20 – 30 กรกฎาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
แฟโร – เดนมาร์ก – กรีนแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ICELAND – GREENLAND (WEST) โดย สายการบินไทย 11 วัน (TG/FI/GL)

กำหนดการเดินทาง : 20 – 30 กรกฎาคม 2567

ประเทศ :  ไอซ์แลนด์ – กรีนแลนด์

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 399,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว J/K เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น  – เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

01.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก *** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ ฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันภายในภัตตาคารบริเวณสนามบิน  ***

14.05  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 205

15.25 น.  เดินทางถึง เดินทางถึง เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 3 ชั่วโมง ***

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANDHOTEL REYKJAVIK. (CONFRIMED).

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – ชมเมือง  – สกาย ลากูน – อิลลูลิแซท (กรีนแลนด์ตะวันตก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา llgrímskirkja)

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์

มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติ อันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น

นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เพอร์แลน ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน

ที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง

เรคยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาที ท่านพักผ่อนสามารถแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์เพื่อปรับธาตุร้อนและเย็น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยการปรับอุณหภูมิยังลากูนเพื่ออบอุ่นร่างกาย ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น ใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

** กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี **

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ ธอร์ฮาวน์ (TORHAVN) ระหว่างทางนำท่าน ผ่าน หมู่บ้านฟุนนิงเงอร์ (FUNNINGUR) (10 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบบนเกาะ EYSTUROY บริเวณเชิงเขา Slættaratindu เพื่อนำท่านสู่ จุดชมวิว FUNNINGUR อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ FUNNINGUR และจุดชมวิว KALDBAKSBOTNUR FJORD

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 125

23.00 น. เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)  เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ที่ดึงดูดนักท่องเทียว

เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดฟให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่             ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก BEST WESTERN PLUS HOTEL ILULISSAT. (CONFRIMED).

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อิลลูลิแซท ล่องเรือชม EQIP SERMIA (EQI GLACIER) อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือ ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EQI”

อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่าใกล้ชิที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด

(Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย ล่องเรือชมธารน้ำแข็งโดยระหว่างการล่องเรืออาจพบการแตกตัวของธารน้ำแข็ง ซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจ เสียงธารน้ำแข็งหล่นกระทบน้ำคำรามกึกก้อง

ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้องเคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพสวยงามที่สามารถชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก GLACIER LODGE EQI (CONFIRMED WITH COMFORT CABIN)

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับกิจกรรม HIKING TO THE GLACIER MORAINE ในวันถัดไป **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมง
– ทางเดิน มีความยากระดับ 2 (Easy) โดยทางเดินส่วนใหญ่เป็นทางราบ แต่จะมีบางช่วงอาจจะต้อง

   มีการปีนเขาเมื่อใกล้ถึงบริเวณจุดชมวิว

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อิลลูลิแซท HIKING TO THE GLACIER MORAINE  – อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING ขึ้นสู่จุดชมวิว โมเรน กลาเซียร์ (MORAINE GLACIER) ที่ท่านจะต้องประทับใจไปกับวิวมุมสูงแบบ 360 องศาในแบบที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส และเพลิดเพลิดกับทัศนียภาพบริเวณจุดชมวิวตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง (รับประทานอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเ)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

14.15 น. นำท่าน ล่องเรือกลับสู่ เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

18.00 น. เรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS  ILULISSAT. (CONFRIMED).

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN CRUISE)

ท่านจะได้สัมผัสกับภูเขาน้ำแข็งสูงเสียดฟ้า สะท้อนด้วยแสงสีส้มและสีแดงของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ขณะล่องเรือท่านจะสัมผัสกับลมอาร์กติกที่พัดผ่านและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งสีฟ้าและสีขาว ระหว่างการล่องเรือท่านอาจได้พบปลาวาฬว่ายวนอยู่ข้างเรือได้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ท่านจะจดจำไปตลอดชีวิต  โดยช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ อิลลูลิแซทตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 24 กรกฎาคม โดยประมาณ

6

วันที่หกของการเดินทาง

อิลลูลิแซท ล่องเรือชมวาฬ SERMERMIUT ICE FJORDอิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ (WHALE WATCHING) ไปในอ่าวดิสโก (DISCO BAY) โดยปกติบริเวณอ่าวนี้

จะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในฤดูร้อนท่านจะได้พบกับ Minke whale Fin whale และHumpback whale (วาฬหลังค่อม) มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ ท่ามกลางภูเขาน้ำแข็ง (ICEBERGS)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

บ่าย นำท่าน ทำกิจกรรม HIKING เดินตามทางเส้นทางสู่ SERMERMIUT ICE FJORD (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งแรกของยูเนสโกในกรีนแลนด์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาน้ำแข็งจาก ILULISSAT ICEFJORD  ซึ่งบริเวณนี้ เมื่อ 4,000 กว่าปีก่อน ชาวเอสกิโมได้เคยมาตั้งรกราก ณ ที่แห่งนี้  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทั้งธารน้ำแข็ง ที่ละลายเคลื่อนตัวลงไปในมหาสมุทร ความสวยงามภูเขาน้ำแข็งรูปร่างแปลกตาตลอดทางที่ท่านจะไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS ILULISSAT (CONFRIMED).

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อิลลูลิแซท  – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์ตะวันตก) – รัสเซลกลาเซียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิลลูลิแซท  

(บริการอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)

13.25 น. เดินทางสู่ แคงเกอร์ลูซวค กรีนแลนด์ (ฝั่งตะวันตก)โดยสายการบินกรีนแลนด์  เที่ยวบินที่  GL 513

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ) ประเทศกรีนแลนด์ (ฝั่งตะวันตก)  

แคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ)

ชื่อเมืองในภาษากรีนแลนด์แปลว่า “ฟยอร์ดใหญ่” เมืองที่ท่านจะต้องเพลิดเพลินไปกับความงดงามทางธรรมชาติและ ภูมิทัศน์ และบ้านเรือนที่สดใส สวยงาม แปลกตา ควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก KANGERLUSSUAQ (CONFRIMED).

*** มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระ และผ่อนคลายอิริยบถตามอัธยาศัย ***

16.00 น. จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING ตะลุย รัสเซลกลาเซียร์ (RUSSEL GLACIER)

รัสเซลกลาเซียร์  (RUSSELL GLACIER)

นำท่านเดินทางโดยรถ 4WD ไปยัง ธารน้ำแข็งมรดกโลก Russell Glacier  ด้วยระยะทาง 25 กม. ตามทาง Ice Road ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในกรีนแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม หุบเขาธารน้ำแข็ง ฝูงวัวมัสก์ และกวางเรนเดียร์ กระต่ายอาร์กติก และสุนัขจิ้งจอกขั้วโลก ชมดอกไม้อาร์กติกและดูนกหลากหลายชนิด เช่น เหยี่ยวและนกอินทรีที่สวยงาม รวมถึงนกอื่นๆ อีกมากมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ท่านจะตะลึงกับความสวยงามและความอลังการของธารน้ำแข็งที่สูงถึง 60 เมตร ซึ่งบางทีท่านอาจได้ขมก้อนน้ำแข็งขนาดเท่ารถยนต์ที่แตกตัวและพังลงมา พร้อมเปล่งเสียงคำรามกึกก้อง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านตัดกับเส้นขอบฟ้า ที่สวยงามราวภาพวาดชั้นดี ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำที่น่าประทับใจนี้ที่ไม่มีวันลืมเลือน จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ BBQ DINNER พร้อมดิ่มด่ำกับความสวยงามของรัสเซลกลาเซียร์

จนได้เวลาอันสมควร  นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม KANGERLUSSUAQ.

8

แคงเกอร์ลุสซวก  -โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.55 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดย สายการบินกรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL 780

*** บริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างบนเครื่องบิน ***

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก ช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 4 ชั่วโมง ***

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก CLARION COPENHAGEN AIRPORT (CONFRIMED).

9

โคเปนเฮเกน ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สวนทิโวลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

โคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

คลองนูฮาวน์ (NYHAVN)

นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่า ถนนสตร้อยท์ (THE STROGET)

ถนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)

เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลางตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสันทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้วยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และ ถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ซึ่งอยู่ในบริเวณภายในสวนสนุกทิโวลี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก จะเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะช่วงหน้าร้อน และวันเสาร์เปิดถึงตีสองของวันรุ่งขึ้น อิสระให้ท่าน เดินเล่นภายในสวนทิโวลี ซึ่งในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก CLARION COPENHAGEN AIRPORT (CONFRIMED).

10

โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951

11

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..