21 ก.ค. – 1 ส.ค. / 10 – 21 ส.ค. 2567
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : HAVILA MOST BEAUTIFUL VIEW IN THE WORLD X MIDNIGHT SUN สายการบินฟินน์แอร์ 12 วัน(AY)

กำหนดการเดินทาง : 21 ก.ค. – 1 ส.ค. / 10 – 21 ส.ค. 2567

ประเทศ :  นอร์เวย์ 

สายการบิน : ฟินแอร์ AY 

ราคา :  332,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ –  เบอร์เกน (นอร์เวย์)

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY)  เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY142/AY941

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ ก่อนเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน เวลา 15.35 น. – 17.10 น.)

18.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองเบอร์เกน (BERGEN) ประเทศนอร์เวย์

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม

BERGEN

เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION HOTEL BERGEN หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เบอร์เกน – ฟลัม –รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา – วอส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (168 กิโลเมตร)

FLAM

นำท่านเดินชมเมืองฟลัมที่มีความหมายว่า “Little Place Between Steep Mountain” ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติ เสน่ห์ที่โดดเด่นของฟลัมคือบ้านไม้สไตล์สแกนดิเนเวีย สีสันสดใส ตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำที่ใสสะอาดและตัดกับสีเขียวขจีของธรรมชาติในช่วงหน้าร้าน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเล็กๆ เก็บภาพความประทับใจแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสเตกาสสติน (STEGASTEIN VIEWPOINT)

STEGASTEIN VIEWPOINT

หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ที่อยู่เหนือกว่า Aurlandsfjord 650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยื่นออกไปจากไหล่เขา 30 เมตร ลักษณะของจุดชมวิวจะสร้างคล้ายกับลานโดดสกี ท่านจะได้ชมวิวพาโนรามาที่ไม่มีใครเทียบได้ ทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของฟยอร์ด ภูเขา และภูมิทัศน์โดยรอบนั้นยากที่จะจินตนาการได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา ไปยังเมืองวอส (VOSS) เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นต์ของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย

FLAMSBANA TRAIN รถไฟสายโรแมนติคฟลัมส์บานา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางด้วยรถไฟที่สวยงามที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ควรทำเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางรถไฟจะวิ่งผ่านทิวทัศน์อันงดงาม ไปตามทางผ่านชมหุบเขาสูงชัน น้ำตกสูง ลอดอุโมงค์กว่า 20 แห่ง และมีจุดชมวิวมากมาย รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงามตื่นตาตื่นใจในระหว่างการนั่งรถไฟฟลัมส์บานาจนถึงเมืองวอส

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HOTEL, VOSS หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

วอส – เบอร์เกน – ขึ้นเรือ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (101 กิโลเมตร)

BERGEN

นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินชมบริเวณ ย่านท่าเรือเก่าบริกเกน (BERGEN)

BERGEN

ย่านท่าเรือเก่าบริกเกน (BERGEN) เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือ HAVILA VOYAGE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

HAVILA VOYAGE เรือชมธรรมชาติลำใหม่สุดหรู ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ในระหว่างการล่องเรือท่านสามารถใช้ บริการห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์เครื่องดื่ม ฟิตเนส ห้องซาวน่า แช่อ่างจากุซซี่ ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึก หรือชมวิวในจุดชมวิวต่างๆของเรือดื่มดำไปกับวิวทิวทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ให้ท่านพักผ่อนในห้องพักแบบ Superior Sea View ที่ภายในตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

***หมายเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางประเภทจะไม่ถูกรวมอยู่ในแพคเกจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่***

20.30 น.  เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ – อันดาลส์เนส – โมลเด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ระหว่างการล่องเรือท่านจะชมความงดงามของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord)

Geiranger Fjord ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่ง ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ละอองน้ำกระเซ็นจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย และด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของไกแรงเกอร์ฟยอร์ดทำให้ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และอยู่ในลิส “Must See” เมื่อมาท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ

14.25 น.  เรือเข้าเทียบท่าเรือ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER)

นำท่านเดินทางสู่เมืองอันดาลส์เนส (ÅNDALSNES) ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพกับจุดชมวิว Ørnesvingen เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด และน้ำตก Seven Sisters

จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยใช้เส้นทาง Trollstigen ไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะถ่ายภาพบนจุดชมวิว จากนั้นจะเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไป

ÅNDALSNES

เดินทางถึงเมืองอันดาลส์เนส เมืองเล็กๆที่ได้ชื่อว่าเป็น “The Mountaineering Capital” จากตำแหน่งภูมิประเทศที่ติดทะเลทำให้มีฟยอร์ดมากมายและก็มีหุบเขาทรงสูงกระจายตัวอยู่เต็มพื้นที่รอบตัวเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เพื่อขึ้นจุดชมวิว ROMSDALSGONDOLEN ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 708 เมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ 360 องศาอันยิ่งใหญ่ของยอดเขาสูงตระหง่านและฟยอร์ดลึกจนกระทั่งได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร EGGEN RESTAURANT

EGGEN RESTAURANT

ภัตตาคารบนจุดชมวิว Romsdalsgondolen ที่เสิร์ฟอาหารสไตล์นอร์ดิกแนวใหม่ที่ผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และวัถุดิบตามฤดูกาล ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับประทานอาหารชั้นเลิศพร้อมชมวิวยอดเขาตระหง่านแบบ 360 องศา

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ÅFANES (35 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่ง ÅFANES – MOLDE *** ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด (MOLDE) เพื่อเช็คอินกลับขึ้นเรือ HAVILA VOYAGE

22.35 น. เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองทรอนด์ไฮม์ (TRONDHEIM) 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทรอนด์ไฮม์ – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

