24 ธันวาคม 2564 – 04 มกราคม 2565
วันเดินทาง
สวิตเซอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : CHARM OF SWISS – FRANCE 12 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : 24 ธันวาคม 2564 – 04 มกราคม 2565

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

สายการบิน : เอมิเรตส์(EK)

ราคา : 158,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค ชมเมือง – เบิร์น

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385/087

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 05.00 – 08.25 น.)

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

เมือง ซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย พร้อมนำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส

มุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (BERN) (130 กิโลเมตร)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THE BRISTOL BERN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบิร์น – ชมเมือง – เลดิอาเบลอเรตส์ กลาเซียร์ 3000   – มองเทรอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เบิร์นเป็นเมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ นำท่าน ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

ถ่ายภาพกับ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลาและผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)

นำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  

เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งท่านจะได้สนุกสนาน, เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาโดยรอบทั้ง 360 องศา อีกทั้งบริเวณลานหิมะ สามารถทำกิจกรรมกีฬากลางแจ้งได้อย่างมากมาย อาทิ การเล่นสกี สโนว์บอร์ด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BOTTA ภัตตาคารชั้นที่ 4 บนยอดเขา

บ่าย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนกลาเซียร์ 3000 จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (40 กิโลเมตร)

มองเทรอ (MONTREUX)

เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป  เดินทางถึง เมืองมองเทรอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EDEN PALACE AU LAC ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มองเทรอ – โลซานน์ ชมเมือง – เจนีวา – ชมเมือง – อันเนอซี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON)  ซึ่งตั้งอยู่บน จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ จนได้เวลาอันสมควร

โลซานน์ (LAUSANNE)

เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 เมื่อสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งนี้ เดินทางถึง เมืองโลซานน์ นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1540 ผ่านชม มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (65 กิโลเมตร)

กรุงเจนีวา  (GENEVA)

เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่าน ชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ สภาแรงงานโลก 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอันเนอซี (ANNECY) (50 กิโลเมตร) ประเทศฝรั่งเศส

อันเนอซี (ANNECY)

เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทำให้ที่นี่ปราศจากมลพิษ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่ชั้นนำของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL ANNECY CENTRE  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อันเนอซีขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี ยอดเขามองบลองก์  ชาโมนิกซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี (Aiguilledu Midi สูง 3,842 ม.) (100 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่านสู่ ยอดเขามองบลองก์

ยอดเขามองบลองก์ (MONT BLANC)

ระหว่างขึ้นท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ที่แวดล้อมไปด้วยหิมะ และต้นไม้ หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองชาโมนิกซ์ จนถึงยอดเขา Aiguille du Midi

นำท่านข้ามสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (5 กิโลเมตร)

ชาโมนิกซ์  (CHAMONIX)

เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง และเป็นเมืองพักตากอากาศที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นที่นิยมของคนฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BestWestern Plus Excelsior Chamonix ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ชาโมนิกซ์ – ลียง – ชมมือง – มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (LYON) (230 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone) และยังเป็นเมืองหลวง ของแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็แคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลียง

ชมเมืองลียง

จากนั้นนำท่าน เข้าชมความงดงามมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ (BASILICA OF NOTRE-DAME DE FOURVIERE) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ถือเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA LYON ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบน (BEAUNE) (160 กิโลเมตร)

โบน (BEAUNE)

Hospices de Beaune

เป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อการกุศลสำหรับคนยากจนในปี ค.ศ. 1443 มีอายุราว 573 ปีแล้ว โรงพยาบาลเก่าแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตกรรมฝรั่งเศสที่สวยงามในยุคศษวรรษที่ 15 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และนอกจากนี้ยังมีการประมูลไวน์ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ปี 1859

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์รสนุ่มมีชื่อเสียงของเมือง นี่จึงเป็นการเดินทางที่คนรักไวน์ต้องห้ามพลาดหากได้มาเยือนฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แคว้นเบอร์กันดี

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจง (DIJON) (45 กิโลเมตร)

ดิจง (DIJON)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

ดิจง – บูร์จ – ชมเมือง – ตูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองบูร์จ(Bourges) (260 กิโลเมตร) อยู่ทางตอนใต้สุดของ Loire Valley

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกที่เมืองแห่งนี้ 

ชมเมืองบูร์จ

บูร์จเป็นที่ตั้งของวิหารสไตล์กอธิคที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง มีบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สวยงาม สวนอันเป็นเอกลักษณ์ และเมืองเก่าที่น่าสนใจ

ตูร์ (TOURS)

เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Hilton Garden Inn Tours Centre  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) (45 กิโลเมตร)

เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศส ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ คลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอรี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คร่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (240 กิโลเมตร)ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติตลอดสองข้างทางจนถึง กรุงปารีส  (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมือง หรือต่างจังหวัดหรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Hotel Paris Porte Maillot by Marriottระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

10

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง – ล่องแม่น้ำแซน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles)

เข้าขมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles)

เป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก

ชมเมืองปารีส / ล่องแม่น้ำแซน

นำท่าน ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTREDAME CATHEDRAL) ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชมย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้าโอเปร่าเฮาส์ ปลาช เดอ ลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มาเดลเลน (The Madeleine church) ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Hotel Paris Porte Maillot by Marriottระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

11

ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Musée du Louvre)

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่า 8.3 ล้านคนต่อปี  ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งต่อ ณ ห้างแพรงตอง และแกลลอรี ลาฟาเยส ห้างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนม เช่น กว่า  50 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Burberry, Lowe, Polo, Dolce & Gabbana, Lacoste, Longchamp, Timberland, Kipling, Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ  จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 076/372

12

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 07.20 – 09.30 น.)

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..