14 – 25 ก.พ. / 6 – 17 เม.ย. 2567
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
เดนมาร์ก – นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : HAVILA MOST BEAUTIFUL VIEW IN THE WORLD-WINTER นอร์เวย์-ฟินแลนด์ 11วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง :  6 – 17 เม.ย. 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก – นอร์เวย์ 

สายการบิน : ฟินแอร์ AY 

ราคา :  299,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ  

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – ออสโล (นอร์เวย์) – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

06.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ ออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK452

11.10 น. เดินทางถึง ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แล้วนำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK)

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเมืองออสโล

ชมเมืองออสโล

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) มีลักษณะเป็นอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริม ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) โรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ  ผ่านชมAKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม

ย่านคาร์ลโจฮันเกท

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO GARDERMOEN

Address: Hotellvegen, 2060 Gardermoen, Norway.

Tel: +47 63 93 30 00

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-oslo-gardermoen-airport     

3

วันที่สามของการเดินทาง

ออสโล – สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค – เฮนนิ่งสวายร์สแตมซุนด์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินสู่ สนามบินออสโล เพื่อเดินทางสู่ เมืองฮาร์สตัด (HARSTAD)

08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค โดยสายการบิน SCANDINAVIAN เที่ยวบินที่ SK4082

10.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์สตัด/นาร์วิค ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประตูสู่หมู่เกาะโลโฟเตน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER)

เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมหิมะเป็นบางส่วน ชมเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยความงดงามของภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (60 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL  https://livelofoten.no/

Address: Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway.

Tel: +47 76 05 46 00

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองท่าเฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER) (170 กิโลเมตร)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

 สแตมซุนด์ – หมู่บ้านออ – ฮัมเหนย – สโวลวายร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)

หมู่เกาะโลโฟเตน

 (LOFOTEN ISLANDS)

ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (50 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทนที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

หมู่บ้านนัสฟยอร์ด

(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ  

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง ไรน์เน่ (REINE) (42 กิโลเมตร)

เมืองไรน์เน่ (REINE)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับ หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY)

หมู่บ้าน HAMNOY

มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ฮัมโนยา” เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ว่ากันว่ามีความเก่าแก่ที่สุดนำท่านแวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุด อีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่านตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเที่ยวชม หมู่บ้านออ (Å VILLAGE) (10 กิโลเมตร)

หมู่บ้านออ (Å VILLAGE)

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลา

นำท่านเดินทางสู่ สโวลวายร์ (SVOLVAER) (129 กิโลเมตร)  ไปบนถนนสาย E10

เมืองสโวลวายร์ (SVOLVAER)

ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเตนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติก คอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL SVOLVAER

Address:  Avisgata 1, 8300 Svolvær, Norway.

Tel: +47 76 04 90 30

 www.thonhotels.no/hoteller/norge/lofoten/thon-hotel-svolvar

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สโวลวายร์ – BROWN CRAB & SEA EAGLE SAFARI  – ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟทร์ สโวลวายร์ – HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม SEA EAGLE & BROWN CRAB SAFARI

SEA EAGLE SAFARI

นำท่านนั่งเรือRIB BOAT แล่นสู่ โทรลล์ฟยอร์เดน (TROLLFJORDEN) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในโลโฟเตน และท่านจะได้พบกับนกอินทรีทะเลบินวนเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนกอินทรีทะเลที่นี่มีปีกกว้างที่สุดในโลก ถึง 2.65 เมตร **กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มีอายุมากกว่า 8 ปีเท่านั้น **

BROWN CRAB SAFARI

จากนั้นนำท่านทำกิจกรรม BROWN CRAB SAFARI  โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ระหว่างทางให้ท่านแวะชม แซลมอนฟาร์ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสปูทะเลสดๆ จนเต็มอิ่ม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟทร์ (LOFOTR VIKING MUSEUM)

LOFOTR VIKING MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จุดเด่นคือที่นี่มีการ  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยไวกิ้งโบราณจริงๆ มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไวกิ้ง โดยอ้างอิงจากการศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบนอกจากนี้ให้ท่านได้ ลิ้มลองชิมไวน์น้ำผึ้ง (HONEY WINE) และสแน็ค

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สโวลวายร์ (SVOLVAER) (55 กิโลเมตร)

เดินทางถึงสโวลวายร์ (SVOLVAER) ให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองสโววาร์ เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้มีเวลาชมความสวยงามของเมืองที่มีวิวตั้งอยู่ระหว่างภูเขากับทะเล อีกทั้งยังมีร้านค้าของใช้ และของที่ระลึกต่างๆ คาเฟ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

HAVILA VOYAGE

เรือสำราญลำใหม่สุดหรู ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

22.15 น.  เรือออกจากท่าเรือสโววาร์ (SVOLVAER) เดินทางสู่ ทรอมโซ (TROMSO)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

6

วันที่หกของการเดินทาง

ล่องเรือสำราญ HAVILA เลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ดและแสงเหนือ – ทรอมโซ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ HAVILA ชมความสวยงามของชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ดและแสงเหนือ

