24 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก – สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : MIDNIGHT SUN SPECIAL NORWAY – DENMARK สายการบินไทย 13 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 24 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 389,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

สต็อกโฮล์ม – เบอร์เก้น

01.10 น. ออกเดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960    

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาร์ลันดา, สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อรอต่อเครื่องสู่ เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์

*** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง มอบ CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

11.35 น. ออกเดินทางสู่ เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวีย เที่ยวบินที่ SK 899

12.55 น. เดินทางถึง เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์

เบอร์เกน (BERGEN)

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้

การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย   

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่าเบอร์เกน

ชมย่านเมืองเก่าเบอร์เกน

จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่าบริกเกน (BRYGGEN) ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมือง อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้า ULRIKEN (ULRIKEN CABLE CAR)

ULRIKEN CABLE CAR

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขา ULRIKEN เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเจ็ดภูเขาที่ล้อมรอบเมืองเบอร์เกน ด้วยระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 643 เมตร ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามและภูมิทัศน์อันสวยงามท่ามกลางธรรมชาติบนภูเขาสูง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NORGE BY SCANDIC (Superior Room): Nedre Ole Bulls plass 4, 5012Bergen, Norway. Tel: +47 55 55 40 00

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/hotel-norge-by-scandic

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบอร์เกน – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด เบอร์เกน

เช้า รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเบอร์เกน

08.29 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีเบอร์เกน สู่ สถานี ไมร์ดาล

10.36 น. เดินทางถึง สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) สถานีนี้ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติกฟลัมบานา (FLAMSBANA)

รถไฟสายโรแมนติกฟลัมบานา (FLAMBANA)

รถไฟสายที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยมีเส้นทางระหว่างสถานีไมร์ดาล (MYRDAL) และสถานีเมืองฟลัม (FLAM) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพที่สุดแสนจะประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNE FJORD)

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด

ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ที่ได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองกุดวาเกน (GUDVANGEN)

17.00 น.  เดินทางถึง เมืองกุดวานเกน (GUDVANGEN) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN)(147 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NORGE BY SCANDIC (Superior room)  

*** คืนนี้กรุณาแยกแพ็คกระเป๋าใบเล็ก 2 คืน เพื่อไปพักที่นัสฟยอร์ด ***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เบอร์เกน – เลคเนส – นุสฟยอร์ด

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเบอร์เกน (BERGEN AIRPORT)

*** เพื่อความสะดวก มอบ CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร เป็นค่าอาหารกลางวัน  ***

12.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเลคเนส (LEKNES AIRPORT) โดยสายการบิน WIDEROE  เที่ยวบินที่ WF 614

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโบโด 14.15-15.00 น.)

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินเลคเนส (LEKNES AIRPORT) บนเกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (NUSFJORD VILLAGE) (28 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง NUSFJORD เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใน  หมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม NUSFJORD ARCTIC RESORT: 8380 Ramberg, Norway.

Tel: +47 76 09 30 20. https://nusfjordarcticresort.com/home/ 

*** ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ ***

จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

หมู่บ้านนุสฟยอร์ด

(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

นุสฟยอร์ด – ไรน์เน่ – ฮัมเหนย – หาดฮอคแลนด์ – นุสฟยอร์ด

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านในหมู่เกาะลอฟโฟเทน

หมู่เกาะลอฟโฟเทน

 (LOFOTEN ISLANDS)

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองไรน์เน่ (REINE) (40 กิโลเมตร)

เมืองไรน์เน่ (REINE)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY) (5 กิโลเมตร)

หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY)

หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุด และมีความเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่ง แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่านตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออ (Å) (15 กิโลเมตร)

 หมู่บ้านออ (Å VILLAGE)

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH) เพื่อแวะถ่ายรูปชายหาดที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค   ที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะลอฟโฟเทน

หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  HAUKLAND BEACH เป็นอีกหาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ จุดถ่าย Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเขา เช่น Mannen และ Himmeltinden มีหาดทรายขาว น้ำทะเล

