25 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
โมร็อกโก
ประเทศ

ทัวร์ :  สีสันโมร็อคโค สายการบินเอมิเรตส์ 11 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : 25 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567

ประเทศ : โมรอคโค

สายการบิน : เอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 

ราคา : 189,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ดูไบ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 แถว T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – ชมเมือง 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 385/EK 751 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ เวลา 05.00 – 07.25 น.)

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลางวันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (RABAT)  (92 กิโลเมตร)

เมืองราบัต (RABAT)

เมืองราบัต (RABAT) เป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เมืองหลวงแห่งที่ 4 ของโมรอคโค เป็นเมือง สีขาวที่สะอาดและสวยงาม บ้านเรือนออกแนวสไตล์ฝรั่งเศส ผสมผสานศิลปะมุสลิมแบบโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี  ค.ศ. 2012

จากนั้นนำท่านชมเมืองราบัต

สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5

นำท่านชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 (MAUSOLEUM OF MOHAMMED V) พระอัยกาของกษัตริย์องค์ ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง

ป้อมอูไดยะ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมอูไดยะ (OUDAYAS FORTRESS) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงใหญ่ ด้านในท่านสามารถเดินชม เมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก RABAT MARRIOTT (5 ดาว): Center Agdal, Av. Inaouin,Rabat 10000 Morocco. Tel: +212 5372-26600

https://www.marriott.com/en-us/hotels/rbamc-rabat-marriott/overview

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สามของการเดินทาง

ราบัต – เชฟเชาเอิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เชฟเชาเอิน (CHEFCHAOUEN)  (254 กิโลเมตร)

เมืองเชฟเชาเอิน (CHEFCHAOUEN)

ถือเป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอีกแห่งและยังเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับสเปนด้วยความที่รูปร่างลักษณะของยอดเขาของที่นี่เหมือนกับเขาแพะ (Chaoua) ดังนั้นชื่อเมืองจึงมีความหมายที่ตรงตัวเลยว่า “มองที่เขาแพะนั่นซิ” ด้วยลักษณะเมืองที่อยู่บนภูเขา จึงทําให้นักท่องเที่ยวที่มานี่ ต่างได้ลิ้มรสของความ เงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก และได้สัมผัสถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านใจกลางเมืองเชฟเชาเอิน

ย่านใจกลางเมือง

ย่านใจกลางเมือง Plaza Uta El-Hamman คือ ย่านเมดิน่าของเมืองเซฟเชาเอิน ที่บ้านเรือนตกแต่งด้วยอาคารสีฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น ที่นี่ยังมีชื่อเสียงทางด้านช้อปปิ้งอีกด้วย ที่มีทั้งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่หาไม่ได้จากไหนในโมรอคโค เช่น เสื้อผ้าขนสัตว์ รวมทั้งชีสที่ทําจากแพะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dar Echaouen Maison d’ Hotes & Riad: Route Ras El Ma , Quartier El Onsar, 19000 Morocco. Tel: +212 5399-87824

https://www.booking.com/hotel/ma/dar-echchaouen.th.html

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชฟเชาเอิน – เมคเนส – เฟซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) (165 กิโลเมตร)

ถ่ายรูปด้านนอกเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

แวะถ่ายรูปด้านนอกเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่ประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ เมคเนส(MEKNES) (32 กิโลเมตร)

เมคเนส (MEKNES)

เมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศ์อะลาวิท กษัตริย์ผู้ชื่นชอบการทำสงคราม และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ

ถ่ายรูปประตูบับมันซู

ประตูบับมันซู (BAB MANSOUR  MONUMENTAL  GATE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสค และกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด

เดินชม ย่านเมดิน่า (MEDINA) ชุมชนที่อยู่อาศัยและตลาดการค้ากลางเมือง รวมถึงย่านเครื่องเทศ (SOUK EL ATTARINE) ที่อยู่ใกล้กัน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเมืองหลวงเก่าทั้งสี่แห่ง แต่สิ่งที่สําคัญของเมืองเฟส  คือ ในปีค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของ เฟซเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก SAHRAI HOTEL  5 ดาว: Fes 30000, Morocco.

