10 – 19 เมษายน 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LOVELY SWISS สายการบินสวิสแอร์ 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 10 – 19 เมษายน 2567

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา :  225,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้า 4-5 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค – ชมเมือง –  ชวีทซ์ – นั่งรถรางสู่ หมู่บ้านสทูส – ซุก

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองซูริค

ZURICH

เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก นำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ถัดไปไม่ไกล ท่านจะพบกับโบสถ์ชื่อว่า PETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชวีทซ์ (SCHWYZ)  (75 กิโลเมตร)

SCHWYZ

เป็นรัฐตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรถรางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ชันที่สุดในโลก นำท่านชมบริเวณย่านใจกลาง และถ่ายภาพศาลาว่ากลางเมืองที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นทุกสายตา คู่กับอนุสาวรีย์ ST. JAMES บุคคลสำคัญของเมือง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน นั่งรถราง FUNICULAR RAILWAY สู่หมู่บ้านสทูส (STOOS)

STOOS

นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปทรงสุดล้ำสมัยที่มีเส้นทางที่ชันที่สุดในโลก โดยมีความลาดเอียง 110% แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นรถรางขึ้นเขาที่ชันที่สุดในโลก แต่ด้วยความใหม่ของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ จึงทำให้รู่สึกว่าไม่น่ากลัว หรือหวาดเสียวแต่อย่างใด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง จนกระทั่งเดินทางถึง หมู่บ้านสทูส (STOOS) ที่ความสูง 744 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขา ตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซุก (ZUG) (30 กิโลเมตร)

ZUG

เมืองซุก เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PARK HOTEL ZUG  หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ซุก – อันเดอร์แมท – GLACIER EXPRESS – บริก – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT)  (75 กิโลเมตร)

ANDERMATT

เมืองอันเดอร์แมท เมืองเล็กๆ น่ารักๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่รู้จักกันดี เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติกกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ไปยังหมู่บ้านเซอร์แมท อีกทั้งยังเป็นเมืองพักผ่อนของนักสกีทั่วโลก อีกด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชม โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ GLACIER EXPRESS 

หนึ่งในเส้นทางรถไฟชมวิวสาย ROMANTIC TRAIN ที่สวยที่สุดในโลก

ให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

14.52 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองบริก (BRIG) โดย รถไฟ GLACIER EXPRESS  *** ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟท้องถิ่น ชั้นเฟิร์สคลาสทดแทน หากรถไฟกลาเซียร์ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากที่นั่งค่อนข้างหนาแน่นในช่วงหน้าหนาว อย่างไรก็ดีบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

16.40 น. เดินทางถึง เมืองบริก (BRIG) จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (45 กิโลเมตร) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ

LEUKERBAD

ลุคเคอร์บาด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่ได้แช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลายท่ามกลางหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LES SOURCES DES ALPES หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ภายในโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆ ของโรงแรม(ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – เซอร์แมท – กอร์เนอร์กรัท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สถานีเมือง TASCH เพื่อขึ้นรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท และเปลี่ยนขบวนเพื่อเดินทางต่อสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

MATTERHORN

มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านเดินทางผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (MATTERHORN)  ยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร เป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ ประเทศอิตาลี ท่านสามารถชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นได้สวยที่สุดจากที่แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) พร้อมชมเมืองเซอร์แมท

ZERMATT

เซอร์แมท ให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆ ทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายในเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LES SOURCES DES ALPES หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – เมอร์กอซโซ่ – ชมเมือง – สเตรซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ใกล้กับโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆ ของโรงแรม (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์กอซโซ่ (MERGOZZO) เมืองเล็กน่ารักอันแสนสงบของอิตาลี (130 กิโลเมตร)  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมบรรยากาศแบบหมู่บ้านในยุโรป ที่เงียบสงบผ่อนคลายจากความเครียด พร้อมเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย ที่พลาดไม่ได้คือ ทะเลสาบของเมืองแห่งนี้นั้น หนึ่งในทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในอิตาลี จึงทำให้สีของทะเลสาบนั้นใสดุจดั่งคริสตัล ให้เมืองแห่งนี้อบอวลด้วยบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตรซ่า (STRESA) (15 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ริมทะเลสาบMaggiore (LAGO MAGGIORE) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของสองประเทศ คือ สวิส และอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOTEL REGINA PALACE หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สเตรซ่า – ล่องเรือสู่ เกาะ ISOLA BELLA – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะ ISOLA BELLA ซึ่งมีสวนแบบอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง และวิลล่าหรูหราศิลปะแบบ BAROQUE ของตระกูล  BORROMEO

