮิตแห่งหนึ่งของโลก แต่มีเฉพาะบางหาดเท่านั้นที่สามารถอาบแดดได้ และมีหาดที่ให้เข้าชมได้เพียงอย่างเดียวอย่าง หาดสีชมพู หาดสวยงามแบบ UNSEEN ที่มีทรายละเอียดสีชมพูซึ่งเกิดจากซากแพลงตอน หาดนี้ไม่ให้อาบแดด แต่ก็ยังเป็นหาดที่สวยงามและต้อนรับผู้มาเยือนอยู่เสมอ

นำท่าน เยือนเมืองหลวงคัลยารี (CAGLIARI) ตั้งอยู่บริเวณใต้สุดของเกาะ ที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” เดินทางถึง เมืองคัลยารี (CAGLIARI) เมืองหลวงของซาร์ดิเนียที่มีเสน่ห์ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และความงามที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปีด้วยภูมิอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ บริเวณจัตุรัสปาลาซโซ (Piazza Palazzo) ย่านใจกลางเมืองเพื่อชมอาคารโอ่อ่าที่อยู่รอบๆ บริเวณจัตุรัส และเข้าชมความงดงามของวิหารซานตามาเรีย (Cathedral of Santa Maria) วิหารที่สวยงามตามแบบนีโอ-โรมาเนสก์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิหารปิซา และเพิ่มสไตล์บารอคเข้ามาบูรณะวิหารในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ชมภาพจิตรกรรมที่ตกแต่งอยู่บนเพดานสมัยศตวรรษที่ 15 ของสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7 และรูปปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์ใหม่ไว้อย่างงดงาม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิว ณ ป้อมปราการแห่งเซนต์เรมี (Bastion of Saint Remy) ป้อมปราการที่เพิ่มเข้ามาบนกำแพงสมัยยุคกลางเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บริเวณด้านบนสุด เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมือง ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม REGINA MARGHERITA ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่

3

วันที่สามของการเดินทาง

คัลยารี – บารูมินิ – ป้อมปราการ ซู นูรากี ออริสตาโน – ซากเมืองโบราณ Tharros – อัลเกโร – ชมเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบารูมินิ (Barumini) (65 กิโลเมตร) อันเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,800 ปีของชาวนูรากี ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ ชนเผ่านี้มีสร้างที่อยู่อาศัยจากหิน จึงทำให้ซาร์ดีเนียนมีหอหินอยู่กระจัดกระจายทั่วเกาะ เพื่อนำท่าน

ชมป้อมปราการ ซู นูรากี (Fortress of Su Nuraxi)ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งเกาะซาร์ดิเนีย นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ในการดำรงชีพของชาวนูรากียุคก่อนประวัติศาสตร์ ชมซากปรักหักพังนับพันแห่งของอารามเหล่านี้ทั่วทั้งซาร์ดิเนีย แม้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพังยับเยิน แต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด และได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดแล้ว ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออริสตาโน (ORISTANO)(75 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่ควรค่าแก่การไปเยือน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจุดชมวิวซึ่งเป็นที่ตั้งของซากเมืองโบราณ Tharros พร้อมเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยบริเวณริมคาบสมุทรตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัลเกโร (Alghero) (140 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของแคว้นซาร์ดิเนียที่นักท่องเที่ยวตัวจริงรู้จักกันในนาม  The capital of the Coral Rivieraคนท้องถิ่นมักเรียกชื่อเมืองนี้ว่า Barceloneta เนื่องจากเป็นเมืองริมทะเลที่มีชีวิตชีวาและมีกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบสเปนที่ได้รับอิทธิพลมาจากแคว้นคาตาโลเนียที่มีโยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของเกาะซาร์ดิเนียที่มีประชากรเพียง 44,000 คนเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์มากที่สุดเมืองหนึ่งบนเกาะซาร์ดิเนีย ด้วยบรรยากาศที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติที่งดงามของชายหาด ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ลงตัว และไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALMA DI ALGHERO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อัลเกโร – Capo Caccia – Santissima Trinità di Saccargia – โอลเบีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Banchina Dogana เพื่อนำท่าน ล่องเรือสู่แหลม Capo Caccia เป็นแหลมหินเหนืออ่าว Alghero จากประวัติศาสตร์ Capo Caccia ได้รับชื่อนี้จากขุนนางท้องถิ่นเคยใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปยังตีนผาเพื่อล่านกพิราบ ซึ่งคำว่า Caccia ในภาษาอิตาลี แปลว่า การล่าสัตว์

