24 ธ.ค. 2566 – 02 ม.ค. 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  ROMANTIC GERMANY LUFTHANSA 10 วัน (LH)

กำหนดการเดินทาง : 24 ธ.ค. 2566 – 02 ม.ค. 2567

ประเทศ : เยอรมนี

สายการบิน : Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773

ราคา : 187,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น. เดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773 / 095

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – คาสเซล – CHRISTMAS MARKET

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ มิวนิค 05.50 – 08.00 น.)

09.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (Frankfurt) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นชั้นแนวหน้าเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินมากมาย

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านดัง Goethestrasse อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

Goethestrasse

Goethestrasse ถนนที่หรูหราที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ต และมักเรียกกันว่า Luxusgasse (ถนนสุดเลิศหรู) ถนนสายนี้เปรียบได้กับร้านบูติกดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกขนาดยักษ์ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆ เช่น Miu Miu, Tiffany, Cartier และ Gucci นอกจากนี้ถนนที่ใกล้กันนี้ ถนน Opernplatz ยังเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหลังจากช้อปปิ้ง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเซล (KASSEL) (200 กิโลเมตร)

คาสเซล (KASSEL)

เมืองที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งโดคูเมนต้า” หลังจากที่เกือบจะถูกทำลายด้วยระเบิดอย่างสิ้นเชิงจากฝ่ายพันธมิตรในปีค.ศ 1943 เมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองเก่า และมีอาคารประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ เดินทางถึง เมืองคาสเซล

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ CHRISTMAS MARKET บริเวณย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม SCHLOSS BAD WILHELMSHOHE หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

คาสเซล – เควดลินบวร์กชมเมือง – บรันชวิค – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือเควดลินบวร์ก (QUEDLINBURG) (180 กิโลเมตร) อีกหนึ่งเมืองลับที่เป็น หนึ่งในมรดกโลกของเยอรมนี

เควดลินบวร์ก (QUEDLINBURG)

เป็นเมืองเล็กอยู่ในรัฐ Sachsen-Anhalt แต่ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะมีขนาดเล็กแต่เมื่อมองไปถึงอดีตแล้วจะพบเลยว่าไม่เล็กตามขนาดของเมืองเลยจริงๆ เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก อดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศเยอรมนี โชคดีที่เมืองๆ นี้แทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลยจากยุคสมัยสงครามโลก ดังนั้นจึงทำให้สามารถอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วน จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า เป็นรูปแบบบ้านครึ่งไม้ที่คงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามไว้มากกว่า 1,300 หลังอบอวนไปด้วยบรรยากาศความเป็นเยอรมันดั้งเดิมอย่างแท้จริง ที่ยากจะมีเมืองใดในเยอรมันเสมอเหมือน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรันชวิค (BRAUNSCHWEIG) (90 กิโลเมตร) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี

บรันชวิค (BRAUNSCHWEIG)

ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศเยอรมนี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียกว่า ที่ราบเยอรมันเหนือ (Norddeutsches Tiefland) มีแม่น้ำโอเคอร์ (Oker) ยาว 128 กิโลเมตร ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือผ่านเขตเมืองเก่า แม่น้ำสายนี้มีลักษณะพิเศษคือเมื่อเริ่มไหลเข้าเขตเมืองเก่าทางทิศใต้จะมีฝายกั้นน้ำแยกแม่น้ำออกเป็นสองส่วน และบรรจบกันอีกครั้งทางตอนเหนือ ทำให้เขตเมืองเก่าของเบราน์ชไวก์มีสภาพคล้ายเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งในยุคกลางทำหน้าที่เป็นป้อมปราการธรรมชาติของเมือง เดินทางถึง เมืองบรันชวิค 

นำท่านชมเมืองบรันชวิค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแม่น้ำโอเคอร์ เป็นอดีตอาณาจักรของเยอรมนี เดิมแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  ชมและเก็บภาพความประทับใจ บริเวณลานจัตุรัส บูวร์กพลัทซ์ (Burgplatz) ย่านใจกลางเมืองเก่าของเมือง

ชมย่านใจกลางเมืองเก่าบรันชวิค

นำท่านชมย่านใจกลางเมือง อันประกอบด้วยกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง ได้แก่ มหาวิหารเบราน์ชไวก์ (Braunschweiger Dom) สร้างช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12, ปราสาทบูร์กดังก์วาร์เดโรเด (Burg Dankwarderode),  ศาลากลางเมืองยุคสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค ,  บ้านกิลเดเฮาส์ (Gildehaus) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสมาคมช่างฝีมือของเมือง รูปปั้นบรอนซ์รูปสิงโต บูร์กเลอเว (Burglöwe ) สร้างเมื่อปี1166 ด้วยศิลปะแนวโรมาเนสก์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม INTERCITYHOTEL BRAUNSCHWEIG หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บรันชวิค –  พอตสดัม- พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พอตสดัม (POTSDAM) (205 กิโลเมตร) เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่าเมืองเบอร์ลินถึง 250 ปี ในตอนกลางของคริสตศตวรรษที่ 17 เมืองนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นที่ประทับของบรรดา เจ้านายในราชสำนัก จึงได้เกิดการก่อสร้างปราสาทราชวังในเมืองเล็กๆ แห่งนี้ขึ้นมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังซองส์ซูซี (SANSSOUCI)

