26 ธันวาคม 2567 – 6 มกราคม 2568
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
ไอซ์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวไอซ์แลนด์ : ICELAND WONDER สายการบินไทย 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  26 ธันวาคม 2567 – 6 มกราคม 2568

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 299,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – ออสโล – เรคยาวิก

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954

06.50  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน ประเทศนอร์เวย์ **เพื่อความสะดวกในการพักผ่อนระหว่างรอต่อเครื่องภายในบริเวณสนามบิน  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย มอบ CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร**

13.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค โดย สายการบิน ICELANDAIR  เที่ยวบินที่ FI319

15.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT)

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง ***

REYKJAVIK

เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “THE BAY OF SMOKE”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND HOTEL REYKJAVIK (COMFIRMED)

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – ภูเขาคีร์กจูเฟล – บ่อน้ำร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ –  บอร์การ์เนส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) (170 กิโลเมตร) เพื่อเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) (179 กิโลเมตร)

KIRKJUFELL

ภูเขาคีร์กจูเฟล ภูเขาที่เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประเทศไอซ์แลนด์ อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามของที่นี่กลับไปเป็นที่ระลึก ภูเขาคีร์กจูเฟลเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ ทั้งหาดทราย ชายทะเล และน้ำตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING) (127 กิโลเมตร)

DEILDARTUNGUHVER  HOT SPRING บ่อน้ำร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สุดในยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์การ์เนส (BORGARNES) (35 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่โรงแรมที่พัก HOTEL VESTURLAND (COMFIRMED)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บอร์การ์เนส – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำพุร้อนกีย์ เซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – เซลฟอส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK)  (85 กิโลเมตร)

THINGVELLIR  NATIONAL PARK 

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก THINGVELLIR จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (THE MID-ATLANTIC RIFT) ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ    ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

GEYSIR

คือลักษณะของน้ำพุร้อน ที่จะปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะ ๆ น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย

GULLFOSS

น้ำตกกูลฟอสส์ ไนล์แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกเป็นน้ำตกมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตก Gullfoss มาจากคำว่า Gull ในภาษาไอซ์แลนด์ แปลว่า ทอง และ Foss แปลว่า น้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอส (SELFOSS) (70 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก HOTEL SELFOSS (COMFIRMED)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

GLACIER WALK – สโคการ์ฟอสล์ – เซลจาลันต์ฟอสส์ – วิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม GLACIER WALK บนธารน้ำแข็ง SÓLHEIMAJÖKULL

GLACIER WALK 

SÓLHEIMAJÖKULL เป็นธารน้ำแข็งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟ KATLA และEYJAFJALLAJÖKULL อันเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็ง MÝRDALSJÖKULL เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น และเป็นที่นิยมเนื่องจากมีขนาด และความสะดวกในการเข้าถึง 

*ใช้เวลาเดินชมทั้งสิ้น 1.30 ชั่วโมง *

*** หมายเหตุ  รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมเดินชมกลาเซียร์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย

อาทิ ที่เกาะรองเท้า หมวกกันน็อค และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปตามเส้นทาง ถนนหมายเลข 1 (Road No.1) หรือ เส้นทางวงแหวน  ทองคำ (GOLDEN CIRCLE)

GOLDEN CIRCLE  (ROAD NO.1)

เส้ทางวงแหวนทองคำของไอซ์แลนด์มีความยาว 1,332 กม. เป็นถนนไฮเวย์หลักของไอซ์แลนด์ ที่มีแค่ 2 ช่องทางเดินรถเท่านั้น และมีวิวที่สวยงามมากตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจเยอะแยะมากมาย และด้วย ไอซ์แลนด์ไม่ค่อยมีต้นไม้มาบดบังทัศนียภาพ ดังนั้นในวันที่อากาศแจ่มใสคุณสามารถชมวิวจากกระจกหน้ารถได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS)

SKOGAFOSS

อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (SELJALANDSFOSS FALLS)

SELJALANDSFOSS FALLS

น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier)mจุดเด่นของน้ำตกนี้ คือ สามารถเดินลอดไปหลังม่านน้ำตกได้ ซึ่งเป็นการเที่ยวชมน้ำตกที่ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที่อื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (VIK) (62 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HÓTEL VÍK Í MÝRDAL (พัก 2 คืน) (COMFIRMED)

6

วันที่หกของการเดินทาง

โจกุลซาลอน – หาดไดมอนด์ – ถ้ำน้ำแข็ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ธารน้ำแข็งพันปี (193 กิโลเมตร

JOKULSARLON

หนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน้ำในธารน้ำแข็ง และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพังทลายลงมาจากธารน้ำแข็ง และไหลลงมาเรื่อยๆ ด้วยความงามนี้ทำให้ที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย เช่น 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ (DIE ANOTHER DAY), 007 พยัคฆ์ร้ายพญายม (A VIEW TO A KILL) และ TOMB RAIDER

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน แวะถ่ายภาพกับหาดไดมอนด์ (DIAMOND BEACH)

DIAMOND  BEACH

แถบทรายสีดำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ที่ละลายจากธารน้ำแข็ง Jökulsárlón มาที่ชายฝั่งแล้วกองอยู่ที่ชายหาดสีดำนี้ก่อนที่จะไหลลงไปใน Atlantic Ocean โดยก้อนน้ำแข็งเล็กใหญ่เหล่านี้เมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงอาทิตย์ตัดกับพื้นที่เป็นชายหาดสีดำทำให้มองเห็นเหมือนกับก้อนเพชรต้องประกายแสงแดดระยิบยับสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเดินทางโดย SUPER JEEP สู่ถ้ำน้ำแข็งสกาฟตาเฟล (BLUE ICE CAVE)

