26 ธันวาคม 2567 – 06 มกราคม 2568
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : NORWAY MAGICAL LANDSCAPE 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 26 ธันวาคม 2567 – 06 มกราคม 2568

ประเทศ :  นอร์เวย์ 

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา :  299,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ออสโล

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – เบอร์เกน  – วอสส์ –   มิร์คดาเลน สกีรีสอร์ท

00.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงออสโล โดย สายการ การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954

06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงออสโล, ประเทศนอร์เวย์ (Oslo, Norway) (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติกรุงออสโล 06.50 – 10.40 น.)

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน โดย สายการบิน Norwegian เที่ยวบินที่ DY608

11.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเบอร์เกน (BERGEN) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอสส์ (VOSS) (130 กิโลเมตร)

VOSS

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นต์ของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYRKDALEN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

มิร์คดาเลน สกีรีสอร์ท ฟลัมรถไฟสายฟลัมส์บานา ล่องเรือในซองน์ฟยอร์ด –  มิร์คดาเลน สกีรีสอร์ท            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม (55 กิโลเมตร)

FLAM

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

09.30 น. จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา

FLAMSBANA ROMANTIC TRAIN

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อกลับสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสเตกาสสติน (STEGASTEIN VIEWPOINT)

STEGASTEIN VIEWPOINT

หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ที่อยู่เหนือกว่า Aurlandsfjord 650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยื่นออกไปจากไหล่เขา 30 เมตร ลักษณะของจุดชมวิวจะสร้างคล้ายกับลานโดดสกี ท่านจะได้ชมวิวพาโนรามาที่ไม่มีใครเทียบได้ ทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของฟยอร์ด ภูเขา และภูมิทัศน์โดยรอบนั้นยากที่จะจินตนาการได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม Fretheim Hotel

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือนำท่าน ล่องเรือในซองฟยอร์ด

FJORD CRUISE

ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ พร้อมชม เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) เฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็น ฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ จนกระทั่งถึง เมืองกุดวาเกน (GUDVANGEN)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYRKDALEN HOTEL หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มิร์คดาเลน สกีรีสอร์ท –  CROSS COUNTRY SKIING เบอร์เกน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้า CHAIRLIFT สู่ยอดเขา นำท่านฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐานแบบ CROSS COUNTRY หรือท่านที่เล่นสกีเป็นแล้ว มีเวลาให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่

CROSS COUNTRY SKIING

การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของการเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถีง    1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย (ใช้เวลาทั้งสิ้น  2 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ฝึกสอน ในรายการทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (100 กิโลเมตร)

BERGEN

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

BERGEN CITY TOUR

นำท่าน ขึ้น รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย

 BRYGGEN

ชมบริเวณ ท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บ

บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL BERGEN AIRPORT หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เบอร์เกน  – สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค – สโวลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค โดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 1364

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tjeldsundbrua (20 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโวลวายร์ (SVOLVAER) (150 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่  ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ THON HOTEL SVOLVAER – CONFIRMED

6

วันที่หกของการเดินทาง

สโวลวายร์ – หมู่เกาะโลโฟเตน – ไรน์เน่ – ฮัมเหนย นุสฟยอรด์ – เฮนนิ่งสแวร์ – สโวลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะโลโฟเตน

LOFOTEN ISLANDS

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้   มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เรนเน่ (REINE) (120 กิโลเมตร)

REINE

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะโลโฟเทน ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

พร้อมนำท่านแวะถ่ายรูป หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY) อีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นโลโฟเตนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (NUSFJORD) (35 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย ให้ท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (NUSFJORD VILLAGE)

NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เฮนนิ่งสแวร์ (HENNINGSVAER) (50 กิโลเมตร)

HENNINGSVAER

เมืองที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะทำให้มีสะพาน หลายแห่งเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การตกปลาของโลโฟเทน ปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าหลงใหลเนื่องจากมีร้านขายงานฝีมือเล็กๆ หอศิลป์ และบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์มากมาย พร้อมเทือกเขาเป็นพื้นหลังปกคลุมเมือง เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ THON HOTEL SVOLVAER – CONFIRMED (55 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมดินเนอร์ปาร์ตี้ ต้อนรับปีใหม่

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สโวลวายร์ – นาร์วิค – ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาร์วิค (NARVIK) (220 กิโลเมตร)

NARVIK

เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต (NARVIKFJELLET)

NARVIKFJELLET CABLE CAR

เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2019 รองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คน ต่อชั่วโมง ใช้เวลาเพียง 4 นาที ขึ้นสู่ ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต ที่ความสูง 656 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนงดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก Scandic Narvik หรือเทียบเท่า

8

นาร์วิค – บาร์ดูฟอส HUSKY SAFARI  SNOWMOBILE – คิลพิสยาร์วิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์ดูฟอส (Bardufoss) (115 กิโลเมตร) พร้อมเข้าชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) และสัมผัสประสบการณ์ Husky Safari

HUSKY SAFARI

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ให้ท่านมีประสบการณ์ในการบังคับลากเลื่อนด้วยตนเอง สนุกสนานและประทับใจทั้งความน่ารักของสุนัข และวิวทิวทัศน์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คิลพิสยาร์วิ (Kilpisjarvi)(140 กิโลเมตร)

KILPISJARVI

เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าตะวันตกของ TROMSO ในเขต TROMS ประเทศนอร์เวย์ นอกจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ในเขตนี้แล้ว ปัจจุบันยังเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผู้รักกิจกรรมมาเยือน

นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

SNOWMOBILE ADVENTURE

ขับพาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี มีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่

สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก     

NORTHERN LIGHTS EXPERIENCE

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SANTA’S HOTEL RAKKA – CONFIRMED

อิสระให้คุณได้รอชมแสงเหนือในแคว้นที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากกว่า 70 %

สะดวกสบายด้วยการรอชมแสงเหนือจากห้องพัก หรือบริเวณของโรงแรม

ให้คุณได้เก็บภาพความประทับใจมากมาย

9

ซอมมารอยทรอมโซ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (165 กิโลเมตร)

TROMSO

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน

STORSTEINEN MOUNTAIN CABLE CAR

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ARCTIC CATHEDRAL

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก Radisson Blu Tromso หรือเทียบเท่า

10

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – Viking Planet – ชมเมือง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทรอมโซ (TROMSO AIRPORT)

08.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่ DY 371

10.15 น.  เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

จากนั้นนำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK)

FROGNER PARK

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่

ปฎิมากรรมทั้งหมด

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง The Viking Planet

THE VIKING PLANET

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งดิจิทัลแห่งแรกของนอร์เวย์เปิดในออสโลพร้อมประสบการณ์แปลกใหม่มากมายตามรอยมรดกของชาวไวกิ้ง ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality ที่ก้าวล้ำ เสมือนว่าท่านสามารถย้อนกลับไปกว่าพันปีเพื่อขึ้นเรือไวกิ้งและเป็นส่วนหนึ่งของการซุ่มโจมตีของชาวไวกิ้งบนชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ พร้อมถ่ายรูป Virtual Reality ในชุดไวกิ้ง

VIKING

VIRTUAL PHOTOGRAPHY

ถ่ายรูป ณ Selfie Stationให้คุณได้เก็บภาพตนเองในหมวกชุด และดาบไวกิ้ง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนน Karl Johans

OSLO CITY TOUR

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) มีลักษณะเป็นอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริม ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) โรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม

KARL JOHANS

Oslo’s luxury shopping street

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

11

ออสโล – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงออสโล

13.30  น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….