08 – 15 ต.ค. / 06 – 13 ธ.ค. 2565 / 27 ธ.ค. – 03 ม.ค.2566**
วันเดินทาง
ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJ)
สายการบิน
จอร์แดน
ประเทศ

ทัวร์ : JORDAN CLASSIC 8 วัน (RJ) 

กำหนดการเดินทาง :  08 – 15 ต.ค. / 06 – 13 ธ.ค. 2565 / 27 ธ.ค. – 03 ม.ค.2566**

ประเทศ : จอร์แดน 

สายการบิน : ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJ) 

ราคา : 135,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – อัมมาน

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJ) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –มาดาบา–ชมเมือง – เมาท์ เนโบ – เดดซี

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดย สายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ183

04.50 น. (เวลาท้องถิ่น) สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในสนามบิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (MADABA) ( 25 กิโลเมตร)

เมืองมาดาบา (MADABA)

อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมันดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มและเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลามยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสกเป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือน นำท่านเข้าชม  โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ(GreekOrthodoxChurchOf Antioch) ชมไฮไลท์ของเมืองมาดาบา แผนที่อันศักดิ์ของชาวเยรูซาเล็มที่ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ จำนวนกว่า 2.3 ล้านชิ้นโดยเนื้อหาบนแผนที่นั้นจะแสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย และ และอียิปต์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo)

เมาท์ เนโบ (Mount Nebo)

ยอดเขาเมาท์เนโบสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโมเสสซึ่งเป็นที่โมเสสเสียชีวิตปัจจุบันยังมีหลุมพระศพสถิตย์อยู่ ณ แห่งนั้นบนยอดเขาเนโบเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นไม้กางเขนซึ่งภายหลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ที่นี่ยังมี “โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ” เป็นโบสถ์กรีก-ออร์ทอดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จสร้างในราวปี ค.ศ.600 ยุคของไบแซนไทน์ อันเป็นจุดที่ตั้งของภาพโมเสกโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชมอนุสรณ์และยังเป็นสถานที่ที่พระสันตะปาปา จอห์นพอลที่ 2 เคยเสด็จมาอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (40 กิโลเมตร)

ทะเลเดดซี (Dead Sea)

ทะเลที่ได้ชื่อว่า “เค็ม” ที่สุดในโลก ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงถูกขนานนามว่าเป็นทะเลมรณะทะเลเดดซีนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุด เนื่องจากน้ำในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก และมีเกลือละลายอยู่ในน้ำถึง 25% จึงทำให้วัตถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน้ำได้ แม้แต่คนที่ลงไปว่ายน้ำก็ไม่จมเช่นกันเดินทางถึงที่พัก

DEAD SEA MUD BATH

การพอกโคลนทะเลเดดซีโคลนเดดซีเป็นโคลนธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม เพราะเป็นโคลนจากทะเลน้ำเค็ม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาสูงในประเทศซีเรียและจอร์แดนที่พาเอาดินโคลนบริสุทธิ์จากเทือกเขาไหลลงมารวมกันที่ทะเลเดดซีนี้นับพันๆปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Deadsea Resort & Spa หรือเทียบเท่า |  http://bit.ly/hiltondeadsea

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทะเลเดดซี –  นครเพตรา – ทัวร์นครเพตรา – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเพตรา (200 กิโลเมตร)

นครเพตรา (Petra)

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งนอกจากจะขนานนามว่า “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City” และยังมีอีกฉายาว่า “นครที่สูญหายไป The Lost City” ชมความสวยงามดั่งมนต์สะกดที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ในหุบเขาวาดิมูซา ในอดีตนครเพตราคือนครแห่งการค้าขายที่มีขนาดใหญ่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์ ก่อนคริสตกาลถึง 400 ปี โดยพวกบานาเทียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม นครเพตรา (Petra) สัมผัส “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City”

PETRA THE ROSE CITY

สัมผัส “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City” มนต์เสน่ห์แห่งหุบเขาวิมูซา  จนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และ ยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonian ให้เป็น “1 ใน 28 สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย” อีกด้วย (โดยการเดินทางเข้าชมนั้น ทางบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยการนั่งรถม้าทั้ง ไป-กลับ) ระหว่างทางที่เข้าชมท่านจะได้พบกับความแปลกตาของภูเขาที่เกิดจาก  การแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนที่เรียกว่า ซอกหินซิค (The Siq) ที่ปลายทางของช่องเขาก็จะพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ อัล-คาซเนท์ (AL-KHAZNEH / TREASURY) วิหารที่เจาะหน้าผาหินและแกะสลัก ความสูงถึง 40 เมตร ของภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาสีชมพูทั้งลูกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียิปต์และโรมัน  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (คลิ๊กชมตัวอย่าง IG >>> #petra)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พร้อมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Moevenpick Nabatean Castle Hotel หรือเทียบเท่า| www.moevenpick.com/nabatean

