31 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
นอร์เวย์ – ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : MIDNIGHTSUN MOST BEAUTIFUL VIEW IN THE WORLD 11 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 31 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ – ฟินแลนด์

สายการบิน : ฟินแอร์ AY 

ราคา :  298,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ ออสโล (นอร์เวย์)

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 / AY 917

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.35-19.50 น.)

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

*** อิสระอาหารกลางวันภายในบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

20.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL OSLO : Hotellvegen, 2060 Gardermoen, Norway. Tel: +47 63 93 30 00

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-oslo-gardermoen-airport

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล สวอลวายร์ – เฮนนิ่งสวายร์ – สแตมซุนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Box Breakfast

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินการ์เดอร์มอน ออสโล ประเทศนอร์เวย์ (Gardermoen Airport, Oslo)  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสวอลวายร์ (Svolvaer) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบินที่ WF 820

11.25 น. เดินทางถึง เมืองสวอลวายร์ (Svolvaer) แล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER) (24 กิโลเมตร) ให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง

เมืองท่าเฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER)

เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขา ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่ง ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL (60 กิโลเมตร): Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. Tel: +47 76 05 46 00 https://livelofoten.no/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – หมู่เกาะโลโฟเตน – นุสฟยอร์ด – ไรน์เน่ – ฮัมเหนย หมู่บ้านออ – สวอลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะโลโฟเตน (LOFOTEN ISLAND)

หมู่เกาะโลโฟเตน

 (LOFOTEN ISLANDS)

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลินแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ นุสฟยอร์ด (NUSFJORD) (88 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะโลโฟเตน (LOFOTEN ISLAND) ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำและภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผิวน้ำ ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านนุสฟยอร์ด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เมืองไรน์เน่ (REINE)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY) (5 กิโลเมตร)

หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY)

หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุด และมีความเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่ง แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่านตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออ (Å) (15 กิโลเมตร)

หมู่บ้านออ (Å VILLAGE)

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH) เพื่อแวะถ่ายรูปชายหาดที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค     ที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะโลโฟเตน

หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  HAUKLAND BEACH เป็นอีกหาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ จุดถ่าย Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเขา เช่น Mannen และ Himmeltinden มีหาดทรายขาว น้ำทะเล

สีฟ้าคริสตัล แล้วนำท่านเดินทางไปบนถนนสาย E10 สู่ เมืองสโวลวายร์ (SVOLVAER) (70 กิโลเมตร)เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะ  โลโฟเตน ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และเลือกซื้อของที่ระลึก

เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)

ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย  ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก THON HOTEL LOFOTEN: Torget, 8300 Svolvær, Norway. Tel: +47 76 04 90 00 https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lofoten/thon-hotel-lofoten/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สโวลวายร์ – พายเรือคายัค – พิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง – ซูร์ทลันด์   

เช้า รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมพายเรือคายัค

พายเรือคายัคหมู่เกาะลอฟโฟเทน

การพายเรือคายัค เป็นวิธีที่ดีในการสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่เหมือนที่ไหนของหมู่เกาะ ลอฟโฟเทน ท่านจะได้ชมหมู่บ้านสีสันต่างๆ ฟยอร์ด เทือกเขาจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืมตลอดเส้นทาง โดยเรือที่ใช้พายเป็นเรือคายัคคู่ ซึ่งจะมีความมั่นคงในการเดินทาง ตลอดทั้งเส้นทางมีไกด์นำเที่ยว (หมายเหตุ การพายเรือคายัคขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (55 กิโลเมตร)

LOFOTR VIKING MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จุดเด่นคือที่นี่มีการ  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยไวกิ้งโบราณจริงๆ มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไวกิ้ง

โดยอ้างอิงจากการศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบนอกจากนี้ให้ท่านได้ ลิ้มลองชิมไวน์น้ำผึ้ง (HONEY WINE) และสแน็ค

นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซูร์ทลันด์ (SORTLAND) (185 กิโลเมตร) เมืองหลวงของหมู่เกาะVesterålen และเป็นเมืองสีฟ้า (BLUE TOWN) ซึ่งมาจากความคิดของศิลปินท้องถิ่น Bjørn Elvenes และต่อมาก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและบทกวีกลางแจ้ง ซึ่งจะมีปรากฏอยู่บนผนังอาคารบ้านเรือนให้เห็นอยู่ทั่วไป

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC SORTLAND หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ซูร์ทลันด์ – อันเดอร์เนส – นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะเซนญ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองอันเดอร์เนส (ANDENES) (101 กิโลเมตร) เพื่อ ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) เกาะเซนญ่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.00 น. ออกเดินทางสู่ กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) หมู่เกาะเซนญ่า โดยเรือเฟอร์รี่

14.40 น. เดินทางถึง กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) หมู่เกาะเซนญ่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAMN I SENJA โดยท่านสามารถชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือ MIDNIGHTSUN ได้ จากบริเวณโรงแรมที่พัก หรือ ภายในห้องพักของท่านตามอัธยาศัย สถานที่พักพิเศษที่อยู่อ้อมกอดธรรมชาติของอาร์คติก ที่ท่านจะประทับใจและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 

ห้องพักที่คอนเฟิร์มจะมีดังต่อไปนี้ (สำหรับท่านที่จองก่อนจะพักอยู่ที่ ห้อง Deluxe Room)

  1. DELUXE ROOM จำนวน 4 ห้อง
  2. ONE BEDROOM SUITE จำนวน 7 ห้อง ลดไปท่านละ 4,000 บาท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะเซนญ่า – ทรอมโซ – เรือสำราญ HAVILA VOYAGE ฮอนนิ่งสแวค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเที่ยวชม เกาะเซนญ่า

เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND)

เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ นำท่านชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับฟยอร์ด พร้อมเก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม

นำท่านไปยัง จุดชมวิว ทุงอีเนเซ็ท (TUNGENESET) จุดชมวิวริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขาโอเคซูร์นัน(OKSHORNAN) แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มีความยาวถึง 44 เมตร ให้ท่านได้มีเวลาเดินชมวิว บาริกฟยอร์ด  (BERGSFJORD) แบบ  พาโนรามาเบื้องล่าง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทรอมโซ (202 กิโลเมตร)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมย่านใจกลางเมืองทรอมโซ

ย่านใจกลางเมือง

ย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

HAVILA VOYAGE

เรือสำราญลำใหม่สุดหรู ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (A la Carte Menu)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

(ห้องพัก Seaview Superior)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ธเคป – เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

10.55 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน”

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium  แหลมนอร์ธเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติกทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 (เนื่องด้วยมีการซ้อมหนีไฟบนเรือสำราญ HAVILA VOYAGES อาหารกลางวันบนเรือจะบริการท่าน ด้วย PIZZA หรือ BEEF BURGER, SOUP WITH BREAD, STRAWBERRY SORBET ICECREAM)

14.30 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) เดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (A LA CARTE MENU)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

(ห้องพัก Seaview Superior)

8

เรือสำราญ HAVILA VOYAGE คิร์เคนเนส – กิจกรรมจับปูยักษ์   อิวาโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

09.00 น.  เดินทางถึง เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค  บาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับปูยักษ์

นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ

พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

เที่ยง รับประทานขาปูยักษ์อย่างเต็มอิ่ม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) (300 กิโลเมตร)

อิวาโล (IVALO)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมี

วิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลาง

หิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ KULTAHIPPU HOTEL (DELUXE ROOM WITH SAUNA): Petsamontie 1, 99800 Inari, Finland. Tel: +358 16 3208800 https://hotellikultahippu.fi/en/frontpage/  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

9

อิวาโล – เฮลซิงกิ

เช้า  บริการเช้า BOX BREAKFAST  

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล

08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 637

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH

โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS  อีกด้วย

ถนน ALEKSANTERINKATU

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน ALEKSANTERINKATU เป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในกรุงเฮลซิงกิ ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย ร้านอาหารหลากหลายประเภท และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ RADISSON BLU SEASIDE HOTEL HELSINKI: Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, Finland. Tel: +358 20 1234707

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-helsinki-seaside

10

เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141

11

กรุงเทพฯ

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..