05 – 15 ธันวาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : MOST BEAUTIFUL VIEW SCANDINAVIA IN WINTER 11 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 05 – 15 ธันวาคม 2565

ประเทศ : นอร์เวย์ 

สายการบิน : ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 911

ราคา :  275,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 / AY 917 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.35-19.45 น.)

20.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักRADISSON HOTEL & CONFERENCE CENTRE OSLO AIRPORT Henrik Ibsens veg (B, 2060 Gardermoen, Norway. Tel: +47 67 02 40 00 https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-conference-oslo-airport

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – สนามบิน – ฮาร์สตัด – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพื่อเดินทางสู่ เมืองฮาร์สตัด (HARSTAD)

08.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD) โดย สายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY 360

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประตูสู่หมู่เกาะลอฟโฟเทน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง ไปบนถนนสาย E10 สู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) เมืองหลักของหมู่เกาะลอฟโฟเทน (165 กิโลเมตร)

เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)

ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (40 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. Tel: +47 76 05 46 00

3

วันที่สามของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – หมู่เกาะลอฟโฟเทน ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (70 กิโลเมตร)

เมือง REINE

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน HAMNOY (5 กิโลเมตร)

แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำ    สีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å (15 กิโลเมตร)

หมู่บ้าน Å

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

เข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง

(NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM)

ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (50 กิโลเมตร)

เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทนที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการ        ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก LIVE LOFOTEN (40 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – กิจกรรม CRAB SAFARI – ชมเกาะ – ล่องเรือ HAVILA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้านำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI

CRAB SAFARI

นำท่านทำกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสปูทะเลสดๆ จนเต็มอิ่ม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (50 กิโลเมตร)

เมืองท่า HENNINGSVAER

เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองสโววาร์ เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้มีเวลาชมความสวยงามของเมืองที่มีวิวตั้งอยู่ระหว่างภูเขา กับทะเล อีกทั้งยังมีร้านค้าของใช้ และของที่ระลึกต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

HAVILA VOYAGE

เรือสำราญลำใหม่สุดหรู ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

22.15 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือสโววาร์ (SVOLVAER) เดินทางสู่ ทรอมโซ (Tromso)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ล่องเรือสำราญ HAVILA เลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด และแสงเหนือ ทรอมโซ – ฮอนนิ่งสแวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ HAVILA ชมความสวยงามของชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ดและแสงเหนือ

นำท่านล่องเรือเลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ซึ่งเป็นเส้นทางล่องเรือที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม เป็นฤดูหนาว และเป็นฤดูกาลชมแสงเหนือ ทำให้ท่านสามารถชมวิวริมชายฝั่งได้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถนั่งชมวิวอย่างเพลิดเพลินตามจุดพักผ่อนบริเวณต่างๆภายในเรือ หรือจากภายในห้องของท่าน ภายในเรือมีหลากหลายมุมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ คาเฟ่ ห้องฟิตเนส บาร์และเลานจ์ อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ยามค่ำคืน ท่านยังสามารถเฝ้าชมแสงเหนือได้จากในห้องของท่าน และหากท่านโชคดีอากาศเปิด ยังมีโอกาสจะได้เห็นแสงเหนือที่มีสีแปลกตาที่เรียกว่า BLUE LIGHT ที่จะเกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์ เท่านั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.15 น. เรือเทียบท่าเมือง ทรอมโซ่ (Tromso)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปมหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

18.15 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือทรอมโซ (TROMSO) สู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ธเคป – เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

10.55 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” อีกทั้งยังเป็นที่เฝ้าชม “แสงเหนือ” อันขึ้นชื่อได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (NORTH CAPE)

นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium  แหลมนอร์ธเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติกทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.30 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) เดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คิร์เคนเนสกิจกรรมจับปูยักษ์SNOW HOTEL ขับขี่ SNOWMOBILE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค       บาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ

พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

โรงแรมหิมะ (Snow Hotel)

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส

จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้องสนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง จนได้เวลาสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ THON KIRKENES

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  

8

คิร์เคนเนส (นอร์เวย์)อินารี –  ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ – ขับขี่ SNOWMOBILE – SAARISELKA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี (INARI)

อินารี (INARI)

เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวทะเลสาบอินารีที่สวยงาม

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดย

 กวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส

ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) ให้ท่านได้ส้มผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์อย่างใกล้ชิด ท่านสามารถให้อาหาร พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ของกวางเรนเดียร์ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่ หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักแบบกลาสอิกลู NORTHERN LIGHTS VILLAGE HOTEL ตั้งอยู่เหนือ เส้นเขตขั้วโลกเหนือ ในเขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรม NORTHERN LIGHTS VILLAGE HOTEL: Rovaniementie 3222E, 99830 Saariselkä, Finland. Tel: +358 16 4691200

9

SAARISELKAอิวาโล – เฮลซิงกิ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล

อิวาโล (IVALO)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลาง หิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

10.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 635

11.35 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ

มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI) CATHEDRAL)

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน ALEKSANTERINKATU เป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในกรุงเฮลซิงกิ ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย ร้านอาหารหลากหลายประเภท และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC GRAND MARINA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

10

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่าน ชมเมืองเฮลซิงกิ

นำท่านเข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH

โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน  HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS”  อีกด้วย

อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส

(SIBELIUS MONUMENT)

ชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาสแกนดิเนเวีย

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

16.35  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 145

11

กรุงเทพ ฯ

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..