Tel: +212 5 35 74 12 06  https://hotelsahrai.com/en/

ออกแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบ Christophe Pillet ชาวฝรั่งเศสซึ่งผลงานได้รับการยอมรับในระดับโลก ออกแบบโรงแรม ร้านบูติก และกำกับโครงการศิลปะในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น การออกแบบโดยผสมผสานระหว่างประเพณีท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมใหม่ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โรงแรมตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของพระราชวังฤดูร้อนของจอมพล Lyautey ห้องพักกว้างขวาง 50 ห้องพร้อมความสะดวกสบายของห้องอาหาร 2 แห่ง ดาดฟ้าพร้อมบาร์ที่เปิดสู่ระเบียงแบบพาโนรามา และสปา Givenchy สุดพิเศษพร้อมสปาฮัมมัมแบบดั้งเดิม และห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ Technogym ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์สั่งทำพิเศษ เช่น แนว Sahrai ที่ออกแบบโดย Christophe Pillet และปัจจุบันผลิตโดย Living Divani และเป็น SISTER HOTEL กับ RIAD FES-RELAIS &  CHATEAUX 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เฟซ – GOLDEN GATE จุดชมวิว – อิเฟรน – เออร์ฟูย์ด ทะเลทรายซาฮาร่า – เมอร์ซูก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ GOLDEN GATE PALAIS ROYALE แล้วนำท่านขึ้นชม จุดชมวิวซาเดียนบนป้อมปราการ แห่งราชวงศ์ซาเดียน

แล้วนำท่านเดินทางผ่าน เมืองอิเฟรน (IFRANE) (70 กิโลเมตร)

เมืองอิเฟรน (IFRANE)

เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล เป็นที่พักตากอากาศ ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างขึ้นบริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโคบ้านเรือส่วนใหญ่จะมีหลังคาสีแดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอิเฟรนเป็นเมืองตากอากาศที่มีสถานที่พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน

ผ่านชมเส้นทางผาดผ่าน เทือกเขาแอตลาส ชื่อที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิเดล (MIDELT) (136 กิโลเมตร) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองมิเดล (สไตล์โมร็อคโค)  

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เขตทะเลทรายซาฮาร่า สู่ เมืองเออร์ฟูย์ด (ERFOUD) (210 กิโลเมตร)

เมืองเออร์ฟูย์ด (ERFOUD)

เมืองเออร์ฟูย์ด (ERFOUD) ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน สู่เขตทะเลทรายซาฮาร่า ระหว่างทางจะผ่านโอเอซิส การทําระบบชลประทานใต้ดิน ท่านใดที่เคยเที่ยวเส้นทาง สายไหมในจีนมาแล้วก็จะนึกภาพออก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมอร์ซูก้าร์ (MERZOUGA) (50 กิโลเมตร)

เมอร์ซูก้า (MERZOUGA)

เมอร์ซูก้า (MERZOUGA)  โดยท่านจะนั่งรถขับเคลื่อน  สี่ล้อ 4 WD ไป ท่องทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทราย ในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROYAL LUXURY CAMP: ROYAL LUXURY CAMP: Address: 43V6+5W2, Merzouga, Morocco. Tel: +212 628-824772 https://royalluxurycamp.com/

6

วันที่หกของการเดินทาง

เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้าจอร์จ – วอซาเซท

05.00 น. ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำทุกท่านขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในทะเลทรายซาฮาร่า ซึ่งจะเป็นความประทับใจที่ท่าน จะไม่มีวันลืม 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ (TODRA GEORGE) (200 กิโลเมตร)

ทอดร้าจอร์จ (Todra George)

ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลํานํ้าเกลือที่ไหลผ่านช่องเขา กับหน้าผาสูงชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสําหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย นำท่านแวะชม โอเอซิส Tinerhir  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกันท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส    ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจาก             วอซาเซท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองทินเฮียร์ (สไตล์ฝรั่งเศส)

บ่าย แวะชม โอเอซิส Tinerhir  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกันท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE)  (170 กิโลเมตร)

เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE)

เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) เป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ใน ทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรม ผจญภัยกลางทะเลทราย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ที่มีหิมะปกคลุม วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย ของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน จากนั้นเดินทางบนเส้นทาง ถนนแห่งคาชบาห์ หรือป้อมปราการนับพัน ที่ได้รับการขนานนามว่า เนื่องจากตลอดสองข้างทางจะมี  คาชบาห์น้อยใหญ่หลายร้อยแห่งเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ที่นี่เคยมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเคยมาถ่ายทำ คือ Lawrence of Arabia ในปี ค.ศ. 1962 ของผู้กำกับ David Lean

 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BERBERE PALACE: Rue Al-Mansour Ad-Dahbi, Ouarzazate 45000 Morocco. Tel: +212 5248-83105

https://www.booking.com/hotel/ma/berbere-palace.th.html

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วอซาเซท – ATLAS STUDIO  – ไอท์ เบนฮาดดู – มาราเกซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ATLAS STUDIO (5 กิโลเมตร)

(ATLAS STUDIO)

สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายกินพื้นที่มากกว่า 30,000 ตารางเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1983 โดย Mohamed Belghmi

แต่หลังจากตั้งเป็นสตูดิโอจริงๆ จังๆ แล้วภาพยนตร์ Hollywood ฟอร์มยักษ์มากมายก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ด้วย อย่าง The Mummy, Star Wars, Gladiator, Babel, Ben-Hur หรือแม้แต่หนังฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดอย่าง Batman Vs. Superman: Dawn of Justice ด้วย

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) (25 กิโลเมตร)

เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU)

ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองที่มีอาคารต่างๆ สร้างจากดิน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่องโดยเฉพาะป้อมดินที่งดงาม                และมีความใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์  เบนฮาดดู(KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองไอท์ เบนฮาดดู

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) (181 กิโลเมตร)

เมืองมาราเกช (MARAKESH)

เมืองมาราเกช (MARAKESH)  ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหินตั้งเรียงรายตามแนวชายหาด หินชนิดนี้มีลักษณะคล้าย หินกรวด หินทราย หรือ หินปูน ลักษณะแปลกตา หินบางก้อนมีความสูง บางก้อนมีลวดลายโดยการถูกกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานาน ทำให้หินมีหน้าตาสวยงามปะปนกับความแปลกของธรรมชาติอย่างลงตัว 

จัตุรัสกลางเมือง

(JEMAA EL FNA SQUARE)

นำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคารร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆได้ที่ ตลาดเก่า (OLD MARKET)ที่อยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก พร้อมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2024  ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน

นำท่านเข้าสู่โรงแรม MOVENPICK HOTEL MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH (5 ดาว) (พัก 2 คืน)  Bd Mohamed VI, Marrakesh 40000 Morocco. Tel: +212 5243-39100

https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/marrakech.html

8

มาราเกซ – พระราชวังบาเฮียสวนจาร์ดีน มาจอแรลชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE)

พระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผู้สําเร็จ ราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น แต่ด้วยความที่มีการ วางแผนก่อสร้างและ ตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึงเป็นที่วิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆอย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลัก ปูนปั้น (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก

จากนั้นนําท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (JARDIN MAJORELLE)

สวนจาร์ดีน มาจอแรล

(JARDIN MAJORELLE)

สวนจาร์ดีน มาจอแรล (JARDIN MAJORELLE) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (YVES SAINT LAURENT GARDENS) ชื่อ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์ แห่งปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้านหลังนี้เคย ตกเป็นของเศรษฐีแห่งมา ราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อนชม สวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ   ไม่ว่าจะเป็นเสาแจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย นำท่านชม มัสยิดคูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE)

มัสยิดคูตูเบีย

(KOUTOUBIA MOSQUE) 

มัสยิดคูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE)  ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ หอขานละหมาดมีความสูง 226 ฟุต (หรือ 70 เมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าชม EL BADI PALACE

El Badi Palace

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1578 โดยสุลต่าน AHMED AL-MANSUR

พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่งของสุลต่านแห่งราชวงศ์ SAADIAN  ผสมผสานระหว่างสไตล์โมร็อกโกแบบดั้งเดิมและสไตล์ยุโรป พระราชวังแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของฮาเร็มของสุลต่าน ซึ่งมีสตรีกว่า 500 คนรวมอยู่ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารจีน

 นำท่านเข้าสู่โรงแรม MOVENPICK HOTEL MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH (5 ดาว)

9

มาราเกซ – แอลฌาดีดา – ชมเมือง – คาซาบลังก้า  ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ เมืองแอลฌาดีดา (EL JADIDA) (200 กิโลเมตร)

เมืองแอลฌาดีดา (EL JADIDA)

เมืองแอลฌาดีดา (EL JADIDA) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บน อ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญของโมรอคโคที่ทําการค้ากับชาวฟินีเชียน หลังจากมีการสร้างเมืองขึ้น ในปีค.ศ. 1506 ได้เรียกเมืองว่ามาซากัน ชมสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพล ระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004

แล้วนำท่านชม บ่อเก็บน้ำดื่ม (PORTUGESE CISTERN)

บ่อเก็บน้ำดื่ม (PORTUGESE CISTERN)

(KOUTOUBIA MOSQUE) 

นําท่านชม บ่อเก็บนํ้าดื่ม ใต้ดินประจําเมือง นอกจากนั้น

ที่นี่ยังใช้เป็นคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังของทาสในสมัย

โปรตุเกส และเป็นคลังเก็บอาวุธสงคราม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ คาซาบลังก้า (CASABLANCA) (243 กิโลเมตร)

คาซาบลังก้า (CASABLANCA)

คาซาบลังก้า (CASABLANCA) เป็นเมืองที่คนทั่ว โลกรู้จัก และอาจรู้จักมากกว่า ‘ราชอาณาจักรโมรอคโค ด้วยซํ้า เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Casablanca

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE 5 ดาว: Rue Sidi Belyout, Casablanca 20000 Morocco. Tel: +212 5224-56200 https://all.accor.com/hotel/6811/index.en.shtml

10

คาซาบลังก้า – สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 -กรุงเทพฯ  

สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (MOSQUE HASSAN II)

สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (MOSQUE HASSAN II) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะสุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่า อันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติ ศาสนกิจเสร็จ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคาซาบลังก้า

15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 752 / EK 376

11

ดูไบ – กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ เวลา 01.30 – 03.35 น.)

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..