10 – 21 เมษายน 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ : PRIDE OF NORWAY สายการบินไทย 12 วัน 9 คืน (TG/SK/DY)

กำหนดการเดินทาง : 10 – 21 เมษายน 2567

ประเทศ : นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  259,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

21:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน  – ทรอนด์เฮม – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

*** อิสระอาหารกลางวันภายในบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

13.15  น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 2882

14.50  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

ทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) 

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

ชมเมืองทรอนด์เฮม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL)  คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่าน ชมสะพานไม้เก่าแก่ GamleBybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION  TRONDHEIM หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติค – ไกแรงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา (HALSA) (145 กิโลเมตร)

11.00 น. นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) (50 กิโลเมตร)

คริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)

เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองนั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักจำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร ย่านเมืองเก่าของเมืองที่เรียกว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road)

เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Ocean Road) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเล

สีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MOLDE (50 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง VESTNES

*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER)โดยการนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง LINGE ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง EIDSDAL เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) (30 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม UNION GEIRANGER หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

[/timelineitem]

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ธารน้ำแข็งบริกเดล –  โลเอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือชมความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) โดยเรือ RIB BOAT

ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)

ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย จนได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธาร

น้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) (90 กิโลเมตร)

ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE)

ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธารที่มีสีเขียวแกมม่วง หรือแกมน้ำเงิน

ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (30 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALEXANDRA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โลเอน ฟลัมรถไฟสายฟลัมบานา – วอส – ลอฟฮูส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เดินทางสู่ ท่าเรือเมือง MANNHELLER (145 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง FODNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (50 กิโลเมตร)

ฟลัม (FLAM)

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมากจนถึง เมืองฟลัม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีเมืองฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลอฟฮูส (LOFTHUS) (60 กิโลเมตร) ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้เห็นความงามของฟยอร์ดตลอดสองฝั่ง จนกระทั่ง เดินทางถึง เมืองลอฟฮูส

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ULLENSVANG หรือเทียบเท่า โรงแรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1846 ผ่านการดูแลบริหารโดยคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดหลายรุ่น และมีคนดังหลายคนเคยมาเป็นแขกอยู่ไม่ขาดสาย ท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ด และรอชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่ส่องแสงกระทบพื้นน้ำจากโรงแรมที่พัก ซึ่งตั้งอยู่ที่สุดทางน้ำพอดี ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ ควรค่าที่จะต้องสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลอฟฮูส – อิสระตามอัธยาศัย – เบอร์เกน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณของโรงแรมที่สามารถมองเห็น HARDANGFJORD ฟยอร์ดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็น “Garden of Fjord Norway” ที่มีความยาว 179 กิโลเมตร หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมมีไว้บริการ อาทิ จากุซซี่ หรือซาวน่าเป็นต้น  *** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำในการทำกิจกรรมมาด้วย  ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (165 กิโลเมตร)

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบอร์เกน  – ชมเมือง – ขึ้นรถรางไฟฟ้า สตาแวงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์เกน

ชมเมืองเบอร์เกน

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็น อย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ได้เวลาอันสมควร

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมือง อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง ARSVAGEN (170 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง MORTAVIKA *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที *** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) (35 กิโลเมตร) เมืองสงบที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งในนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ROYAL  STAVANGER หรือเทียบเท่า

8

สตาแวงเกอร์HIKING พิชิตหน้าผาพริเคอร์สโตเลน – สตาแวงเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) (40 กิโลเมตร)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen)

หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) หรือ พับพิท ร็อค (Pulpit Rock) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเมืองฟูชันด์ (Forsand) ในเขต Rogaland ประเทศนอร์เวย์ Preikestolen เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจากแนวภูเขา ที่อยู่สูงกว่าทะเลสาบทางด้านล่างถึง 600 เมตร การจะขึ้นไปชมความสวยงามบนหน้าผาต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถและเดินขึ้นไปเท่านั้น

กิจกรรมไฮไลท์

** การเดินขึ้นเขาไปยังหน้าผาพริเคอร์สโตเลนมีความสูงชันยากง่ายสลับกันไป ระยะทางรวมประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคน

** เมื่อขึ้นไปถึงจุดที่เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจากแนวหน้าผา จะพบกับวิวทะเลสาบสวยอลังการ

** เมื่อไปพิชิตจุดสูงสุดของยอดหน้าผาพริเคอร์สโตเลนได้แล้วก็ต้องโพสต์ท่าเก็บภาพที่ระลึก หรือนั่งชิวๆ อยู่ริมหน้าผาท้าความสูง

*** หมายเหตุ  ควรสวมใส่รองเท้าที่ทนทาน และเหมาะสมกับการ HIKING เสื้อผ้าสำหรับให้ความอบอุ่น

รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรม HIKING และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ PICNIC  PACKED LUNCH พร้อมชื่นชมวิวทิวทัศน์ริมโตรกผา

บ่าย อิสระให้ท่านสัมผัสกับความงดงามราวกับอยู่ต่างโลกของลีย์สฟยอร์ดจากจุดชมวิว ณ ปลายสุดของการเดินทางพร้อมถ่ายภาพหน้าผาอันสูงชัน และทัศนียภาพอันน่าตื่นตะลึงระหว่างเส้นทางตามอัธยาศัย            

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ROYAL  STAVANGER หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

9

สตาแวงเกอร์ ชมเมือง – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านชมเมืองสตาแวงเกอร์

ชมเมืองสตาแวงเกอร์

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพกับวิหารของเมือง (Stavanger Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1,100. และแล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

15.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดย สายการบิน NORWEGIAN เที่ยวบินที่ DY970

17.10 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

10

โคเปนเฮเกน   ชมเมือง  –  ล่องเรือ   ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

ล่องคลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ นำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามไปตามลำคลองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์

(THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วยกนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสันทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SQUARE COPENHAGEN (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน  –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์