26 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป :  NORWAY MAGICAL LANDSCAPE 13 วัน TG

กำหนดการเดินทาง : 26 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 329,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน  เบอร์เกน – MYRKDALEN สกีรีสอร์ท

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

06.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบินCASH BACK 30 EURO เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร *** 

10.00  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน โดย สายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 452/SK 263

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ที่สนามบินออสโล 11.10-12.35 น.)

13.30  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเบอร์เกน (BERGEN)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (132 กิโลเมตร)

วอส (VOSS)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นต์ของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MYRKDALEN HOTEL: Klypeteigane, 5713 , Vossestrand, Norway. Tel: +47 47471600 (พัก 2 คืน) https://www.myrkdalen.no/en

3

วันที่สามของการเดินทาง

วอสส์ – รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา – จุดชมวิวสเตกาสสติน ล่องเรือในซองฟยอร์ด – วอสส์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA) ที่ วอส (VOSS)

รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจากสถานีวอส(VOSS) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

ฟลัม (FLAM)

ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็น อย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสเตกาสสติน (STEGASTEIN VIEWPOINT)

จุดชมวิวสเตกาสสติน

(STEGASTEIN VIEWPOINT)

หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ที่อยู่เหนือกว่า Aurlandsfjord 650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยื่นออกไปจากไหล่เขา 30 เมตร ลักษณะของจุดชมวิวจะสร้างคล้ายกับลานโดดสกี ท่านจะได้ชมวิวพาโนรามาที่ไม่มีใครเทียบได้ ทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของฟยอร์ด ภูเขา และภูมิทัศน์โดยรอบนั้นยากที่จะจินตนาการได้

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในซองฟยอร์ด

ล่องเรือในซองฟยอร์ด (FLAM)

ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ

เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็น ฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ Sognefjord อีกทั้งยังเป็น ฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วย จนกระทั่งถึง เมืองกุดวาเกน (GUDVANGEN)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ MYRKDALEN HOTEL (35 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

MYRKDALEN SKI RESORT – CROSS COUNTRY SKIING เบอร์เกน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้า CHAIRLIFT สู่ยอดเขา นำท่านฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐานแบบ  CROSS COUNTRY หรือท่านที่เล่นสกีเป็นแล้ว มีเวลาให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่

CROSS COUNTRY SKIING

การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของการเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถีง  1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (ใช้เวลาทั้งสิ้น  2 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ฝึกสอน อยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (131 กิโลเมตร)

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์เกน

ชมเมืองเบอร์เกน

นำท่าน ขึ้น รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย

ชมท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN)

ชมบริเวณ ท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บ บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL, BERGEN: Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen, Norway. Tel: +47 55 54 30 00

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bergen

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เบอร์เกน  – สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค – สโวลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินเล่นรอบๆ โรงแรมที่พัก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง

สู่ สนามบินเบอร์เกน

12.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค โดยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบินที่ WF614/WF874

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ที่สนามบินโบโด 14.00-14.25 น.)

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค แล้วนำท่านเดินทางสู่ สโวลวายร์ (SVOLVAER) (165 กิโลเมตร)

ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ THON HOTEL SVOLVAER 5 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สโวลวายร์ – หมู่เกาะโลโฟเตน – ไรน์เน่ – ฮัมเหนย พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ – สโวลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะโลโฟเตน

หมู่เกาะโลโฟเตน

(LOFOTEN ISLANDS)

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้   มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY) (116 กิโลเมตร) แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นโลโฟเตนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (5 กิโลเมตร)

เมืองไรน์เน่ (REINE)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนุสฟยอร์ด (NUSFJORD) (36 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอัน น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองนุสฟยอร์ด

หมู่บ้านนุสฟยอร์ด

(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ (LOFOTR VIKING MUSEUM) (65 กิโลเมตร)

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์

(LOFOTR VIKING MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จุดเด่นคือที่นี่มีการ  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยไวกิ้งโบราณจริงๆ มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไวกิ้ง โดยอ้างอิงจากการศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ สโวลวายร์ (SVOLVAER) (55 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก THON HOTEL SVOLVAER 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษ

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สโวลวายร์ – นาร์วิค – ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต – SNOWSHOEING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาร์วิค (NARVIK) (220 กิโลเมตร)

เมืองนาร์วิค (NARVIK)

เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต (NARVIKFJELLET)

กระเช้านาร์วิคเจลเล็ต

(NARVIKFJELLET)

เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2019 รองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คน ต่อชั่วโมง ใช้เวลาเพียง 4 นาที ขึ้นสู่  ยอดเขานาร์วิคเจลเล็ต ที่ความสูง 656 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนงดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FJELLHEISRESTAURANTEN บนยอดเขา  

บ่าย นำท่านทำกิจกรรม SNOWSHOEING

SNOWSHOEING

นำท่านสวมใส่รองเท้าที่เดินบนหิมะ (SNOWSHOEING)

บนภูเขาริมฟยอร์ด ตลอดทางเดินท่านจะทึ่งกับ ความสวยงามของวิวทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งมีทั้ง ภูเขา ฟยอร์ด ป่าไม้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ จนแทบจะลืมหายใจ ซึ่งบางครั้งหากโชคดี ท่านอาจจะเจอ กวางมูส กระต่าย ซึ่งการทำกิจกรรม SNOWSHOEING เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะสำรวจชนบทในอาร์คติก และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC NARVIK HOTEL: Kongensgate 33, 8514 Narvik, NORWAY. TEL: +47 76 96 14 00

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/narvik/scandic-narvik

8

นาร์วิค – โมน – ขับขี่ SNOWMOBILEกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ซอมมารอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โมน (MOEN) (116 กิโลเมตร)

นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทน ให้ท่านมีประสบการณ์ในการบังคับลากเลื่อนด้วยตนเอง ท่านจะสนุกสนานและประทับใจทั้งความน่ารักของสุนัข และวิวทิวทัศน์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอมมารอย (SOMMAROY) (133 กิโลเมตร)

ซอมมารอย (SOMMAROY)

เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าตะวันตกของ TROMSO ในเขต TROMS ประเทศนอร์เวย์ นอกจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ในเขตนี้แล้ว ปัจจุบันยังเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผู้รักกิจกรรมมาเยือน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SOMMAROY ARCTIC HOTEL TROMSO: Skipsholmvegen 22, 9110 Sommarøy, Norway. Tel: +47 77 66 40 00

https://sommaroy.no/eng-frontpage/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

หลังอาหารค่ำให้ท่านดื่มด่ำสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบของโรงแรมที่พัก

9

ซอมมารอยทรอมโซ – ชมเมือง – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (60 กิโลเมตร)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ถ่ายรูปกับมหาวิหารอาร์คติก

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาดสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินทรอมโซ (TROMSO AIRPORT)

17.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 4425

19.05 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก THON HOTEL OPERA: Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, Norway

Tel: +47 24 10 30 00 https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-opera/

10

ออสโล อุทยานฟรอกเนอร์ – กิจกรรมแคร่เลื่อนหิมะ  นั่งเรือ DFDSโคเปนเฮเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK)

อุทยานฟรอกเนอร์  (FROGNER PARK)

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

นำท่านเดินทางสู่ KORKETREKKEREN ลานเลื่อนหิมะที่ยาวและมีชื่อเสียงที่สุดของออสโล เพื่อทำกิจกรรม แคร่เลื่อนหิมะ (TOBOGGAN RUN) กิจกรรมแคร่เลื่อนหิมะ (TOBOGGAN RUN) ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมแคร่เลื่อนหิมะ (TOBOGGAN RUN) ซึ่งเป็นการเล่นที่นิยมในออสโล ลงมาตามทางลาดระยะทางมีความยาว 2,000 เมตร จุดเริ่มต้นที่ Frognerseteren และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟใต้ดิน Midtstuen  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้ทุกเพศทุกวัย และหากต้องการเล่นอีก ท่านสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น Frognerseteran ได้

** หมายเหตุ KORKETREKKEREN จะเปิดเฉพาะเมื่อมีหิมะเพียงพอในพื้นที่เท่านั้น **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินก่อนขึ้นเรือ DFDS

15.00 น. เรือ DFDS ออกจากท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ล่องสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ พักผ่อนสบายๆ กับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ และพักผ่อนบนเรือ (SEAVIEW CABIN-CONFIRM) ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และ ค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

11

โคเปนเฮเกน -ชมเมือง –  ล่องเรือ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ DFDS

10.00 น. เรือ DFDS เทียบท่ากรุงโคเปนเฮเกน

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE) ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN)

นูฮาวน์ (NYHAVN)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้  

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์

(THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ถนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)

เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน

ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก NH COLLECTION HOTEL: Strandgade 7, 1401 København, Denmark.

Tel: +45 35 25 42 50 https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

12

โคเปนเฮเกน  –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

13

กรุงเทพฯ

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….