7 – 19 สิงหาคม 2563
วันเดินทาง
คาเธย์แปซิฟิก (CX)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์เรือสำราญ : PRINCESS CRUISE – ALASKA NORTHBOUND WITH GLACIER BAY 13 วัน CX

กำหนดการเดินทาง : 7 – 19 สิงหาคม 2563

ประเทศ : แคนาดา

สายการบิน : คาเธย์แปซิฟิก (CX)

ราคา : 195,800 บาท

แวนคูเวอร์ – เคทซิแกน – จูโน่ – สแกกเวย์ – มหัศจรรย์ธารน้ำแข็ง GLACIER BAY คอลลาจ ฟยอร์ด – แองเคอเรจ  – ซีแอตเทิล 13 วัน (CX)

นำท่านเยือน มลรัฐอลาสก้า (ALASKA) ดินแดนในฝัน โดยเรือสำราญสุดหรูระดับโลก  พร้อมเที่ยวชมเมืองสวย และความงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบตลอดการเดินทาง  เรือสำราญ ROYAL PRINCESS ขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารได้กว่า 3,000 คน  พิเศษ!ห้องพักสุดหรู มีระเบียงสำหรับนั่งซมวิวทุกห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อีกทั้งการแสดงโชว์สุดออังการหลากหลายแบบ พร้อมห้องสันทนาการที่หมุนเวียนกันไม่เว้นวัน บริการท่านด้วยอาหารชั้นเลิศคุณภาพเยี่ยม พร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง  เรือสำราญลำนี้จะนำท่านเยือนดินแดนในฝัน พร้อมทั้งเก็บภาพความทรงจำอันน่าประทับใจ และให้ท่านได้ซ้อปปิ้งอย่างจุใน ณ ร้านค้าปลอดภาษีบนเรือ และเอาท์เล็ต ณ เมืองซีแอดเทิล

เมนูพิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส PREMIUM ALASKA KING CRAB แบบสดๆถึงที่ในดินแดนอลาสก้า

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ  – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนซ้นแนล แทรเวล  จะคอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 700/810

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 12.10 – 16.05 น. ) ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลา สากล *****

13.25 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

นำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค (STANLEY PARK) หนึ่งในสวน  สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ

ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – ชมเมือง – เช็คอินสู่ เรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ที่สุดของแวนคูเวอร์ แกสทาวน์ (GAS TOWN) ศูนย์กลาง การซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์เมื่อต้นปี ค.ศ.1900  

ชม นาฬิกาพลังไอนํ้าแห่งแรกของโลก ที่มืนํ้าหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกา เวสมินเตอร์ของอังกฤษ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านแกสทาวน์ จนกระทั่งไต้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAILWAY STATION) อาคา รที่ก่อสร้างด้วยสถาปี’ตยกรรมโดดเด่นที่เป็นจุดสนใจ สร้างชนเมื่อ ปี ค.ศ.1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายช้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถ ลอยฟ้ากับเรือช้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Royal Princess at Sea Princess Cruises

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินขึ้น เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน และ ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือ นำท่านเดินสำรวจที่ตั้งของส่วนต่างๆของเรือ อาทิ ห้องอาหารสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และ ห้องบริการต่างๆบนเรือสำราญ หลังจากนั้นเมื่อทางเรือได้มีการประกาศให้มีการซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ โดยท่านจะต้องใส่เสื้อชูชีพที่อยู่ในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบตามหมายเลขที่มีระบุไว้ในห้องพัก *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด*

หลังจากนั้นเชิญทุกท่านร่วมพิธีนับถอยหลังเพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่ มลรัฐอลาสก้า (ALASKA)

16.30  น. เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ออกเดินทางสู่ เมืองเคทชิแกน (KETCHIKAN) มลรัฐอลาสก้ามลรัฐอลาสก้าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่ 49 และไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่นๆอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดนที่เป็นรัฐอลาสก้ามาจากประเทศรัสเซีย อลาสก้าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็ง ภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกับเรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และความบันเทิงเต็มรูปแบบ ให้ท่านลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ชมโชว์สุดอลังการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ท่านได้ประทับใจกับการเดินทางครั้งนี้ไปอีกนานแสนนาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชม ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  นำท่านเดินทางถึง ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA) เชิญท่านสัมผัสกับความงดงามอันน่าเหลือเชื่อของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจ เรือสำราญลำนี้จะนำทุกท่านล่องทะเลเลียบไปตามแนวเขาที่คดเคี้ยวของ อินไซด์พาสเสจ ท่านจะได้สัมผัสและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นผาหินอันสูงชัน ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญตลอดทั้งวันท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภาย  ในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ฟิตเนส,ห้องอาหาร,

