11 – 20 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : EAST EUROPE ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :   11 – 20 ตุลาคม 2562

ประเทศ : ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 125,800 บาท 

HILIGHT EAST EUROPE

เวียนนา – ลินซ์ – เชสกี คลุมลอฟ – ปราก – เดรสเดน – พิพิธภัณฑ์มหาสมบัติในห้องเขียว พอตสดัม– พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน – พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน –แฟรงค์เฟิร์ท
เส้นทางรวมไฮไลท์ สู่ปลายทางเมืองหลวงในฝัน สวรรค์แห่งยุโรปตะวันออก สัมผัสมนต์เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งโบฮีเมียน ณ เมืองเชสกีคลุมลอฟ และเพลิดเพลินกับดนตรีขับกล่อม พร้อมโชว์ระบํายิปซีทีเป็นเอกลักษณ์ ณ กรุงปราก ท่องเทียวแบบกินหรู อยู่สบาย พักผ่อนกับโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวในเมือง ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ พร้อมการันตีความอร่อยแบบยกนิ้ว อาทิ ขาหมูเยอรมันสูตรต้นตํารับ ไส้กรอกเวียนนา เพลิดเพลินกับดนตรีขับกล่อม ณ ภัตตาคารหมู่บ้านกรีนซิ่ง เป็ดอบสไตล์โบฮีเมียน ชิมไวน์พื้นเมือง ชมระบําพื้นเมืองแบบชาวยิปซี พร้อมกับบริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เวียนนา

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์  D

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – พระราชวังเชินบรุนน์

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ TG 936

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นนครที่มีความทันสมัยแฝงอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก มีพรหมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ และไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า

นำท่าน ผ่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางการเศรษฐกิจและการปกครอง มีสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ 2 แห่งคือเขตเมืองเก่าใจกลางกรุง  เวียนนา และยังเป็นประเทศมหาอำนาจในอดีตที่เคยครอบครองดินแดนต่างๆ ในยุโรปที่เรียกว่า “อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี” โดยมีกรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวง เมืองแห่งเพลงวอลซ์นครแสนสวยงามร่มรื่นด้วย เหล่าไม้ดอก ไม้ประดับใกล้แม่น้ำดานูบ เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรป สักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต และรวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมซาร์ท บีโทเฟน โยฮันสเตราท์ชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิ โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภา ซึ่งสร้างด้วยศิลปะกรีกโบราณโบสถ์คาปูชินส์ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ ซึ่งในฤดูร้อนจะมีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของกรุงเวียนนาห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งถนน ที่จะต้องถูกใจนักช้อปมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรในศตวรรษที่ 17-18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 40 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสรอบบริเวณพระราชวัง จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA DANUBE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เวียนนา – ลินซ์ – ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ – ชมเมือง – ปราสาทคลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) (190 กิโลเมตร)  เมืองหลวงของ Upper Austria และเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศหลังจากที่กรุงเวียนนาและเมือง Graz ตั้งอยู่ในทำเลที่น่าสนใจทั้งสองฝั่งของแม่น้ำดานูบซึ่งแผ่กว้างออกไปจากที่นี่หลังจากที่เกิดจากเส้นทางแคบ ๆ ผ่านทางด้านนอกของป่า Bohemian ไปยัง Linz อ่าง เมืองนี้เป็นที่รู้จักของคริสตจักรพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรวมถึงนักประพันธ์ Adalbert Stifter นักแต่งเพลง Wolfgang Mozart และ Anton Bruckner และนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Johannes Kepler หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของออสเตรียตำแหน่งบนแม่น้ำดานูบทำให้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมแม่น้ำหรือการสำรวจพื้นที่รอบ ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (90 กิโลเมตร) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง เดินทางถึง เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทคลุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง

** เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 มีนาคม ของทุกปีจะปิดให้เข้าชมภายในปราสาทคลุมลอฟ **

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vltava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปี 1992 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

RUZE : Horní 154, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic. Tel : +420 380 772 100. http://www.hotelruze.cz/default-en.html โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว หนึงเดียวในย่านใจกลางเมือง ตกแต่งอย่างงดงามมีเสน่ห์ในสไตล์เรเนซองส์

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราก – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (175 กิโล เมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม เดินทางถึง กรุงปราก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคา

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนสนุกสนานของผู้คน ในอดีตเคยเป็นลานบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาหลายครั้ง เป็นถนนที่กว้างใหญ่มีความยาว 750 เมตร และกว้าง 60 เมตร มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในส่วนบนสุดของถนนใหญ่สายนี้มีรูปปั้นที่สง่างามของเซนต์ เวนเชสลาสที่นั่งอยู่บนหลังม้า