09.45 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือ เมืองทรอนด์ไฮม์ (TRONDHEIM)  เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

TRONDHEIM

นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL)  คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย นำท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านกลับเข้าสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

12.30 น. เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองโบโด (BODO)กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

6

วันที่หกของการเดินทาง

ล่องเรือเลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด – โบโด – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในระหว่างที่เรือล่องเลียบไปตามชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ท่านสามารถใช้ บริการห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์เครื่องดื่ม ฟิตเนส ห้องซาวน่า แช่อ่างจากุซซี่ ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึก หรือชมวิวในจุดชมวิวต่างๆของเรือดื่มดำไปกับวิวทิวทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ

12.40 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือเมืองโบโด (BODO)  เมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์

BODO

นำท่านถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารประจำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) ซึ่งปัจจุบันได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองที่ท่านไม่ควรพลาด มหาวิหารแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือ HAVILA VOYAGE

12.30 น. เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองทรอมโซ (TROMSO)

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ด นอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม ในวันนี้ท่านจะได้ล่องเรือผ่านหมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) อาทิ สแตมซุนด์ (STAMSUND) และเมืองสโววาร์ (SVOLVAER) เมืองหลักของหมู่เกาะลอฟโฟเทน เป็นต้น      

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ทรอมโซ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในระหว่างที่เรือล่องเลียบไปตามชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ท่านสามารถใช้ บริการห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์เครื่องดื่ม ฟิตเนส ห้องซาวน่า แช่อ่างจากุซซี่ ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึก หรือชมวิวในจุดชมวิวต่างๆของเรือดื่มดำไปกับวิวทิวทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ

12.40 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือเมืองทรอมโซ (TROMSO) 

TROMSO

นำท่านชมเมืองที่เป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ในช่วงฤดูร้อนและ ดินแดนแห่งแสงเหนือออโรร่า ในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่สว่างกันไปเลย 24 ชม. ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนแต่อากาศเย็นสบาย สดใส ธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองสุดฮิตของนอร์เวย์ที่ใครก็อยากมาเยี่ยมเยือน

นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ Fjellheisen สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูงจนกระทั้งได้เวลา

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับมหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

18.15 น. เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

8

ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ธเคป – ฮอนนิ่งสแวค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในระหว่างที่เรือล่องเลียบไปตามชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ท่านสามารถใช้ บริการห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์เครื่องดื่ม ฟิตเนส ห้องซาวน่า แช่อ่างจากุซซี่ ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึก หรือชมวิวในจุดชมวิวต่างๆของเรือดื่มดำไปกับวิวทิวทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง

10.55 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือเมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) เมืองที่ถือว่าเป็นด่านปราการที่สำคัญก่อนจะเข้าสู่นอร์ธเคปป์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ และอยู่ทางเหนือมากที่สุดในยุโรปอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

NORTH CAPE

นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium  แหลมนอร์ธเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติกทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

14.30 น. เรือ HAVILA VOYAGE ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เมืองวัดโซ (VADSO)     

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

9

วัดโซ – บูเอยเนส – กิจกรรมการจับปูยักษ์ – คิร์เคนเนส – ออสโล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

06.45 น.  เรือเข้าเทียบท่าเรือเมืองวัดโซ (VADSO) นำท่านเช็คเอ้าท์จากเรือสำราญ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบูเอยเนส (BUGOYNES) (106 กิโลเมตร) หมู่บ้านที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงที่ปลายสุดขอบโลก !!!

BUGOYNES

หมู่บ้านบูเอยเนสอาจเป็นที่สุดท้ายในโลกที่คิดว่าจะมีคนอยู่ได้ หมู่บ้านแห่งนี้ในฤดูหนาวผู้คนแทบจะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคมและมกราคม ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ชาวเมืองที่มีเพียง 300 คนเคยคิดว่าจะอพยพจากที่นี่ไปพร้อมๆ กันเนื่องจากสภาพอากาศที่โหดร้าย แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพยายามเปลี่ยนผู้บุกรุกให้กลายเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรที่มีค่าพิเศษเฉพาะตัว นั้นคือการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ ปูจักรพรรดิ หรือ King Crab นั้นเอง

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) นำท่านเดินทางโดยเรือไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้ออาหารกลางวัน พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES) (98 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ICE IGLOO & ICE BAR

นำท่านเข้าชมโรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะ และเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคิร์เคนเนส

20.30  น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล โดย โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4479

23.30  น. เดินทางถึง เมืองออสโล (OSLO) 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT, OSLO หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

10

ออสโล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านชมเมืองออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

OSLO

นำท่านชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวัง อาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคาร รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ แลนด์มาร์คที่โด่งดังประจำออสโลซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและตกแต่งด้วยกระจก ภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินข้ามหลังคาของตึกหรือแม้กระทั่งดูการฝึกซ้อมที่อยู่ภายในอาคารได้อีกด้วย

จากนั้นเข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหินฟรอกเนอร์ (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน โมโนลิธ (The Monolith) กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด อิสระให้ท่านเดินชมสวนจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE)

ช้อปปิ้งย่านการค้าแหล่งช็อปปิ้ง ที่ลากผ่านใจกลางกรุงออสโล  ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ หรือสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีร้านคาเฟ๋เก๋ๆ น่ารักให้ลองเข้าไปแวะทาน สุดถนนเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และพระราชวังที่มีสถาปัตกรรมงดงาม อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนถนนเส้นนี้จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT, OSLO หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

11

ออสโล – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล

08.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY912/AY141

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ เวลา 10.55 น. – 13.45 น.)

11

กรุงเทพ

05.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..