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่นๆ  อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือ  สำราญหรู ตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน  หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด  ENTERTAINMENT : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหลายหลายการแสดงตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืน หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์,คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเกมส์SPORT CLUB AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟSPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เคทชิแกน (อลาสก้า) – ชมเมือง    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

06.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิแกน (KETCHIKAN) มลรัฐอลาสก้าหลังรับประทานอาหารเช้า

นำท่าน นั่งรถเป็ดชมเมืองเคทชิแกน (DUCK TOWN) ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้าปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า

เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (TOTEM POLES) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนา คริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื่นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับ นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย

นำท่าน ผ่านชม ย่านไฟแดง ที่โด่งดังในอดีต และ ถนนครีก (CREEK STREET) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตืนทองเป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์คือ บ้านของดอลลี่สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้น รถเป็ดจะแล่นลงน้ำ เพื่อให้ท่านได้ส้มผัสเมืองเคทชิแกนในอีกมุมมองหนึ่ง ผ่านชมเมืองเคทชิแกนสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

15.00 น. เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ออกเดินทางสู่ เมืองจูโน่ (JUNEAU) เมืองหลวงอลาสก้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชม ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

จูโน่ (อลาสก้า) – ชมเมือง         

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ (JUNEAU) เมืองหลวงแห่งมลรัฐอลาสก้า เมืองจูโน่ (JUNEAU) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทองก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์(MENDENHALL GLACIER) เป็นธารนํ าแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาโรเบิร์ต (MT. ROBERT TRAMWAY) โดยจุดขึ้นกระเช้าจะอยู่บริเวณท่าเรือ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา  นอกจากนี้ยังมีศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัยได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใสทั่วทั้งเมือง จากนั้นนำท่านลิ้มรส เมนูพิเศษ! ขาปูอลาสก้า จากร้านชื่อดัง TRACY’S KING CRAB SHACK ในเมืองจูโน่ การันตีความสดใหม่ โดยจะคัดสรรขาปูยักษ์สดๆ ขนาดใหญ่ มีความยาวกว่า 1 ฟุต จากเรือล่าปูยักษ์ที่กลับมาถึงฝั่ง และนำมาส่งให้ที่ร้าน โดยไม่ได้มีการแช่แข็ง แต่เก็บเอาไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่พร้อมออกซิเจน เพื่อรอท่านมาลิ้มรสความสด เนื้อแน่นและมีความหวานของเนื้อปูอย่างแท้จริง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมน เดนฮอลล์(MENDENHALL GLACIER NATIONAL PARK) เพื่อนำท่านเข้าชม ธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดนฮอลล์ (MENDENHALL GLACIER) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชม ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

21.00 น. เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ออกสู่ เมืองสแกกเวย์ (SKAGWAY) มลรัฐอลาสก้า

 

6

วันที่หกของการเดิน

สแกกเวย์ (อลาสก้า) – ชมเมือง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ (SKAGWAY) มลรัฐอลาสก้า เมืองแห่งขุมทองคำในอดีต เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตกโดยที่ตัวเมืองยังคงรักษารูปแบบบ้านเมืองแบบเดิมในยุคสมัยการล่าทองคำเอาไว้เหมือนเดิม เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่า และ เป็นประตูต้อนรับเหล่านักแสวงโชคที่จะเดินทางไปยัง ทุ่งทองคลอนไดค์ (KLONDLI KE GOLD FIELDS) ในประเทศแคนาดา เมื่อประมาณ100 ปี ก่อน

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟเส้นทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (WHITE PASS AND YUKON RAILWAY) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 – 1900  เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต สถานีรถไฟจะตังอยู่อยบริเวณท่าเรือซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและ หุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือ เดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟีต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตกแม้ เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้าร้านอาหารที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเดินเล่นชมเมือง ตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับขึ้นสู่เรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

