สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
อาร์เจนติน่า
ประเทศ

ทัวร์อเมริกาใต้ : ONCE IN A LIFETIME IN ARGENTINA สายการบินไทย / ลุฟท์ฮันซ่า 20 วัน (TG/LH)

กำหนดการเดินทาง : 15 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566

ประเทศ : อาร์เจนติน่า

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 498,800 บาท 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – แฟรงเฟิร์ต (เยอรมนี))

09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย D การบินไทย (TG)

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์อินเตอร์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922

19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองแฟรงเฟิร์ต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงบัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 510

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงเฟิร์ต – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) – พลาซ่า เดอ มาโย ชมเมือง

06.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส (BUENOS AIRES)

บัวโนสไอเรส  (Buenos Aires)

เมืองหลวงแห่งอาร์เจนตินาขึ้นชื่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เบาสบายน่าอยู่ เปรียบเสมือน “ปารีสแห่งละตินอเมริกา” ได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้พบเห็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปให้เห็นอยู่ทั่วไป ทั้งตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ศิลปะ และอาหาร เมื่อวัฒนธรรมของชาวละตินและยุโรปมาผสมผสานกันทำให้เกิดเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว (CONFIRMED) เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบัวโนสไอเรส

จัตุรัสพลาซ่า เดอ มาโย

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมบริเวณ Plaza de Mayo จัตุรัสเล็กๆที่อยู่ย่านใจกลางเมือง บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (Casa Rosada) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ ผ่านชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ อาทิ ถนน 29 de Julio ที่เคยชื่อว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของ Teatro Colon ซึ่งเป็นโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ที่สุดของเมือง และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมโทรโพลิแทน (THE METROPOLITAN CATHEDRAL)

มหาวิหารเมโทรโพลิแทน

ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรรมชิ้นเอกและเป็นโบสถ์คาทอลิกหลักของอาร์เจนตินาที่ได้ผสมผสานสไตล์สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 18  และ 19  เข้าด้วยกัน มีเสาแบบกรีกโบราณ 12 ต้น ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สวยละเอียดประณีต มีหลุมฝังศพของนายพลโคเซ เด ซาน มาร์ติน (José de San Martín) วีรบุรุษแห่งอาร์เจนตินาผู้นำในการประกาศเอกราชอาร์เจนตินาและอเมริกาใต้จากประเทศสเปน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว

3

วันที่สามของการเดินทาง

บัวโนสไอเรสสนามกีฬาโบคา จูเนียร์สถนนลา โบคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโบคา จูเนียร์ส (BOCA JUNIORS-BOMBONERA STADIUM)

สนามกีฬาโบคา จูเนียร์ส

ลา บอมโบเนรา มีความหมายในภาษาไทยว่า ‘กล่องช็อกโกแลต’ เพราะสนามฟุตบอลสีฟ้าเหลืองสดใสแห่งนี้มีอัฒจันทร์ทรงโค้งเพียง 3 ด้าน อีกหนึ่งด้านที่เหลือเป็นอัฒจันทร์แนวตั้งคล้ายกล่องช็อกโกแลต การสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานในย่านนี้จึงถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ จนกลายเป็นที่มาของอัฒจันทร์แนวตั้ง และทำให้สนามแห่งนี้กลายเป็น ‘หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งวงการฟุตบอล’ ที่จุคนดูได้เกือบ 50,000 คน

อิสระให้ท่านชม และช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคามินิโต (CAMINITO) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแรกของโลกบริเวณถนนลา โบคา (LA BOCA) ถนนที่เต็มไปด้วยแทงโก้และความโรแมนติก

ถนนลา โบคา (LA BOCA)

เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองไปตามถนนสายแทงโก้ ตัดกับบ้านที่ทาสีสันฉูดฉาดถูกสร้างโดยผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ท่าเรือ ด้วยการนำเหล็กที่เหลือจากการต่อเรือมาสร้างบ้านและนำสีที่เหลือใช้มาทากำแพงและหลังคา ศิลปินเปิดหมวก เสียงเพลงแทงโก้เคล้าคลอไป รวมถึงศิลปะมากมายกลากหลาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRS ระดับ 5 ดาว