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

นครเพตรา – วาดิรัม – ทัวร์ 4WD ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย วาดิรัม (Wadi Rum Desert) (110 กิโลเมตร) หรือ “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of the Moon)

ทะเลทราย วาดิรัม (Wadi Rum Desert) สถานที่ที่ ๆ มีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าทะเลทรายแห่งนี้มีมนุษย์อาศัยก่อนคริสตกาลมาแล้วมากกว่า 8,000 ปี นอกจากนี้ความสวยงามอย่างมีระดับของสถานที่แห่งนี้ยังเคยถูกนำไปใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ดชื่อดังเรื่อง“Lawrence of Arabia” และยังเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นเทรนด์ “Mars on Earth” จนทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาจอร์แดนเลยทีเดียว (คลิ๊กชมตัวอย่างจากชุมชน IG >>> #wadirum)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรงแรม

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) พร้อมสนุกกับกิจกรรมทัวร์ทะเลทราย (Desert Tour In Wadi Rum)

WADI RUM 4WD DESERT TOUR

นำท่านตะลุยทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และเงียบสงบมีผืนทรายสีส้มเม็ดละเอียดและจะเปลี่ยนสีไปตามสีของพระอาทิตย์ สถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่กลางทะเลทราย และชมภาพแกะสลักต่างๆของชาวบานาเทียน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sun City Camp หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

วาดิรัม – แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง – อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) (20 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร มาอิน ฮอตสปริง

บ่าย จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมทัวร์เพื่อสุขภาพ Ma’in Hot Spring

Ma’in Hot Spring

น้ำแร่ร้อนที่โด่งดังของจอร์แดน มีประวัติสืบย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยโรมัน ที่ทหารชาวโรมันได้ค้นพบที่แห่งนี้ และได้ใช้น้ำแร่ที่นี้ในการรักษาอาการอาการบาดเจ็บ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ณ ฮอตสปริงแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงในสรรพคุณการรักษามากมาย จนขนาดที่นักเดินทางผู้ใดที่ได้มาก็บอกต่อ ๆ กันอยู่เสมอถึงสรรพคุณการรักษาอาการปวดหลัง กระดูก หรือแม้กระทั้งการรักษาโรคโลหิต ไหลเวียน ต่างๆ ทำให้ที่แห่งนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่จะได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่อย่างรื่นรมย์ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม  (กรุณาเตรียมชุดเพื่อลงน้ำพุร้อน และชุดเปลี่ยนหลังจากขึ้นน้ำพุร้อนด้วย ทั้งนี้ ณ น้ำพุร้อน มาอิน ได้จัดเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้ท่านแล้ว)(คลิ๊กชมตัวอย่างจากชุมชน IG >>> #ma’inhotsprings)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hyatt Hotel in Amman หรือเทียบเท่า | http://bit.ly/grandhyattamman

6

วันที่หกของการเดินทาง

อัมมาน– อัจลุน – ปราสาทอัจลุน–เจราช– ชมเมือง– อัมมาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) (70กิโลเมตร) พร้อมนำท่านชม ปราสาทอัจลุน  (Ajloun Castle)

ปราสาทอัจลุน  (Ajloun Castle)

ปราสาทอัจลุน  (Ajloun Castle) ปราสาทอัจลุน หรือ ป้อมอัจลุนซึ่งเป็นป้อมของชาว  มุสลิมที่มีความสำคัญในยุคทำสงครามครูเสด ที่สร้างขึ้นโดยนักรบมุสลิม มีประวัติการสร้างที่ใกล้เคียงกับปราสาทเครัดที่ถูกตีแตกไปก่อนหน้านั้น เนื่องจากปราสาทอัจลุนตั้งอยู่บนเนินเขา  ทำให้ศัตรูเข้าโจมตีได้ยาก ซึ่งการขึ้นชมปราสาทอัจลุนนั้นรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้จนถึงปราสาท ด้านบนปราสาทยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวเมืองอัจลุนได้อีกด้วย (คลิ๊กชมตัวอย่างจากชุมชน IG >>> #ajlouncastle)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจราช (Jerash) (20 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร Lebanese House |  https://bit.ly/3mYRbr9