นำท่าน เยี่ยมชมถ้ำเนปจูน (NEPTUNE’S GROTTO) ถ้ำที่สวยงามดั่งเทพนิยายซึ่งเต็มไปด้วยหินงอกและหินย้อยที่สะท้อนในทะเลสาบใต้ดิน สวยงามดั่งถูกแกะสลักอยู่ริมทะเลในหน้าผาที่สูงเกือบ 304 เมตร การเดินทางมาชมถ้ำแห่งนี้โดยการล่องเรือ ถือเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจำอีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และดื่มด่ำกับความสวยงามภายในถ้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโอลเบีย (OLBIA) เมืองเล็กริมทะเลฝั่งซาร์ดิเนียตะวันออก ระหว่างทางนำท่าน แวะถ่ายภาพกับ Santissima Trinità di Saccargia (50 กิโลเมตร) โบสถ์สวยที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านท่ามกลางทุ่งกว้าง ด้วยหอคอยสีขาวดำลอยเหนือโบสถ์ และซากปรักหักพัง ถือเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสไตล์ Pisan Romanesque ในซาร์ดิเนียที่ดีที่สุด ภายในท่านจะพบกับจิตรกรรมฝาผนังศตวรรษที่ 13 ที่งดงาม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งความเป็นธรรมชาติโดยรอบตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อจนกระทั่งเดินทางถึง เมืองโอลเบีย (OLBIA)(100 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON OLBIA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โอลเบีย – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ซานตา เตเรซา ดี กัลลูราล่องเรือสู่ เมืองโบนิฟาซิโอ เกาะคอร์ซิกา (ฝรั่งเศส) –  ปอร์โต เวคชิโอ        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไปตามถนนหลักอย่าง Corso Umberto เพื่อชมอาคารสวยงามสมัยศตวรรษที่ 19 ที่เรียงรายไปตามแนวถนนอย่างสวยงาม ผ่านชมซากปรักหักพังของกำแพงเมืองโบราณ Punicซึ่งตั้งระหว่างถนน Via Acquedotto และถนน Via Torino

จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ San Paolo Apostolo โบสถ์สมัยช่วงปลายยุคกลางที่มีอาคารภายนอกที่โดดเด่นด้วยหอระฆังหินแกรนิต และโดมหลากหลายสีสันที่ไม่เหมือนใคร ส่วนภายในมีแท่นบูชาหินอ่อนที่สะดุดตา เครื่องเงินที่น่าประทับใจ และรูปปั้นที่สวยงาม

จากสมัยศตวรรษที่ 18 อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนหลัก Corso Umberto ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา เตเรซา ดี กัลลูรา (Santa Teresa di Gallura) (60 กิโลเมตร) เมืองท่าขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนปลายเหนือสุดของซาร์ดีเนีย และยังเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เกาะคอร์ซิกาอีกด้วย เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 1800 เพื่อปกป้องเกาะแห่งนี้จากเหล่าผู้รุกราน โดยในปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งชาวซาร์ดีเนีย และชาวคอร์ซีกา เดินทางถึง เมืองซานตา เตเรซา ดี กัลลูรา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าเรือ

17.00 น. จากนั้นนำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม มุ่งหน้าสู่ เมืองโบนิฟาซิโอ (BONIFACIO) เมืองหน้าผาหินปูนบนเกาะคอร์ซิกา (Corsica) ของประเทศฝรั่งเศส เกาะคอร์ซิกา เริ่มจากการถูกปกครองจากโรมัน และได้มาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2312  เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและของโลก เป็นเกาะที่ตั้งระหว่างประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร นับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และด้วยความงามของทะเลสีฟ้าคราม ตัดกับ