นำท่าน ล่องเรือชมเมืองปราก ชมทัศนีย์ภาพสุดแสนโรแมนในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก ที่จะมีแสงระยิบระยับส่องสะท้อนไปยังอาคารโบราณของเมืองปราก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ดีที่สุดจากแม่น้ำ Vltava ที่วิ่งผ่านใจกลางเมือง การล่องเรือจะล่องไปตามแม่น้ำ Vltava ผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียง อาทิ สะพานชาร์ลส, โบสถ์เซนต์นิโคลัส, ปราสาทปราก และโรงละครแห่งชาติ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นําท่านเช็คอินเข้าสู่ทีพักโรงแรม HILTON PRAGUE : V Celnici 7, Prague, 110 00, Czech Republic. TEL: +420-2-2182-2100. http://www.hiltonpragueoldtown.cz/domovska-stranka.html

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปราก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงปราก บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) อันเป็นชุมชนแรกๆ ของกรุงปราก ชมบ้านเรือนที่ยังไม่มีบ้านเลขที่ หากแต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆ มาเป็นตัวบอกบ้านเลขที่แทน ชมฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง “MISSION IMPOSSIBLE” ซึ่งถ่ายทำกันในเขตเมืองเก่านี้ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศีได้อย่างครบถ้วน และมีตุ๊กตาพาเรดทุกๆ ชั่วโมง กระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินข้ามสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 เมื่อปี ค.ศ.1357เพื่อแทนที่สะพานจูดิธ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12  สะพานชาร์ลยังถือเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ราวสะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรม อันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค ในปัจจุบันสะพานชาร์ลส์เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง สวยโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ทัศนียภาพของสะพานนี้จะสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่ และยามตะวันตกดินค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง *** บริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ***       

นําท่านเช็คอินเข้าสู่ทีพักโรงแรม HILTON PRAGUE : V Celnici 7, Prague, 110 00, Czech Republic. TEL: +420-2-2182-2100. http://www.hiltonpragueoldtown.cz/domovska-stranka.html

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปราก – เดรสเดน – พิพิธภัณฑ์มหาสมบัติในห้องเขียว – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) (150 กิโลเมตร) เมืองที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น “ฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบอร์” พื้นที่โดยรอบนั้นเรียงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถชิมไวน์รสเลิศที่ผลิต ณ ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอร์แถบนี้ได้ เดินทางถึง เมืองเดรสเดน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองเดรสเดน ฉายา “กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบันได้รับการบรูณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านชมบริเวณศาลาว่าการ และ KREUZKIRCHE โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิที่ใช้ตรึงพระคริสต์

ถ่ายภาพกับเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (SEMPEROPER) สถานที่อันโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กับพระราชวังสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่าที่ออกแบบในไตล์าเลี่ยนบารอค บริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปปั้นของกษัตริย์โจฮานทงอยู่บนหลังม้า และอนุสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้แก่นักแต่งเพลง คาร์ล มาเรีย เวเบอร์ แห่งเมืองเดรสเดนอีกด้วย