BLUE ICE CAVE 

VATNAJOKULL

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีสีสันแตกต่างกันไป ถ้ำน้ำแข็งนี้เกิดจากการเปลี่ยนรูปของภูเขาไฟ ซึ่งภายในรายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ในทุกๆ ด้าน มีหิมะ และน้ำแข็งระยิบระยับที่มีรูปทรง และเฉดสีในรูปแบบที่สวยงาม บริเวณผนังถ้ำด้านบนเป็นช่องขนาดใหญ่ที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นถ้ำน้ำแข็งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความสวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

*** ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำแห่งนี้ และกรุณาสวมรองเท้าที่เหมาะกับการเดินบนพื้นน้ำแข็งโดยเฉพาะ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก HÓTEL VÍK Í MÝRDAL (พัก 2 คืน) (COMFIRMED)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วิค – ขับรถสโนว์โมบิล – ชายหาดสีดำ – แหลมดีร์โฮเลย์ – เฮลลา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ขับรถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) บนธารน้ำแข็ง

SNOWMOBILE

ขับรถสโนว์โมบิล นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถ สโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง MÝRDALSJÖKULL GLACIER อย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด:ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท)

*** ผู้ขับขี่รถสโนว์โมบิล ต้องมีอายมากกว่า 17 ปีขึ้นไปเท่านั้น ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้นั่งซ้อนด้านหลังเท่านั้น ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายภาพบริเวณ ชายหาดสีดำ (REYNISFJARA BLACK SAND BEACH)

REYNISFJARA

BLACK SAND BEACH

หาดทรายสีดำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นประติมากรรม เรียกว่า REYNISDRANGUR

DYRHOLAEY

แหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเนินประตู (DOOR HILL ISLAND) มาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า (HELLA) (85 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก โรงแรมที่พัก LANDHOTEL HELLA (CONFIRMED)

8

เฮลล่า – HORSE RIDING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 นำท่านเดินทางสู่ ISHESTAR HORSE RIDING CENTRE (106 กิโลเมตร)  เมืองบนชายฝั่งทาง ใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อนำท่าน ทำกิจกรรม ขี่ม้าชมทุ่งลาวา (HORSEBACK RIDING)

HORSEBACK RIDING

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชมบรรยากาศของไอซ์แลนด์บนหลังม้าไอซ์แลนดิกพันธุ์แท้ เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติของไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง ม้าไอซ์แลนดิกเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่มีค่าของประเทศ  เนื่องจากพวกมันได้รับการคุ้มครองจากชาวไอซ์แลนด์เป็นอย่างดี เพราะเจ้าม้าผมยาวเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากม้าของผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ในช่วงศตวรรษที่ 9 นำท่าน สัมผัสกับความสง่างามของม้าไอซ์แลนด์ พร้อมทั้งได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงาม (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

บริการท่านด้วย วาฟเฟิลอบสดใหม่ๆ พร้อมเครื่องดื่ม  ช็อกโกแลตร้อน ชา หรือ กาแฟ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS) (35 กิโลเมตร) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ION ADVENTURE HOTEL, NESJAVELLIR, A MEMBER OF DESIGN HOTELS (CONFIRMED) โรงแรมที่พักสไตล์โมเดิร์นที่มีฉากหลังเป็นธารน้ำแข็ง อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ NESJAVELLIR 1 กม. ห่างจากภูเขาไฟ HENGILL 18 กม. และห่างจากอุทยานแห่งชาติ THINGVELLIR 20 กม. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

ในยามค่ำคืน ท่านอาจจะได้พบกับ ปรากฎการณ์แสงเหนือ (NORTHERN LIGHT)  วาดลวดลายบนท้องฟ้า ซึ่งภายในโรงแรมที่พักท่านจะสามารถสังเกตุการ์ณแสงเหนือได้จากบริเวณห้องสังเกตุการณ์ และนอกจากนี้ยังมีสระน้ำอุ่น ให้ท่านได้แช่น้ำพร้อมกับรับชมแสงเหนือได้อย่างเพลิดเพลิน

9

เรคยาวิค – โบสถ์ HALLGRIMSKIRKJA – ถนน LAUGAVEGUR – แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) (54 กิโลเมตร) 

REYKJAVIK 

เมืองเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิคในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิคกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329

HALLGRIMSKIRKJA

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์    อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

นำท่านสู่ ช้อปปิ้งของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน LAUGAVEGUR

LAUGAVEGUR

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง LAUGAVEGUR มีความหมายว่า “WASH ROAD” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้ามากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสการผ่อนคลายตามแบบฉบับชาวไอซ์แลนด์ที่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

E X P E R I E N C E  T R U E  I C E L A N D I C  B A T H I N G  C U L T U R E A T  O C E A N S I D E  G E O T H E R M A L  L A G O O N

SKY LAGOON

ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง

เรคยาวิค เพียงไม่กี่นาที ท่านสามารถแช่น้ำในบ่อน้ำร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมี ห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์ เพื่อปรับธาตุร้อน และเย็น เพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิยังลากูน ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม  ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น และใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT REYKJAVIK KEFLAVIK  AIRPORT หรือเทียบเท่า

10

เรคยาวิค – ออสโล – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิค

07.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบิน ICELANDAIR  เที่ยวบินที่ FI318

11.35 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์

*** เวลาที่นอร์เวย์เร็วกว่าเมืองเรคยาวิก 2 ชั่วโมง *** 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE)

KARL JOHANS GATE

เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD PLATTER)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU PLAZA HOTEL, OSLO (CONFIRMED)

11

ออสโล – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

12

กรุงเทพฯ

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย

SKY LAGOON บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตร ตรึงใจท่านด้วยวิวเของ มหาสมุทรแอตแลนติคแบบสุดสายตา