พระราชวังซองส์ซูซี (SANSSOUCI)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ปรัสเซียในราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิน พระราชวังซองส์ซูซี (SANSSOUCI) พระราชวังฤดูร้อนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านชมความงามของห้องต่างๆ ภายในพระราชวังที่ตกแต่งในแบบร็อคโคโค เช่น ห้องที่ประทับ ห้องบรรทม ห้องแสดงคอนเสิร์ต ฯลฯ จากนั้น ชมสวนของพระราชวังที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ และรูปปั้นรูปสลักตามเรื่องราวเทพปกรณัมต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน (BERLIN) (40 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่โรงแรม NH Collection BERLIN FRIEDRICHSTRASSE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เบอร์ลิน – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์ลิน

เบอร์ลิน / ชมเมือง

จากนั้นนำท่าน ชมเบอร์ลินฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของนครหลวงของปรัสเซียนโบราณ ชม ประตูชัยบรันเด็นบูร์ก ถนนอุนเทอร์เด็นลินเด้น (UNTERDEN LINDEN) ที่เก่าแก่ และถือว่าเป็นเส้นที่สง่างามที่สุด

ผ่านชมมหาวิหารเซ้นต์เฮ้ดวิกส์ โรงอุปรากร (SCHAUBUHNE AM LEHNINER PLATZ) จากนั้นนำท่าน ชมบริเวณที่เคยเป็นอดีตเบอร์ลินตะวันตก ผ่านชมศาลากลางซอร์นแบร์ก ซึ่งในอดีตประธานาธิบดีเคนเนดี้ เคยกล่าว “อีค บิน ไอน์ แบร์ลิเนอร์” ต่อประชากรเบอร์ลิน 450,000 คน เช็คพ้อยท์ชาร์ลี อดีตจุดตรวจของทหารพันธมิตรตรงพรมแดนที่จะเข้าเขตเบอร์ลินตะวันออก ชมซากปรักหักพังที่พอให้เห็นบางส่วนของกำแพงเบอร์ลิน (BERLIN WALL) หลังจากถูกทำลายลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM)

Pergamonmuseum Pergamonaltar

พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM)

แหล่งรวบรวมงานศิลปกรรมอารยธรรมโบราณของตะวันออกใกล้สมัยก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้ชม วิหารเพอร์กามอน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ  แสดงฉากการต่อสู้ระหว่างเหล่าเทพเจ้าและอสูร กระเบื้องสีแสดงขบวนการราชพิธีชองชาวเลบานอน ชมกำแพงเมืองอิชช่า ที่ทำมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งมีค่าและหายากมากในปัจจุบันรวมทั้งมหาสมบัติไอยคุปต์ของอียิปต์โบราณ ซึ่งล้วนประเมินค่ามิได้ 

ช้อปปิ้ง ห้างคาเดเว (KADEWE)

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างคาเดเว (KADEWE) ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเยอรมัน มีพื้นที่ขายกว่า 60,000 ตารางเมตร และมีสินค้ากว่า 380,000 รายการตั้งอยู่ในบนถนนโทเอนซีนสตราสเซอ (Tauentzienstrasse) ย่านช้อปปิ้งสุดหรูกลางกรุงเบอร์ลิน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในห้างหรูของยุโรปที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปของคนไทยได้ร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรม NH Collection BERLIN FRIEDRICHSTRASSE หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์ลิน – เดรสเดน – ชมเมือง – ชิมไวน์ – เคมนิทซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) (195 กิโลเมตร) เมืองที่มีความสวยงามที่สุดในเยอรมนีเมืองหนึ่ง ได้ชื่อว่าเป็น “ฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบอร์” ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากเป็นเมืองหลวง และเป็นที่ประทับของเหล่ากษัตริย์แห่งแซกโซนี ที่ได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้กับเมืองนี้ พื้นที่โดยรอบจึงเรียงรายไปด้วยเมืองเก่า และพระราชวังหลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถชิมไวน์รสเลิศที่ผลิต ณ ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอร์แถบนี้ได้ เดินทางถึง เมืองเดรสเดน

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเดรสเดน

เดรสเดน / ชมเมือง

นำท่าน ชมเมืองเดรสเดน ฉายา “กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนีปัจจุบันได้รับการบรูณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านชมบริเวณศาลาว่าการ และ KREUZKIRCHE โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ ที่ใช้ตรึงพระคริสต์ ถ่ายภาพกับเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (SEMPEROPER) สถานที่อันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กับพระราชวังสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่าที่ออกแบบในสไตล์อิตาเลี่ยนบารอค บริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปปั้นของกษัตริย์โจฮานทรงอยู่บนหลังม้า และอนุสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้แก่นักแต่งเพลง คาร์ล มาเรีย เวเบอร์ ผู้อำนวยการดนตรีของเดรสเดน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCHLOSS WACKERBARTH แหล่งผลิตไวน์ และไร่ไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่ได้ชื่อว่าเป็น UNIQUE WINERIES OF THE WORLD นำท่าน ลิ้มลอง และเลือกซื้อไวน์ชั้นดีตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเคมนิทซ์ (CHEMINTZ) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เคมนิทซ์ – เบรอยท์ – ชมเมือง แบมแบร์ก –  ชมเมือง – เนิร์นแบร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบรอยท์ (BAYREUTH) (160 กิโลเมตร)