นำท่านล่องเรือเลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ซึ่งเป็นเส้นทางล่องเรือที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม เป็นฤดูหนาว และเป็นฤดูกาลชมแสงเหนือ ทำให้ท่านสามารถชมวิวริมชายฝั่งได้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถนั่งชมวิวอย่างเพลิดเพลินตามจุดพักผ่อนบริเวณต่างๆภายในเรือ หรือจากภายในห้องของท่าน ภายในเรือมีหลากหลายมุมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ คาเฟ่ ห้องฟิตเนส บาร์และเลานจ์ อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ยามค่ำคืน ท่านยังสามารถเฝ้าชมแสงเหนือได้จากในห้องของท่าน และหากท่านโชคดีอากาศเปิด ยังมีโอกาสจะได้เห็นแสงเหนือที่มีสีแปลกตาที่เรียกว่า BLUE LIGHT ที่จะเกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์ เท่านั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

14.15 น.  เรือเทียบท่าเมือง ทรอมโซ่ (Tromso)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) ดินแดนแห่งแสงเหนือออโรร่า และพระอาทิตย์เที่ยงคืน ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ ทรอมโซเป็นเมืองเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ตอนเหนือ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ FJELLHEISEN สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ย่านใจกลางเมือง

พาท่านเดินชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปมหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอมโซ่ เพื่อกลับขึ้นเรือ HAVILA VOYAGE

18.15 น. เรือ HAVILA VOYAGE แล่นออกจากท่าเรือทรอมโซ่ มุ่งสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ (A LA CARTE MENU)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ด้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

HAVILA VOYAGE ฮอนนิ่งสแวก – นอร์ธเคป – HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

10.55 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” อีกทั้งยังเป็นที่เฝ้าชม “แสงเหนือ” อันขึ้นชื่อได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium  แหลมนอร์ธเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติกทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

14.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของเรือสำราญ

(หมายเหตุ   เนื่องในวันนี้จะมีการซ้อมหนีไฟของทางเรือสำราญ HAVILA VOYAGE อาหารกลางวัน

จะบริการเป็นซุป, พิซซ่า เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกได้ก่อนลงเรือ)

14.30 น.  เรือแล่นออกจากท่าเรือฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) เดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของเรือสำราญ (A LA CARTE MENU)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

8

HAVILA VOYAGE  – คิร์เคนเนส – กิจกรรมจับปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค บาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์      ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) (บริการซุปและขนมปังก่อนทำกิจกรรมจับปูยักษ์)

กิจกรรมจับปูยักษ์

นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ ***พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างเต็มอิ่ม***

บ่าย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ

โรงแรมหิมะ (Snow Hotel)

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี ค.ศ.2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SNOW HOTEL KIRKENES ห้องพักแบบ GAMMA CABIN

Address: Sandnesdalen 14, 9910 Bjørnevatn, Norway

Tel: +47 78 97 05 40

https://www.snowhotelkirkenes.com

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

9

คิร์เคนเนส (นอร์เวย์) – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิร์เคนเนส

11.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN AIRPORT) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน

เที่ยวบินที่ SK 4473/SK 1471 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินออสโล 13.40 – 16.10 น.)** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอิสระอาหารกลางวันที่สนามบินออสโล มอบ CASH BACK

ท่านละ 30 ยูโร **

17.25 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN AIRPORT) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ราชอาณาจักรสุดมั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก

เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (จากการจัดอันดับปี 2021) เมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณอันแสนฉูดฉาด ถนนช้อปปิ้งในย่านเมืองเก่าที่ยาวที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งความเชื่อ พระราช รวมไปถึงคาเฟ่ชิค ๆ ที่กระจายอยู่บนผังเมืองที่ดีเยี่ยมเป็นระเบียบจน UNESCO ยกให้เป็นเมืองสถาปัตยกรรมโลก ควรค่าแก่การมาเยือนดูสักครั้งในชีวิต

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอิน โรงแรมที่พัก NH COLLECTION COPENHAGEN (ระดับ 5 ดาว)(พัก 2 คืน)

Strandgade 7, 1401 København, Denmark. Tel: +45 35 25 42 50

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

10

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเกน เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

พาท่านเดินชมเมืองโคเปนเฮเกน ชม The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส

ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN)

หนึ่งจุดเช็คอินและสถานที่สุดชิคที่มักเห็นตามโปสการ์ดและรีวิวท่องเที่ยวในสื่อต่าง ๆ เป็นท่าเรือที่น่ารักสดใสเหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศ กับอาคารเก่าแก่ที่มีการทาสีใหม่ให้ดูสดใสและแตกต่างกันที่มองรวมๆแล้วมีเสน่ห์ มองไปทางไหนก็ดูมีชีวิตชีวามากมายไปด้วยผู้คน มีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหารแบบเอาท์ดอร์ที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งดื่มชิล ชมวิว  ว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองโคเปนเฮเกน อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์

(THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

กนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)

เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอิน โรงแรมที่พัก NH COLLECTION COPENHAGEN (ระดับ 5 ดาว)(พักคืนที่ 2)

 Strandgade 7, 1401 København, Denmark. Tel: +45 35 25 42 50

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

11

โคเปนเฮเกน– กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

11

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……..