จากนั้น นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาสมบัติในห้องเขียว “GREEN VAULT OF DRESDEN”  ในอาคารอัลแบริตินุมที่สร้างอย่างพิเศษเหมือนห้องนิรภัยกำแพงแต่ละด้านหนาหลายเมตรหน้าต่างกรุเหล็กทึบ และมีช่องทางเดินที่ลึกลับ เป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติเครื่องเพชร งานศิลป์ประดิษฐ์ที่วิจิตรที่ทำจากอัญมณีล้ำค่า เครื่องเงิน เครื่องทอง ของประดับในพระราชวังที่ทำจากช่างฝีมือเอกที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม STEIGENBERGER DE SAXE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เดรสเดน – พระราชวังซองส์ซูซี – พอตสดัม – ชมเมือง – เบอร์ลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ปรัสเซีย ในราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิน พระราชวังซองส์ซูซี  (SANSSOUCI) (210 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูร้อนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เดินทางถึง พระราชวังซองส์ซูซี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมความงามของห้องต่างๆ ภายในพระราชวังที่ตกแต่งในแบบร๊อคโคโค เช่น ห้องที่ประทับ  ห้องบรรทม ห้องแสดงคอนเสิร์ต ฯลฯ  จากนั้นนำท่านชมสวนของพระราชวังที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ และรูปปั้นรูปสลักตามเรื่องราวเทพปกรณัมต่างๆ จนได้เวลาสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง พอตสดัม (POTSDAM) (35 กิโลเมตร) เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่าเมืองเบอร์ลินถึง 250 ปี ในตอนกลางของคริสตศตวรรษที่ 17 เมืองนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นที่ประทับของบรรดาเจ้านายในราชสำนัก จึงได้เกิดการก่อสร้างปราสาทราชวังในเมืองเล็กๆแห่งนี้ขึ้นมากมาย  เดินทางถึง เมืองพอตสดัม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน (BERLIN) (158 กิโลเมตร) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกแบ่งออกเป็นเบอร์ลินตะวันออก และเบอร์ลินตะวันตก เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  เบอร์ลินเป็นศูนย์กลางของความเจริญของอาณาจักรปรัสเซีย มีทั้งความสุขและความเศร้าอยู่ในเมืองนี้ เพราะเบอร์ลินเคยผ่านช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในยุคฟื้นฟูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   เป็นศูนย์กลางของการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ เอกของโลก และค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่สำคัญ แม้แต่ ไอน์สไตน์ ก็ยังรักเมืองนี้และกล่าวว่าบ้านของข้าพเจ้ามีเพียงแห่งเดียวคือ เบอร์ลิน  เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม NH COLLECTION BERLIN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เบอร์ลิน – พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) แหล่งรวบรวมงาน ศิลปกรรม อารยธรรมโบราณของตะวันออกใกล้สมัยก่อนคริสกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้ชม วิหารเพอร์กามอน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ นำท่าน  ชมแท่นบูชาเทพซุสหรือซีอุส (Altar of Zeus) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยทำจากหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้า 120 องค์ สู้รบกับยักษ์ แท่นบูชา เทพซุสนี้ได้มาจากเมืองเพอร์กามอน ประเทศตุรกี จึงนำมาและตั้งเป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิด ชมกำแพงเมืองอิชช่า (Ishtar Gate) เป็นภาพโมเสก ที่ทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งมีค่า และหายากมากในปัจจุบัน รวมทั้งมหาสมบัติไอยคุปต์ของอียิปต์โบราณซึ่งล้วนประเมินค่ามิได้ ที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นผนังด้านนอกพระราชวังของพระเจ้ากาหลิบ อัลวาลิก ซึ่งมีอายุนับพันปี จากนั้น

นำท่าน ชมเบอร์ลินฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ นครหลวงของปรัสเซียนโบราณ ชม ประตูชัยบรันเด็นบูร์ก (Brandenburg Gate) ถนนอุนเทอร์เด็นลินเด้น (UNTERDEN LINDEN) ที่เก่าแก่และถือว่าเป็นเส้นที่สง่างามที่สุด

ผ่านชมมหาวิหารเซ้นต์เฮ้ดวิกส์ โรงอุปรากร (SCHAUBUHNE AM LEHNINER PLATZ)  และ มหาวิทยาลัยฮุมโบล์อันลือลั่น ที่มีคณาจารย์ระดับโลก อาทิเช่น เฮเกิ้ล และไอน์สไตน์ และนักเรียนระดับโลก ก็มีคาร์ลมาร์ก และแองเกิ้ลรวมอยู่ด้วย

นำท่าน ชมบริเวณที่เคยเป็นอดีตเบอร์ลินตะวันตก ผ่านชมศาลากลางซอร์นแบร์ก ซึ่งในอดีตประธานาธิบดีเคนเนดี้ เคยกล่าว “อีค บิน ไอน์ แบร์ลิเนอร์” ต่อประชากรเบอร์ลิน 450,000 คน เช็คพ้อยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) อดีตจุดตรวจของทหารพันธมิตรตรงพรมแดนที่จะเข้าเขตเบอร์ลินตะวันออก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย โดยเฉพาะถนน UNTER DEN LINDEN  เพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของตึกเก่าๆ และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ หรือเข้าไปตามอาคารที่น่าสนใจ บริเวณนี้ยังมีทั้งร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก และโรงแรม ADLON ที่คนดังอย่างเช่นไมเคิล แจ๊กสัน รวมทั้งราชวงศ์ต่างๆชอบมาพัก รวมทั้งห้างดังของฝรั่งเศส GALLERY LAFAYETTE สาขาที่เบอร์ลิน ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย และ ห้างคาเดเว่ (KADEWE) ห้างที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน ที่เพิ่งจะมีอายุครบ 125 ปี เมื่อ พ.ศ. 2554  และเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  มีสินค้ามากกว่า 1,800 แบรนด์ จากทั้งดีไซน์เนอร์ต่างประเทศ อาทิเช่น เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง และสินค้าในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ห้างคาเดเว่ ของเมืองเบอร์ลินยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ FOOD HALL  ซึ่งมีอาหารทั่วโลกให้เลือกมากกว่า 33,000 เมนูด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าเข้าใช้บริการห้างคาเดเว่ วันละประมาณ 40,000- 50,000 คน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION BERLIN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เบอร์ลิน – แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน 09.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เทียวบินที LH 181 10

12.44 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ทถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE)ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด

ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
June 6, 2019

สวยงามดุจเทพนิยาย

Leave a Review

Rating