เบรอยท์ (BAYREUTH)

เมืองที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับนักแต่งเพลง

ริชาร์ด วากเนอร์ มีโอเปร่าเฮาส์แห่งแรกของบายรอย MARGRAVIAL OPERA HOUSE ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นโรงละครสไตล์บาร๊อคที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี เดินทางถึง เมืองเบรอยท์ 

จากนั้นนำท่าน ชมเมือง

เบรอยท์ / ชมเมือง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าโอเปร่าเฮาส์แห่งแรกของบายรอย MARGRAVIAL OPERA HOUSE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1744 – 1748 ซึ่งเป็นโรงละครโบราณสมัยศตวรรษที่ 18 เพียงไม่กี่แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ สร้างโดย Markgravine Wilhelmineผู้เป็นน้องสาวของ Frederick The Great ภายในออกแบบโดยสถาปนิก Guiseppe Galli Bibiena สร้างด้วยไม้ วิจิตรงดงามมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบมแบร์ก (BAMBERG) (65 กิโลเมตร)

แบมแบร์ก (BAMBERG) / ชมเมือง

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐบาวาเรีย เนื่องจากพื้นที่ ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1993 นำท่าน ชมย่านเมืองเก่าซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า (Altes Rathaus) ซึ่งถูกสร้างขึ้นตรงกลางของสะพาน Enterebrucke ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz River) เพื่อเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างฝั่งชาวบ้านกับฝั่งวัด โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนิร์นแบร์ก (NUREMBERG) (65 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี เดินทางถึง เมืองเนิร์นแบร์ก (NUREMBERG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม NH COLLECTION NUREMBERG CITY หรือเทียบเท่า

8

เนิร์นแบร์ก – ชมเมือง – เอาส์บวร์ก – ชมเมือง – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ชมเมืองเนิร์นแบร์ก

เนิร์นแบร์ก / ชมเมือง

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม

ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ (MAUTHALLE) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองบ้านนัสเซา (NASSAU HOUSE)  หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง  จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT)  ซึ่งมีโบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์ ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง “พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356” ที่ตราขึ้นตาม พระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (SCHONER BRUNNEN) สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์ จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG) (150 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนําท่าน ชมเมืองเอาส์บวร์ก

เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG)

เมืองใหญ่อันดับที่สามของรัฐบาเยิร์นที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ 15 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่ถูกค้นพบโดยชาวโรมัน จากค่ายกองทัพโรมันเติบโตเป็นเมืองทรงอิทธิพลชื่อ “เอากุสทาวินเดลิโครุม” จากนั้นก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้า และศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนี

ชมเมืองเอาส์บวร์ก

ชมเมืองเอาส์บวร์ก บริเวณจัตุรัสกลางเมือง มีโบสถ์ประจำเมือง (Cathedral Dom), ศาลากลางเมือง และหอคอยเพอร์ลาชทูร์ (Perlachturm) ตั้งเด่นเป็นสง่า ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว นำท่าน เข้าชมความสวยงามของห้องโถงทองคำ ซึ่งอยู่ภายในอาคารศาลากลางเป็นห้องโถงสไตล์เยอรมันเรอเนสซองส์ที่สร้างโดยมีส่วนผสมของทองคำ ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ห้องอันวิจิตรเป็นสัญลักษณ์ แสดงความ มั่งคั่งของชนชั้นกลางในสมัยนั้น ภายในห้องเหลืองอร่ามไปด้วยทอง เด่นที่สุดคือเพดานข้างบนเป็นภาพวาดเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมือง  ให้ท่านชมความงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE WESTIN GRAND MUNICH หรือเทียบเท่า

9

มิวนิค – BMW  WELT  – ชมเมือง  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Group ที่เรียกว่า BMW WELT หรือ BMW WORLD เป็นสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

BMW WELT

เป็นอาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้อาคารสำนักงานใหญ่ของ BMW ที่นี่จึงเป็นทั้งโชว์รูม, ศูนย์จำหน่าย BMW, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกของ BMW แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ทั้ง BMW Exhibition จัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, BMW i Exhibition โซนที่จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า BMW  I3 และBMW I8 โซน BMW M และ BMW Individual, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition เป็นต้น ให้ท่านเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิวนิค

 มิวนิก  / ชมเมือง

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 ** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในบริเวณสนามบิน มอบ CASH BACK ให้ท่านละ 30 ยูโร **

22.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772

10

กรุงเทพฯ

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…