27 ธันวาคม 67 – 05 มกราคม 68
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป : LUXURY EASTERN EUROPE LUHTHANSA (LH/OS) | 10 D

กำหนดการเดินทาง : 27 ธันวาคม 67 – 05 มกราคม 68

ประเทศ : Germany – Austria – Czechia – slovakia – Hungary

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา :  199,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – มิวนิค

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.40 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – ชมเมือง – ฮัลสตัท

05.20 น.  เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

MUNICH

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัส

มาเรียนพลาตซ์ MARIENPLATZ

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIEL มีระฆัง และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ถ่ายภาพกับ โบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและ   ชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) 

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) World Heritage Site ประเภท Cultural Landscape ภาพของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) มีเทือกเขาเป็นฉากหลังแห่งนี้ มีเสน่ห์ คือ ความเงียบสงบสวยงาม และมีจุดเด่น คือ เทือกเขาสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบอันนิ่งสงบเอาไว้อย่างนุ่มนวล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Seehotel Grüner Baum  ระดับ 4 ดาว (Confirm)

อัพเกรดห้องพัก
*  ห้องพักดับเบิ้ล วิวโบสถ์  ไม่มีค่าใช่จ่ายเดิ่มเติม (มีจำนวนจำกัด)
**  ห้องพักดับเบิ้ล วิวมาร์เก็ตพร้อมระเบียง เพิ่ม 2,990  บาท/ท่าน
***  ห้องพักดับเบิ้ล วิวทะเลสาบพร้อมระเบียง เพิ่ม 4,990 บาท/ท่าน

3

วันที่สามของการเดินทาง

ฮัลสตัท – ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

WELTERBEBLICK

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ และอิสระให้ท่านชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (210 กิโลเมตร)

CESKY KRUMLOV

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองทางตอนใต้ ของประเทศสาธารณะรัฐเช็ก ล้อมรอบด้วย แม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองหยดน้ำ”เมืองมรดกโลกที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RUZE HOTEL CESKY KRUMLOV ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปราสาทครุมลอฟ – เชสกี้ บุดยโจวิช  –  ปรากช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่าเชสกี้ ครุมลอฟ

CESKY KRUMLOV CITY TOUR

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา แม่น้ำสายหลัก และเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นยุคกลางไว้ได้ดีที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช (คอมเพล็กซ์ปราสาทปิดห้ามประจำปี เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (180 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นอิสระให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง

PARIZSKA LUXURY STREET

Prague luxury shopping street

อิสระให้คุณช้อปปิ้งบนถนนที่หรูหรา สไตล์ ปารีสเซียน ที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น PRADA, GUCCI, LOUISE VUITOON, และอื่น ๆ อีกมากมาย

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปราสาทปรากชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE)

ปราสาทปราก ที่มีความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม.  ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของปราสาท เนื่องจากในขณะที่พื้นที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างบ้านให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน โคลนและไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก

PRAGUE CITY TOUR

เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก นำท่านชมกรุงปราก โดยเริ่มจาก สะพานชาร์ลส์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา (Vltava River) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกสิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีก เข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน โดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย เป็นจัตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้เวลาอันสมควร

TERASA U PRINCE Prague Oldtown Rooftop View

สัมผัสบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองเก่าปราก จาก Rooftop เป็นทิวทัศน์ที่อบอุ่น ที่คุณไม่ควรพลาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พร้อมดินเนอร์ไฮไลท์มื้อพิเศษสำหรับต้อนรับปีใหม่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NH COLLECTION PRAGUE หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปราก – เบอร์โน่ – บราติสลาวาชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (160 กิโลเมตร)

BRNO

เมืองเบอร์โน่ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย ผ่านชม St.Peter and Paul Cathedral ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 14 สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา   จากนั้นนำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody  ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA)(130 กิโลเมตร)

BRATISLAVA

บราติสลาวา เมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ โดยติดกับสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี เมืองเล็กๆ ที่คงความน่ารักไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง บริเวณถนนไมเคิล อันเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหลากสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว โดยมีอดีตอาคารรัฐสภาที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสมุดประจำเมือง นำท่านเดินทางสู่ Main Square หัวใจของบราติสลาวาที่เต็มไปด้วยความงดงาม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา

นำท่านเที่ยวชม เมืองบราติสลาวา

CITY TOUR

ผ่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของบราติสลาวาตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา Little Carpathians ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ สร้างตั้งแต่ ค.ศ. ที่ 9-18 แบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อคไว้อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Bratislava Old Town) โดยเริ่มที่ศาลากลางเก่าสีเหลืองอร่าม ด้านบนมีนาฬิกาโบราณคอยบอกเวลาเมือง ด้านหน้าเป็นลานกว้างตกแต่งน้ำพุ และรูปปั้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นทองเหลืองอีกมากมายที่กลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ไม่ว่าจะเป็น Cumil Man at work, Paparazzi statue, Schone Naci Statue และ Statue of Hans Christian Andersen  จนได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel by Merriott Bratislava หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บราติสลาวา – บูดาเปสต์  – ชมเมือง – ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (200 กิโลเมตร)

BUDAPEST

บูดาเปสต์ เป็นเมืองหลวงประเทศฮังการีที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงามบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) โดยทางทิศตะวันตก ของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่ง บูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่ง เปสต์ (Pest) จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี

HERO SQUARE

ชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงบูดาเปสต์ นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสฮีโร่สแควร์ (Hero Square) เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี

FISHERMAN’S BASTION

ป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาว สไตล์นีโอโกธิค ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเทพนิยาย สร้างขึ้นเพื่อใช้  ป้องกันหมู่บ้านของตนเองจากการรุกรานของข้าศึก และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้  และเนื่องจากป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบนสุดของ Castle Hill ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของ อาคารรัฐสภา (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังการีภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก

IMPORTANT !

* เนื่องจากป้อมฯ มีกฏการจอดรถบัสใหม่จึงทำให้ต้องมีการเดิน 200 ม. จากที่จอดรถสู่กระเช้า เป็นการเดินเรียบง่ายผ่านบรรยากาศอันโรแมนติคโดยรอบของป้อมปราการ

DANUBE RIVER CRUISE

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ของแม่น้ำดานูบ ในช่วงเวลาที่งดงามที่สุด 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Beke Hotel, Budapest หรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

บูดาเปสต์ – เวียนนา – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระช้อปปิ้งที่ VACI UTCA ถนนช้อปปิ้งสุดคลาสสิค แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ โดยมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (250 กิโลเมตร)

VIENNA

กรุงเวียนนา เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรีย ที่งดงามที่สุดในยุโรป เป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น

VIENNA CITY TOUR

กรุงเวียนนา ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา จนได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton park Vienna หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

SCHONBRUNN PALACE

พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงเวียนนา VIENNA

นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

KARNTNERSTRASSE

ถนนคาร์ทเนอร์ เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนม ยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ

16.00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา

20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบิน OS025

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating