27 ก.ค. – 7 ส.ค. / 01 – 12 ส.ค. 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก – สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : MIDNIGHT SUN CLASSIC การบินไทย 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง27 ก.ค. – 7 ส.ค. / 01 – 12 ส.ค. 2566

ประเทศ : สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 265,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต๊อคโฮล์ม(สวีเดน)

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – สต็อคโฮล์ม – ชมเมืองล่องเรือ SILJA LINEเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 960

07.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ ถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมากเพราะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง  จึงถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยงอย่างมาก

 หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่าน ชมกรุงสต็อกโฮล์ม

เข้าชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1911-1923 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ๆ จัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า (VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำมาปะติดปะต่อเหมือน ต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (GAMLA STAN)

ย่านเมืองเก่า

ย่านเมืองเก่า คู่กรุงสต็อคโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดก็ว่าได้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และมีกลิ่นอายที่ย้อนยุคของศตวรรษที่ 17 ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นจัตุรัสที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น อาคารโดยรอบมีสีสันสดใส และตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

15.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE

16.45 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE มุ่งหน้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)

** หมายเหตุ ตารางเรือหากมีการเปลี่ยนแปลง แล้วจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ SCANDINAVIAN BUFFET ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำท่านพักผ่อน พร้อมสัมผัสค่ำคืนอันงดงามและแสนโรแมนติก บนเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE

(OUTSIDE CABIN)

3

วันที่สามของการเดินทาง

เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – ชมเมือง – รถไฟแบบตู้นอน – โรวาเนียมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SILJA LINE

10.30 น. เรือเทียบท่า เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI)

เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI)

เมืองหลวงของประเทศฟินน์แลนด์ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

จากนั้นนำท่าน เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง โบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่ง โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most popular tourist attractions” อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม  มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL)

มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL )

เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสา        คอรินเธียน (Corinthian order) ที่มีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ สี่โดม เหนือหลังคาโบสถ์บริเวณหน้าจั่วทั้งสี่มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสต์เรียงรายอยู่ รูปปั้นความสูง 10 ฟุต เหล่านี้ถือเป็นคอลเลคชั่น      รูปปั้นที่ทำจากสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเฮลซิงกิ

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้อง ไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์  ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ

 19.29 น. นำท่าน เดินทางด้วยรถไฟแบบ OVERNIGHT TRAIN สู่ เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI)

*** เชิญท่านหลับพักผ่อนบนรถไฟแบบตู้นอน ชั้น UPPER DECK DOUBLE CABIN แบบเตียงคู่/เดี่ยว รวมห้องอาบน้ำ และห้องน้ำในตัว *** (ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – เลค อินารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรถไฟ

07.30 น. รถไฟเดินทางถึง เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) นครหลวงของแลปแลนด์

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** ท่านยังสามารถ ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินารี (INARI) (319 กิโลเมตร) เพื่อพักผ่อนใกล้ทะเลสาบอินารี

ทะเลสาบอินารี(LAKE INARI)

เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแลปแลนด์และอันดับสามของฟินแลนด์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ เป็นทะเลสาบที่สงบและสวยงามในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม WILDERNESS HOTEL INARI หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เลค อินารี ลัคเซล์ฟ (นอร์เวย์) ฮอนนิ่งสแวคนอร์ทเคป – พระอาทิตย์เที่ยงคืน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ซามิ(THE SAMI CULTURAL CENTRE)

ทะเลสาบอินาริและพิพิธภัณฑ์ซามิ

พิพิธภัณฑ์ซามิ (THE SAMI CULTURAL CENTRE) หรือชนพื้นเมืองเดิมในเขตแลปแลนด์ ที่อาศัยอยู่ในเขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโกลา รัสเซีย ชาวซามิพูดภาษากลุ่มซามิ ซึ่งอยู่ในภาษากลุ่มฟินโน-ยูกริกปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวซามิ เหลืออยู่ทั้งหมด 75,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขา และฟยอร์ดที่งดงามสู่ เมืองลัคเซล์ฟ (LAKSELV) (185 กิโลเมตร) เป็นเส้นทางเลียบฟยอร์ดที่มีทิวทัศน์เวิ้งทะเลและสีสันของบ้านเรือนสไตล์สแกนดิเนเวียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) (160 กิโลเมตร) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวค

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE VIEW HONNINGSVAG หรือเทียบเท่าค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (NORTH CAPE)

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN AT NORDKAPP)

นอร์ทเคป (NORTH CAPE) นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก เฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ทเคปด้วยแชมเปญ และไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือน แหลมนอร์ทเคป ที่ถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีท่านอาจได้ชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนั่นเอง จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค  กิจกรรมการจับปูยักษ์ – อัลตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมง บริเวณรอบๆตัวเมืองที่แวดล้อม

ไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

จับปูยักษ์

(KING CRAB SAFARI)

นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมง บริเวณรอบๆตัวเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านล่องเรือสู่ Sarnesfjord บริเวณจุดน้ำลึกเพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลตา (ALTA) (145 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กเป็น

ที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SORRISNIVA ARCTIC WILDERNESS หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัลตา – ทรอมโซ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX

06.00น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอัลตา

07.00น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO)  จากโดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY329)

07.35น. เดินทางถึงเมืองทรอมโซ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองทรอมโซ

ทรอมโซ(TROMSO)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

POLARIA MUSEUM

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกที่ โพลาเลีย (POLARIA) พิพิธภัณฑ์รูปร่างแปลกตาเหมือนหนังสือที่วางต่อกันแห่งนี้ได้รวบรวมสัตว์น้ำสายพันธ์ขั้วโลกจำนวนมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาสภาพเหนือพื้นมหาสมุทรอาร์คติค รวมทั้งรับชมกิจกรรม การฝึกและให้อาหารแมวน้ำสายพันธุ์ Bearded Seals ซึ่งเป็นสายพันธุ์สฟาร์บาร์อาร์คติคขนานแท้ Seal Feeding

POLAR MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (POLAR MUSEUM) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ อยู่ในอาคารไม้สีแดง ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารอาร์กติก(ARCTIC CATHEDRAL)

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ทรอมโซ – ล่องเรือชมฟยอร์ดดูนก – ยอดเขาสโตรสไตเนิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่กิจกรรมพิเศษล่องเรือชมฟยอร์ดและชมนกประจำฤดูกาล

WILDLIFE BIRD FJORD CRUISE

นำท่านล่องเรือลัดเลาะตามชายฝั่งฟยอร์ด ชมนกพันธุ์หายากรวมถึงสัตว์หลายชนิดที่มีเฉพาะช่วงฤดูร้อนของเมืองทรอมโซ เช่นนกอินทรีทะเล, นกกิลม็อต, นกกาน้ำ หรือสัตว์อื่นๆ เช่น แมวน้ำ,นากทะเล เป็นต้น นอกจากนี้บนเรือยังมีกิจกรรมตกปลาให้ท่านได้ร่วมอีกด้วย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำบนทะเลอาร์กติกสำหรับทุกท่าน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ FJELLHEISEN สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า

*** เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือ 1 คืนสำหรับวันพรุ่งนี้ ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ทรอมโซออสโล – ชมเมือง – ล่องเรือ DFDS – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน ทรอมโซ (TROMSO AIRPORT)

08.00น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO)  จากโดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY329)

09.55น.เดินทางถึงเมืองออสโล จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวชมเมือง

ออสโล(OSLO)

เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอรเวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนไฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน

อุทยานฟรอกเนอร์

(FROGNER PARK)

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆอาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน เช็คอินเข้าสู่เรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านเช็คอินเข้าสู่ห้องพักบนเรือที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อน เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนออกเดินทาง

เรือสำราญDFDS

จากนั้นนำท่านล่องเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) พักผ่อนสบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมส์รูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนบนเรือ ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

10

วันที่สิบของการเดินทาง

โคเปนเฮเก้น – นูฮาวน์ – ช้อปปิ้ง – สวนทิโวลี                          

09.45 น. เรือเทียบท่า กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์กตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

นูฮาวน์(NYHAVN)

เมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ นำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามไปตามลำคลองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชอปปิ้งและเที่ยวสวนทิโวลี

Shopping

นำท่านเข้าสู่ถนนสายชอปปิ้ง สตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงกลาง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

สวนทิโวลี(TIVOLI)

(TIVOLI GARDEN) ซึ่งอยู่ในบริเวณภายในสวนสนุกทิโวลี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก จะเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะช่วงหน้าร้อน และวันเสาร์เปิดถึงตีสองของวันรุ่งขึ้น อิสระให้ท่าน เดินเล่นภายในสวนทิโวลี ซึ่งในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH HOTEL COLLECTION หรือเทียบเท่า

11

วันที่สิบของการเดินทาง

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(AMALIENBORG PALACE)

นำท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ

เงือกน้อย(LITTLE MERMAID)

นำท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้น The Little Mermaid นับเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

น้ำพุเกฟิออน

(GEFION FOUNTAIN)

นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่ากันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำจนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

12

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..