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – สวนพฤกษศาสตร์ – สุสาน La Recoleta – ช้อปปิ้งถนน Florida

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส (BOTANICAL GARDEN)

สวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส

สวนอันงดงามใจกลางเมืองที่ได้รวบรวมพันธุ์ไม้หายากไว้มากมายกว่า 5,000 ชนิด ทั้งพันธุ์ไม้เมืองร้อนและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ให้หลบหนีจากความวุ่นวายมาเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้ ดอกไม้ ได้อย่างเพลิดเพลินสุดๆ ระหว่างเดินชมท่านจะได้พบเห็นประติมากรรมตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ชมกว่า 30 ชิ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของประติมากรชื่อดังชาวอิตาลี ชื่อว่า Ernesto Biondi และ Lola Mora ชาวอาร์เจนตินาและยังมีหุ่นครึ่งตัวของนายพลโฮเซ เด ซาน มาร์ตินอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสาน ลา รีโคเลต้า (La Recoleta)

สุสาน ลา รีโคเลต้า (สุสานเอวิต้า เปรอง)

สุสาน ลา รีโคเลต้า หรือสุสานของเอวิต้า เปรอง สุภาพสตรีที่มีความสำคัญหมายเลขหนึ่งของอาร์เจนตินา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม และเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ของบุคคลสำคัญของเมืองบัวโนสไอเรส หนึ่งในนั้นคือ Eva Perón สตรีหมายเลขหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็น “ราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินา” ที่ยังมีผู้คนแวะเวียนไปรำลึกถึงอยู่เสมอ นอกจากนี้ สุสาน La Recoleta ยังเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย สวยงาม และเงียบสงบ

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน Florida ย่านช้อบปิ้งของเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยห้างร้านมากมาย รวมถึงห้างแฮร์รอท ศูนย์รวมแบรนด์เนมอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมการแสดงประจำชาติ การเต้นแทงโก้ที่เร้าใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRS ระดับ 5 ดาว

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งบราซิล  / ฝั่งอาร์เจนติน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.50 น. เดินทางจาก กรุงบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1746

10.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ (IGUAZU NATIONAL PARK) ฝั่งอาร์เจนติน่า

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ

น้ำตกอิกัวซุ (IGUAZU FALLS) หรือที่เรียกกันว่า น้ำตกแบ่งประเทศ 3 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล และปารากวัยที่ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกทางธรรมชาติของโลกอีกแห่งหนึ่งจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1994  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในThe New7 Wonders of Nature ของโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกอิกัวซุ ฝั่งบราซิล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน เดินเล่นชมน้ำตกอิกัวซุฝั่งบราซิล พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของน้ำตกอิกัวซุ (ฝั่งบราซิล) โดยเฉพาะน้ำตกที่มีชื่อว่า GARGANTA DO DIABLO ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุด มีปริมาณน้ำมากที่สุด และไหลแรงที่สุดในจำนวนน้ำตก 275 แห่ง และในช่วงหน้าร้อนท่านอาจจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลจากพลังน้ำของน้ำตกแห่งนี้เช่นกัน จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ฝั่งอาร์เจนติน่า เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งอาร์เจนติน่า (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนตินา ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่ามาก เพราะน้ำตกหลักๆ จะอยู่ฝั่งนี้ และสามารถเดินเที่ยวลัดเลาะริมน้ำตกชมวิวได้ทั้งจากด้านบนและด้านล่าง นำท่าน ชมวิวสู่ Devil’s Throat อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดสำคัญของน้ำตกแห่งนี้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของฝั่งอาร์เจนตินา และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนติน่าตามอัธยาศัย

ชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนตินา

นำท่านชมความงดงามที่ประกอบด้วยน้ำตก 275 แห่งที่มีความสูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตกมีชื่อของมันโดยเฉพาะ ที่สำคัญน้ำตกแห่งนี้มีความกว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ำตกที่ถือว่ากว้างที่สุดในโลก น้ำตกทั้ง 275 แห่งส่วนใหญ่อยู่ในอาร์เจนตินาราว 90% และไม่ได้มีน้ำติดต่อกันเป็นผืนเดียว บางตอนเป็นซอกหิน บางตอนเป็นหน้าผา น้ำตกบางแห่งไหลเอื่อยๆ ในแม่น้ำมีเกาะแก่งน้ำค่อนข้างเชี่ยวกระทบกับโขดหิน ทำให้ละอองน้ำกระจายเป็นวงกว้าง สุดปลายทางอีกด้านหนึ่งเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า ที่เป็นจุดสิ้นสุดของน้ำตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งอาร์เจนติน่าเมนโดซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.05 น.เดินทางสู่ เมืองเมนโดซ่า (MENDOZA) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1739/1498

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบัวโนสไอเรสเวลา 13.00 – 14.00 น. ***

15.55 น.(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองเมนโดซ่า (MENDOZA) เมืองหลวงของไวน์แห่งทวีปอเมริกาใต้ เมืองผลิตไวน์ ชั้นดี รสชาติเยี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังโดดเด่นเรื่องทิวทัศน์ที่งดงามเหมาะแก่ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม ENTRE CIELOS LUXURY WINE HOTEL & SPA (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

8

เมนโดซ่า ชิมไวน์ – พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ลิ้มลองไวน์ระดับโลกที่มีผลผลิตมาจากเมืองเมนโดซ่า (Mendoza) เมืองที่มีการผลิตไวน์มากที่สุดในอาร์เจนติน่า จนถูกเรียกว่าเป็น “Little Italian” เนื่องจากมีชาวอิตาเลียนอพยพมาอยู่ที่เมืองนี้มากกว่าทุกเมือง และวิชาการทำไวน์ส่วนหนึ่งของชาวอาร์เจนตินาก็ได้มาจากชาวอิตาเลียนนี่เอง

ชมไร่ไวน์ / ชิมไวน์

เมนโดซาเป็นพื้นที่ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกขนานนามว่าเป็น ‘the Land of Malbec’ ซึ่งสามารถผลิต Malbec ที่ดีที่สุดของอาร์เจนติน่า มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังได้ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาแอนดีส ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้องุ่นมีรสชาติดีเยี่ยมอีกด้วย นำท่านชมไร่องุ่น และชิมไวน์เมลเบค (Malbec) องุ่นแดงประจำชาติอาร์เจนตินา และคาเบอร์เน่ต์ (Cabernet Sauvignon)  จับคู่ไวน์แดงรสเข้มเหล่านี้กับสเต็กเนื้ออาร์เจนตินาชุ่มฉ่ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของภูมิภาคนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนรักการดื่มไวน์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยื่ง ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ไวน์

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนอิริยาบถกับการบริการระดับเอ็กคลูซีฟภายในโรงแรมที่พักที่มีให้ท่านเลือกหลากหลาย อาทิ บริการสปาชั้นนำที่ใช้ผลิตผลจากไวน์ชั้นดีในการบำบัดผิว และผ่อนคลายความเมื่อยล้าในแบบที่ท่านไม่เคยสัมผัส **ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ และกรุณาจองล่วงหน้า **

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

9

เมนโดซ่า – ปูเอร์โต มาดริน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

07.30 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองเตรเลว (TRELEW) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1417/1850

 *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบัวโนสไอเรสเวลา 09.05 – 10.15 น. ***

12.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองเตรเลว (TRELEW) หรือสนามบิน Almirante Marcos A. Zar เป็นสนามบินที่ตั้งชื่อตาม Marcos Andrés Zar ผู้บัญชาการกองทัพเรืออาร์เจนตินา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูเอร์โต มาดริน (PUERTO MADRYN)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปูเอร์โต มาดริน (PUERTO MADRYN)

เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในเขตจังหวัดชุบุต ในประเทศอาร์เจนติน่า ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยอ่าวนวยโว (Golfo Nuevo) ในเขตพื้นที่ของทะเลอาร์เจนตินา ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม ค.ศ. 1865 ณ วันที่ผู้โดยสารชาวเวลล์ 153ชีวิตได้เดินทางมาถึงด้วยเรือที่ชื่อว่า Mimosa ปัจจุบันเป็นเมืองท่าทะเลน้ำลึก เมืองอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโรงงานผลิตและส่งออกอลูมิเนียมขนาดใหญ่ เป็นแหล่งประมง เมืองท่องเที่ยวตากอากาศ ชมวิถีของสัตว์ทะเล มีฝูงวาฬ โลมา นกแพนกวิน และสัตว์นานาชนิดให้ชม นอกจากนี้ยังเป็นประตู่ไปสู่แหลมวัลเดส  (Península Valdés) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1999 เ และถูกจัดไว้ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเขตพื้นที่ปาตาโกเนียของประเทศ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม RAYENTRAY PUERTO MADRYN โรงแรมระดับ 4 ดาว (CONFIRMED) เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับเซอร์วิซของที่พักตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

10

ปูเอร์โต มาดริน – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เพนนิซูล่า วัลเดส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพนนิซูล่า วัลเดส (Peninsula Valdes)

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพนนิซูล่า วัลเดส

เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คลุมพื้นที่รวม 3,600 ตารางกิโลเมตร และมากกว่า 400 กิโลเมตรรอบชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของสัตว์น้ำสำคัญหลายชนิด จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในปี ค.ศ.1999 เป็นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของสัตว์น้ำสำคัญหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพนกวิน โลมา สิงโตทะเล นกทะเล แมวน้ำช้างแมวน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีจมูกยื่นยาวออกมาคล้ายกับงวงช้าง

ESTANCIA SAN LORENZO / ชมฝูงนกเพนกวิน

เป็นเขตอนุรักษ์นกเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยฝูงนกเพนกวินจะมารวมตัวกันที่บริเวณนี้ช่วงเดือนสิงหาคม – มีนาคมของทุกปีตามวัฏจักรของฤดูกาลทางธรรมชาติ ให้ท่าน ทำกิจกรรม MINI TREKKING  เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเพื่อชมวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ากนั้นนำท่านสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ปูแอร์โต ปีรามีเดส (Puerto Pirámides)

ปูแอร์โต ปีรามีเดส (Puerto Pirámides)

เป็นจุดชมสิงโตทะเล และวาฬเพชฌฆาตที่สามารถมองเห็นได้จากบนฝั่ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการมา

ชมวาฬ คือช่วงเดือนมิถุนายน – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาขยายพันธุ์และเลี้ยงดูลูกวาฬนั่นเอง

***การเห็นปรากฏการณ์ปลาวาฬโผล่พ้นน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ ***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม RAYENTRAY PUERTO MADRYN โรงแรมระดับ 4 ดาว (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

11

ปูเอร์โต มาดรินเอล คาลาฟาเต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเตรเลว (TRELEW)

12.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้ โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1878

*** บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

14.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองเอล คาลาฟาเต้ (EL CALAFATE) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้

ของทะเลสาบอาร์เจนติโน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซานตา ครูซ ประเทศอาร์เจนติน่า

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

12

เอล คาลาฟาเต้ธารน้ำแข็งอัปซาลา – เอล คาลาฟาเต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เปอร์โต บานเดอร่า (PUERTO BANDERA) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซานตาครูซซึ่งอยู่ห่างจากเอล คาฟาเต้ไปประมาณ 47 กิโลเมตร เพื่อนำท่าน ชมธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER)

ธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER)

เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถือเป็น 1 ใน 10 สถานที่ในโลกที่เหมาะจะดูธารน้ำแข็ง และเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ นำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง โดยเรือจะล่องไปตามทะเลสาบอาร์เจนติน่า (ARGENTINELAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนติน่า และตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็งที่มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร กว้างประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอสตันเซีย คริสตินา  (Estancia Cristina)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร RANCH CRISTINA

บ่าย นำท่าน เปิดประสบการณ์ผจญภัยใน เอสตันเซีย คริสตินา  ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Los Glaciares

เอสตันเซีย คริสตินา  (Estancia Cristina)

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกาโช (Gaucho Museum) เพื่อนำท่านชมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชาวอาร์เจนติน่าดั้งเดิม นำท่าน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการนั่งรถโฟร์วีล 4×4 วิ่งขึ้นเขาไปตามเส้นทางจนกระทั่งถึงจุดชมวิวซึ่งเรียกว่าเป็น UPSALA VIEWPOINT เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ซึ่งถือเป็นกิจกรรม Once in a life Time ที่ท่านไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว (CONFIRMED)

13

เอล คาลาฟาเต้ – ธารน้ำแข็งเปริโต มอเรโน –  พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน (Perito Moreno Glacier) เป็นหนึ่งในหลายๆธารน้ำแข็งที่สวยงามของประเทศอาร์เจนติน่า นอกจากนั้น ภูเขาธารน้ำแข็งเปริโต มอเรโน ยังได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1981 อีกด้วย

ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน

นำท่าน ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน้ำแข็งที่ก่อตัวเป็นแนวกำแพงสูงขนาดความกว้าง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดับผิวน้ำ เป็นธารน้ำแข็งที่มีการเติบโต และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายพันปีก่อนพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ ถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งทั้งหมด แต่ด้วยอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น จึงทำให้ก้อนน้ำแข็งละลาย และมีการแตกลั่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดทั้งวัน อีกทั้งธารน้ำแข็งจะขยายตัวในทุกๆ สี่ปี เนื่องจากธารน้ำแข็งไปปิดทางออกของน้ำ ระดับน้ำในทะเลสาบจึงมักเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้กำแพงน้ำแข็งทลาย กลายเป็นฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจ และกินเวลาหลายชั่วโมงจึงจะยุติ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ จึงต่างเดินทางมาเพื่อมาจดจ่อรอชม และฟังเสียงก้อนน้ำแข็งยักษ์หล่นลงสู่ ทะเลสาบ  Argentino อันเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ สภาพทั่วไปถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝั่งของถนนสายหลักในหมู่บ้าน เรียงรายไปด้วยโรงแรม ร้านขายของที่ระลึกที่ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ชมย่านใจกลางเมืองเก่าที่มีอาคาร และสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในช่วงยุคบุกเบิก

พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองซึ่งภายในแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับธารนํ้าแข็งที่มีอยู่ในประเทศอาร์เจนติน่าให้ผู้เข้าชมได้ศึกษา ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด เป็นต้น โดยทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

14

เอล คาลาฟาเต้อูซัวยา – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอูซัวยา (USHUALA) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1862

09.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองอูซัวยา (USHUALA)

อูซัวยา (USHUALA)

เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “End of the world” เพราะเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเล ธารน้ำแข็ง มีดอกไม้บานสะพรั่งทั่วเมือง มองแล้วสบายตาสบายใจตัวเมืองอยู่ห่างจากแอนตาร์กติกาเพียงแค่ 1,000 กิโลเมตร จึงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านเดินเล่นชมบ้านเรือนน่ารักๆ สีสันสดใส สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือ การถ่ายรูปกับป้าย Fin del Mundo ซึ่งเป็นภาษาสเปน แปลว่า End of the World ซึ่งหากใครไม่ถ่ายก็เหมือนยังมาไม่ถึง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านงเข้าสู่ที่พักโรงแรม Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences โรงแรมระดับ 5 ดาว (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

15

อูซัวยาล่องเรือช่องแคบบีเกิ้ล – อูซัวยา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์บริเวณช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel Navigation)