สีสีนของต้นไม้ใบหญ้า และผาหิน อีกทั้งสีสันของอิฐสีแปลกตาของเหล่าบรรดาอาคารโบราณต่างๆ จึงทำให้เกาะคอร์ซิก้า ได้รับสมญานามว่าเป็น เกาะแห่งธรรมชาติหลากสีสัน

17.50 น.  เรือเทียบท่า เมืองโบนิฟาซิโอ (BONIFACIO) เป็นเมืองบนหน้าผาที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคอร์ซิกา เกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศตะวันตกของประเทศอิตาลี และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส

จากนั้นท่านเดินทางต่อสู่ ปอร์โต เวคชิโอ (PORTO VECCHIO)  (30 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม LE ROI THEODORE & SPA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปอร์โต เวคชิโอ – โบนิฟาซิโอ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – อาจักชิโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโบนิฟาซิโอ (BONIFACIO) (30 กิโลเมตร) จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับความสวยงามตระการตาของ LA CITADEL ป้อมปราการประวัติศาสตร์ที่สูงตระหง่านจากบริเวณหน้าผาที่ยังคงรักษาลักษณะดั้งเดิมเอาไว้ได้เกือบครบถ้วน

จากนั้นนำท่าน ชมสุสานทะเล (Cimetière Marin) สุสานแสนสวยที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่จิตวิญญาณของนักเดินเรือที่หาญกล้า และทึ่งไปกับทัศนียภาพอันงดงามของแนวชายฝั่งที่โอบล้อมเมืองโดยรอบ โดยสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางให้เป็นสุสานที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย เนื่องจากไม่ว่าจะมองจากบริเวณจุดใดในสุสานแห่งนี้ ท่านก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของชายฝั่งทะเลที่ประกอบด้วยท้องน้ำสีฟ้าใส และคลื่นที่ซัดสาดกับหน้าผา อันเป็นภาพที่น่าประทับใจจนไม่อาจละสายตาในวันที่มีอากาศแจ่มใส จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบริเวณถนนรูเดเดอซองเปอร์ (Rue des Deux Empereurs) ถนนสายหลักของป้อมปราการอันเป็นสถานที่ให้ที่พำนักแก่บุคคลในประวัติศาสตร์อาทิ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 และพระเจ้านโปเลียนที่ 1 ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 18 ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาจักชิโอ (AJACCIO) (130 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของเกาะคอร์ซิกา อีกทั้งยังเป็นเมืองบ้านเกิดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 อีกด้วย เดินทางถึง เมืองอาจักชิโอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม MERCURE AJACCIO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อาจักชิโอ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – มาร์กเซย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง Maison Bonaparte บน Saint-Charles บ้านที่นโปเลียนทรงประสูติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1769ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้ถูกจัด ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของพระเจ้านโปเลียนในสมัยนั้นทั้งเครื่องใช้ไม้สอย เฟอร์นิเจอร์ อาวุธ รูปภาพ และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคลต่างๆภายในครอบครัว อันเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมยิ่งนัก ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองที่เรียกว่า PLACE FOCH ถ่ายภาพกับน้ำพุหินแกรนิตที่สง่างามใจกลางจัตุรัส ตรงใจกลางน้ำพุคือ รูปปั้นนโปเลียนในชุดคลุมโรมันที่ทำจากหินอ่อน โดยมีสิงโต 4 ตัวรูปทรงสง่างามคอยปกป้อง ในช่วงบ่าย บริเวณนี้จะมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นแยม ชีส เครื่องเทศ ไวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

15.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองอาจักชิโอ โดย แอร์คอร์ซิกา เที่ยวบินที่ XK154

