27 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : PRIDE OF NORWAY สายการบินไทย 12 วัน 9 คืน(TG/SK)

กำหนดการเดินทาง : 27 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  259,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน  ทรอนด์เฮม – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

*** อิสระอาหารกลางวันภายในบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

13.35  น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 2882

15.10  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

ทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) 

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

ชมเมืองทรอนด์เฮม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL)  คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่าน ชมสะพานไม้เก่าแก่ GamleBybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตู สีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION  TRONDHEIM ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติค – ไกแรงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา (HALSA) (145 กิโลเมตร)

11.00 น. นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) (50 กิโลเมตร)

คริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)

เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองนั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักจำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร ย่านเมืองเก่าของเมืองที่เรียกว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road)

เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเล สีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง SOLSNES (65 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง AFARNES

*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอันดาลส์เนส (ANDALSNES) (35 กิโลเมตร) ออกเดินทางโดยใช้เส้นทาง TROLLSTIGEN เส้นทางไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะเดินเล่นบนจุดชมวิว จากนั้นจะเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไป

ทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ามกลางขุนเขากว้างใหญ่ กระทั่งถึง ท่าเรือเมือง LINGE

จากนั้นนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง EIDSDAL เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) (30 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม UNION GEIRANGER หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

[/timelineitem]

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ธารน้ำแข็งบริกเดล –  โลเอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน  สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)

ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)

ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย จนได้เวลาอันสมควร      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธาร

น้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) (90 กิโลเมตร)

ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE)

ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธารที่มีสีเขียวแกมม่วง หรือแกมน้ำเงิน

ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (30 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALEXANDRA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โลเอน ฟลัมรถไฟสายฟลัมบานา – เบอร์เกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MANNHELLER (145 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง FODNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (50 กิโลเมตร)

ฟลัม (FLAM)

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมากจนถึง เมืองฟลัม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA) ที่

รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีเมืองฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (110 กิโลเมตร)

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก    

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์เกน  – ชมเมือง – ขึ้นรถรางไฟฟ้า สตาแวงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์เกน

ชมเมืองเบอร์เกน

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็น

อย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ได้เวลาอันสมควร

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง ARSVAGEN (170 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง MORTAVIKA *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) (35 กิโลเมตร) เมืองสงบที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งในนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ROYAL  STAVANGER หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สตาแวงเกอร์HIKING พิชิตหน้าผาพริเคอร์สโตเลน – สตาแวงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) (40 กิโลเมตร)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) หรือ พับพิท ร็อค (Pulpit Rock) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเมืองฟูชันด์ (Forsand) ในเขต Rogaland ประเทศนอร์เวย์ Preikestolen เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจากแนวภูเขา ที่อยู่สูงกว่าทะเลสาบทางด้านล่างถึง 600 เมตร การจะขึ้นไปชมความสวยงามบนหน้าผาต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถและเดินขึ้นไปเท่านั้น

กิจกรรมไฮไลท์

** การเดินขึ้นเขาไปยังหน้าผาพริเคอร์สโตเลนมีความสูงชันยากง่ายสลับกันไป ระยะทางรวมประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคน

** เมื่อขึ้นไปถึงจุดที่เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจาก

แนวหน้าผา จะพบกับวิวทะเลสาบสวยอลังการ

** เมื่อไปพิชิตจุดสูงสุดของยอดหน้าผาพริเคอร์สโตเลนได้แล้วก็ต้องโพสต์ท่าเก็บภาพที่ระลึก หรือนั่งชิวๆ อยู่ริมหน้าผาท้าความสูง

*** หมายเหตุ  ควรสวมใส่รองเท้าที่ทนทาน และเหมาะสมกับการ HIKING เสื้อผ้าสำหรับให้ความอบอุ่น

รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรม HIKING และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ PICNIC  PACKED LUNCH พร้อมชื่นชมวิวทิวทัศน์ริมโตรกผา

บ่าย อิสระให้ท่านสัมผัสกับความงดงามราวกับอยู่ต่างโลกของลีย์สฟยอร์ดจากจุดชมวิว ณ ปลายสุดของการเดินทางพร้อมถ่ายภาพหน้าผาอันสูงชัน และทัศนียภาพอันน่าตื่นตะลึงระหว่างเส้นทางตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ROYAL  STAVANGER หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

8

สตาแวงเกอร์ ล่องเรือชมฟยอร์ดสตาแวงเกอร์ ชมเมือง ล่องเรือ FJORD LINE สู่ เมืองเฮิร์ตชัลส์ ประเทศเดนมาร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่าน สัมผัสมุมมองของทิวทัศน์ในแบบที่แตกต่างไป โดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่ท่องเที่ยว ชมลีเซฟยอร์ด (Lysefjord) ที่มีความยาวกว่า 42 กิโลเมตร ซึ่งจะนำท่านผ่านชมความงดงามของแนวหินด้านล่างของ

หน้าผา Preikestolen พอดี  *** ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง *** จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านชมเมืองสตาแวงเกอร์

ชมเมืองสตาแวงเกอร์

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพกับวิหารของเมือง (Stavanger Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1,100. และแล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

9

เฮิร์ตชัลส์! โอเดนเซ่ ชมเมือง  – โคเปนเฮเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

07.30 น. เรือเทียบท่า เมืองเฮิร์ตชัลส์ (HIRTSHALS)  ประเทศเดนทาร์ก

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโอเดนเซ่ (ODENSE) (320 กิโลเมตร)

โอเดนเซ่ (ODENSE)

เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของเดนมาร์ก เพราะเป็นบ้านเกิดของนักเขียนชื่อดัง ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) นักเขียนนิทานผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็น The Little Mermaid , The Snow Queen (ที่ดัดแปลงมาสู่ภาพยนตร์ดังอย่าง Frozen) The Little Match Girl (เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ) , The Ugly Duckling (ลูกเป็ดขี้เหร่) เป็นต้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโอเดนเซ่ (ODENSE)

ชมเมืองโอเดนเซ่ (ODENSE)

นำท่าน สำรวจถนนในเทพนิยายเสน่ห์ของเมือง คือ

ถนนหินกรวด อาคารที่มีโครงไม้เก่าแก่ และทางเดิน

แคบๆ ที่ซ่อนอยู่ เดินไปตามถนน Nedergade และแวะ

ที่ Kramboden i Odense ร้านขายของเก่าในอาคารสมัยศตวรรษที่ 16 และเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย จากนั้นเดินเล่น Paaskestræde ถนนที่ปูด้วยหินเรียงรายไปด้วยบ้านขนาดเล็กสีสันสดใสที่ดูเหมือนพวกเขาอยู่ในหน้าหนังสือนิทาน หรือจะไปสำรวจทางเดินของ Vintæpperstræde ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพ่อค้าไวน์ และ Brandts Klædefabrik ซึ่งในอดีตเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าเก่าแก่ ทั้งสองแห่งต่างซ่อนเร้นร้านอาหารและร้านค้าที่น่าสนใจไว้มากมาย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) (165 กิโลเมตร)

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

10

โคเปนเฮเกน -ชมเมือง –  ล่องเรือ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

ล่องคลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ นำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามไปตามลำคลองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์

(THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ถนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET) เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน  –  กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….