20.30 น. เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ออกสู่ อุทยานแห่งชาติเกรชเชอร์ เบย์  (GLACIER BAY NATIONAL PARK ) หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชม ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์ (GLACIER BAY NATIONAL PARK)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

06.00 น. เรือเริ่มล่องเข้าสู่  อุทยานแห่งชาติ กลาเซียเบย์ (GLACIER BAY NATIONAL PARK) อุทยานน้ำแข็งที่สวยที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า ล่องเรือชม ธรรมชาติไปตามฟยอร์ด สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นในกลาเซียเบย์ ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อาทิ แมวน้ำ ปลาโลมา หมีดำ หมีน้ำตาล แพะภูเขา กวางมูส ฝูงนกกว่า 200 กว่าชนิด หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม  และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล อันเป็น  ปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

บ่าย ตลอดทั้งวันท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภาย  ในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ฟิตเนส,ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่นๆ  อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือ  สำราญหรู ตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน  หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด ENTERTAINMENT : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหลายหลายการแสดงตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืน หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์,คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเกมส์ SPORT CLUB AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ SPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

15.00 น. เรือออกเดินทาง สู่ ฟยอร์ด (COLLEGE FJORD)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชม ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

8

วันที่แปดของการเดินทาง

คอลลาจ ฟยอร์ด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ตลอดทั้งวันอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภาย  ในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ฟิตเนส,ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่นๆ  อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือ  สำราญหรู ตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน  หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด  ENTERTAINMENT : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหลายหลายการแสดงตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืน หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์,คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเกมส์SPORT CLUB AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟSPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

18.00 น. เรือเริ่มล่องเข้าสู่ คอลลาจ ฟยอร์ด (COLLEGE FJORD) ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าลึกท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงาม อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

20.30 น. เรือสำราญ ROYAL PRINCESS  ออกเดินทางสู่ เมืองแองเคอเรจ  (ANCHORAGE) ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆบนเรือ และจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่สำหรับเช็คเอาท์

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

แองเคอเรจ – ชมเมือง       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

12.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองแองเคอเรจ  (ANCHORAGE)

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

จากนั้นนำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ ROYAL PRINCESS  

บ่าย  หลังจากทำการเช็คเอาท์แล้ว นำท่านชมเมือง เมืองแองเคอเรจ  เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของอลาสก้าและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด มีฉากหลังเป็นภูเขาปกคลุมด้วยหิมะ นำท่านชมจุดสำคัญต่างๆภายในเมือง สัมผัสบรรยากาศของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมลรัฐอลาสก้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON ANCHORAGE หรือระดับเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

แองคเคอเรจ – ซีแอตเทิล– ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังสนามบินแองเคอเรจ

11.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DL 2069

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซีแอตเทิล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA SEATLLE หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่สิบของการเดินทาง

ซีแอตเทิล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (PIONEER SQUARE) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาด PIKE PLACE MARKET เป็นตลาดเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่มีแผงขายและร้านค้าตั้งอยู่กว่า 200 ร้านท่านจะสามารถซื้อได้ทั้งของสด อาหารทะเล ผลไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้สีสันสดใส ขนมนมเนย และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งตลาดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้าน STARBUCKS แห่งแรกของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านผ่านชมตึก สเปซ นีดเดิล (SPACE NEEDLE) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร)

จากนั้นนำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต (SEATTLE PREMIUM OUTLET) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง COACH, POLO, RALPHLAUREN, DKNY, GUESS, CALVIN KLIEN, BURBERRY, BANANA REPUBLIC, ADIDAS, KATE SPADE, KIPLING, TUMI, SAMSONITE และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

12

วันที่สิบของการเดินทาง

 ซีแอตเทิล – กรุงเทพ

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 857/705

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

13

วันที่สิบของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง 05.10 – 08.00 )

10.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ       บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่านำเที่ยว / ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าภาษีท่าเรือและค่าบริการบนเรือ (PORT CHARGE,TAXES&FEES,GRATUITUES)
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันนำเที่ยว วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 100,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็กหรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทางทางบริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เท่านั้น และจะรับผิดชอบไม่เกินใบละ 300 USD หรือน้อยกว่า
 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยันการเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating