19 – 28 กรกฎาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี : ITALY DOLOMITES สายการบินลุฟท์ฮันซ่า/ ออสเตรียนแอร์ไลน์ 10 วัน

กำหนดการเดินทาง :  19 – 28 กรกฎาคม 2567

ประเทศ : อิตาลี

สายการบิน : Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773/1866

ราคา : 216,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – มิวนิค

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – โอเบอแรมเมอร์เกา – โบสถ์เอททัล – มิทเทนวาลด์อินน์สบรูก

05.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม HILTON AIRPORT MUNICH

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอเบอแรมเมอร์เกา (OBERAMMERGAU) (130 กิโลเมตร)

หมู่บ้านโอเบอแรมเมอร์เกา (OBERAMMERGAU)

หมู่บ้านเล็กๆในฝัน ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย บริเวณมแม่น้ำ AMMER เป็นหมู่บ้านที่มีการแสดงละครเกี่ยวกับพระเยซูที่เรียกว่า “เดอะแพสชั่น เพลย์”  ซึ่งทำให้นำมาซึ่งชื่อเสียงสู่เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นอย่างมาก  อีกทั้งโรงละครของเมืองนี้ยังถือได้ว่าเป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เดินทางถึง หมู่บ้านโอเบอแรมเมอร์เกา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินกับการเดินชมภาพบนฝาผนังตามอาคารบ้านเรือนที่บอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และฉากทางศาสนาเสมือนภาพมีชีวิต จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโบสถ์เอททัล (ETTAL ABBEY) หรือมีชื่อจริงว่า KLOSTERKIRCHE ETTAL

อารามเอททัล (ETTAL ABBEY)

เป็นโบสถ์สไตล์บารอคขนาดใหญ่ โบสถ์แห่งนี้มีอายุเก่าแก่เกือบ 700 ปี ทั้งด้านนอกและด้านในของโบสถ์สวยงามมาก ภายในโดมสองชั้น ถึงแม้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก แต่ก็โดดเด่นไปด้วยภาพ ผลงานของ โจเซฟ ชมุทเซอร์ (Josef Schmutzer) ช่างปั้นปูนแบบร็อกโคโค ที่ใช้เทคนิคปูนเปียกเฟรสโกสร้างภาพบุคคล 431 คนบนเพดาน ผสมผสานกับการพอกปูนแบบสูงต่ำรอบๆ เน้นความอลังการและความสว่างของสีขาว โดยมีรูปปั้นเทพต่างๆ ตกแต่งเป็ส่วนประกอบได้อย่างกลมกลืน ส่วนแท่นบูชาและบริเวณที่ทำพิธีรอบแท่นบูชา เป็นผลงานของโยฮันน์ แบ็พทิสต์ สตรอบ (Johann Baptist Straub) เป็นไปตามคอนเซ็ปของศิลปะแบบบาร็อก ที่ใครได้มาเห็นก็ต้องตะลึง  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD)  (35 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพเมืองที่สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

หมู่บ้านมิทเทนวาลด์  (MITTENWALD)

หมู่บ้านน้อยที่มีบรรยากาศน่ารัก คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตาริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้น นอกจากจะมีบรรยากาศน่าเดินเล่นแล้ว ยังมีชื่อในเรื่องการทำไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด้วย จุดเด่นที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างรวมกันทั้งอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่งเยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ A living picture book หนังสือภาพที่มีชีวิต เพราะทุกผนังอาคารถูกวาดไว้ด้วยลวดลาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (45 กิโลเมตร) เมืองท่ามวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่านและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลตะวันตก ที่ท่านจะได้เห็นความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมานานกว่า 800 ปี

อินน์สบรูก  / ชมเมือง

นำท่าน ชมเมืองที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ถ่ายภาพกับหลังคาทองคำ (GOLDENES DACHL) ประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น นำท่าน ชมและเลือกซื้อ สวารอฟสกี้ เช่น เครื่องประดับบ้าน ชุดน้ำชา สร้อยฯลฯ ให้ท่านได้ซื้อหาไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  AC MARRIOTT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อินน์สบรูกทะเลสาบเบรียสคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ช,มเมือง – บริกเซน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (130 กิโลเมตร)

ทะเลสาบเบรียส (LAGO DI BRAIES)

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เขต

ป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรที่ดังกึกก้องไปทั่ว เทือกเขาโดโลไมท์ บ้างก็ว่าครั้งหนึ่งเคยมีถ้ำตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ้ำเหมือนจะฝังเจ้าหญิงไว้ ขัดขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของพระองค์ตลอดกาล อิสระให้ท่านถ่ายรูป ชื่นชมความงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) (45 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินเล่นชมเมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)

เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

(LAGO DI BRAIES)

เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูง และบรรดาหนุ่มสาวที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเที่ยวแบบ Hiking ปีนเขาชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบรสซาโนเน-บริกเซน (BRESSANONE-BRIXEN) (95 กิโลเมตร)

เบรสซาโนเน-บริกเซน (BRESSANONE-BRIXEN)

ตั้งอยู่ใน เตรนติโน-อัลโตอาดีเจ อิตาลี เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าประทับใจมากมาย คุ้มค่าแก่การไปเยือน เป็นเมืองเล็กบรรยากาศน่ารักที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ที่ท่านสามารถเดินเล่น ช้อปปิ้ง ชิมขนมจิบกาแฟ เดินเล่นชมเมืองได้อย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม LOWENHOF ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บริกเซน ออร์ติเซ่ – ขึ้นกระเช้าสู่ ALPE DI SIUSI  / SECEDA โบลซาโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขา Val Gardena ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาโดโลไมท์ (35 กิโลเมตร)เพื่อนำท่านสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI)

 ออร์ติเซ่ (ORTISEI)

เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยาน โดโลไมท์ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสวยราวกับบ้านตุ๊กตา สีสันพาสเทล พร้อมศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากออสเตรีย เดินทางถึง เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI)

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเรียบบนภูเขา  ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป

SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE

ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อนท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นำท่านจึ้นกระเช้าสู่ SECEDA

 ออร์ติเซ่ / กระเช้าสู่ SECEDA

จากนั้นนำท่าน ขึ้นเขาชมวิวหลักล้าน SECEDA  คือภูเขารูปทรงเอกลักษณ์ความสูง 2,519 เมตร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมือง Ortisei ส่วนมากแล้วนิยมขึ้นมาเดินเขาชมวิว หาจุดถ่ายรูปปังๆ ซึ่งถ้ามาช่วงต้นหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้สีสันสดใสบานสะพรั่งเป็นของแถมด้วย แต่ถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะกลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเรียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาเรซซา (LAGO DI CAREZZA) (60 กิโลเมตร)

ทะเลสาบคาเรซซา (LAGO DI CAREZZA)

ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ วิวหลักล้าน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานโดโลไมท์มีอีกชื่อคือ “Lec de ergobando” แปลว่า ทะเลสาบสายรุ้ง ตั้งชื่อตามสีของน้ำในทะเลสาบที่มีหลายเฉดสี ทั้ง สีเขียว สีฟ้าเทอร์คอย และสีน้ำเงิน ผสมกันสวยงาม มีฉากหลังเป็นป่าสนและเทือกเขาสูงเสียดฟ้า สะท้อนสีสันที่หลากหลายของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกจุดแวะถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) (30 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS SHERATON BY BOLZANO BOZEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โบลซาโน่ – ชมเมือง –  ปราสาทรุงเกลชไตน์ โบลซาโน่  – ชิมไวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้า RITTEN/RENON กระเช้าชมวิวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดสายหนึ่งของโลก

ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์อันวิจิตรงดงามระหว่างทางจากสถานีกระเช้าเมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) สู่สถานีกระเช้าเมืองโซปราโบลซาโน (SOPRABOLZANO)  มีระยะทางยาวทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร ใช้เวลา 12 นาที

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทรุงเกลชไตน์ (RUNKELSTEIN CASTLE) ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพวาดปูนเปียกที่สวยงาม ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในวัง และบุคคลที่เป็นตำนานในปราสาทแห่งนี้

ปราสาทรุงเกลชไตน์ (RUNKELSTEIN CASTLE)หรือชื่ออิตาเลียนว่า กาสเตลรองโกโล (Castel Roncolo) เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างในยุคกลางอันน่าทึ่งที่มี ประวัติศาสตร์น่าสนใจ ชมภาพวาดปูนเปียก และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำทาลเวรา ปราสาทหลังนี้อยู่ในความครอบครองของตระกูลขุนนางหลายตระกูล แต่ละตระกูลทิ้งร่องรอยของตนไว้บนสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ส่วนต่างๆ ของอาคารถูกทำลายลงในเหตุการณ์ดินปืนระเบิดในศตวรรษที่ 16 และเพลิงไหม้ที่เกิดจากฟ้าผ่าในศตวรรษที่ 17 ภายหลังการบูรณะเมื่อปลายศตวรรษที่ 20 จึงได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโบลซาโน่ (BOLZANO)

 ชมเมืองโบลซาโน (BOLZANO)

เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 

โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า ผ่านชมวิหาร Duomo  โบสถ์ Chiesa dei Domenican และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ลิ้มลองไวน์ชั้นเลิศ และชมกรรมวิธีการผลิตของไวน์ชั้นยอดที่มีประวัติอันยาวนาน แต่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยของเมือง ณ CANTINA WINERY  ก่อตั้งขึ้นในปี 1908 ดูแลบริหารโดยคนในครอบครัวกันมาโดยตลอดหลายรุ่น จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS SHERATON BY BOLZANO BOZEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โบลซาโน่  – เวโรนา – ชมเมือง – บ้านจูเลียตเชอร์ไมโอเน่    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) (160 กิโลเมตร) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี

เวโรนา (VERONA)

เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับสองในแคว้นเวเนโต  รองจากเมืองเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเมืองที่มากไปด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรัด อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน้ำในปี ค.ศ. 2000 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒน ธรรมแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนา เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณด้านนอกของโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน มีลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่โรมแต่ขนาดเล็กกว่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองเวโรนา

เวโรน่า / ชมเมือง / บ้านจูเลียต

นำท่าน ชมบ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) คือบ้านเลขที่ 27 ถนน Via Cappello Casa di Giulietta ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้ เคยเป็นของตระกูล Cappello เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้ายคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต แต่ด้วยความที่กระแสของละครดัง คนก็เลยอินจัด เมืองนี้ก็เลยถูกพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวจากทั่วโลกพากันมาที่นี่ ยืนริมระเบียงแห่งนี้ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการถึงโรมิโอของพวกเธอ จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น market square ที่สวยงาม เป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านมาตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี Pastel หวานๆ มีร้านรวงเล็กๆ ลักษณะเหมือนตลาด จนได้เวลาสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชอร์ไมโอเน่ (SIRMIONE) (45 กิโลเมตร) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงาม

เชอร์ไมโอเน่ (SIRMIONE)

นำท่าน ชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ  ซี่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นเมืองจึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่าน

ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  QC TERMEGARDA SPA & GOLF RESORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า *** เป็นโรงแรมที่ห่างจากทะเลสาบการ์ด้า ประมาณ 5 กิโลเมตร ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เชอร์ไมโอเน่ –  ปาร์มา – ชิมแฮมขึ้นชื่อ – ชมเมืองเบอร์กาโม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปาร์มา (PARMA) (95 กิโลเมตร) เมืองต้นกำเนิดแฮม และพาร์เมซานชีส ที่อร่อยไปทั่วโลก เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมากมาย

ปาร์มา (PARMA) / ชมเมือง

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบริเวณย่านใจกลางเมือง ที่มีอนุสรณ์ของท่านนายพล Giuseppe Garibaldi จูเซปเป การิบัลดี ผู้ต่อสู้เพื่อรวมประเทศอิตาลีเข้าด้วยกันตั้งอยู่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อของเมือง อาทิ ชีสพาเมซานหรือ Parmigiano Reggiano (ปาร์มิจาโน เรจจาโน) ชาวอิตาเลี่ยนหลายคนนิยมทานถือเป็นชีสยอดนิยมที่หลายบ้านมีติดครัวไว้ตลอด รวมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตแฮม Parma หลายชนิดอีกด้วย หากมีโอกาสได้มาเยือนถิ่น ชิมชีสต้นตำหรับรับรองได้ว่าจะอดใจไม่ไหวต้องซื้อกลับมาบ้านทุกท่านแน่นอน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขา Langhirano หรือ Felino อันงดงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Prosciutto di  Parma Ham เพื่อนำท่านเยี่ยมชมฟาร์มพาร์มาแฮมออร์แกนิก และพบกับผู้ผลิต ท่านจะได้ลิ้มรสพาร์มาแฮม ที่ขึ้นชื่อ และสามารถซื้อกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย ปาร์มาแฮม หรือ Prosciutto di Parma (โพรชูดโต้ ดิ  พาร์มา) ซึ่งแปลว่า แฮมจากเมืองปาร์มา อยู่ใน โดดเด่นด้วยลักษณะพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม รสชาติเค็มและออกหวานนิดๆ ทำมาจากขาหมู ที่นำไปบ่มไว้ในถ้ำ ซึ่งมีอากาศเย็น นานถึง 6 เดือน หรือนานแรมปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม่ (BERGAMO) (165 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม POLO RECETTIVO LIFE SOURCE BERGAMO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

เบอร์กาโม่ – เบรสเซีย – ชิมไวน์ – เบอร์กาโม่ – โรงงานชีส – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบรสเซีย (Brescia) (120 กิโลเมตร) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางตอนเหนือ ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่เชิงเขาแอลป์ เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2ของแคว้นลอมบาร์เดีย รองจากเมืองมิลาน

นำท่าน ลิ้มรสไวน์ที่ขึ้นชื่อของแคว้น Lombadia โดยเฉพาะไวน์ฟรานช่าคอร์ต้า (Franciacorta) เป็นสปาร์กลิ้งไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เนื่องจากจะใช้กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเฉพาะ บริเวณ 19 ชุมชน ในเมืองเบรสเซียเท่านั้น  นำท่านชมกรรมวิธีการผลิด และชิมไวน์รสเลิศที่ได้รับการผลิต ออกมาอย่างพิถึพิถัน สามารถเลือกซื้อ และนำเป็นของฝากชั้นดีกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GIOVANNI INVERNIZZI CHEESE FACTORY (60 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชมการผลิต พร้อมลิ้มลองชีสของแคว้นที่ขึ้นชื่อ อาทิ ชีส Taleggio ชีสทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกค้นพบวิธีการผลิตมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตั้งชื่อตามเขตหมู่บ้าน “Val Taleggio” เป็นชีสกึ่งนุ่มที่มีระยะบ่มอย่างน้อย 35 วัน ให้ท่านชิมและเลือกซื้อชีสท้องถิ่น รวมไปถึงชีสเกรด A ที่มีสัญลักษณ์การันตีความอร่อย ซึ่งชีสเหล่านี้จะต้องถูกผลิตในแคว้น/เขตผลิตที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์กาโม่ (BERGAMO) (20 กิโลเมตร) เมืองสวยน่าเที่ยวของอิตาลี  เป็นเมืองที่ยังรักษาบรรยากาศความสวยงามของยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ ถนนหินแคบๆ อาคารสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและ ศิลปะแบบเรอเนสซองส์  ล้วนให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่อดีต เดินทางถึง เมืองเบอร์กาโม่

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเบอร์กาโม่

เบอร์กาโม่ / ชมเมือง

นำท่าน ชมเมืองเบอร์กาโม เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์แห่งเสียงเพลง การเต้นรำพื้นบ้าน ซึ่งผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชมบริเวณย่านจัตุรัสเมืองเก่า เปียสซ่า เวคเคียร์” (Piazza Vecchia ,old square) ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสภาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซองส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม POLO RECETTIVO LIFE SOURCE BERGAMO.ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

เบอร์กาโม่ – มิลานชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (60 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น นำท่าน ชมเมืองมิลาน มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมและอื่นๆอีกมายมาย อย่างจุใจ

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MILAN AIRPORT) (50 กิโลเมตร)

19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบินที่ OS516/025 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเวียนนา เวลา 20.35 – 23.25 น.)

10

กรุงเทพ ฯ

14.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์