19 – 28 กันยายน 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  OKTOBERFEST 2023 การบินไทย 10วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 19 – 28 กันยายน 2566

ประเทศ : เยอรมนี

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 512,800 บาท ราคาสำหรับ 4 ท่าน
ราคา : 378,800 บาท ราคาสำหรับ 6 ท่าน

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพมิวนิค

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว A เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – ฟุสเซ่น – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิช

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (165 กิโลเมตร)

เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)

เมืองโรแมนติค ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานเกา (SCHWANGAU) (160 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์

เพื่อนำท่าน เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมยุคกลาง ภายในห้องต่างๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพกรีก โรมัน และนิทานเกี่ยวกับอัศวินในยุคกลางซึ่งงดงามมาก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  (65 กิโลเมตร)

การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น   

เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพงที่ชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง  และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OBERMUHLE ALPIN SPA RESORT ระดับ 4 ดาวซูพีเรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก (4 – COURSE DINNER)

3

วันที่สามของการเดินทาง

การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – หมู่บ้านมิทเทนวาลด์การ์มิช-พาร์เทนไคร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไอบ์เซ (EIBSEE) (15 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี บนความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)

จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิสและเยอรมนี เบื้องล่างจากยอดเขาลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์ปลาต ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งเพียงสายเดียวในเยอรมนี ในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมสำหรับการเล่นสกี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่ อิสระให้ท่านชมวิวแบบพาโนรามาที่งดงามจนลืมหายใจ และด้วยทิวทัศน์อันงดงาม และมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเทือกเขาแอลป์ ทำให้บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สามารถมาเยือนได้ตลอดทั้งปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาซุกสปิตเซ่ PANORAMA 2962

ภัตตาคารบนเขา PANORAMA 2962

ภัตตาคารใหม่ล่าสุด ที่ดีเยี่ยมในการเยี่ยมชม Zugspitze ที่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลร้านอาหารมัลติฟังก์ชั่นเป็นสถาปัตยกรรม ให้บริการอาหารจานพิเศษตามแบบฉบับจากภูมิภาคอัลไพน์ประดับด้วยทัศนียภาพอันงดงาม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD)  (30 กิโลเมตร)

หมู่บ้านมิทเทนวาลด์  (MITTENWALD)

เป็นหมู่บ้านน้อยที่มีบรรยากาศน่ารัก คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตา

ริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้น นอกจากจะมีบรรยากาศน่าเดินเล่นแล้ว ยังมีชื่อในเรื่องการ

ทำไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด้วย จุดเด่นที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างรวมกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่งเยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ A living picture book หนังสือภาพที่มีชีวิต เพราะทุกผนังอาคารถูกวาดไว้ด้วยลวดลายสวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพเมืองที่สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  (20 กิโลเมตร) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ร้าน AMELIE ช็อกโกแลต

*** พลาดไม่ได้กับผู้ที่ชื่นชอบ และ หลงใหลช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดเข้าไปลิ้มลอง และเลือกซื้อช็อคโกแลตในร้าน AMELIE ร้านช็อกโกแลตชื่อดังของเมืองที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย มากมาย อีกทั้งยังมีให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชิมกว่า 40 ชนิด มีทั้งรสชาติดั้งเดิมจนไปถึงแบบแปลกใหม่ที่ท่านไม่เคยลิ้มลองที่ไหนแน่นอนนอกจากที่นี่เท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ ร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00) ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OBERMUHLE ALPIN SPA RESORT ระดับ 4 ดาวซูพีเรีย *** อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสปาที่มีบริการภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย ***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น –  มิวนิค  – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (90 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหารร้านไอศกรีมมากมาย อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SOFITEL MUNICH BAYERPOST ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

มิวนิค – พิพิธภัณฑ์ BMWชมเมือง – อิสระตามอัธยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ BMW (BMW MUSEUM) สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

พิพิธภัณฑ์ BMW

อาคารพิพิธภัณฑ์ BMW เป็นอาคารทรงกลมสีเงินซึ่งเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ทรงถ้วย (The museum bowl) จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองมิวนิคที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบด้านยานยนต์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลและยานยนต์ BMW ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

 มิวนิก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SOFITEL MUNICH BAYERPOST ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

มิวนิค  – ร่วมงานสังสรรค์ เทศกาล Oktoberfest

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ งานเทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เทศกาล OKTOBERFEST เป็นงานเทศกาลเบียร์ประจำปีของเมืองมิวนิค ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต้นเดือน ต.ค. ของทุกปีมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงานปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน

เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย บริเวณงานเทศกาล Oktoberfest 

บ่าย *** อิสระตามอัธยาศัยภายในบริเวณงาน ***

ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย บริเวณงานเทศกาล Oktoberfest 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SOFITEL MUNICH BAYERPOST ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มิวนิค – สตุทการ์ท – พิพิธภัณฑ์รถพอร์ช  –  ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชตุทการ์ท หรือสตุทการ์ท (STUTTGART) (235 กิโลเมตร)  

สตุทการ์ท (STUTTGART) เป็นเมืองใหญ่อันดับหกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บริเวณ ป่าดำ (Black Forest) เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคการ์ดและไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์เช่นั้นได้ใช้ตราประจำเมืองสตุทการ์ทมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าด้วย อีกทั้งยังเป็น เมืองต้นกำเนิดของรถยนต์ที่มีชื่อเสียง อาทิ เมอร์เซเดส-เบนซ์ , ปอร์เช่ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินเล่นชมเมืองบริเวณย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของปราสาทเก่า ปราสาทใหม่โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำ เมือง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความสวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถพอร์ช (PORSCHE MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์รถพอร์ช (PORSCHE MUSEUM)

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบโดย Delugan Meissl มีรูปลักษณ์โดดเด่น บริเวณจัดแสดงครอบคลุมพื้นที่ถึง 5,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยรถหายาก และโมเดลที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ โดยใช้เงินลงทุนตกแต่งไปกว่า 100ล้านยูโร ด้วยฝีมือของ HG Merz ผู้ที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง Mercedes-Benz Museum มาแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมการจัดแสดงรถพอร์ช นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 80 คัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับโลกของพอร์ชอย่างเต็มอรรถรส รวมทั้งยังมี Le Mans  ที่เคยคว้าชัยในรายการแข่งขันทางเรียบมาแล้ว และดาการ์แรลลี่สุดหฤโหดแรงเร็วทะลุโลก ซึ่งทางพอร์ชการันตีว่า รถทุกคันที่โชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังขับเคลื่อนได้อยู่ อิสระให้ท่านเพลิดเพลืนกับการชมนวัตกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE MERIDIEN STUTTGART ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

8

สตุทการ์ท  ไฮเดลเบิร์ก –  ชมเมือง  – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงเฟิร์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม      

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (120 กิโลเมตร)

ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG)

เป็นเมืองที่แสดงความ เป็นตัวตนของความเป็นเยอรมันโรแมนติกได้ดีที่สุด ตั้งอยู่บนชายป่าโอเดนวาลด์ (ODENWALD MOUNTAIN CHAIN) ที่ซึ่งแม่น้ำเนคการ์ (NECKAR RIVER) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) และตัวเมืองตั้งเด่นเป็นตระง่านอยู่บนเนินริมฝั่งแม่น้ำ ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของโกธิคสมัยกลาง และเคยถูกกองทัพฝรั่งเศสบุกเข้าทำลายเมื่อปีค.ศ 1689 และในปีค.ศ 1693 เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBER CASTLE)

ในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม และก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปราสาท ถ่ายภาพความงดงาม พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำ และเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาด จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองซังกอร์ (ST.GOAR) (145 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำไรน์ที่แสนเงียบสงบ

ล่องแม่น้ำไรน์

นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายโรแมนติก ที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจากแม่น้ำโวลก้าและแม่น้ำดานูบ การล่องเรือเที่ยวแม่น้ำไรน์นิยมล่องกันตั้งแต่เมืองบอบพาร์ด มาถึง เมืองซังกอร์ เนื่องจากเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะมีลำน้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขาสองฝั่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามบ้านหลังเล็กๆ น้อยๆ แบบเยอรมัน และไร่องุ่นอิสระท่านชมวิวทิวทัศน์ริมสองฝากฝั่งที่เต็มไปด้วยปราสาท ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงามที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหลั่งไหลกันมาชื่นชม บ้านทรงแปลกตาสวยงามริมสอง ฝั่งแม่น้ำไรน์ และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํ้า กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน จนกระทั่งถึง เมืองรูเดสไฮม์ (RUDESHEIM)

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมืองรูเดสไฮม์

รูเดสไฮม์ (RUDESHEIM) / ชมเมือง

เมืองรูเดสไฮม์ (RUDESHEIM) เป็นเมืองขนาดเล็กมีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติการอยู่อาศัยมานานกว่า 2 พันปี ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่ ที่ปลูกจัดไว้เป็นแปลงบนไหล่เขาที่ราบกว้าง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี มีโบสถ์และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพในนิยาย นำท่านชมย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง ชื่อว่า ดรอสเสลแกสเซ (Drosselgasse) เป็นเลนยาวเพียงร้อยกว่าเมตร แต่นับว่าเป็นหัวใจของเมืองรูเดสไฮม์ที่เต็มไปด้วยอาคารร้านค้าที่ขายของที่ระลึก ร้านไวน์และภัตตาคารมากมาย ที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจำนวนมาก อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและไวน์บาร์ หรือเลือกซื้อไวน์ชั้นดีติดไม้ติดมือเป็นของฝากตามอธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) (70 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE WESTIN GRAND FRANKFURT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

9

แฟรงเฟิร์ต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต / ช้อปปิ้ง

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านดัง Goethe Strasse อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ช้อปปิ้ง Goethestrasse

Goethestrasse ถนนที่หรูหราที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ต และมักเรียกกันว่า Luxusgasse (ถนนสุดเลิศหรู) ถนนสายนี้เปรียบได้กับร้านบูติกดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกขนาดยักษ์ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆ เช่น Miu Miu, Tiffany, Cartier และ Gucci นอกจากนี้ถนนที่ใกล้กันนี้ ถนน Opernplatz ยังเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหลังจากช้อปปิ้ง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้เวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

10

กรุงเทพ ฯ

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…