ล่องเรือช่องแคบบีเกิ้ล

ช่องแคบบีเกิ้ล เป็นทางน้ําธรรมชาติทางทิศตะวันตกทางตอนใต้ของอเมริกาใต้ ที่อยู่ระหว่างอาร์เจนตินาและชิลี เชื่อมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก มีความยาวมากกว่าสองร้อยกิโลเมตร นักชีววิทยาดาร์วินสํารวจเรือดําน้ําในศตวรรษที่ 18  ตั้งชื่อช่องแคบนี้ตามชื่อเรือดําน้ําในช่องแคบ เรือแล่นผ่านช่องแคบบิกสีขาวและทะเลสีฟ้า อีกจุดที่ห้ามพลาดชม คือ ประภาคารสุดปลายโลก หรือที่เรียกกันว่า Lighthouse at the End of the World เป็นจุดที่มีชื่อเสียงในเมืองอูซัวยา สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1920 มีความสูง 10 เมตร ไฟที่กระพริบๆ นี้ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถมองเห็นได้ในระยะ 14 กิโลเมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟขบวน The End of the World ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติตลอดเส้นทาง

ผ่านอุทยานแห่งชาติ Tierra del Fuego เป็นที่อยู่ของสัตว์ท้องถิ่นมากมาย เช่น สุนัขจิ้งจอก บีเวอร์ แมวน้ำ สิงโตทะเล และนกเพนกวิน เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับงเข้าสู่ที่พักโรงแรม Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

16

อูซัวยา – กิจกรรมตะลุยธรรมชาติโดยรถ OFF-ROAD 4×4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกกรมตะลุยป่าฝ่าดงชมธรรมชาติ โดยรถออฟโร้ดที่ขับเคลื่อนด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ภายในอุทยานแห่งชาติ Tierra del Fuego (Lakes Off-Road 4×4 Experience) โดยในช่วงนี้ค่อนข้างสะดวกที่สุด เพราะอากาศกำลังดี ไม่หนาวจัด ไม่ร้อนจัด

และยังได้ชมสีสันของฤดูกาลกันแบบเต็มตา หากท่านเป็นนักเดินทางขาลุยตัวจริง บอกได้เลยว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้

*** หมายเหตุ  ควรสวมใส่เสื้อผ้า และรองเท้าที่ทนทาน และเหมาะสมกับการเดินป่า เสื้อผ้าสำหรับให้ความอบอุ่น และกันความเปียกชื้น กิจกรรมนี้ไม่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาด้านหัวใจ ปัญหาส่วนหลัง และสตรีมีครรภ์ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ PREMIUM LUNCH BOX

บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในอุทยาน ถ่ายภาพบริดวณจุดชมวิว และดื่นด่ำกับประสบการณ์การ

ผจญภัยในแบบที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางกลับงเข้าสู่ที่พักโรงแรม Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

17

อูซัวยาบัวโนสไอเรส – โรงละคร Teatro Colón

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.45 น. ออกเดินทางจาก เมืองอูซัวยา (USHUALA) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1885

12.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงละคร Teatro Colón ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงละครที่ดีที่สุดในโลก!! ระบบเสียงของที่นี่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด รองรับผู้ชมได้ถึง 2,500 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา โดยโรงละครแห่งนี้เปิดขึ้นในปี 1908 นำท่านชมความโออ่าของโคมระย้าหรูหรา ประติมากรรม รวมถึงหน้าต่างกระจกสี ซึ่งจะโดดเด่นที่สุดใน Golden Hall จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว (CONFIRMED) เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18

บัวโนสไอเรส – อิสระตามอัธยาศัย – แฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

*** อิสระให้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ภายในบริเวณที่พัก หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย ***

*** อาหารกลางวัน มีบริการให้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ***

14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบินลุฟต์ฮันซา เที่ยวบินที่ LH 511

19

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพ ฯ

11.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

20

กรุงเทพ ฯ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..