16.25 น. เดินทางถึง เมืองมาร์กเซย (MARSEILLES) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองท่าสำคัญฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแคว้นโพรวองซ์ตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจำปี 2013 อีกด้วย เป็นเมืองเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่จะทำให้ท่านหลงรักด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมกาแฟ และประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,600 ปี ทำให้เมืองท่าทางใต้ของฝรั่งเศสแห่งนี้ เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของผู้คนมากมายในทุกฤดูกาล 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU MARSEILLES ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

มาร์กเซย – ชมเมือง – รถไฟ TGV – ปารีส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมความสวยงามของมหาวิหารของเมือง Cathedrale de la Major (Marseille Cathedral) โบสถ์สวย และยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และไบแซนไทน์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3 จากนั้น

นำท่าน เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บริเวณท่าเรือเก่า (Vieux Port) ศูนย์กลางเมืองที่สุดคึกคัก และเปรียบเหมือนประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน แนะนำให้ท่านลองหาชิมกาแฟจากฝีมือเจ้าของคาเฟ่ท้องถิ่น ผู้สืบทอดศิลปะการชงกาแฟมาอย่าง ภาคภูมิใจนับศตวรรษ พร้อมซึมซับกลิ่นอายของเมืองเก่า และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลอยู่ไม่น้อย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟสู่ กรุงปารีส ซึ่งเป็นรถไฟที่ทำความเร็ว ได้ถึง 280 กม. ต่อชั่วโมง ซึ่งจัดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในทวีปยุโรปขบวนหนึ่ง พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับที่นั่งแสนสบายระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

15.04 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย รถไฟด่วน TGV 6122  

18.23  น. เดินทางถึง กรุงปารีส เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมือง หรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกลกล่าวว่า “ตราบใดที่มีลมหายใจก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL, PARIS-BOULOGNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ปารีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุด และโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วขนาดใหญ่สัญลักษณ์ที่เด่นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  มหาวิหารนอทเทรอดาม เดอ ปารีส (Cathédrale Notre Dame de Paris) มหาวิหารนอเทรอดาม  เป็นมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส นำท่านชม ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย ของพระเจ้านโปเลียน อาร์คเดอ ทริออม เดินเล่นถนนชองเอลิเช (CHAMPS ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทาง ต้นแบบของถนนราชดำเนิน สัมผัสกับถนนที่สวยที่สุดในโลก หรือแวะนั่งดื่มกาแฟ จิบไวน์ พร้อม หรือช้อปปิ้งร้านแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง หลุยส์ วิตตอง (LOUIS VUITTON) ปล็าช เดอ ลา ค็องคอร์ด จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดเดลแลง ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิค สถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างแพรงตอง (PRINTEMPS) และ แกลลอรี ลาฟาเยส (LA FAYETTE)  ห้างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นBurberry,Lowe,Polo,Dolce&Gabbana,Lacoste,Longchamp,Timberland,Kipling,Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ชื่อดังของฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ เช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ จิอานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน โบสถ์นอทเทรอดามซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงดงาม คลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL, PARIS-BOULOGNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ปารีส – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส

13.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

***เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL)***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า (ยื่นแบบกรุ๊ป)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า IN & OUT ท่านละ 1 ใบ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน วัน

อัตรานี้ไม่รวม   · ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  / ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์คนไทย   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** หมายเหตุ ***   การยื่นวีซ่าอิตาลี (ยื่นกรุ๊ป) กรณีที่เอกสารของท่าน เตรียมไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสถานฑูตอิตาลี ในวันนัดยื่นวีซ่า ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการยื่นวีซ่าของท่านในวันนั้น และจะดำเนินการนัดวันยื่นวีซ่าให้ใหม่ในวันถัดไป ทั้งนี้หากท่านยืนยันที่จะยื่นตามวันเดิม ท่านจะต้องจ่ายค่ายื่นแบบ PREMIUM เอง โดยชำระเป็นเงินสดให้กับ VFS โดยตรงเป็นจำนวนเงิน 2,200 บาท

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating