06 – 17 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : PRIDE OF NORWAY สายการบินไทย 12 วัน 9 คืน(TG/SK)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 17 สิงหาคม 2567

ประเทศ : นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  278,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ โคเปนเฮเกน

21:00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน  – ทรอนด์เฮม – ชมเมือง

01.20 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

*** อิสระอาหารกลางวันภายในบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

12.00  น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 2882

13.35  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

TRONDHEIM CITY TOUR

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL)  คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่าน ชมสะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION  TRONDHEIM หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติค – ไกแรงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา (HALSA) (145 กิโลเมตร)

11.00 น. นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) (50 กิโลเมตร)

Kristiansund

เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองนั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักจำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร ย่านเมืองเก่าของเมืองที่เรียกว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road)

The Atlantic Ocean Road

เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ

8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MOLDE (50 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง VESTNES

*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าเรือเมือง LINGE ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง EIDSDAL เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง เพื่อประหยัดเวลาบนเส้นทางถนน *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) (30 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม UNION GEIRANGER หรือเทียบเท่า

[/timelineitem]

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ธารน้ำแข็งบริกเดล โลเอน – สกายลิฟต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือชมความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด  (Geiranger Fjord) โดยเรือ RIB BOAT

ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด ซาฟารี (Geiranger Fjord Safari)

ฟยอร์ดที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง EIDSDAL (30 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมือง LINGE *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง LIABYGDA (10 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่

เมือง Stranda *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบริกเดลบรีน (BRIKSDALSBRE) (120  กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของ นอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) (90 กิโลเมตร)

ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE)

ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธารที่มีสีเขียวแกมม่วง หรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (30 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ด เพื่อนำท่าน ขึ้นกระเช้าโลเอน สกายลิฟต์ (LOEN SKYLIFT) ศุ่จุดชมวิวที่งดงาม

Loen Skylift ตั้งอยู่ด้านในของ Nordfjord ในใจกลางของ Fjord Norway เป็นหนึ่งในกระเช้าลอยฟ้าที่ชันที่สุดในโลกใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากริมฝั่งฟยอร์ดขึ้นไปบนภูเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,011 เมตร ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์แบบพาโนราม่าของฟยอร์ดและเทือกเขาที่สวยงามน่าทึ่ง อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALEXANDRA LOEN หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โลเอน ฟลัมรถไฟสายฟลัมบานา – วอส – ลอฟฮูส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MANNHELLER (20 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง FODNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (50 กิโลเมตร)

ฟลัม (FLAM)

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมากจนถึง เมืองฟลัม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีเมืองฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลอฟฮูส (LOFTHUS) (60 กิโลเมตร) ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้เห็นความงามของฟยอร์ดตลอดสองฝั่ง จนกระทั่ง เดินทางถึง เมืองลอฟฮูส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ULLENSVANG หรือเทียบเท่า

ULLENSVANG HOTEL HARDANGER FJORD

โรงแรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1846 ผ่านการดูแลบริหารโดยคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดหลายรุ่น และมีคนดังหลายคนเคยมาเป็นแขกอยู่ไม่ขาดสาย ท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ด และรอชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่ส่องแสงกระทบพื้นน้ำจากโรงแรมที่พัก ซึ่งตั้งอยู่ที่สุดทางน้ำพอดี ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ควรค่าที่จะต้องสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลอฟฮูส – อิสระตามอัธยาศัย – เบอร์เกน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณของโรงแรมที่สามารถมองเห็น HARDANGFJORD ฟยอร์ดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็น “Garden of Fjord Norway” ที่มีความยาว 179 กิโลเมตร หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมมีไว้บริการ อาทิ จากุซซี่ หรือซาวน่าเป็นต้น

 *** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำในการทำกิจกรรมมาด้วย  ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (165 กิโลเมตร)

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้

การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี

จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ORNEN หรือเทียบเท่า 

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบอร์เกน  – ชมเมือง – ขึ้นรถรางไฟฟ้า สตาแวงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์เกน

ชมเมืองเบอร์เกน

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็น อย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมือง อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง ARSVAGEN (170 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง MORTAVIKA *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) (35 กิโลเมตร) เมืองสงบที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งในนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger หรือเทียบเท่า

8

สตาแวงเกอร์HIKING พิชิตหน้าผาพริเคอร์สโตเลน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) (40 กิโลเมตร)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) หรือ พับพิท ร็อค (Pulpit Rock) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเมืองฟูชันด์ (Forsand) ในเขต Rogaland ประเทศนอร์เวย์ Preikestolen เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจากแนวภูเขา ที่อยู่สูงกว่าทะเลสาบทางด้านล่างถึง 600 เมตร การจะขึ้นไปชมความสวยงามบนหน้าผาต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถและเดินขึ้นไปเท่านั้น

กิจกรรมไฮไลท์

** การเดินขึ้นเขาไปยังหน้าผาพริเคอร์สโตเลนมีความสูงชันยากง่ายสลับกันไป ระยะทางรวมประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคน

** เมื่อขึ้นไปถึงจุดที่เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจาก แนวหน้าผา จะพบกับวิวทะเลสาบสวยอลังการ

** เมื่อไปพิชิตจุดสูงสุดของยอดหน้าผาพริเคอร์สโตเลนได้แล้วก็ต้องโพสต์ท่าเก็บภาพ ที่ระลึก หรือนั่งชิวๆ อยู่ริมหน้าผาท้าความสูง

*** หมายเหตุ  ควรสวมใส่รองเท้าที่ทนทาน และเหมาะสมกับการ HIKING เสื้อผ้าสำหรับให้ความอบอุ่น

รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรม HIKING และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ PICNIC  PACKED LUNCH พร้อมชื่นชมวิวทิวทัศน์ริมผา

บ่าย อิสระให้ท่านสัมผัสกับความงดงามราวกับอยู่ต่างโลกของลีย์สฟยอร์ดจากจุดชมวิว ณ ปลายสุดของการ เดินทาง พร้อมถ่ายภาพหน้าผาอันสูงชัน และทัศนียภาพอันน่าตื่นตะลึงตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

9

สตาแวงเกอร์ ชมเมือง – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านชมเมืองสตาแวงเกอร์

ชมเมืองสตาแวงเกอร์

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพกับวิหารของเมือง (Stavanger Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1,100. และแล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

15.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดย สายการบิน Scandinavian Airlines
เที่ยวบินที่ SK1877

17.10 น.   เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

10

โคเปนเฮเกน  – ชมเมือง  –  ล่องเรือ   ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พร้อมถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

ล่องคลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ นำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามไปตามลำคลองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์  (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ถนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)

เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน  –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25  น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….