19 – 27 กรกฎาคม 2567
วันเดินทาง
ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์กรีซ เที่ยวกรีซ : GREECE OF PARADEISOS 10 วัน (OS)

กำหนดการเดินทาง : 19 – 27 กรกฎาคม 2567

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/1843

ราคา : 236,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ เอเธนส์

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน “Turkish Airline” เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/1843

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงอิสตันบูล 05.15 – 07.40 น.)

12.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS), กรีซ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชมเมืองเอเธนส์

ATHENS

นำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – แนฟพลิโอ – คลองคอรินท์ – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO) (167 กิโลเมตร)

NAFPLIO

เมืองท่าริมทะเลที่มีเสน่ห์และติดอันดับต้นๆเมืองโรแมนติกของกรีซเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปีค.ศ.1823-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเเละซากของโบราณสถานมากมายที่กระจายตัวกันอยู่เต็มเมืองเเห่งนี้ ทั้งมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมเเบบออตโตมัน หรือจะเป็นพระราชวังที่สวยงามเเบบเวนิส เเละมีอีกหลายเเห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมในเเบบอะโครโพลิสของกรีก รวมทั้งมีกลิ่นอายของอารยธรรมไมซีเนียน

ชมเมืองแนฟพลิโอ

จากนั้นนำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ป้อมปราการ Palamidi ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 216 เมตร แม้จะสูงแค่ไหนภายในป้อมปราการก็ยังมีโบสถ์เล็กๆ ชื่อว่า Agios Andrea’s ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คน จากด้านบนเมื่อมองลงมาจะเห็นชัดเจนว่าเมืองแนฟพลิโอ เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลที่สวยสดงดงามและด้านหลังของเมืองก็ยังมีกำแพงป้อมเป็นแนวยาว ทำให้เมืองนี้เสมือนเมืองในนิทานที่โอบล้อมไปด้วยป้อม และปราสาทที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองรอบๆจัตุรัส Syntagma Square ย่านใจกลางเมือง ซึ่งทางเดินปูด้วยหินอ่อนอย่างดี มีต้นส้ม และต้นมะนาวปลูกตามถนนเล็กๆที่เป็นถนนคนเดินเต็มไปหมด บ้านเรือนเก่าเรียงสลับกับร้านค้าสมัยใหม่ที่ตกแต่งด้วยสีสันน่ารักทุกตรอกซอกซอยจนน่าเดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร และไม่ควรพลาดลิ้มลองไอศกรีมอิตาเลี่ยนขึ้นชื่อของเมือง Antica Gelateria di Roma ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1870

เที่ยง  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมคลองคอรินท์ (The Corinth Canal) เป็นคลองขุดขนาดใหญ่และเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียน ตั้งขั้นกลางกับฝั่งเพโลพอนนิส และแผ่นดินของประเทศกรีซ คลองแห่งนี้มีลักษณะเป็นช่องทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึก 8 เมตร อิสระให้ท่านชมความมหัศจรรย์ของแผ่นดินทั้งสองที่ขนาบข้าง ปัจจุบันมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน และสามารถเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟ ปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังคงใช้เป็นทางผ่านเรือโดยสารมากมาย

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองคอรินท์ (CORINTH) (65 กิโลเมตร) ที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยไมซีนีจนถึงยุคคลาสสิค เป็นเมืองที่มีร่องรอยของท่าเรือ โรงละคร ศูนย์การค้า และวัฒนธรรม

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) (77 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 1 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กก. (ยึดน้ำหนักกระเป๋าของสายการบินภายในเป็นหลักในการจัดกระเป๋าใบใหญ่) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องอีก 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สำหรับการพักค้างคืนที่เกาะซานโตรินีและเกาะมิโคนอส 3 คืน ***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี – ชิมไวน์ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ “OIA”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.05 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 354

10.50 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

SANTORINI

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ อีกทั้งเกาะซานโตรินียังเป็นเกาะที่โด่งดังของประเทศกรีซและหนึ่งใน Dream Destination ของนักท่องจากเที่ยวทั่วโลกที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

นำท่านชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง ควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝาก และยังเป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างมากให้คุณได้ชิมไวน์ชมทิวทัศน์อันงดงามให้ท่านได้คลายเหนื่อยจากการผจญภัยของวันไปอย่างปลิดทิ้งอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านมุ่งสู่หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) เพื่อนำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตก

OIA VILLAGE

นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกเดินเล่นชมไฮไลท์ของเกาะซานโตรินี ที่หมู่บ้านเอีย (OIA) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ภาพโปรโมท โปสเตอร์ทุกอย่างจากสื่อส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพจากเมืองเอีย ที่มีความโดดเด่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย โดยที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟอายุนับ 1,000 ปีได้ดีที่สุด และมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้เดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร ***Tips & Tricks สำหรับท่านที่ชอบถ่ายถาพ การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดก็ตัดกันกับส่วนใหญ่ที่เป็นโทนสีขาวของหมู่บ้านเพื่อให้ทำให้ท่านดูโดดเด่นก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับการเก็บภาพลงโซเชียล***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมวิวพระอาทิตย์อัสดง !!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VOLCANO VIEW HOTEL (พัก 2 คืน) หรือระดับเทียบเท่า

***หมายเหตุ ห้องพักบนเกาะซานโตรินีส่วนใหญ่เป็นห้อง Double Room เนื่องจากโรงแรมที่เกาะซานโตรินีผู้คนมักจะนิยมมาฮันนีมูนพร้อมชมวิวทะเลที่สวยงาม จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบว่าท่านจะได้พักห้อง Double Room บนเกาะซานโตรินี 2 คืน ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

นำท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟีร่า (FIRA)

FIRA

เมืองหลวงของซานโตรินี ศูนย์กลางวัฒนธรรมและการค้าของซานโตรินี นอกจากพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆแล้ว เมืองนี้ยังมีร้านค้ามากมายและสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่อัญมณี เสื้อผ้า ไปจนถึงของใช้ในบ้าน  ใจกลางเมืองมี ย่าน Gold Street ที่เลื่องชื่อซึ่งมีร้านอัญมณีมากกว่า 40 ร้านที่ขายเพชรพลอย ทอง เงิน และเครื่องประดับอื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VOLCANO VIEW HOTEL (พักคืนที่ 2) หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (MYKONOS)        

10.10 น.  เดินทางออกจาก เกาะซานโตรินี โดยเรือ High Speed Ferry  ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

12.30 น.  เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (MYKONOS)

MYKONOS

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด  นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าเซเลปบริตี้ทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชพักผ่อนตากอากาศ เกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน

นำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคนอส (MYKONOS WINDMILLS) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองมิโคนอส

อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองมิโคนอส (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย สำรวจตัวเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมิโคนอสย่านท่าเรือเก่า (Old Port) พร้อมแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานบันเทิงต่างๆ ให้ท่านได้ใช้เวลาอยู่บนเกาะได้อย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม MYCONIAN AVATON หรือระดับเทียบเท่า

***หมายเหตุ ห้องพักบนเกาะมิโคนอสส่วนใหญ่เป็นห้อง Double Room จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะมิโคนอส – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้ามีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมที่พัก หรืออิสระเดินเล่นชมเมืองมิโคนอส จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

อิสระชมเมืองมิโคนอส

ชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือพักผ่อนแบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอมกรุ่นชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมิโคนอส

14.25  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือ High Speed Ferry ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

17.00 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

DIONYSOS ZONAR’S RESTAURANT

ภัตตาคารภายใต้บรรยากาศอโครโปลิสอันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่จะมายกระดับประสบการณ์ Fine Dining ของคุณ ให้คุณได้รับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่คลาสสิก และโรแมนติกที่สุดเป็นประสบการณ์ Fine Dining ที่คุณไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง -กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำชมยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน ถ่ายภาพวิหารพาร์เธนอน(Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

Historical Landmark in Athens

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA) และเออร์มู สตรีท (ERMOU STREET)

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าปลาก้า ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมาย

จากบริเวณย่านเมืองเก่าปลาก้า ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่เออร์มู สตรีท (Ermou Street) ถนน Luxury อันดับ 5 ของโลก แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นจากจัตุรัส “Monastriaki” และเป็นย่านช้อปปิ้งที่พลุกพล่านเรียงรายด้วยแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นสามโซนด้วยกัน คือตะวันออก ตะวันตก และโซนกลาง ซึ่งทั้งหมดจะมีร้านค้าดีไซน์เนอร์แตกต่างกัน แต่ภายในย่านแห่งนี้นั้นยังมีโบสถ์บายเซนไทน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านสไตล์สุดคลาสสิกของโลก จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK1846/TK068

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงอิสตันบูล 23.15 – 01.35 น.)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง -กรุงเทพ

15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย