11-20 กุมภาพันธ์ / 18-27 มีนาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
ออสเตรีย – เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  NORTHERN LIGHTS BEYOND 66 10 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 11 – 20 กุมภาพันธ์ / 18 – 27 มีนาคม 2565

ประเทศ : ฟินแลนด์ – สวีเดน – นอร์เวย์

สายการบิน : ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 531

ราคา : 198,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – โรวาเนียมิ

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโรวาเนียมิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 531

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.00-16.20 น.)

17.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองโรวาเนียมิในเขตแลปป์แลนด์ (ROVANIEMI)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC ROVANIEMI CITY หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรวาเนียมิ– หมู่บ้านซานตาครอสฟาร์มสุนัขฮัสกี้SNOWBILE SAFARI

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส

นำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านทำเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ เพื่อทำกิจกรรมนั่งรถสุนัขลากเลื่อน และขับขี่ SNOWMOBILE

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมดทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมดทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง

SNOWMOBILE SAFARI

จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ARCTIC SNOWHOTEL & GLASS IGLOOS หรือระดับเทียบเท่า

ARCTIC SNOWHOTEL&GLASS IGLOOS

โรงแรมแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติคเซอร์เคิล ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่ว บริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพรนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับบ้านเรือนกระจกแห่งนี้

แต่ละหลังปูพื้นโดยมีการติดตั้งระบบทำความร้อนและหลังคากระจกทำความร้อนที่เปิดเห็นวิวท้องฟ้า มีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัว บริการแจ้งเตือนพิเศษ Aurora Borealis ของโรงแรม รับประกันได้ว่าผู้เข้าพักจะไม่พลาดชมแสงเหนืออย่างแน่นอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครัน

3

วันที่สามของการเดินทาง

โรวาเนียมิ – เลวี – สกีรีสอร์ท – ฝึกหัดการเล่นสกี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (170 กิโลเมตร)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี จากนั้นนำท่านเดินเล่น ชมเมืองเลวี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าแวะเวียนมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ ฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐาน หรือหากท่านที่เคยเล่นแล้ว สามารถเล่นสกีได้ตามอัธยาศัย การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของ

การเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของ

ตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย (ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอน อยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LEVI PANORAMA หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เลวี – คิรูนา (สวีเดน) – อุทยานแห่งชาติอบิสโก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิรูนา (KIRUNA) (295 กิโลเมตร)

เมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ และเป็นแหล่งผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อเสียงของประเทศระหว่างทางนำท่านแวะชม โรงแรมน้ำแข็ง Jukkasjärvi ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็งถึง 2,000 ตัน และก้อนน้ำแข็งกว่า 3,000 ตัน

บ่าย  จากนั้นนำเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) (95 กิโลเมตร)เป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ชมแสงเหนือในเขต LAPLAND ถูกจัดอันดับโดย LONELY PLANET เป็นอันดับ 1 ของประสบการณ์ชมแสงเหนือที่มีความสว่างไสวที่สุดในโลก มีองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างครบครัน อาทิ ภูเขา ทะเลสาบและน้ำตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีสำหรับการชมแสงเหนือที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านขับรถชมอุทยานและแวะถ่ายภาพในจุดชมวิวต่างๆ

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ FJELLET HOTEL, CAMP RIPAN KIRUNA หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำจากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือภายในอุทยานแห่งชาติอบิสโก โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อ ถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ

**ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอบิสโก – สโววาร์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเกาะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (280 กิโลเมตร)

หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง

การเดินทางครั้งนี้จะนำท่านท่องเที่ยวบนถนนสายธรรมชาติ เส้น E10 (SCENIC ROUTE) นำท่านสู่เมืองยอดฮิตต่างๆบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER

เมืองท่า HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (25 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พักหลังอาหารค่ำ นำท่าน ทำกิจกรรมล่าแสงเหนือ หนึ่งในไฮท์ไลต์ของการเดินทางครั้งนี้

ตามล่าแสงเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสง เหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านนำท่านเดินทางสู่ เมือง REINE (120 กิโลเมตร)

เมือง REINE ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสำรวจดินแดนลอฟโฟเทนต่อ ไปยัง หมู่บ้าน Å (10 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN

หมู่บ้าน Å (10 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก  นักท่องเที่ยว ภายในหมู่บ้านมี พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) โดยพิพิธภัณฑ์จะให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

หมู่เกาะลอฟโฟเทน – นาร์วิค – NORTHERN LIGHTS LODGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางบนถนนสาย E10 แวะชมความงานของหมู่เกาะลอฟโฟเทน และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองสโววาร์ เมืองหลวงของหมู่เกาะลอฟโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (220 กิโลเมตร)

เมืองนาร์วิค (NARVIK)

เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม

นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา NORTHERN LIGHTS LODGE เพื่อชมวิวเมืองนาร์วิคจากมุมสูงยามค่ำคืน นำท่านชม ปรากฏการณ์แสงเหนือและดวงดาวนับร้อยที่ปรากฏเหนือเมืองนาร์วิค เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมแสงเหนือ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายใน NORTHERN LIGHTS LODGE

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC NARVIK หรือระดับเทียบเท่า

8

นาร์วิค – ทรอมโซ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (250 กิโลเมตร)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวันนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CLARION THE EDGE หรือระดับเทียบเท่า

9

ทรอมโซ – เฮลซิงกิ –  กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.50  น.ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 946/141

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.10 – 16.50 น.)

10

กรุงเทพฯ

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..