สีฟ้าคริสตัล

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NUSFJORD ARCTIC RESORT  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

นุสฟยอร์ด – เอ็กกุม – พายเรือคายัค พิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง ซูร์ทลันด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เอ็กกุม (EGGUM)(47 กิโลเมตร)  

เอ็กกุม (EGGUM)

ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล Vestvågøy ในอดีตเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่ทางเยอรมนีได้มาจัดตั้งสถานีเรดาร์ที่เนินเขา Kvalhausen ที่นี่ยังมีผู้คนจากทั่วโลกนิยมมาชม     พระอาทิตย์เที่ยงคืนอีกด้วย   

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมพายเรือคายัค

พายเรือคายัคหมู่เกาะลอฟโฟเทน

การพายเรือคายัค เป็นวิธีที่ดีในการสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่เหมือนที่ไหนของหมู่เกาะ  ลอฟโฟเทน ท่านจะได้ชมหมู่บ้านสีสันต่างๆ ฟยอร์ด เทือกเขาจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืมตลอดเส้นทาง โดยเรือที่ใช้พายเป็นเรือคายัคคู่ ซึ่งจะมีความมั่นคงในการเดินทาง ตลอดทั้งเส้นทางมีไกด์นำเที่ยว  (หมายเหตุ การพายเรือคายัคขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในพิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (The Chieftain’s Feast Menu)  

บ่าย  ให้ท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์โลโฟทร์ ไวกิ้ง

(LOFOTR VIKING MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์โลโฟทิรี วีกิ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จุดเด่นคือที่นี่มีการ  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยไวกิ้งโบราณจริงๆ มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไวกิ้ง โดยอ้างอิงจากการศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ 

นำท่านเดินทางสู่ ซูร์ทลันด์ (SORTLAND) (169 กิโลเมตร) เมืองหลวงของหมู่เกาะVesterålen และเป็นเมืองสีฟ้า (BLUE TOWN) ซึ่งมาจากความคิดของศิลปินท้องถิ่น Bjørn Elvenes และต่อมาก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและบทกวีกลางแจ้ง ซึ่งจะมีปรากฏอยู่บนผนังอาคารบ้านเรือนให้เห็นอยู่ทั่วไป

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก SORTLAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซูร์ทลันด์ – อันเดอร์เนส – นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะเซนญ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองอันเดอร์เนส (ANDENES) (101 กิโลเมตร) เพื่อ ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) เกาะเซนญ่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

13.00 น. ออกเดินทางสู่ กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) หมู่เกาะเซนญ่า โดยเรือเฟอร์รี่

14.40 น. เดินทางถึง กริลลิฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) หมู่เกาะเซนญ่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAMN I SENJA : Hamnveien 1145, 938 Skaland, Norway. Tel. +47 400 20 005  https://www.hamnisenja.no/ โดยท่านสามารถชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือ MIDNIGHTSUN ได้ จากบริเวณโรงแรมที่พัก หรือ ภายในห้องพักของท่านตามอัธยาศัย สถานที่พักพิเศษที่อยู่อ้อมกอดธรรมชาติของอาร์คติก ที่ท่านจะประทับใจและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 

ห้องพักที่คอนเฟิร์มจะมีดังต่อไปนี้ (สำหรับท่านที่จองก่อนจะพักอยู่ที่ ห้อง Deluxe Room)

  1. DELUXE ROOM จำนวน 6 ห้อง
  2. ONE BEDROOM SUITE จำนวน 3 ห้อง ลดไปท่านละ 4,000 บาท
  3. TWO BEDROOM SUITE จำนวน 1 ห้อง ลดไปท่านละ 4,500 บาท
8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะเซนญ่า – ทรอมโซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเที่ยวชม เกาะเซนญ่า

เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND)

เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ นำท่านชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับฟยอร์ด พร้อมเก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม นำท่านไปยัง จุดชมวิว              ทุงอีเนเซ็ท (TUNGENESET) จุดชมวิวริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขาโอเคซูร์นัน(OKSHORNAN) แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มีความยาวถึง 44 เมตร ให้ท่านได้มีเวลาเดินชมวิว บาริกฟยอร์ด  (BERGSFJORD) แบบ           พาโนรามาเบื้องล่าง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทรอมโซ (202 กิโลเมตร)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL)

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ (CABLE CAR) สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

(STORSTEINEN MOUNTAIN) ยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CLARION HOTEL THE EDGE (SUPERIOR ROOM): Kaigata 6, 9008 Tromsø, Norway. Tel: +47 77 66 84 00

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/clarion-hotel-the-edge/

22.00 น.   นำท่าน ล่องเรือคาตามารันเพื่อชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (CATAMARAN MIDNIGHT SUN CRUISE) ปรากฎการณ์หนึ่งในธรรมชาติที่สวยงามล่องเรือไปตามน่านน้ำของนอร์เวย์ ตื่นตาตื่นใจไปกับฟยอร์ดเทือกเขา ธรรมชาติอันน่าทึ่งของเมืองทรอมโซและแสงสีส้มทองที่สะท้อนผืนน้ำเป็นความสวยงามที่  สุดแสนจะบรรยาย

01.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL THE EDGE

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ทรอมโซ – อัลต้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทรอมโซ (TROMSO AIRPORT)

11.40 น. ออกเดินทางสู่ อัลต้า (ALTA) โดยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบินที่ WF 922

12.20 น. เดินทางถึง อัลต้า (ALTA) ดินแดนแห่งชาวแลปป์ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS LODGE (RIVER ROOM WITH PRIVATE BALCONY):  Sorrisniva 20, 9518 Alta, Norway. Tel: +47 78 43 33 78

https://www.sorrisniva.no/  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรมระดับพรีเมียมจำนวน 24 ห้องสร้างขึ้นบนฝั่งของแม่น้ำ Alta ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในเขตอาร์กติกสูงของนอร์เวย์ ท่านจะได้ประสบการณ์การสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเลานจ์แบบพาโนรามาแห่งใหม่ และในช่วงฤดูร้อนท่านจะอาจได้ชมปรากฏการณ์มิดไนท์ซัน

 (MIDNIGHT SUN)

16.30 น. จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับปูยักษ์

นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์  แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

ล้วนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS LODGE

10

วันที่สิบของการเดินทาง

อัลต้า – เดินไฮค์กิ้งชมน้ำตกออริโว – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินไฮค์กิ้งเพื่อไปชมน้ำตกออริโว (ORVVOS WATERFALL)

เดินไฮกิ้งไปชมน้ำตกออริโว

นำท่านเดินตามเส้นทางไฮกิ้ง ผ่านแม่น้ำการ์เกีย (GargiaRiver) ระหว่างทางชมธรรมชาติ ป่าที่ยังคงสมบูรณ์และ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสอากาศที่สุดแสนบริสุทธิ์ จนถึง

น้ำตกออริโว (ORVVOS WATERFALL) มีเวลาให้ท่านถ่ายรูป เก็บภาพประทับใจก่อนเดินกลับ (ใช้เวลาในการเดิน ไฮค์กิ้ง ประมาณ 2-2.30 ชั่วโมง)         

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลต้า (ALTA AIRPORT)

14.50 น. ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวีย เที่ยวบินที่ SK 4545

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินออสโล แล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร FROGNERSETEREN

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC HOLMENKOLLEN PARK หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่สิบของการเดินทาง

ออสโล – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – รูปปั้นนางเงือก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง    

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล (Oslo Airport) บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX

09.55 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK 1455

11.05 น.  เดินทางถึง โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก แล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID) รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE)

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ THE STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนน ช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงามทันสมัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NH COLLECTION HOTEL: Strandgade 7, 1401 København, Denmark. Tel: +45 35 25 42 50

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

12

วันที่สิบของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน – สนามบินโคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อน จนถึงเวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN AIRPORT)  

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

13

วันที่สามของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..