บ่าย นำท่านชม “The Roman City of Jerash”

The Roman city of Jerash หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “เมืองพันเสา” และ “ปอมเปอีแห่งตะวันออก” ในอดีตเมืองเจราชเป็น 1 ใน 10 เมืองในอาณาจักรของโรมันอดีตที่ผ่านมาได้เจอแผ่นดินไหวหลายครั้ง จนกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมไปเป็นพันปีจนถูกทิ้งร้างและมีผู้ขุดพบใน ค.ศ.1878รัฐบาลจอร์แดนได้   กลับมาฟื้นฟูบูรณะนครโรมัน  แห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์โดหรือ ถนนโคลอนเนด (collonaded street) ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ซึ่งบนถนนหลักเส้นนี้เต็มไปด้วยล่องรอยของการเดินทางผ่านของรถม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM)  ซึ่งสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับ  ถือของชาวเมืองแห่งนี้จากนั้นมุ่งหน้าสู่ โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันของชาวเมืองเจราช ที่ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากแก่นักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ที่ถูกสร้างขึ้นหลังคริสตกาล129 ปี เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ นำท่านเข้าชม โรงละครโรงละครอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,000  คน ซึ่งมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร สามารถทดสอบกับความอัศจรรย์นี้ได้ด้วยการพูดเพียงเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนเข้ามาในหูของท่านอีกครั้งและ

จากนั้นนำท่านเข้าชม เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช(Temple of Artemis)เป็นสิ่งก่อสร้างอันสวยงามและมีความสำคัญต่อเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยแผ่นหินอ่อนเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 ผนังภายในยังแสดงรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ (คลิกชมตัวอย่างจากชุมชน IG >>#jerash)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (50กิโลเมตร) พร้อมนำท่านชมเมืองอัมมาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hyatt Hotel in Amman หรือเทียบเท่า | http://bit.ly/grandhyattamman

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมมาน – ชมเมือง – สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เมืองอัมมาน (Amman) (50กิโลเมตร)

เมืองอัมมาน (Amman) (50กิโลเมตร) ในอดีตสมัยยุคการปกครองของ  จักรวรรดิโรมันเมืองอัมมานเคยมีชื่อว่า “ฟิลาเดลเฟีย” และปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน

จากนั้นนำท่านเข้าชมบริเวณป้อมปราการแห่งอัมมาน (Amman Citadel หรือ Jaba al-Qal’a) อันเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่สำคัญของเมืองอัมมานมากมาย 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (The Jordan Archaeological Museum) ด้านในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์  เครื่องมือเครื่องใช้ รูปปั้น เมื่อครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีในประเทศจอร์แดนจัดแสดงไว้ที่นี่ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) หรือรู้จักกันในชื่อซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสตั้งอยู่บนทำเลที่สวยมากของเมืองอัมมานถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมัน ลักษณะเป็นเสาหินโรมันขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารเฮอร์คิวลิส   

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) อีกไฮไลท์หนึ่งของเมืองอัมมานโรงละครที่มีความเก่าแก่สมัยโรมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมมาน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างในศตวรรษที่ 2 ลักษณะเป็นอัฒจรรย์ครึ่งวงกลมที่สามารถจุคนได้ถึง 6,000 คน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  TAWAHEEN EI HAWA

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (GOLD SOUK)

ตลาดทอง (GOLD SOUK) ตลาดยอดนิยมในอัมมานที่ท่านไม่ควรพลาด ทองคำส่วนใหญ่ในที่อื่นๆที่ท่านเคยพบเห็นความบริสุทธิ์จะอยู่ระหว่าง 9K  ถึง 14K แต่ในตลาดแห่งนี้ท่านจะพบเครื่องประดับที่ทำจากทองคำที่มีความบริสุทธิ์ถึง 22K – 24K ไม่เพียงแต่ระดับความบริสุทธิ์ของทองคำที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ราคายังมีราคาไม่แพงมาก จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งต่อที่ Souk Mango ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองอัมมานเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากการขายเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าสาว นอกเหนือจากนั้นยังมีเสื้อผ้าทั่วไป น้ำหอม เครื่องประดับ รวมถึงของที่ระลึกให้เลือกสรร อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อให้ท่านได้จัดเตรียมกระเป๋า และทำธุระส่วนตัวเตรีมพร้อมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman)

01.15น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 182

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating