20 – 31 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : PRIDE OF NORWAY สายการบินไทย 12 วัน 9 คืน (T G / S K / D Y)

กำหนดการเดินทาง : 20 – 31 ตุลาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  261,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ โคเปนเฮเกน

21:00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน  – ทรอนด์เฮม – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

*** อิสระอาหารกลางวันภายในบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

13.15  น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 2882

14.50  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

ทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) 

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

ชมเมืองทรอนด์เฮม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL)  คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่าน ชมสะพานไม้เก่าแก่ GamleBybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION  TRONDHEIM หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติค – ไกแรงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา (HALSA) (145 กิโลเมตร)

11.00 น. นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) (50 กิโลเมตร)

คริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)

เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองนั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักจำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร ย่านเมืองเก่าของเมืองที่เรียกว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road)

เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road)

เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเล

สีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MOLDE (50 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง VESTNES*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER)โดยการนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง LINGE ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง EIDSDAL เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) (30 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม UNION GEIRANGER หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

[/timelineitem]

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ธารน้ำแข็งบริกเดล –  โลเอน

ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)

ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย จนได้เวลาอันสมควร     

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธาร น้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) (90 กิโลเมตร)

ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE)

ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธารที่มีสีเขียวแกมม่วง หรือแกมน้ำเงิน

ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (30 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALEXANDRA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โลเอน ฟลัมรถไฟสายฟลัมบานา – วอส – เบอร์เกน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MANNHELLER (145 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง FODNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (50 กิโลเมตร)

ฟลัม (FLAM)

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมากจนถึง เมืองฟลัม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีเมืองฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (130 กิโลเมตร)

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้

การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี

จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์เกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – อัลต้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์เกน

ชมเมืองเบอร์เกน

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ได้เวลาอันสมควร

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมือง อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

16.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลตา (ALTA) โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 2882

*** มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 EURO ***

21.30 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS (RIVER VIEW) หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัลตา – กิจกรรมการจับปูยักษ์  – พิพิธภัณฑ์ซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

KING CRAB SAFARI

นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ

พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

บ่าย นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ซามิ (THE SAMI CULTURAL CENTRE)

พิพิธภัณฑ์ซามิ (SAMI SIDA)

พิพิธภัณฑ์ซามิ (SAMI SIDA) ซามิหรือชนพื้นเมืองเดิมในเขตแลปแลนด์ ที่อาศัยอยู่ในเขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโกลา รัสเซีย ชาวซามิพูดภาษากลุ่มซามิ ซึ่งอยู่ในภาษากลุ่มฟินโน-ยูกริกปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวซามิ เหลืออยู่ทั้งหมด 75,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนช่วงพลบค่ำ นำท่าน ทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือโดยผู้ชำนาญในท้องถิ่น เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แสงเหนือของที่นี่จะเริ่มมีปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนมีนาคม อันเป็นฤดูกาลชมแสงเหนือของที่นี่ และหากท่านโชคดีอากาศเปิด ยังมีโอกาส

จะได้เห็นแสงเหนือที่มีสีแปลกตาที่เรียกว่า BLUE LIGHT ที่จะเกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์ เท่านั้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS (RIVER VIEW) หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

8

อัลตา – ออสโลชมเมือง – ช้อปปิ้ง – DFDS

04.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลตา (Alta Airport) *** บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX ***

07.30 น.  ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวีย เที่ยวบินที่ SK 4409

10.20 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรป

เหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

อุทยานฟรอกเนอร์

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆอาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล จนถึงเวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน เช็คอินเข้าสู่เรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ เพื่อเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

16.30 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) พักผ่อน สบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมส์รูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์                      

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนบนเรือ ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

9

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น. เรือเทียบท่า กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก

โคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมคลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

คลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่า ถนนสตร้อยท์ (THE STROGET)

กนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET) เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

10

โคเปนเฮเกน   โอเดนเซ่ ชมเมือง  โคเปนเฮเกน   สวนทิโวลี (เทศกาลฮาโลวีน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโอเดนเซ่ (ODENSE) (165 กิโลเมตร)

โอเดนเซ่ (ODENSE)

เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของเดนมาร์ก เพราะเป็นบ้านเกิดของนักเขียนชื่อดัง ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) นักเขียนนิทานผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็น The Little Mermaid , The Snow Queen (ที่ดัดแปลงมาสู่ภาพยนตร์ดังอย่าง Frozen) The Little Match Girl (เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ) , The Ugly Duckling (ลูกเป็ดขี้เหร่) เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโอเดนเซ่ (ODENSE)

ชมเมืองโอเดนเซ่ (ODENSE)

นำท่าน สำรวจถนนในเทพนิยายเสน่ห์ของเมือง คือ ถนนหินกรวด อาคารที่มีโครงไม้เก่าแก่ และทางเดิน แคบๆ ที่ซ่อนอยู่ เดินไปตามถนน Nedergade และแวะ ที่ Kramboden i Odense ร้านขายของเก่าในอาคารสมัยศตวรรษที่ 16 และเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย จากนั้นเดินเล่น Paaskestræde ถนนที่ปูด้วยหินเรียงรายไปด้วยบ้านขนาดเล็กสีสันสดใสที่ดูเหมือนพวกเขาอยู่ในหน้าหนังสือนิทาน หรือจะไปสำรวจทางเดินของ Vintæpperstræde ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพ่อค้าไวน์ และ Brandts Klædefabrik ซึ่งในอดีตเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าเก่าแก่ ทั้งสองแห่งต่างซ่อนเร้นร้านอาหารและร้านค้าที่น่าสนใจไว้มากมาย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) (165 กิโลเมตร)

นำท่านเดินทางสู่ สวนทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ซึ่งอยู่ในบริเวณภายในสวนสนุกทิโวลี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก อิสระให้ท่าน เดินเล่นภายในสวนทิโวลี ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของช่วงเทศกาล ฮาโลวีน ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน  –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….