ISOLA BELLA

เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ MAGGIORE ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีตระกูล BORROMEO เป็นเจ้าของเกาะ แปลตามตัวว่า เกาะที่สวยงาม โดยพื้นที่สองในสามของเกาะเป็นสวนบาร็อคสไตล์อิตาเลี่ยนซึ่งประดับไว้ด้วยรูปปั้น น้ำพุ ต้นไม้หายาก และ ไม้ดอกนานานาพันธุ์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง OCEAN TWELVE อีกด้วย สวนบนเกาะจัดเป็นลานระเบียงซ้อนกันสิบชั้นมีความสูงถึง 120 ฟุต คล้ายกับเนินเขาย่อมๆ การออกแบบดังกล่าวได้เชื่อมพื้นที่ระดับต่างๆ เข้ากับอาคารในตัววัง  ทำให้สวน และวังดูเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะโดยรอบ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่  โบสถ์ริมหน้าผา ซานต้า คาเทรีนา (SANTA CATERINA DEL SASSO)

SANTA CATERINA DEL SASSO

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหินผาที่ยื่นออกมาในทะเลสาบมัจโจเร ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 12 โดยพ่อค้าชื่อว่า ALBERTO BESOZZI แห่งเมือง LEGGIUNO ในตอนนั้นเรือเขาเกิดแตกที่บริเวณนี้จึงต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในถ้ำ และอุทิศตัวให้กับนักบุญแคเธอริน ภายในมีภาพเขียนบนกำแพงของแคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOTEL REGINA PALACE หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สเตรซ่า – ลูกาโน่ – ชมเมือง – ล่องเรือ – คูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ (LUGANO) (105 กิโลเมตร)

LUGANO

เมืองลูกาโน่ ตัวเมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขา อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (LUGANO LAKE) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ชมความงดงามของ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เพลิดเพลินกับการล่องเรือในทะเลสาบซึ่งล้อมรอบด้วยหมู่บ้านที่งดงามและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของภูเขาโดยรอบ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ (CHUR) (150 กิโลเมตร)

CHUR

เมืองคูร์ เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาลทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ROMANTIK STERN CHUR HOTEL หรือเทียบเท่า

8

คูร์ หมู่บ้านแอพเพนเซล – ชมเมือง – ซูริค – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแอพเพนเซล (APPENZELL) (80 กิโลเมตร)

APPENZELL

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า “ประตูสู่เทือกเขาแอลป์” เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆน่ารัก ร่มรื่นและเงียบสงบที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอยู่ บ้านเรือนก็ยังคงสไตล์ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียง แถมยังมีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ภายในหมู่บ้านจะพบกับโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่ถูก สร้างขค้นเมือ่ปีค.ศ. 1071 ที่อุทิศให้กับ St. Maurice ปราสาทเก่าที่เป็นของตระกูล Sutter หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีการอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นกระดิ่งคอวัวให้นักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องชีสและเบียร์ที่รสชาติเยี่ยมยี่ห้อเดียวกับชื่อเมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (100 กิโลเมตร) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณ

ถนน BAHNHOFSTRASSE

BAHNHOFSTRASSE

ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ กระทั่งด้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า

9

ซูริค – รถไฟ ICE สู่ แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สู่ แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT)

07.59 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ท โดย รถไฟด่วน ICE 76

11.52 น.  เดินทางถึง แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง และช้อปปิ้งตามอธยาศัย

FRANKFURT

เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นชั้นแนวหน้าเมืองนานาชาติ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาบันทางการเงินมากมาย

นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ROMERBERG

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

SHOPPING’S TIME

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านดัง Goethestrasse  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

Goethestrasse

 Goethestrasse ถนนที่หรูหราที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ต และมักเรียกกันว่า Luxusgasse (ถนนสุดเลิศหรู) ถนนสายนี้เปรียบได้กับร้านบูติกดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกขนาดยักษ์ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆ เช่น Miu Miu, Tiffany, Cartier และ Gucci นอกจากนี้ถนนที่ใกล้กันนี้ ถนน Opernplatz ยังเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหลังจากช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

20.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

10

กรุงเทพ

14.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..